Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Інформатика та комп'ютерна техніка»

Використання портальних технологій при вивченні технічних дисциплін у вищому закладі освіти

Карточка работы:6303
Цена:
Тема: Використання портальних технологій при вивченні технічних дисциплін у вищому закладі освіти
Предмет:Інформатика та комп'ютерна техніка
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Вчитель інформатики
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОРТАЛУ ТА РОЗШИФРОВКА 5 1.1. Сутність порталів 5 1.2. Класифікація порталів та їх основні характеристики 8 РОЗДІЛ 2. РОЗГЛЯД ОСВІТНІХ ПОРТАЛІВ (НАПОВНЕННЯ) 18 2.1. Засоби керування інформаційним наповненням сайтів і порталів 18 2.2. Основні освітні портали України та їх інформаційне наповнення 25 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПОРТАЛІВ УКРАЇНИ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ В НИХ ТЕХНІЧНИХ РОЗДІЛІВ, ЯКІ МОГЛИ Б ДОПОМОГТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 30 3.1. Аналіз освітніх портальних ресурсів при вивченні технічних дисциплін 30 3.2. Проект створення порталу, присвячений технічних дисциплінам 36 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 47
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми курсової роботи. Кінець XX століття відзначився інтенсивним розвитком та впровадженням в усі сфери життя суспільства інформатики. Це проявилось в інтенсивному вдосконаленні засобів обчислювальної техніки та техніки зв’язку, у появі нових та у подальшому вдосконаленні існуючих інформаційних технологій, а також у реалізації прикладних інформаційних систем. Досягнення інформатики зайняли вагоме місце в організаційному управлінні, в промисловості, у проведенні наукових досліджень та автоматизованому проектуванні. Інформатизація охопила і соціальну сферу: освіту, науку, культуру, медицину. Через Інтернет значна кількість користувачів звертається до послуг, що надають ці сфери. Все це підтверджує, що процес інформатизації стає інтенсивнішим, завершується етап некерованої інформатизації. На сьогоднішній день Україна, незважаючи на скрутне економічне становище, робить рішучі кроки до влиття в Світовий інформаційний простір, вбачаючи одним з головних пріоритетів – інформатизацію освіти, як запоруку майбутнього інтелектуального потенціалу нації. Однією з актуальних проблем сучасної освіти є використання електронних інформаційних ресурсів, сервісів і служб мережі Інтернет в освітньому процесі – електронної пошти, чатів, форумів, конференцій. У такий спосіб досягається головна мета сучасного освітнього процесу – виховання критично мислячої особистості, здатної до безперервного підвищення свого культурного, освітнього і професійного рівня, високого рівня адаптованості до нових умов життя суспільства. У сучасному навчанні важливу роль можуть відігравати освітні портали, що являють собою програмно-технічний комплекс, який акумулює в різноманітних формах і обсягах територіально розподілені дані про науково-методичні інформаційні ресурси, сучасні технології навчання, державні освітні стандарти і будь-яку іншу інформацію, що підтримує індивідуальний рівень освіти й інтерес до безперервного його підвищення. У такий спосіб на сьогодні постала проблема створення і розвитку освітніх порталів. Усе вищевикладене доводить, що обрана тема курсової роботи „Використання портальних технологій при вивченні технічних дисциплін у вищих закладах освіти” є вкрай актуальною для поглибленого вивчення. Метою курсової роботи є розгляд та аналіз освітніх порталів, виділення їх сутності, функцій та розвитку у контексті вивчення технічних дисциплін. Об’єктом дослідження є освітні портали України, предметом дослідження є вивчення функціонування освітніх порталів за технічною тематикою наповнення. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - висвітлити визначення порталу та надати його розшифровку; - здійснити розгляд освітніх порталів та їх інформаційного наповнення; - провести аналіз освітніх порталів України на предмет наявності в них технічних розділів, які могли б допомогти при вивченні технічних дисциплін. Теоретичною та методологічною основою даного курсового дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі інформатики, сучасних інформаційних технологій. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
45
Выводы:Отже, у рамках курсової роботи були розглянуті найбільш актуальні та популярні інформаційні технології створення серверних веб-застосувань, спеціалізовані засоби створення порталів, засоби інформаційного наповнення сайтів та порталів. Ці технології забезпечують сучасну функціональність, ефективний супровід створення порталу та його наповнення інформаційними ресурсами. Головним результатом представленого у роботі дослідження є аналіз, класифікація і систематизація сучасних підходів до створення і підтримки Інтернет-порталу. Подані визначення поняття порталу, освітнього порталу, як сучасної інформаційної технології, типів, загальних рис, інструментарію порталів та вимоги до них, зокрема вимоги до системи сервісу і служб порталу, по забезпеченню високого ступеню інтеграції та безпеки можуть бути використані при проектуванні, розробці сайтів та порталів. Виконання зазначених вимог дозволить спростити процес наповнення порталу і інтеграції нових інформаційних ресурсів, що слугуватиме певним критерієм оцінки сервісу порталу, організації інформаційного ресурсу. Аналіз і результати дослідження засобів інформаційного наповнення сайта або порталу та засобів реалізації порталів є корисними для проектувальників і розробників порталів при виробленні підходів, концепцій, моделей, методик, виборі засобів на етапах проектування, розробки та керування наповненням інформаційними ресурсами порталу чи сайту. Вони можуть використовуватись при проектуванні, розробці як тематичних освітніх порталів так і інших сайтів та порталів. Провівши аналіз освітніх порталів на наявність в них розділів для вивчення технічних дисциплін, ми побачили, що не існує жодного ресурсу на українській мові, також дуже мало ресурсів України, що говорить про недостатню кількість освітніх ресурсів, які присвячені вивченню технічних дисциплін для українських студентів. Зважаючи на вищевикладене, для українського освітянського портального простору є актуальним створення україномовного порталу, який буде присвячений саме технічним дисциплінам. Проект українського освітянського портального простору був представлений у рамках даної курсової роботи. На мою думку, пропонований проект має надати більш широкі можливості українським студентам при вивченні технічних дисциплін.
Вариант:нет
Литература:1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб. / М. И. Семенов и др.; Под общ. ред. И. Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с. 2. Галіцин В. К., Бакаєв О. О., Геєць В. М. та ін. Економічна кібернетика: Підручник. – Д.: Юго-Восток, 2005. – 260 с. 3. Єршова О.Л. Моделі, методи та засоби інформаційної технології прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах. – К.: Либідь, 2000. –21 с. 4. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 224 с. 5. Щедріна О.І. Нові інформаційні технології: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 445 с. 6. Томсон Л. Разработка Web-приложений на PHP и MySQL (2-е издание). – К.: ДИАСОФТ, 2003. – 672 с. 7. Веллинг Л., Том сон Л. Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL, 2-е издание + CD-ROM. – М.: Вільямс, 2003. – 800 с. 8. Дюбуа П. MySQL 2-е издание. – СПб.: Вильямс, 2004. – 1056 с. 9. Ульман Л. MySQL. Руководство по изучению языка. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с. 10. Перевозчикова О.Л. Сучасні інформаційні технології. – К.: Інститут економіки і права “Крок”, 2002. – 121 с. 11. Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування (видання перше). – К.: Софтпрес, 2005. – 549 с. 12. Жиляков Е.Г. Информационные технологии для реализации интернет-порталов обучающего пространства. – Вестник // Национальный технический университет «ХПИ». – Х. Информатика и моделирование. – 2003. - № 26. - С. 147−156. 13. Информациионные и компьютерные технологии. Моделиррование процессов. Секция 2, «Труды пятой Междунар. науч.-техн. конф. «Современные информационные и электролнные технологии». – Одесса, 2004. - С. 71−156. 14. Калина И.Т. Новые информационные технологии – математическая основа. Одеська нац. акад. зв’язку. – Одеса, 2003, № 2, С. 108−111. 15. Катаєв Є.Ю. Інформаційні технології автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом // Автор. Черкаський держ. технічний ун-тет.– Черкаси. 2004 – С. 18. 16. Бесєдков С. В., Василенко О. С., Пустовіт В. А., Триус Ю. В. Структурні та технологічні особливості створення освітньо-наукового порталу ВНЗ // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: Матеріали ІV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ-2004: Черкаси, 28-30 квітня 2004 р. – Черкаси: ЧНУ, 2004. – Ч2. – С. 6-9. 17. Елманова Н. Web-портали: класифікація і призначення // Комп’ютер Прес. – 2001. – №6. 18. Керівництво з питань проектного менеджменту/Інститут проектного менеджменту США / Пер. з англ. Української асоціації управління проектами. – К.: Видавництво „ВІПОЛ”, 1999. – 197 с. 19. Орлов П.І., Луганський О.М. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі: Наук.-практ. посіб. – Донецьк: Альфа-прес, 2004. – 292 с. 20. Сколло К., Эгервари К., Коггсхол Д., Чой В., Аргерих Л. Профессиональное РНР программирование. – Символ-Плюс. – 1048 с. 21. Соловйов В. М., Сердюк О. А., Триус Ю. В. Організаційні особливості створення регіонального освітнього порталу // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій технічній школі: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2003. – С. 225-234. 22. Триус Ю.В., Мещеряков А.П., Коваль Н.О. Віртуальне середовище для дистанційного навчання в Internet // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Збірник наукових праць. – Черкаси: Брама ІСУЕП, 2003. – С. 161-165. 23. Костенко Л.Й. Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 13-17. 24. Перспективи створення національного наукового порталу в мережі Internet на базі Web-сайта НБУВ Електронний ресурс / О. В. Баркова // Нові обличчя бібліотек та організацій: від надій до партнерства і профусіоналізму: Фокусний семінар. – Б.м., 2001. – С. 24-28. 25. Симоненко Т.В. Науково-інформаційний портал НАН України: становлення, напрями розвитку // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 травня 2005 р. – К., 2006. – С. 147-149. 26. Жабін О.І. Структуризація інформаційних ресурсів бібліотечного сайту // Документо-знавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. – К., 2004. – С. 160-161. 27. Симоненко Т.В. Оптимізація використання мережевих науково-інформаційних ресурсів зарубіжних видавництв // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2005. – Т. 7, № 1. – С. 62-69. 28. Задорожна Н.Т., Омельченко Т.Г., Валь К.Л. Підходи до створення та підтримки порталів” // Проблеми програмування: Матеріали П’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. з програмування УкрПРОГ’2006, 23–25 трав. 2006 р. / НАН України, Інститут програмних систем. – К., 2006. – №2–3. – С. 569–579. 29. Биков В.Ю., Задорожна Н.Т., Омельченко Т.Г. Сучасні підходи та принципи побудови порталів // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: – Атіка, 2004. – С. 17–44. 30. www.osvita.org.ua 31. http://www.ednu.kiev.ua 32. http://listlib.narod.ru 33. http://www.cgntb.dp.ua
Дополнительная информация:+ДОДАТКИ подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (295)