Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Трансформація форм власності в Україні при переході до ринкової економіки

Карточка работы:8502
Цена:
Тема: Трансформація форм власності в Україні при переході до ринкової економіки
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Фінанси та кредит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:ВСТУП           4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗМІСТУ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ        5 1.1. Власність як економічна категорія       5 1.2. Структура, форми та види власності  6 1.3. Сутність процесів приватизації та роздержавлення 15 1.4. Висновки до Розділу 1  18 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ  ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ  19 2.1. Особливості розвитку приватизаційних процесів в Україні            19 2.2. Аналіз тенденцій в еволюції власності України        23 2.3. Визначення форми власності для інтеграції України в світове середовище          24 2.4. Висновки до Розділу 2  30 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ      31 3.1. Проблемні питання реалізації відносин власності на сучасному етапі їх розвитку           31 3.2. Проблеми власності та форм господарювання, зарубіжний досвід            33 3.3. Шляхи вдосконалення відносин власності    39 3.4. Висновки до Розділу 3  41 ВИСНОВКИ  42 ЛІТЕРАТУРА            44 ДОДАТКИ     46
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. В кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Радикальні економічні й політичні перетворення в Україні мають на меті побудувати нову модель господарської системи. Її фундамент складають різноманітні форми власності відповідних суб’єктів, їх рівноправність і змагальність. Структурні зміни в постсоціалістичних економіках виявилися більш складними та тривалими, ніж очікувалося. Масова приватизація в Україні створила тисячі приватних компаній в промисловому секторі. Однак, в багатьох випадках нова форма власності не поліпшила ефективності роботи приватизованих підприємств. Приватизація чітко визначає права власності, запроваджує децентралізоване управління та прискорює формування ринку цінних паперів, тобто, створює необхідні умови для успішної реструктуризації підприємств та економіки вцілому. Однак, домінування внутрішньої форми власності на приватизованих підприємствах, нерозвиненість фондового ринку, високий ступінь ринкової концентрації, відсутність ринку управлінських здібностей та нестабільна законодавча база значно ускладнюють цей процес. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням в активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва. Метою роботи є вивчення особливостей трансформації форм власності в Україні при переході до ринкової економіки. Предмет роботи є відносини власності, що склалися в економіці країни. Об’єктом роботи виступає система відносин власності. Літературна база роботи: нормативно-законодавчі акти України, що регламентують відносини власності в Україні, учбові посібники, підручники з політичної економії, аналізу приватизаційних процесів, періодичні видання вітчизняних і зарубіжних авторів, Інтернет-ресурси.
Объём работы:
43
Выводы:На основі здійсненого в роботі дослідження зроблено такі висновки: 1. Як соціально-економічна категорія власність визначається ступенем розвитку продуктивних сил і характеризується системою об'єктивно обумовлених, історично мінливих відносин між суб'єктами господарювання в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ, що характеризуються привласненням засобів виробництва та його результатів. Як юридично-правова категорія власність відображає майнові відносини, свідомі, вольові взаємозв'язки юридичних і фізичних осіб з приводу привласнення благ, що закріплюються системою відповідних прав власності. 2. Основними функціями відносин власності є визначення цільової спрямованості виробництва; характеру розподілу, обміну і споживання його результатів і доходів; формування суспільної форми праці; реалізації і узгодження системи економічних інтересів різних господарських суб'єктів; визначення всього суспільного устрою виробництва, соціальної ієрархії, становища людини в суспільстві, системи її соціальних і моральних цінностей. 3. В широкому розумінні роздержавлення означає руйнування управлінської монополії держави. Роздержавлення у вузькому значенні передбачає перетворення державної власності в інші її форми, супроводжуване обов’язковою зміною власника: держави на іншого – приватна особа, колектив, сімейне господарство, акціонерне товариство тощо. Приватизацію можна розуміти як форму роздержавлення, що передбачає перетворення державної власності в приватну. Власне, суть приватизації визначається самою суттю приватної власності. Насамперед це створення механізму реалізації приватної власності виробника в нових умовах виробництва, перетворення його в повноправного хазяїна, забезпечення йому у всіх сферах господарської діяльності прямої залежності рівня споживання від рівня виробництва. 4. В цілому, в суспільній свідомості намітилися три основні підходи (шляхи) до вирішення проблеми роздержавлення й приватизації власності. Перший передбачає звичайну передачу державних підприємств у власність трудових колективів. Другий – розподіл державної власності або певної її частини між усіма членами суспільства. В основі третього підходу лежить продаж державної власності громадянам і недержавним юридичним особам. 5. Поступово в процесі економічного розвитку домінуючого значення набуває корпоративна форма власності як колективно-приватна. Порівняно з класичною формою приватного підприємництва корпорації мають переваги, які забезпечили їм вихід на провідні позиції у сфері бізнесу. Корпорація не є застиглою формою власності – вона еволюціонує. Дедалі більшої ваги в останні десятиріччя набуває якісно нове явище у розвитку корпоративної власності. Йдеться про передавання певної частини акціонерного капіталу найманим працівникам підприємств, що входять до корпорації. Основними рисами структури власності в країнах з розвиненою ринковою економікою є: по-перше, домінуючі позиції корпоративної форми власності; по-друге, все ширше залучення до акціонування працівників підприємств; по-третє, розвиток індивідуально-трудової форми власності; по-четверте, зміни у державній формі власності. 6. Аналіз процесів, що відбуваються в економічній та соціальній сферах суспільства, дозволив сформувати низку проблем, які необхідно вирішити для більш ефективного реформування  власності в Україні. Це перш за все: - удосконалення правової, нормативної та методичної бази приватизації; - розробка і реалізація комплексу заходів щодо усунення монополізму в процесі перетворення державної власності; - посилення інформаційного забезпечення приватизаційних процесів; - активізація  участі громадян України в приватизаційних процесах. 7. Головне призначення приватизації в Україні полягає в адаптації відносин власності до потреб нового типу зростання, головна сила якого – підприємницька активність. Хоча у ході приватизації зустрічаються відверто політичні ситуації, загальна її спрямованість – забезпечення умов для більш ефективного господарювання, демонополізації та формування засад конкуренції.
Вариант:нет
Литература:1.  Закон України «Про форми власності на землю» від 30.01.1992 2.  Закон України «Про приватизацію державного майна» від 19.02.1997. 3.  Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 06.03.1992. 4.  Проект Закону України «Про Державну програму приватизації на 2008-2012 роки» 5.  Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №97 «Державний класифікатор України» від 28.05.2004. 6.  Алимов А., Емченко В. Приватизация: стратегия завершающего этапа // Экономист. – 2007. – №202. –с.28. 7.  Гальчинський А.С. Україна: Поступ у майбутнє. – К.: Наукова думка, 2000. – 220 с. 8.  Дорошенко В.В. Мотивація домінуючих власників і система економічної влади в перехідній економіці // Економіка України. – 2004. – №5. – с.19. 9.  Економічна теорія: Підручник / Ред. В.М.Тарасевич. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 784 с. 10.           Карбовник О.І. Про деякі підсумки приватизації в Україні // Львівський вісник. – 2008. –  №11. – с.19.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)