Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Фінансовий облік»

Фінансовий облік: рішення задач

Карточка работы:63021
Цена:
Тема: Фінансовий облік: рішення задач
Предмет:Фінансовий облік
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:1) Необхідно: - Відобразити в обліку рух фінансових інвестицій; - Визначити фінансовий результат від здійснених операцій купівлі-продажу цінних паперів. Дані для виконання: На зборах акціонерів ЗАТ „Вартіс” було ухвалено рішення про здійснення у наступному звітному кварталі інвестиційної діяльності, а саме – операції з безвідсотковими облігаціями. Отже, згідно з ухваленим напрямом дій 3 січня 2002 року ЗАТ „Вартіс” придбало облігації підприємства „Уконт” за номінальною вартістю на суму 2000 грн. Облігації будуть погашені через 2 роки. Але вже через 2 тижні підприємство продало зазначені цінні папери за 2100 грн. 2) Визначити собівартість об’єкту за МСБО 16 „Основні засоби”, якщо відомо, що підприємство купує ділянку землі для нової діяльності. Вартість землі – 910000 дол. США; послуги ріелтера – 6000 дол. США., послуги юриста – 2200 дол. США, за руйнування старої будівлі – 19000 дол. США, ліквідаційна вартість якої – 8000 дол. США, вимірювання землі – 1500 дол. США. 3) Необхідно: Заповнити книгу господарських операцій. Оформити рахунки, визначити сальдо. Заповнити баланс. Скласти оборотно-сальдову відомість. Заповнити звіт про фінансові результати.
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП В умовах, коли Україна переходить до ринкових відносин, особливе значення має набуття професійних знань, навичок та вміння працівниками, зайнятими в найрізноманітніших сферах економіки та управління, в пошуках вірних и обґрунтованих управлінських підходів та рішень з метою підвищення ефективності роботи підприємств, об’єднань та інших господарських структур. Для нормального функціонування будь-якої структури в умовах ринкової економіки конче необхідно, щоб її учасники, приймаючи рішення, мали правдиву й об’єктивну інформацію про його майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи (прибуток, доход або збитки), а також про систему їх формування як на своєму підприємстві, так і у партнерів, на підставі попередніх даних. Таку інформацію надає система обліку, основу якої складає теорія подвійного відображення господарських операцій. Ринкові відносини будуються на кругообігу суспільного продукту, капіталу й доходу, а система бухгалтерського обліку відображає цей кругообіг на мікроекономічному рівні. Роль бухгалтерського обліку в ринковій економіці двояка: з одного боку, бухгалтерський облік дає можливість власнику чітко відокремити його підприємство з усім майном від усіх інших господарських суб‘єктів таким чином, щоб «моє» й ««твоє» в кожен момент могли бути чітко відділені один від одного. Виходячи з цього, стає можливий найсуворіший контроль за здійснюваними змінами форм та вартості усіх частин майна підприємства. Одним з найважливіших принципів, установлених Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, є автономність підприємства, згідно якого в обліку і балансі відображається лише те майно, котре законодавчо визнається власністю конкретного підприємства. В ринковій економіці дотримання принципу автономності підприємства є правовою основою для визначення дійсного майна й фінансового стану того чи іншого господарюючого суб‘єкта. В умовах переходу до ринкових відносин головною та основною задачею бухгалтерського обліку визнано отримання точної та достовірної інформації про господарчі процеси і результати діяльності підприємства, необхідної як для оперативного управління підприємством, так і для використання інвесторами, кредиторами, податковими, фінансовими та банківськими органами, а також іншими зацікавленими юридичними і фізичними особами. У кожній країні місцеві положення регулюють більшою або меншою мірою випуск фінансових звітів. Такі місцеві регулюючі положення включають стандарти бухгалтерського обліку, які приймаються регулюючими органами та/або професійними бухгалтерськими організаціями у кожній країні. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, котрі приймає КМСБО, не є домінуючими над місцевими положеннями, про які йдеться вище і які регулюють випуск фінансових звітів у певній країні. Зобов'язання, взяті членами КМСБО, як пояснюється в цій Передмові, передбачають, що в разі дотримання Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у всіх важливих аспектах цей факт має розкриватися. Там, де місцеві положення вимагають відхилення від Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, місцеві члени КМСБО намагаються переконати відповідні органи у доцільності гармонізації з МСБО. Бухгалтерські документи, за умови надзвичайної важливості бухгалтерської праці та бухгалтерського обліку, повинні бути дуже чіткі та зрозумілі. Якщо бухоблік буде у кожного підприємця та в кожній організіції довільним, то він втратить своє значення. Отже бухгалтерський облік повинен бути весь стандартизований. Структура стандарту визначається обсягом та змістом питань, які він розглядає. До кожного стандарту входить: загальні положення, які пояснюють його мету; сферу застосування та містять визначення всіх основних термінів, які використовуються в стандарті; порядок оцінки та деталізації інформації відповідних об'єктів у фінансовій звітності. Маючи таку структуру, стандарти БО дещо спрощують роботу бухгалтера, та використання даних бухобліку. Структура стандарту визначається обсягом та змістом питань, які він розглядає. До кожного стандарту входить: загальні положення, які пояснюють його мету, сферу застосування та містять визначення всіх основних термінів, які використовуються в стандарті, порядок оцінки та деталізації інформації відповідних об'єктів у фінансовій звітності. МСБО покликані забезпечувати єдність принципів бухобліку в різних країнах, зіставність показників фінансових звітів, поліпшення взаєморозуміння між користувачами фінансових звітів в усьому світі та тими, хто їх складає, забезпечення високої якості необхідної облікової практики за конкретних економічних обставин. Всього міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 33. Кожен з них розглядає певні питання і має відповідно певну назву. Міжнародні стандарти носять рекомендаційний характер та торкаються окремих питань обліку активів, зобов‘язань, капіталу, доходів, витрат та різних господарських операцій. Наприклад, стандарт № 4 розглядає питання обліку зносу основних засобів, № 13 – представлення поточних (оборотних) активів та поточних (короткосрокових) зобов‘язань, № 18 – визнання доходів і т. д. За правилом, рекомендована ними практика обліку тих чи інших господарчих подій відрізняється багатоваріантістю. Це є характерною рисою стандартів обліку багатьох країн, наприклад США. Слід зазначити, що МС в цілому знаходяться під значним впливом американської облікової системи. З отриманням державного суверенітету в Україні розпочались широкомасштабні економічні реформи, основна мета яких полягає в переході від адміністративно-командної системи господарювання до ринкової. Відмінність у системах господарювання вимагає перегляду системи обліку та звітності суб’єктів господарської діяльності. Нові методи господарювання висувають нові вимоги до якості та способів подачі інформації, особливо фінансової, яка є основою щодо прийняття управлінських рішень. 16 липня 1999 року був прийнятий Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», який визначив основні принципи бухгалтерського обліку, складання і подачі звітності. Зокрема в Законі говориться: «Цей Закон визначає правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Основні передумови необхідності переходу на МСБУ: - широкомасштабні економічні реформи, що призвели до формування нової економічної системи, основу якої складають ринкові відносини; - масова приватизація майна сприяла створенню значного приватного сектора економіки; - розширення як вертикальних, так і горизонтальних господарських зв’язків призвело до активізації самостійності суб’єктів господарювання, яким для прийняття рішень необхідна якісна інформація, що повно та вірогідно відображає усі економічні процеси; - активізація ролі грошей призвела до збільшення потреби на кредитні кошти, для отримання яких банки вимагають від суб’єктів господарювання надання фінансових документів, які б дали змогу провести фінансовий аналіз підприємства; - стара бухгалтерська звітність вже не відповідає вимогам сьогодення, тому що не відображає реального стану підприємства; - простежується стійка тенденція щодо збільшення кількості підприємств, що займаються міжнародним бізнесом; - вихід українських підприємств на міжнародні фінансові ринки вимагає надання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, а також перехід до західної практики ведення бухгалтерського обліку; - потреба в значних іноземних капіталах; - поступова інтеграція в європейський економічний простір.
Объём работы:
21
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Закон про прибуток - Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР 2. Закон №1201-XII - Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991р. № 1201-ХІІ. 3. Закон № 448 - Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР 4. МСБО - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 (переклад з англійської мови за редакцією С.Ф. Голова.) - Київ. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. 5. МСБО 16 - Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку "Основні засоби". 6. ПСБО 12 - П(с)БО 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом МФУ від 26.04.2000р. за № 91.
Дополнительная информация:4 задачі подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (114)