Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Європейські інтеграційні об’єднання та їх вплив на подальший розвиток світового господарства

Карточка работы:174
Цена:
Тема: Європейські інтеграційні об’єднання та їх вплив на подальший розвиток світового господарства
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Міжнародна економіка
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Українська Академія Зовнішньої Торгівлі (УАЗТ)
Содержание:Вступ 3 1. Передумови, фактори та еволюція європейських інтеграційних процесів 6 1.1. Становлення соціально-економічних та суспільно-політичних процесів в Європі у 20 ст. 6 1.2. Передумови та основні етапи еволюції процесу європейської інтеграції 13 1.3. Загальна характеристика сучасної системи європейських інтеграційних угруповань 19 Висновок до 1 розділу 41 2. Аналіз стану та результативності інтеграційних процесів в Європі 44 2.1. Оцінка ролі ЄС та інших інтеграційних об’єднань у системі світового господарства та його впливу на глобальні соціально-економічні процеси 44 2.2. Оцінка впливу європейських інтеграційних процесів на розвиток країн з перехідною економікою 51 2.3. Аналіз сучасного стану євроінтеграції України 73 Висновки до 2 розділу 105 3.Перспективи подальшого розвитку інтеграційних процесів в Європі 110 3.1. Напрямки посилення інтеграційних взаємодій між країнами ЄС та країнами з перехідною економікою 110 3.2.Шляхи підвищення ефективності європейської інтеграції України 114 Висновки до 3 розділу 125 Висновки 129 Перелік використаних джерел 132
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сучасний етап розвитку характеризується глибокими структурними зрушеннями в міжнародному поділі праці, викликаними інтернаціоналізацією виробництва і обміну, ростом загальної взаємозалежності і глобалізацією найважливіших проблем людства. Разом з тим посилюється регіоналізація внутрішніх і міжнародних економічних відносин. В зв?язку з цим важлива увага приділяється теоретичним дослідженням сутності та специфічним рисам процесів інтернаціоналізації виробництва. В умовах посилення впливу зовнішнього середовища на економічне життя України дуже актуальним є вивчення змісту та теоретичних передумов інтеграційних процесів. Актуальність теми даної випускної роботи полягає в тому, що об`єктивна необхідність вимагає поступового , але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття . В майбутньому велике значення буде мати інтеграція України в Європу. Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський соціально-економічний простір. Таким чином самостійність України зовсім не означає її самоізоляції на міжнародній арені. Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові проблеми та потребують від неї активної участі в їх рішенні. Характерною рисою сучасного світового соціально-економічного розвитку є бурхлива динаміка інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому навіть ті країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче відчувають на собі їх відчутний вплив. На європейському континенті таким інтеграційним угрупованням є Європейський Союз. Європейська інтеграція - це магіст¬ральний напрям розвитку континенту, який визначить як ситуацію в самій Європі в третьому тисячолітті, так і її місце у світі. Від часу свого заснування 1957 року Європейський Союз посту¬пово перетворився на один з найпо¬тужніших фінансово-економічних і по¬літичних центрів світу, ключовий ком¬понент новостворюваної архітектури європейської безпеки, ядро системи європейських цінностей і стандартів. Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі є стратегічною метою України тому, що це є найкращим способом реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних відносин. Для України європейська інтеграція - це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентної спро¬можності вітчизняного товаровироб¬ника, вихід на світові ринки, насам¬перед на ринок ЄС. Головною метою цієї роботи є дослідження особливостей впливу Європейського Союзу та інших інтеграційних об’єднань у Європі на розвиток соціально-економічних процесів у країнах з перехідною економікою, у тому числі Україні. Задля досягнення поставленої мети в ході дослідження будуть вирішені наступні завдання: ? дослідити основні передумови та етапи розвитку інтеграційних процесів у Європі; ? визначити пріоритетні завдання та особливості організаційно-функціональної структури ЄС; ? проаналізувати стан економічного та політичного потенціалу ЄС, специфічні риси його взаємовідносин із іншими інтеграційними об?єднаннями, країнами та регіонами світу; ? узагальнити особливості сучасного стану розвитку взаємовідносин між Україною та ЄС із визначенням перспектив подальшої співпраці між нашою країною та цим інтеграційним об?єднанням. Предметом дослідження є процес інтернаціоналізації виробництва в межах Європи на сучасному етапі розвитку світового господарства, а також механізм і специфічні аспекти впливу інтеграційних угруповань Європейського континенту на розвиток соціально-економічних процесів в країнах з перехідною економікою. Об?єктом вивчення є економічна інтеграція як реальна форма прояву інтернаціоналізації виробництва в межах Європи. Важливим елементом дослідження є визначення теоретичних та практичних вимог до участі країн в процесах економічної інтеграції. З цим пов?язане й вивчення головних проблем щодо активного виходу української держави на світові ринки. Саме цьому буде присвячена певна частина дослідження. В роботі використовувалися наступні методи наукових досліджень: аналізу та синтезу, обробки наукової та статистичної літератури, частково-пошуковий та інші. Слід відзначити, що проблеми інтернаціоналізації виробництва та економічної інтеграції мають дуже широке висвітлення в сучасній вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Тому в роботі здійснена спроба поєднання іноді вельми різних підходів до розгляду тих чи інших питань, пов?язаних з предметом дослідження.
Объём работы:
129
Выводы:Економічна інтеграція являє собою усуспільнення виробництва на міжнародному рівні завдяки осмисленому регулюванню урядами країн, що беруть в ній участь, взаємного поділу праці та міжнародної виробничої кооперації. Такого роду усуспільнення знаходить своє відображення в підвищенні ефективності виробництва кожної держави до приблизно середнього рівня в масштабах регіонального утворення та формування оптимальної структури їх національних економік. З цієї точки зору процеси інтеграції національних господарств повністю відповідають вимогам ринкової економіки, тому що призводять до підвищення ефективності діяльності окремих господарських суб?єктів, створюють умови для подальшого економічного зростання. Економічна інтеграція в своєму розвитку проходить декілька взаємопов?язаних та взаємообумовлених етапів. Серед них визначають наступні: зони вільної торгівлі (та їх різновиди), Митні союзи, Спільні ринки та Політичні союзи. Остання форма економічної інтеграції вважається найбільш розвиненою, але на практиці її формування ще остаточно не відбулося в жодній інтеграційній групі. Але найбільш відоме інтеграційне угрупування країн Західної Європи поступово наближається до створення саме політичного союзу. Тому, вважаючи на те,що наша держава має міцні зв?язки з країнами цього регіону, важливим напрямком подальшого зовнішньоекономічного розвитку є наближення та згодом вступ до складу Європейської співдружності. Однак, це не заперечує необхідності підтримання та еволюційного розвитку ефективних взаємовідносин між Україною та країнами СНД. Активізація участі України в міжнародних інтеграційних процесах створить об?єктивні умови для швидкого виходу з економічної кризи, покращення показників життєвого рівня, надасть змоги на рівних співпрацювати з провідними державами світу. Аналіз сучасного стану розвитку відносин України та Європейського Союзу дає підстави для наступних висновків. А саме: • стратегія інтеграції України в структури Європейського Союзу відповідає інтересам українського народу. Вона залишатиметься пріоритетним напрямом зовнішньополітичного курсу України, визначальним чинником її міжнародної діяльності на тривалу перспективу. На можливості і темпи інтеграції України в ЄС істотним чином впливатиме триваючий процес розширення Євросоюзу та його внутрішньої інституційної реформи; • процес розширення ЄС оцінюється як позитивний для України фактор, що сприятиме розширенню можливостей її співробітництва з Євросоюзом. Водночас у певному сенсі він означатиме для України і небажані зміни в характері її співробітництва з нинішніми країнами-кандидатами в торговельно-економічній, військово-технічній, транспортній, гуманітарній, міграційній сферах. Мінімізація зазначених наслідків є одним з найважливіших завдань у діалозі з ЄС на найближчу перспективу; • успіх курсу України на європейську інтеграцію залежить насамперед від того, наскільки реалістичними, послідовними і ефективними будуть кроки по його реалізації. Це посилює значущість практичних заходів, спрямованих на створення надійної і стабільної основи для поступової, еволюційної інтеграції України до Євросоюзу як рівноправного і конкурентоспроможного члена. Намагання обійти визначені для країн-кандидатів умови або отримати певні послаблення в їх забезпеченні є непродуктивними; • прискорити створення передумов для ефективної інтеграції економіки України в структури ЄС можна шляхом концентрації ресурсів на тих ділянках економічної структури, які визначають майбутнє світової економіки і дають змогу забезпечувати не лише скорочення зазначеного відставання, а й випереджаючий розвиток. Така політика має орієнтуватися передусім на створення інституцій, що сприяють генерації та розповсюдженню інновацій, формуванню визначального фактору конкурентоспроможності в сучасній світовій економіці – людського капіталу, на створення рівноправних умов для підвищення конкурентоспроможності українських компаній у відкритому конкурентному середовищі; • до невідкладних завдань належить забезпечення прискореного розвитку передусім в ряді профільних науко- і техноємних галузей, які вже сьогодні демонструють досить високий технологічний рівень і здатність до міжнародної конкуренції, а отже і готовність стати "локомотивами" високотехнологічного зростання; • завдання інтеграції в Європейський Союз об'єктивно потребує енергійних кроків у впровадженні ефективно діючих демократичних процедур, інститутів громадянського суспільства, гарантій свободи особистості і свободи слова; • у контексті зміцнення інституційної основи відносин Україна – ЄС пріоритетним завданням виступає імплементація Угоди про партнерство і співробітництво, а також Стратегії та Програми інтеграції України до Євросоюзу; потребують уважного аналізу процеси інтеграції в ЄС країн першої хвилі розширення. Необхідно також уважно відслідковувати тенденції розвитку та інституційного реформування Євросоюзу, пропускаючи крізь призму національних інтересів такі з них, як посилення наднаціональних органів, делегування їм частини державного суверенітету
Вариант:нет
Литература:1. Абдуліна І. Новий крок на шляху приєднання України до Європейського Союзу // Інтелектуальна власність. - К., 2001. - № 11. - С. 7-10. 2. Асланян Г. Проблеми удосконалення інституційних механізмів європейської інтеграції України / Г.Асланян, Д.Ковриженко // Часопис Парламент. - К., 2005. - № 5. - С. 19-42 3. Базів В. Ініціатива Президента України в контексті європейської політичної моди // Голос України. - 2003. - № 29. - 14 лют. - С. 9 4. Бараш Ю. Європейський нейтралітет і невизначеність України: Моногр. / Ю.Бараш, О.Їжак, Г.Мерніков; Під ред А.Шевцова; Нац. ін-т стратегічних досл. Дніпропетр. філ. - Д., 2002. - 166 с. 5. Баронін А. Інтеграційні перспективи України очима керівництва Європейського Союзу // Трибуна. - К., 2002. - № 11-12. - С. 33-34. 6. Бережна К. Питання правового забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу.// Вісник Дніпропетровського університету. Світова економіка і міжнародні відносини. - Д., 2002. - № 1. - С. 21-25. 7. Бєлоглавек О. Економічне право Європейського Союзу. - Пер. с англ. - К.: Таксон, 2003. - 746 с. 8. Білозір О. На шляху до європейського Року рівних можливостей // Голос України. - 2007. - № 4. - 12 січ. - С. 3 9. Близнюк В. Соціальна політика України в контексті інтеграції до Європейського Союзу // Економіка і прогнозування. - К., 2002. - № 3. - С. 58-70. 10. Власов А. Реалізація демократії як принцип конституціаналізму в Європейському Союзі // Юридична Україна. - К., 2006. - № 4. - С. 20-25. 11. Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В.Волес, Г.Волес. - К.: Основи, 2004. - 871 с. 12. Волошко В. Інституційне забезпечення регіональної політики Європейського Союзу // Регіональна економіка. - Л., 2005. - № 1. - С. 148-156. 13. Гальчинський А. Альтернативи європейському вибору не існує // День. - 2002. - № 78. - 26 квіт. - С. 4 14. Гладенко О.М. Зовнішньополітичні положення конституції Європейського Союзу // Актуальні проблеми держави і права. - О.: Юрид. літ, 2005. - Вип. 25. - С. 575-581 15. Головатий С. Європейський вибір чи азіатська деспотія?: Коментар Послання Президента // Шлях перемоги. - 2002. - № 24. - 12 черв. - С. 2. 16. Голубєва В.О. Деякі питання інтеграції України до Європейського Союзу // Зовнішня торгівля: Проблеми та перспективи. - К.: УАЗТ, 2000. - Вип. 4. - С. 19-26 17. Гончаренко О. Ступаючи на європейський шлях: Проблеми та перспективи євроатлантичної інтеграції України // Політика і час. - К., 2002. - № 11. - С. 33-38. 18. Горенко О. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: Концептуально-історичні підходи та політична практика / Ін-т історії України НАН України. - К., 2007. - 376 с. 19. Горенко О.М. Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та Україна / НАН України; Ін-т історії. - К., 2002. - 169 с. 20. Грамацкі Г. Політика просторового розвитку в Європейському Союзі: європейські, національні і регіональні виміри // Регіональна економіка. - Л., 2003. - № 4. - С. 146-155. 21. Грицяк І. Органи наднаціонального рівня управління в Європейському Союзі та їх основні функції // Актуальні проблеми державного управління. - О.: Вид-во ОРІДУ УАДУ, 2005. - Вип. 3 (23). - С. 92-106 22. Грицяк І. Становлення й розвиток інституційної системи Європейського Союзу // Управління сучасним містом. - К., 2004. - № 10-12. - С. 98-106. 23. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції = Ever closer Union: An Introduction to European Integration / Пер. з англ. М. Марченко. - К.: "К.І.С.", 2006. - 696 с. 24. Демидович М.С. Адаптація законодавства України в контексті європейської правової інтеграції // Держава і право. - К.: НАН України, 2006. - Вип. 32. - С.57-61 25. Дергачов О. Розширення ЄС і нові параметри європейського курсу України // Розширення ЄС. - К., 2003. - № 1. - С. 70-79. 26. Друзенко Г. Європейська інтеграція України: оцінка в загальноєвропейському контексті // Часопис Парламент. - К., 2005. - № 8. - С. 2 - 11. 27. Європейська інтеграція / Уклад.: М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох. - пер. з нім. М. Яковлєва. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 394 с. 28. Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць / За заг. ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. - Д.: Вид-во ДУЕП, 2005. - 276 с. 29. Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. Вип.1(2) / Редкол.: А.О. Задоя, М.Г. Вожняк, Г.О. Крамаренко та ін. - Д.: Вид-во ДУЕП, 2007. - 184 с. 30. Європейський Союз. Договір про Європейський Союз: консолідована версія станом на 1 січ. 2005 року // Конституційні акти Європейського Союзу. - К.: Юстініан, 2005. - Ч. 1. - С. 17 – 45 31. Європейський Союз. Договір про заснування Європейської Спільноти: консолідована версія станом на 1 січ. 2005 року // Конституційні акти Європейського Союзу. - К.: Юстініан, 2005. - Ч. 1. - С. 45 – 185 32. Європейський Союз. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною: Витяги: Підписано 14.06.94 р. // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. - К.: Ін Юре, 2001. - Кн. 1. - С. 8-29 33. Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців (м. Луцьк, 18-19 травня 2006 р.): У 2-х т. Т.1 / Уклад.: В.Й. Лажнік, С.В. Федонюк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2006. - 468 с. 34. Зовнішньоекономічна політика України: європейський та російський вектор: Монографія / А.А. Мазаракі, В.В. Юхименко, О.П. Гребельник та ін.; За заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 280 с. 35. Калина М. Євроінтаграційна політика України в контексті необхідності досягнення відповідності копенгагенським критеріям Європейського Союзу // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - К., 2005. - № 1. - С. 346 – 351 36. Кампо В. Європейська модель. Дострибнути чи дозріти? // Віче. - К., 2003. - № 2. - С. 22 – 27 37. Кашпір Р. Євролізація - шлях України в Європейський Союз // Банківська справа. - К., 2004. - № 1. - С. 35-42. 38. Кінах А. ЦЄІ - важливий механізм інтеграції в європейський економічний і політичний простір// Робітнича газета. - 2001. - № 177. - 30 листоп. - С. 3. 39. Кіндратець О. Міжцивілізаційні конфлікти в Європейському Союзі та шляхи їх врегулювання // Політика і час. - К., 2006. - № 6. - С.14 - 21. 40. Ковальова О. Концептуальні засади процесу розширення Європейського Союзу // Грані. - Д., 2003. - № 2 (берез-квіт.). - С. 79-83. 41. Ковальова О.О. Європейсьий Союз і країни Центральної та Східної Європи: політичні стратегії інтеграції // Держава і право. - К., 2002. - Вип. 18. - С.403-409 42. Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України: Монографія / Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К., 2003. - 340 с. 43. Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб. / В. Копійка, Т. Шинкаренко; Ін-т міжнар. відносин. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевчека. - К.: Ін Юре, 2001. - 448 с. 44. Корнієвський О. Європейський Союз і Україна: перспективи та можливості співробітництва у сфері безпеки / О.Корнієвський, С.Терешко // Стратегічна панорама. - К., 2006. - № 1. - С. 60-63. 45. Костючок Н.Г. Основні критерії входження України до Європейського Союзу // Актуальні проблеми державного управління. - Х.: Вид-во УАДУ, 2003. - Вип. 2 (16). - Ч. 1. - С.240-246 46. Кучма Л. Україна крокуватиме європейським шляхом / Інф. "ПВ" // Президентський вісник. - 2004. - № 45. - 3 листоп. - С. 1 47. Кучма Л.Д. Європейський вибір: Виступ Президента України у Верховній Раді України 18 черв. 2002 р. Послання Президента України до Верховної Ради України - 2002 рік. - К.: Преса України, 2002. - 96 c. 48. Кучма Л.Д. Україна: європейський вибір. - К.: Альтернатива, 2003. - 400 с. 49. Лавренчук А. Стратегії інтеграції національних держав до Європейського Союзу: методологія проблеми // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - К., 2003. - № 3. - С. 59-65. 50. Луцишин П.В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку: Моногр. / П.В.Луцишин, С.В.Федонюк. - Луцьк, 2004. - 200 с. 51. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. - К.: Ін-т держави та праваім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - 304 с. 52. Мрінська О.В. Регіональна політика в країнах Європейського Союзу і можливості використання її досвіду в Україні (суспільно-географічне дослідження): Автореф. - К., 2005. - 20 с. 53. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Конкурентний потенціал і європейська інтеграція (регіональні аспекти): Зб. наук. праць. Вип. 1 (57 / Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Л., 2005. - 340 с. 54. Тенденції та перспективи європейської інтеграції України: державно-управлінські виміри: Монографія / В.В. Корженко, Н.М. Мельтюхова, Г.С. Одінцова та ін. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. - 268 с. 55. Ялтинська Європейська Стратегія: Порядок денний - 2020 / Міжнародна мережа за Україну в Європейському Союзі. - К., 2006. 56. Ruprecht Polenz. The EU Security Concept - Implications for NATO and the EU / NATO Parliamentary Assembly, Sub-Committee on Transatlantic Relations, Draft report 63 PCTR 04 E. - Brussels. - 23 April 2004. 57. European Neighbourhood Policy. Strategy Paper. Communication from the Commission / Commission of The European Communities. - Brussels. - May 2004. A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy. - Brussels. - 12 December 2003
Дополнительная информация:доповідь подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)