Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Бізнес-планування»

Планування прибутку та рентабельності підприємства

Карточка работы:7084б
Цена:
Тема: Планування прибутку та рентабельності підприємства
Предмет:Бізнес-планування
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:ВСТУП           3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ планування прибутку та рентабельності ПІДПРИЄМСТВа     6 1.1. Сутність понять «прибуток», «дохід» та рентабельність»     6 2.1. Розподіл прибутку підприємства        11 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «КРИСТАЛ»)     15 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Кристал»            15 2.2. Оцінка фінансового стану, фінансових результатів та ефективності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кристал»         18 РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА            31 3.1 Покращення ефективності господарювання як основа підвищення доходності підприємства    31 3.2. Фактори впливу на прибуток та дохід підприємства           33 ВИСНОВКИ  38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         40 ДОДАТКИ     43  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Актуальність. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів. Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика максимізації доходу від реалізації, прибутку та рентабельності підприємства. На сьогоднішній день прибуток – одна з основних форм грошового накопичення, що створюється у галузях економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку. Саме прибуток визначає для підприємницької діяльності рішення трьох корінних взаємозалежних проблем: що продавати, як продавати і для кого продавати, і, таким чином, визначає політику формування прибутку – політику планування, організації, аналізу і контролю витрат і доходів в середині підприємства. Дослідження формування прибутку, рентабельності підприємства, витрат звертання, валових доходів, є найважливішим чинником при прийнятті організаційних і господарсько-управлінських рішень, створення сприятливих умов для реалізації планів і програм по нарощуванню прибутку. Іншими словами підприємства повинні чітко уявляти резерви збільшення прибутку, від чого він залежить і які основні параметри впливають на його величину. В умовах ринкової економіки, прибуток – найважливіший оціночний показник діяльності підприємства, джерело матеріального добробуту підприємства і його працівників, держави в цілому. Саме політика розподілу прибутку визначає пропорції розподілу прибутку на внутрішні інвестиції, соціальні заходи, відшкодування в бюджет, і є іншою не менш важливою ланкою загальної політики управління прибутком на підприємстві. Значимість прибутку, проблеми пошуку резервів його підвищення для підприємств є актуальними на сьогодення , що і визначило вибір теми курсової роботи. Вивченню проблем планування прибутку та рентабельності на підприємстві присвячено праці таких вітчизняних і закордонних учених, як Р. Акофф, Я.Г. Берсуцький, М.Г. Гузь, Ю.Г. Лисенко, В.Л. Петренко, В.П. Стасюк. Питання фінансового планування на підприємствах досліджуються в роботах В.Г. Бєлолипецького, І.А. Бланка, А.Р. Горбунова, П.В. Єгорова, М.А. Поукока, Є.С. Стоянової, А.Х. Тейлора, Д. Хана та ін. Однак у більшому ступені розроблено методологію поточного й оперативного фінансового планування, стратегічне фінансове планування вивчене недостатньо. Тому розробка концептуальних основ, економіко-математичних методів і моделей фінансового планування в умовах невизначеності, впровадження інформаційного забезпечення фінансового планування на мікрорівні є актуальною задачею. Незважаючи на значні здобутки у дослідженні вказаних проблем, ряд питань щодо методики аналізу планування прибутку та рентабельності підприємств вимагає подальших досліджень та наукових розробок. Метою курсової роботи є проведення комплексного дослідження економічної діяльності підприємства, визначення і обґрунтування резервів підвищення прибутку за рахунок удосконалення політики планування прибутку та рентабельності на підприємстві. Об'єкт дослідження є процес формування прибутку підприємства та його рентабельності. Предмет дослідження є фактори, що впливають на формування і розподіл прибутку та його рентабельності на прикладі ТОВ «Кристал». Для досягнення цієї мети в дисертації поставлено та вирішено такі задачі: – розглянути сутність понять «прибуток», «дохід» та рентабельність»; – розглянути процес розподілу прибутку підприємства; – провести фінансовий аналіз стану підприємства (на прикладі ТОВ «Кристал»); – визначити основні засади покращення ефективності господарювання як основи підвищення доходності підприємства; – проаналізувати фактори впливу на прибуток та дохід підприємства. Методи дослідження. Методологічною базою курсової роботи є праці вітчизняних та іноземних вчених з проблем фінансового менеджменту й фінансового планування діяльності підприємств. В роботі використані методи економіко-математичного моделювання; економічної динаміки; системного аналізу й синтезу; спеціалізовані методи фінансового менеджменту й фінансового планування.  
Объём работы:
37
Выводы:З проведеного вище дослідження можна зробити такі висновки: 1. Валовий дохід — це грошовий вираз вартості знов створеної продукції. Він визначається як різниця між виручкою та матеріальними витратами й амортизаційними відрахуваннями у складі собівартості реалізованої продукції. 2. Прибуток — це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми. 3. Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому розумінні рентабельність означає прибутковість або дохідність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; дохідність підприємств, організацій, установ у цілому як суб’єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки. Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабельність — це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. 4. Використання чистого прибутку здійснюється в таких напрямах: – створення резервного фонду; – виплата дивідендів; – поповнення статутного фонду; – інші напрямки використання. 5. Аналіз фінансового стану ТОВ «Кристал» свідчить про досить стійку фінансову позицію на ринку, що безперечно свідчить про вдалу зовнішню та внутрішню політику підприємства, а також про високий професіоналізм його менеджерів. Крім того, до основних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства у майбутньому мають стати: 1)        Впровадження бюджетування на підприємстві; 2)        Використання контролінгу; 3)        Акцентування уваги менеджерів на підвищенні продуктивності праці та зниження собівартості продукції; 4)        Активне стимулювання праці основного персоналу; 5)        Розробка та досягнення стратегічних цілей підприємства. 6. Основними факторами зростання прибутку підприємства ТОВ «Кристал» є: – зростання реалізації продукції; – зниження собівартості продукції; – зниження різного роду витрат, утрат, збитків 7. Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також і на прибуток від реалізації справляє розмір прибутку, що включається в ціну виробів. За умов формування ринкової економіки державного регулювання рентабельності продукції, як правило, уже нема. Отже, створюється можливість збільшення прибутку підприємства за рахунок збільшення частки прибутку в ціні окремих виробів. Цьому сприяє брак належної конкуренції, монопольне становище деяких підприємств у виробництві та реалізації багатьох видів продукції. Отже, можна зробити висновок, що можливості підприємств впливати на обсяг прибутку від реалізації, змінюючи обсяги виробництва продукції, залишки нереалізованої продукції, її рентабельність, є досить суттєвими.  
Вариант:нет
Литература:1.      Закон України "Про підприємства в Україні", від 27.03.1991 р. 2.      Закон України "Про підприємництво", від 07.02.1992 р. 3.      Закон України "Про інвестиційну діяльність", від 18.09.1991 р. 4.      Закон України "Про систему оподаткування", від 12.02.1997 р. 5.      Закон України "Про господарські товариства", від 19.09.1991 р. 6.      Закон України "Про державну підтримку малого підприємства", від 19.10.2000р. 7.      Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности: Учебное пособие. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2000. – 512 с. 8.      Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання-Прес, 2006. — 287 с. 9.      Андрущак Є.М., Підхомний О.М. Управління фінансовими ресурсами у процесі реструктуризації підприємств // Фінанси України. – 2002 - №7. – с.30 – 38 10.  Андрющенко Л.О. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі й громадського харчування // Фінанси України – 2000. - №8. – с.81 – 85 11.  Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.-М.: Финансы и статистика,2005.-416 с. 12.  Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навч. Посіб. – К: Атіка, 2002.- 480 с. 13.  Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: навчальний посібник  для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с. 14.  Ванькович Д.В. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств // Фінанси України. – 2002. - №7. – с. 44 – 50 15.  Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2001. - №2. – с.77 - 83 16.  Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств Навч. посіб. — 3-тє вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2006. — 423 с. 17.  Економіка виробничого підприємства / Й.М. Петрович, І.О. Будищева, І. Г. Устинова, за ред. Й.М. Петровича. – К.: ТОВ „Знання”, КОО, 2002. – 405 с. 18.  Економіка підприємств: Підручнмк/за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – вид. 2-ге, перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 2001. - 528 с. 19.  Економіка підприємств: Структурно-логічний навч. Посіб./ за ред. д. е. н., проф. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2004.- 457 с. 20.  Економічний аналіз : Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с. 21.  Економічний аналіз: навч. посіб./М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; за ред. Проф. М.Г. Чумаченька. - К.: КНЕУ, 2001. – 540 с. 22.  Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посіб. – К.: Знання-прес, 2005.- 190 с. 23.  Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: КНЕУ, 2007.-с. 204. 24.  Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України. – 1999. - №10. – с.138 – 144 25.  Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – Москва: «Финансы и статистика», 2003. – 430 с. 26.  Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с. 27.  Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с. 28.  Національні стандарти бухгалтерського обліку. – К.: Консалт, 2000. – 120 с. 29.  Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання / За ред. д.е.н., професора А.В. Чупіса. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2001. – 404 с. 30.  Партин Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 379 с. 31.  Пойда-Носик Н.Н., Грабарчук С.С. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. – 2003. - №1. – с. 96 – 103 32.  Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460 с. 33.  Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – Київ: КНЕУ, 2003. – 554 с. 34.  Титов С.Ю. Особенности использования финансового анализа в текущем управлении предприятием // Вестник Московского университета: серия 6. – 2000. - №1. – с. 95-108 35.  Фінанси підприємств : Підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К: КНЕУ, 2002. – 571 с. 36.  Фінансова діяльність підприємств/ О.М. Бандурка та ін. – К.: Либідь, 2005. – 312 с. 37.  Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с. 38.  Хачатурян С.В. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація // Фінанси України. – 2003. - №4. – с. 77 – 82 39.  Шеремет А.Д., Сайфурін Р.С. Методика фінансового аналізу. – К.: ІНФРА, 2003 – 457 c.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)