Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Механізм функціонування сучасної ринкової економіки

Карточка работы:8535
Цена:
Тема: Механізм функціонування сучасної ринкової економіки
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Готельно-рестораний бізнес
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание:ВСТУП           3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 7 1.1.Сутність ринкової економіки    7 1.2. Сучасна соціальна ринкова економіка            10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 13 2.1. Механізм дії ринкової економіки         13 2.2. Функції та межі дії ринкового механізму         16 2.3. Конкуренція у ринковій економіці      19 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ         22 3.1. Необхідність переходу до ринкової економіки           22 3.2. Економічна роль держави в умовах ринкової економіки     29 ВИСНОВОК  36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         38
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Проблема економічних систем суспільства, їх генезису, чинників та логіки становлення і розгортання є однією з найбільш актуальних у сучасній економічній теорії. Це зумовлено багатьма причинами, серед яких насамперед виділяється необхідність розкриття і глибокого усвідомлення закономірностей еволюції економічних систем з метою конструювання відповідної економічної та соціальної політики, а також пошук різними країнами оптимальних соціально-економічних моделей їх стратегічної суспільної трансформації. Цивілізаційний вектор сучасних економічних систем зумовлює значні трансформаційні зміни у всіх складових архітектури суспільного ладу. Набуває нових вимірів демократична організація суспільства, з'являються нові ціннісні орієнтири і переосмислюються існуючі, а справді докорінні перетворення відбуваються у вирішальній сфері функціонування соціуму - економічній діяльності та економічній системі суспільства в цілому. Це особливо актуалізує проблему людини як головного чинника еволюції економічних систем. Сучасна економічна теорія істотно розширює предмет свого наукового аналізу, спостерігається її гуманізація та етизація. А, зокрема, теорія економічних систем як складова сучасної економічної теорії ставить проблеми людини, її економічної діяльності, системного аналізу суспільства у центр наукового дискурсу. Необхідність комплексного дослідження вище вказаних проблем викликана потребами суспільної практики, а також є наслідком значного підвищення ролі етики відповідальності в умовах відкритого суспільства та „олюднення" економіки на порозі третього тисячоліття. Подібні процеси спостерігаємо і в економіці сучасної України, яка перебуває у стані ринкової трансформації. З концептуальної точки зору становлення національної економіки України зазнає істотних впливів з боку цивілізаційних чинників розвитку. Серед них насамперед варто виділити гуманістичний, соціолізаційний, інформаційно-комунікативний, екологічний та ін., які переводять розгортання економічної системи і в цілому гуманоонтогенезу у якісно нову площину. Багатовекторність сучасних економічних систем суспільства, ускладнення практичних завдань їх стратегічної трансформації, утвердження нового рівня економічної свідомості та економічної культури зумовлюють необхідність адекватних змін у методології сучасної економічної теорії. Сама економічна практика породжує зміну існуючих теоретичних концептів, трансформує теоретичні парадигми, зокрема, економічної діяльності, які в умовах цивілізаційної стратегії сучасних економічних систем зазнають глибинних модифікацій. Проблема економічних систем суспільства набула особливої актуальності протягом останньої чверті минулого століття, коли економісти-футурологи спробували спрогнозувати подальшу трансформацію суспільства. При цьому їхня увага була звернена не тільки до країн „третього" світу чи постсоціалістичних, але й до благополучних розвинутих національних економічних систем, які внаслідок об'єктивних процесів засвідчили необхідність перманентного удосконалення правил економічної гри та особливо соціальної політики. Незважаючи на значну актуальність проблеми економічних систем більшість наукових досліджень економічних систем мають емпіричний характер. Спостерігається певне зниження уваги до методологічних аспектів економічного дослідження суспільства, вбачається недостатня розробленість теоретичних проблем економічних систем у контексті пошуку парадигми соціально-економічного прогресу на порозі XXI ст. Особливої уваги вимагають проблеми з'ясування змісту економічної системи суспільства як наукової категорії, обґрунтування об'єктивних критеріїв та відповідних варіантів типологізації сучасних економічних систем, а також розробка новітньої методології порівняння економічних систем, включаючи пошук об'єктивних критеріїв-показників та побудову відповідної математичної моделі порівняння систем. Серед зарубіжних учених, які досліджували і досліджують проблеми економічних систем, насамперед необхідно назвати А.Сміта, Дж.Кейнса, Ф.Гайєка, Дж.Гелбрейта, У.Ростоу, В.Ойкена, А.Оксенфельдта, П.Семюелсона, Е.Тофлера, К.Зайделя, П.Грегорі, Р.Стюарта, Ф.Прайора, М.Борнстейна, А.Гікса, Т.Яноскі, Я.Корнаї, Р.Кауфмана, С.Гагарда, Р.Гілпіна, Н.Спулбера Р.Карсона, А.Аслунда, М.Шніцера, П.Хола, Д.Соскайса, С.Дьянкова, Е.Глезера, Р.Ла Порта, Ф.Лопес-де-Сіланеса, Б.Ебінгхауса, А.Шляйфера та ін. Проблеми людини, економічних систем суспільства перебували у полі зору видатних вітчизняних мислителів та професійних економістів-теоретиків минулого: Г.Сковороди, М.Балудянського, І.Вернадського, М.Бунге, І.Франка, М.Туган-Барановського та ін. У середині XX ст. проблему економічних систем цілеспрямовано дослідив В.Голубничий. Пізніше фундаментальне дослідження економічних систем здійснив Б.Гаврилишин. Крім названих учених, цю проблему поглиблено вивчають й інші вітчизняні економісти, зокрема, В.Базилевич, Г.Башнянин, Д.Богиня, М.Брик, З.Ватаманюк, А.Гальчинський, В.Геєць, І.Грабинський, А.Гриценко, П.Єщенко, В.Загорський, С.Злупко, В.Лагутін, Л.Лиско, І.Лукінов, І.Малий, М.Мальський, В.Марцин, І.Михасюк, М.Павлишенко, Ю.Палкін, С.Панчишин, Ю.Пахомов, В.Пинзеник, І.Помінова, Ж.Поплавська, В.Сікора, І.Тивончук, Н.Ушакова, А.Філіпенко, В.Черняк, А.Чухно та ін. Метою курсової роботи є комплексний аналіз механізму функціонування сучасної ринкової економіки. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: - з'ясувати сутність ринкової економіки; - визначити сутність сучасної соціальної ринкової економіки; - розкрити механізм дії ринкової економіки; - проаналізувати функції та межі дії ринкового механізму; - розглянути конкуренцію у ринковій економіці; - обґрунтувати необхідність переходу до ринкової економіки; - дослідити економічну роль держави в умовах ринкової економіки. Об'єктом дослідження є економічні системи суспільства як складні системні утворення, що пронизують усі сфери життєдіяльності суспільства і, поєднуючи чинники виробництва з урахуванням панівних цінностей і, відповідно, інституцій, форм власності, забезпечують створення матеріальних і духовних благ і на цій основі - самовідтворення суспільства. Предметом дослідження є зміст й структура сучасної ринкової економіки. Методи дослідження. Методологію дослідження становлять як загальнонаукові методи наукового пізнання, так і специфічні методи економічних досліджень, взаємопов’язаних та послідовно застосованих у загальній логіці аналізу: метод історичного та логічного аналізу; метод структурного аналізу.
Объём работы:
35
Выводы:Тривалий період директивного управління призвів до глибоких економічних деформацій як у структурі і зв'язках суспільного виробництва, так і у грошово-кредитній та фінансовій політиці. У зв'язку з цим перехід до ринкової економіки потребує докорінних організаційних перетворень, проведення цілеспрямованих реформ, зміни психологічного мислення. В організаційному плані перехід до ринкової економіки може бути поділений на три основні стадії: 1) підготовча—демократизація економіки; 2) реформаторська — оздоровлення, стабілізація економіки; 3) творча — організація ринку. У світі нагромаджено чималий практичний досвід переходу до формування ринкових відносин, а саме: еволюційний, «шокової терапії», адміністративного (жорсткого) регулювання, а також різні їх комбінації. Що стосується переходу економіки України до ринку, то і тут з метою прискорення формування ринкових відносин держава повинна створити умови для: ?     роздержавлення власності і приватизації підприємств; ?     демонополізації усіх секторів економіки та їх структурної перебудови; ?     лібералізації цін і зовнішньої торгівлі; ?     стабілізації грошового обігу; ?     створення ринкових інститутів, регуляторів та інфраструктури; ?     формування механізму соціального захисту населення. В умовах панування примусового господарювання неможливо забезпечити людині нормальні за світовими стандартами умови життя; ліквідувати як кількісний, так і якісний дефіцит товарів та послуг; усунути зрівнялівку в оплаті праці і створити ефективну систему стимулювання за високопродуктивну працю; створити умови для розвитку підприємництва, ліквідувати корупцію і бюрократизм, припинити мілітаризацію економіки. Панування адміністративно-командної системи призвело до кризового стану в економічній, політичній і соціальній сферах суспільства. Таким чином, колишні радянські республіки, тепер уже незалежні держави, стоять перед вибором економічного шляху розвитку, що є складною і неоднозначною проблемою.
Вариант:нет
Литература:1.  Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М.:ДиС, - 2002. – 245с. 2.  Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник/ В.Д. Базилевич та інші. – К.: Знання, - 2004. – 851с. 3.  Баликоев В.З. Общая экономическая теория: политэкономия, макроэкономика, микроэкономика. – Н.: Лада, 2000. – 294с. 4.  Барр Р. Политическая экономия. Т.1 М., «Международные отношения». 2000.– с.281. 5.  Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навчальний посібник.-К. КНЕУ, 2001.– 210с. 6.  Геєць В. М. Перехідна економіка. Навч. посіб. — К.: Вища школа, 2003. — 591 с. 7.  Геєць В.М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток// Економіка і прогнозування. – 2005. – №2. – С.9-36. 8.  Гош О. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України// Економіка України. – 2005. – №9. – С. 75-82 9.  Грабовський В.В Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 196 с. 10.           Диба М.І. Механізм регулювання в перехідній економіці: Автореф. дис-ції на здобуття наук. ступеня д.е.н. Спец. 08.01.01-економічна теорія. – К.: Київський нац. економічний ун-т, 2001.- 33с 11.           Економічна теорія: Курс лекцій (для студентів неекономічних спеціальностей). — Чернівці, 1999. — 343 с. 12.           Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В.Д.Базилевича. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 615 с. — (Вища освіта ХХІ століття). 13.           Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича.- К.: Знання, 2006.- 631с. 14.           Економічні системи. Монографія. Том 1. Львів: Видавництво ЛКА, 2006.- 484 С. 15.           Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка. Посібник. Київ:Видавничий центр "Академія", 2004, – 512 с. 16.           Злупко С. Перехідна економіка: сучасна Україна. - К.: Знання, 2006.- 367 с. 17.           Леоненко П.М., Черепніна О.І. Сучасні економічні системи. Навчальний посібник.- К.: Знання, 2006.- 429 с. 18.           Макконел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с. 19.           Мочерний С. В. Економічна теорія. Посібник для студентів ВУЗів. Київ, “Академія”, 2003.– 345с. 20.           Мочерний С.В., Довженко М.В. Економічна теорія: Підручник. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. — 856 с. 21.           Мочерний С.В., Політична економія: Навч. Посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 687 с.. 22.           Отрошко О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 222 с. 23.           Політична економія: Навчальний посібник / За ред. К.Т. Кривенка – К.: КНЕУ, 2001.– 198с. 24.       Старостенко Г.Г., Політична економія: Посіб. для дистанц. навчання та індивід. роботи. — К.: Університет „Україна”, 2004. — 160 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)