Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий менеджмент»

Організація оперативного планування на підприємстві

Карточка работы:9211
Цена:
Тема: Організація оперативного планування на підприємстві
Предмет:Фінансовий менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Державної Податкової Служби України (НУДПСУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Загальна характеристика планування 5 1.2. Принципи та методи планування 9 1.3 Форми оперативного планування 16 РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ХОЛДИНГ ЛИНДЕ») 18 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Холдинг Линде» 18 2.2. Характеристика системи оперативного діяльності підприємства 22 2.3. Розрахунок поточного оперативного плану підприємства на період 27 РОЗДІЛ ІІІ РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА 40 3.1 Виробнича програма підприємства, її зміст, календарний розподіл та оптимізація 40 3.2. Оцінка технічного рівня розвитку підприємства 46 ВИСНОВОК 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Планування є важливою частиною господарської практики. Багаторічний досвід закордонних та українських підприємств довів, що недооцінка планування в умовах ринку, зведення його до мінімуму частіше за все приводить до значних економічних втрат. Досвідчені керівники розуміють, що всі великі бої спочатку виграють на папері - на плані, а тільки після цього у реальному житті. Ринок не пригнічує, не заперечує планування взагалі, а тільки зміщує цей процес у первинну виробничу ланку, як важливий елемент господарського механізму управління. Успішно працюючі підприємства здійснюють не тільки довгострокове планування, але і детальну розробку оперативних поточних планів по кожному підрозділу, кожному робочому місці. Календарні плани (декадні, місячні, квартальні, піврічні) конкретизують цілі і завдання підприємства, включають відомості про замовлення, про забезпеченість їх матеріальними ресурсами, про ступінь завантаження виробничих потужностей та їх використання з врахуванням терміну виконання кожного завдання. В них передбачаються витрати на реконструкцію потужностей, заміну обладнання, оновлення продукції, навчання працівників тощо. План потрібний не тільки великим та середнім, але й малим підприємствам. Використання трудових та матеріальних ресурсів регламентуються нормами і нормативами. Нормативність встановлює вимоги до ефективності використання ресурсів та результатів господарювання. Планування - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони будуть рухатися. Недивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми. Планування здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. Тактичне і оперативне планування стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно вимальовує загальні контури майбутньої організації; в якості засобів - показує, як ця ціль повинна досягатися. Отже, тактичне та оперативне планування - це прогнозне управління, пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди прямує організація. Тактичне та оперативне планування повинне суміщатися з практикою поточного управління. Завжди необхідно пам’ятати, що стратегія це засіб для створення додаткової вартості. У роботі висвітлюються методи тактичного і оперативного планування та ставиться за мету оволодіти основними принципами, прогресивними формами і методами планування в ринкових умовах господарювання. Основною ціллю цієї роботи є дослідження оперативного планування структурного підприємства (на прикладі ТОВ „Холдинг Линде”). Задачами роботи є висвітлення та аналіз оперативного планування діяльності ТОВ „Холдинг Линде”. А саме: • Розгляд теоретичних основ планування на підприємстві • Аналітико-рекомендаційний огляд оперативного планування на підприємстві • Розробка рекомендацій щодо усунення недоліків оперативного планування ТОВ „Холдинг Линде”. Об’єктом дослідження виступає ТОВ „Холдинг Линде”. Предметом дослідження є процес оперативного планування діяльності ТОВ „Холдинг Линде”.
Объём работы:
51
Выводы:Дослідивши питання аналізу оперативного планування ТОВ „Холдинг Линде”, можна зробити наступні висновки: 1. підйом вітчизняної економіки, підвищення продуктивності праці і якості життя громадян припускають ефективне використання усіх видів виробничих ресурсів, і в першу чергу робочої сили; 2. для аналітичної оцінки зайнятості персоналу на виробництві необхідно значно розширити систему застосовуваних показників. Приміром при аналізі витрат робочого часу і рівня зайнятості на виробництві можна рекомендувати такі розрахункові показники, як коефіцієнти використання робочого часу, нерегламентованих утрат часу, зайнятості робітника, завантаження устаткування, можливого підвищення продуктивності праці й ін. Організація не може функціонувати без цільових орієнтирів. Цільовий початок в діяльності організації завдається, в першу чергу тим, що її діяльність знаходиться під впливом інтересів різних груп людей. Цільовий початок і функціонування організації відображає інтереси таких груп або сукупностей людей, як власники організації, працівники організації, покупці, ділові партнери, місцеве суспільство і суспільство в цілому. Відокремлюються дві основні складові цільового початку в діяльності організації: місія і цілі. Місія може розумітися в широкому розумінні, як філософія, суть існування організації, та у вузькому - як сформульоване, достатньо деталізоване ствердження відносно того, для чого існує організація. Добре сформульована місія включає в себе опис орієнтирів, сфери діяльності, філософії організації, можливостей і способів здійснення діяльності, а також потрібного іміджу організації. Цілі організації описують конкретний стан окремих параметрів, яких вона бажала б досягти через визначений проміжок часу. Цілі бувають довгостроковими і короткостроковими. Цілі розрізняються також по сферам життєдіяльності організації та рівня ієрархії. Цілі повинні відповідати деяким обов’язковим вимогам. Вони повинні бути такими, щоб їх можна було досягнути, тобто гнучкими, вимірними, конкретними, сумісними та прийнятними. Встановлення цілей передбачає проходження чотирьох обов’язкових фаз: 1) виявлення і аналіз тенденцій, що спостерігаються в оточенні; 2) встановлення загальних для організації цілей; 3) побудова ієрархії цілей; 4) встановлення індивідуальних цілей.
Вариант:нет
Литература:. Алексеева М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика – 1997. – 246 с. 2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю. В. Економіка підприємства: Навч. Посібник для студентів економічнихспеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. Друге видання. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – 289 с. 3. Бондар І.Ю., Чаюн І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. – К.: КДТЕУ, - 2000. – 65 с. 4. Вихановський О.С. Стратегическое планирование: Учебник. – М.: Изд-во МГУ. – 1995. – 252 с. 5. Водне господарство. Методики активного навчання: Навч. Посібник/ За ред. С.Т.Вознюка і Е.А.Зіня. – К.: ІЗМН. – 1997. – 368 с. 6. Деловое планирование. Методы, организации; Современная программа. Учебное пособие под ред. В.М.Попова.- М.: Финансы и статистика, 1997. 7. Дупай М.М., Денчук П.Н., Питель С.В. Організація, облік, звітність та оподаткування малого бізнесу: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 222 с. 8. Економіка підприємства: Навч. посіб. /За заг. Ред. В.Г.Герасимчука, А.Е.Розенплентера.– К.: ІВЦ «Видавництво» Політехніка»,2003.– 264 с. 9. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання – Прес, 2004. – 615 с. 10. Экономика, организация и планирование промышленного производства /В.И.Выборнов, Ф.П.Висюлин и др. /Под общ. ред. Н.А.Лисицина. – Мн.: Выщ.шк. – 1990. – 446 с. 11. Экономика предприятия /В.Я.Хрипача. – Мн.: НПЖ «Финансы, учет, аудит». – 1997. – 448 с. 12. Зінь Е.А. Проблеми підготовки фахівців для забезпечення адміністративної реформи //Вісник РДПУ, Збірник наукових праць. – 2001. – Вип. 2(9). – С. 28-35. 13. Зінь Е.А. Теорія управління соціально-економічними процесами / Навчальний посібник. – Рівне: УДАВГ. – 1996. – 54 с. 14. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с. 15. Ильин А.И. Планирование на предприятии / Учеб. Пособие. В 2 ч. Ч .1. Стратегическое планирование. Ч.2. Тактическое планирование. – Мн.: «Новое знание». – 2000. – 719 с. 16. Ильин А.И. Управление предприятием: Справочник руководителя. – Мн.: Выш. шк. – 1997. – 275 с. 17. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент. – Чернігів: ЧДІЕУ. – 2001. – 456 с. 18. Котлер Ф. Основы маркетинга: - М.: Прогресс, 1993. – 698 с. 19. Маскон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. / Пер. с англ. – М.: Дело – 1996. – 702 с. 20. Организация планирования и управления машиностроительными предприятиями / Под ред. А.Ф.Дерчичева. – М.: Машиностроение, 1990. – 378 с. 21. Протопопова В.О., Полянський А.Н. Економіка підприємства. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: ЦУЛ, 2003 – 220 с. 22. Турченюк М.О. Маркетинг. Ч 1 Стратегія і тактика маркетингової діяльності підприємства Конспект лекцій. – Рівне: РДТУ. – 1997. – 81 с. 23. Турченюк М.О.Маркетинг. Ч.2Стратегія і тактика маркетингової діяльності підприємства: Конспект лекцій. – Рівне: РДТУ. – 1998.– 137с. 24. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия. / Учебное пособие. – К.: МАУП. – 1998. – 152 с. 25. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева. – М.: ИНФРА. – 1998. – 668 с. 26. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробков М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с. 27. Фролова Л.В. Планирование деятельности предприятий. Учебное пособие. – Донецк: ДонГУЄТ, 2001.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)