Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Роль, значення, функції та економічна ефективність брокерської контори та брокера

Карточка работы:71402б
Цена:
Тема: Роль, значення, функції та економічна ефективність брокерської контори та брокера
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:3/12/08
Специальность (факультет):Біржова діяльність
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Коледж, не відомий (Україна)
Содержание:ВСТУП           3 РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ'ЄКТІВ БІРЖОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА       5 РОЗДІЛ ІІ. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БРОКЕРСЬКИХ КОНТОР ТА БРОКЕРІВ 10 2.1. Роль, значення та функції брокерської служби на біржі        10 2.2. Організаційна структура брокерських фірм (контор) 14 2.3. Взаємовідносини біржових посередників з клієнтами         17 2.4. Торгово-економічні стратегії брокерських фірм та брокерів 20 РОЗДІЛ ІІІ. БРОКЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ         23 3.1. Загальна характеристика брокерської діяльності       23 3.2. Винагороди за брокерську діяльність та ефективність її здійснення           29 ВИСНОВКИ  31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         33
Курс:3
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Актуальність теми. Брокерська контора є основною операційною ланкою на біржі. Задача брокерських контор - забезпечення біржової торгівлі в біржовому залі. Як правило, брокерська контора може бути створена тільки при наявності місця повного члена біржі, що може бути куплене на періодично проведених адміністрацією біржі тендерних торгах. На одне місце повного учасника може бути створена тільки одна брокерська контора, що у свою чергу може безкоштовно акредитувати визначене число брокерів. Додаткові брокери і їхні помічники акредитуються за визначену плату. Брокерська контора має право укладати договори про брокерське обслуговування з клієнтами, а також діяти від свого імені і за свій рахунок. Посередницька діяльність брокерів на вітчизняних біржах зводиться в основному до виконання доручень клієнтів по висновку тих чи інших видів угод. Висновок угод може здійснюватися брокером як від імені клієнта і за свій рахунок, так і від імені самого брокера і через розрахунковий рахунок останнього, куди клієнт переводить кошти. Фактично в останньому випадку брокер стає комісіонером, а не брокером у точному змісті цього слова. Взаємини клієнтів і брокерських фірм складаються на основі договорів, що укладаються ними, і угод. Таких угод може бути трохи: договір на брокерське обслуговування, що полягає звичайно з постійним клієнтом на певний строк; договір на інформаційне обслуговування; договір про представництво і про спільну діяльність. При роботі з клієнтом брокерська контора відкриває в одному з розрахункових фірм своєї біржі рахунок для роботи з цим клієнтом. Успішна діяльність товарних бірж знаходиться  в  прямої  залежності  від брокерських контор. Брокери одержують доход в основному не від членства на біржі, а від власної посередницької  діяльності. Чим більше брокер провів угод, тим велику одержить комісію. Актуальність даної теми обумовила необхідність написання даної роботи. Головною метою роботи є визначення ролі, значення та характеристик функціонування брокерських контор та брокерів. Основна  мета роботи визначила необхідність виконання наступних завдань: -            характеристика суб’єктів біржового посередництва; -            визначення ролі, значення та функції брокерської служби на біржі; -            розгляд організаційної структури брокерських фірм; -            аналіз взаємовідносин біржових посередників з клієнтів; -            розгляд торгово-економічних стратегій брокерських фірм та брокерів; -            визначення головних засад брокерської діяльності на товарній біржі; -            аналіз винагороди за брокерську діяльність та ефективність її здійснення. Предметом даної роботи виступає брокерська діяльність. Об’єктом роботи є роль та значення брокерських контор та брокерів. Таким чином, робота складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури.  
Объём работы:
30
Выводы:До біржових торгів в операційну залу допускаються лише учасники торгів. Брокери - члени бірж, які заключають контракти на продаж або купівлю товарів від імені і по замовленню клієнтів і отримують за свою роботу комісійну винагороду в обумовленому розмірі Брокери працюють за терміновими контрактами з брокерською конторою, якщо інше не передбачено договором між брокерською конторою і членом біржі, що її відкрив Система біржового посередництва має декілька організаційних форм: брокерська фірма (компанія); брокерська контора, брокерське бюро (підрозділ). Брокерська фірма - це, як правило, приватне індивідуальне чи колективне (групове} підприємство, яке е юридичною особою і в часником майна та прибутку (за вирахуванням податків та піших обов'язкових платежів у бюджет). Брокерська контора - підприємство з правами юридичної особи, яке створене підприємством-власником - членом біржі. Майно і прибуток брокерської контори належить не їй. а підприємству, що її створило (власнику). Брокерське бюро - це, як правило, госпрозрахунковий підрозділ підприємства, який займається брокерським посередництвом, діє на підставі свого положення з правом відкриття рахунка в банку. Організаційна структура і штат брокерської фірми, оплата зайнятих у ній осіб встановлюються її власником або керівником в залежності від рівня прибутковості фірми. У штат брокерської контори входять її керівник (старший брокер), брокери і необхідний технічний персонал. Керівник брокерської контори і брокери призначаються членом біржі, який відкрив брокерську контору, якщо інше не передбачено договором між брокерською конторою і членом біржі. Брокери, як правило, спеціалізуються на операціях із певними видами товарів або товарними групами. Організаційна структура брокерської фірми може бути різною, але основні підрозділи і їхні функції аналогічні Можливі дві форми взаємовідносин клієнтів з брокерськими фірмами І конторами чи окремими брокерами стабільна - укладання договору на брокерське обслуговування, разова - укладання договору-доручення клієнта брокеру на укладання біржової угоди або - передача брокеру га­рантійного листа замість договору-доручення Результативність діяльності брокерських контор та окремих брокерів забезпечується завдяки ефективному проведенню посередницьких операцій на замовлення клієнтів і ґрунтується на відпрацьованих елементах їхньої торгової стратегії. Відповідно до світових тенденцій розвитку біржової торгівлі можна очікувати становлення ф’ючерсного ринку в Україні. Цьому сприяє зростання обсягів біржової торгівлі форвардними контрактами, формування сучасної нормативно-правової бази для розбудови біржового ринку і зокрема ф’ючерсної торгівлі.  
Вариант:нет
Литература:1.      Закон України "Про товарну біржу", від 10 грудня 1991 року // Відомості ВР 1992, № 10. 2.      Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов. - К.: Фенікс, 2000. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332. 3.      Биржевая деятельность: Учеб. Для вузов / Под ред. А.Г. Грязновой, Р.В. Корнеевой и др. – М.: Финансы и статистика, 1995 4.      Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1997 5.      Васильєв Г.А.,Каменева Н.Г.Товарні біржі» - М., «Вища школа»,1991. 6.      Грязнова А.Г. “Біржова діяльність” - М., 1995 7.      Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене. – Львів: "Новий світ-2000", "Магнолія плюс". – 2003. – 360 с. (Тема 9, с. 148-169) 8.      Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: Учеб. Для экон. Направлений и спец вузов. – М.: Банк и баржи: "ЮНИТИ", 1997 9.      Иващенко А.А. Товарна біржа - М., «Міжнародні відносини»,1991. 10.   Иванов К. А. Карманная книга брокера. - М.: Московский университет, 1991.-200с. 11.  Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. Посіб.: 2 вид., стереотипне. – Харків: Консул, 2004. – 216 с. (Частина 6, с.99-128) 12.  Маковецкая Е.Г., Фуко А.Э. Объекты торговли и сделки на биржах Украины. – К., 1993 13.  Салыч Г.Г. Опционные, фьючерсные и форвардные контракты. – М., 1994 14.  Савощенко А.С. Інфраструктура тованого ринку: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2004 – с. 15.   Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією. Зареєстровано Мінюстом України, 16 квітня 1996 року. 16.   Товарная биржа: Как ее создать? Как организовать работу ? Как участвовать в биржевых торгах ? - М.: Экономика, 1991.-153 с. 17.   Узун В. Я. Товарная биржа. - М.: Знание, сер. "Экономика", 1991, №9.-64 с. 18.    Улыбин К. А., Андрошина Й. С., Харисова Н. Л. Брокер и биржа // Пособие для брокеров и их клиентов. - М.: Информбизнес, 1991.- 240 с. 19.    Фединский Ю. И., Юлдашев Р. Т, Биржа: вчера, сегодня и завтра. - М.: Знание, 1991.-64 с. 20.   Шварц Ф. Биржевая деятельность Запада. - М.: Аи Кью, 1992. 88. Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією. Зареєстровано Мінюстом України, 16 квітня 1996 року. 21.  Товарная биржа: Как ее создать? Как организовать работу ? Как участвовать в биржевых торгах ? - М.: Экономика, 1991.-153 с. 22.  Узун В. Я. Товарная биржа. - М.: Знание, сер. "Экономика", 1991, №9. - 64 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)