Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Господарське право»

Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні

Карточка работы:178
Цена:
Тема: Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні
Предмет:Господарське право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):гоподарське право
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Правовий статус учасників ринку цінних паперів. 7 1.1 Правовий статус емітентів цінних паперів. 7 1.2 Правовий статус професійних учасників ринку цінних паперів 19 Висновок до І розділу 26 Розділ ІІ. Форми державного регулювання ринку цінних паперів. 28 2.1 Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПРФ). 28 2.2 Форми державного регулювання ринку цінних паперів 39 Висновок до розділу ІІ 44 Розділ 3. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів 46 3.1 Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів 46 3.2 Відповідальність фізичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів 48 3.3 Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо випуску та обсягу цінних паперів в Україні 50 Висновок до розділу ІІІ 77 Висновки 79 Використані джерела 81
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Ринок цінних паперів - це те нове, що з'явилося в економіці України у процесі формування ринкових відносин й виникнення ринку капіталу Ринок цінних паперів (фондовий ринок) виконує функцію посередника, приймаючи цінні папери, які пропонуються на публічних торгах, і конвертуючи їх у готівку шляхом продажу. Ринок цінних паперів - це ефективно функціонуючий організм, що є еволюційним за своєю природою. Розвиток ринку цінних паперів є життєво необхідним для активного зростання національної економіки й покращання рівня життя громадян. Ефективно функціонуючий ринок спрямовує фінансові кошти до тих компаній, які здатні забезпечити їм найбільш продуктивне використання. Фондові ринки є полем широкої діяльності не тільки для вітчизняних учасників, а й зарубіжних. Цьому сприяють лібералізація українського ринку, допуск нерезидентів на національні валютні та фінансові ринки, їх безпосередня участь в операціях поряд з резидентами, дерегулювання ринків, пов'язане зі скасуванням обмежень для окремих учасників на проведення операцій. Одним із головних напрямків розвитку фондового ринку є розбудова інфраструктури ринку, що передбачає запровадження стандартів діяльності професійних учасників фондового ринку, створення ф'ючерсних підрозділів бірж з торгівлі деривативами, спрощення порядку створення акціонерних товариств, сприяння створенню та функціонуванню саморегульованих організацій. Втілення цих пріоритетних завдань у життя неможливе без здійснення фундаментальних наукових досліджень правових питань організації ринку цінних паперів. Законодавство про цінні папери і фондовий ринок почало складатися в останні роки існування СРСР і до наступного часу знаходиться у стадії формування і прийнятий 18 липня 1991 р. Верховною Радою Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" став першим вітчизняним законодавчим актом, який юридично закріплював загальні положення регулювання відносин, що складаються на ринку цінних паперів і спрямовані на забезпечення умов для цивілізованою й ефективного функціонування ринку, попередження, обмеження і припинення недобросовісних дій, операцій і діяльності суб'єктів, які здійснюють свою діяльність на ринку цінних паперів. При створенні зазначеного, а також інших нормативних актів, що регулюють фондовий ринок, український законодавець орієнтувався на моделі регулювання ринку цінних паперів, які існують у країнах з розвиненою економікою. Однак при запозиченні законотворчого досвіду при формуванні вітчизняного законодавства не були враховані ті обставини, що норми, принципи та практика застосування іноземного законодавства, які враховуються при регулюванні ринку цінних паперів, не можуть у повному обсязі адекватно відобразити сучасний стан національної економіки. Світовий досвід у сфері правового регулювання ринку цінних паперів - це вже результат розвитку сталих, стабільних економік, і його повне перенесення на українську економічну ниву, яка ще тільки розвивається і є нестабільною, не є доцільним. Орієнтація на різноманітні моделі правового регулювання ринку цінних паперів призводить до неузгодженості нормативних актів, що видаються різними відомствами, уповноваженими здійснювати цей процес. На повну відсутність уніфікованого підходу до регулювання ринку цінних паперів як вказують більшість фахівців, як на перешкоду на шляху розвитку фондового ринку і на дійове гальмо розвитку. Таким чином, актуальність дослідження правових проблем функціонування ринку цінних паперів і здійснення господарської діяльності у цій сфері зумовлена: проведенням поглиблених економічних і правових реформ в Україні; необхідністю осмислення і виявлення специфіки українського цивільного законодавства про фондовий ринок і практики його застосування; недостатньою розробкою юридичних аспектів здійснення господарської діяльності на ринку цінних паперів та її регулювання; потребою теоретичного обґрунтування пропозицій по вдосконаленню законодавства щодо фондового ринку. Метою є вивчення і дослідження загальних правових проблем регламентації відносин між суб'єктами на ринку цінних паперів в Україні, аналіз правових норм і практики їх застосування на ринку цінних паперів. Для досягнення вказаної мети поставлені наступні задачі: ? проаналізувати правовий статус емітентів цінних паперів; ? охарактеризувати правовий статус професійних учасників ринку цінних паперів; ? дослідити Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПРФ).; ? встановити Повноваження ДКЦПРФ, ? вивчити й узагальнити Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів; ? дати аналіз Відповідальність фізичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів Об'єктом дослідження виступають правові аспекти функціонування та регламентації ринку цінних паперів, відносини між суб'єктами права, які визнаються у відповідності з чинним законодавством його учасниками, а також особливості механізму функціонування комплексу правових засобів, які використовуються у цій сфері правового регулювання. Предметом є суперечливий комплекс теоретичних та практичних проблем розглядуваних правовідносин, ступінь узгодженості нормативно-правових актів України, що становлять правову основу функціонування ринку цінних паперів. Методологічна основа дослідження. В основу методології дослідження покладено комплексний підхід до аналізу проблем правового регулювання ринку цінних паперів. Філософсько-методологічною основою дослідження є принципи, методи, закони й категорії діалектики. За головну методологічну основу роботи використано системний підхід. Методом порівняльно-правового аналізу досліджувалися нормативно-правові акти вітчизняні, а також інших країн світу, за допомогою яких здійснюється регулювання відносин між суб'єктами фондового ринку. На підставі методу прогнозування зроблено висновки щодо шляхів подальшого розвитку ринку цінних паперів в Україні. Структура роботи зумовлена логікою дослідження обраної теми і складається із вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дипломної роботи становить 77 сторінок, список використаних джерел налічує 49 найменування.
Объём работы:
79
Выводы:Кінець XX століття для України ознаменувався глобальними перетвореннями не лише в суспільстві, але й в економіці. І нині, на етапі становлення незалежної держави, відчувається гостра необхідність створення нових сегментів ринкової економіки, об'єднання їх в єдину соціально-політичну систему. Ринкове реформування господарського комплексу в Україні сприяло становленню та розвитку нових засобів регулювання обороту капіталів. Трансформація планової економіки створила об'єктивні передумови не тільки для зміни існуючої економічної системи координат, а й для створення нових та відродження ефективних, але вже призабутих засобів. Одними з таких стали цінні папери та фондовий ринок. Утвердження фондового ринку в Україні стало можливим завдяки безпрецедентній глобальній зміні державного ладу. Акцент перетворень перенесено на приватизацію та акціонування підприємств. Це стало своєрідним імпульсом для відродження і розвитку значної кількості цінних паперів. Внаслідок таких змін суттєво змінилися форми фінансових зв'язків між різними суб'єктами, виникли нові інструменти, що не використовувалися за планової економіки. З цим новітнім інструментарієм сьогодні доводиться мати справу практично всім учасникам фондового ринку, у тому числі і державним органам. Динамічний український фондовий ринок пережив і злети, і падіння: ейфорія населення на початку проведення приватизації та гірке розчарування її наслідками, обмануті сподівання людей; розквіт системи фінансових «пірамід» типу «МММ» та їх крах; спекулятивний ажіотаж на ринку державних кредитних облігацій. Український фондовий ринок став ареною жорстокої боротьби за переділ власності між впливовими комерційними структурами, потужними фінансовими угрупованнями, політичними елітами, криміналітетом. Це лише кілька сторінок новітньої історії становлення українського фондового ринку та розвитку цінних паперів. Радикальні перетворення в економіці супроводжувались як невмінням використовувати нові інструменти, так і недосконалим правовим регулюванням та нормативним забезпеченням фондового ринку України. Останнім часом керівники банківських і фінансових установ вимагають від своїх працівників високої обізнаності в галузі цінних паперів, оскільки саме цей сегмент економіки є найбільш прогресивним та прибутковим. При цьому особливі вимоги висуваються до працівників юридичних відділів, оскільки саме вони здійснюють правовий супровід банківських операцій, пов'язаних із цінними паперами.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України.— 1996.— №30.— Ст.141. 2. ЗУ « Про цінні папери і фондову біржу » - м. Київ, 18 червня 1991 року N 1201-XII 3. Закон України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 21, ст.103 4. Закон України Про обіг векселів в Україні // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 24, ст.128 5. Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст. 1 6. Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 9, ст. 79 7. Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 51, ст.292 8. ЗУ «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україн» - м. Київ, 10 грудня 1997 року N 710/97-ВР 9. Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. - Ст. 508 10. Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. — Ст. 292 11. Концепція функціонування і розвитку фондового ринку України: поставнова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р. №342/95- ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №33. – ст.. 257 12. Кодекс України про адміністративні правопорушення (станом на 15.01.2000 р. К.: Вид. “Сірін”; 2000 р. – 168 с. 13. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III // Відомості Верховної Ради України.— 2001.— №25-26.— Ст.131. Із наступними змінами та доповненнями. 14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 року / За ред. С. С. Яценка. – К.: А.С.К., 2002. 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку»; Постанова Кабінету Міністрів України і Національного Банку України від 27 серпня 1997 р. № 993 «Про виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку» // Урядовий кур'єр. - 1997. - 11 вересня; Офіційний вісник України. - 1997. - № 35. - С. 91. 16. Постанова Верховного Суду України від 17.09.2002 р. № 1/228 за скаргою ТОВ «Ваш реєстратор» на постанову Вищого господарського суду України від 12.03.2002 р. у справі за позовом ВАТ «Завод «Дніпропрес» до ЗАТ «ТК МТЗ» про стягнення 26 281 038,36 гри. та за зустрічним позовом про зобов'язання прийняти у власність 22 638 248 акцій. 17. Указ Президента України Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку // Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 408/96 від 10.06.96 18. Указ Президента України Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку // Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1488/2004 ( 1488/2004 ) від 15.12.2004 19. Указ Президента України Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики 1 червня 2005 року N 901/2005 20. Административное право Украины / Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — 2-е изд., доп. и перераб. - X.: Право, 2003. — С. 194-196. 21. Агапеева Е.В. Правовое регулирование ринка ценных бумаг в России и США: учеб. Пособие. – М., 2004. 159 с. 22. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве / под ред. Проф. Е.А. Суханова. – М., 1996. – С. 23 23. Виговський О.І. Правове регулювання застави цінних пареів в Україні.: автор. Дис. К.ю.н. – К., 2005 19с. 24. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. – с. 176 25. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - С 204-205 26. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть 2. - Л., 1978. - С. 141. 27. Кравченко Ю. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах / Учебное пособие. – К. 2003. – 528 с. 28. Крашенников Е.А. О легальных определениях ценных бумаг // правоведение. – 1992. - №4. – С. 38 29. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування і функціонування. – К., 1998. – С. 135 30. Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А. «Рынок ценных бумаг»- Киев, 1999. С. 99 31. Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності: Посібник з проблем банківського права. - К.: Криниця, 2003. — С. 223. 32. Марахов К.С. генезис ринку корпоративних цінних паперів // Фінансова консультація. – 2000. - №49. – С. 12 33. Морозов Ю.Н. Вексельное право. – К., 1996 34. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. – С. 168 35. Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1996. - С. 240-241. 36. Огляд фондового ринку (1-4 липня) // Цінні папери України. – 2003. - №26. – С. 19 37. Панова Л.В. Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні: Дис. К.ю.н. Х., 2002. – 202 с. 38. Румянцева С. Розхвиток законодавство щодо фондового ринку // Цінні папери України. – 2003. - №29. С. 8 39. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М., 2003. – 448 с. 40. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник для вузов / Под ред. проф. О.И. Дегтяревой, проф. Н.М. Коршунова, проф. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2002. - С. 7-8 41. Румянцева С. Державні цінні папери Російської Імперії. - С. 17 42. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні / Я.М. Шевченко, О.М. Малявко, А.Л. Салатко та ін. - Харків: Консум, 1999. - С. 37-38 43. Фрыс П.Л. Кримынальне право України. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2004 44. Ценные бумаги: Учебник / под ред. В.И. Колесникова и В.С. Торкановского. – М., 2003 448 с. 45. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі, 1997. -С. 121 46. Цивыльне право: пыдручник для студентыв юрид. Вузыв та факультетыв. – К., 1997. – С. 121 47. Шевченко Г.Н. Правовое регулирование ценных бумаг: Учебное пособие. -М.: Статут, 2003. - С. 10 48. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К., 2002. – С. 80 Шевченко Г.Н. Правовое регулирование ценных бумаг; Учебное пособие. – М., 2003. – С. 10
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (238)