Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент медицини та фармацевтики»

Проектування організаційної структури у фармацевтичній фірмі

Карточка работы:9216
Цена:
Тема: Проектування організаційної структури у фармацевтичній фірмі
Предмет:Менеджмент медицини та фармацевтики
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Медичний та фармацевтичний менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ АПТЕК. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЯК ВАЖЛИВА УМОВА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ 6 1.1. Розвиток фармацевтичної індустрії м. Києва 6 1.2. Порядок створення аптеки у м. Києві 7 1.3. Стратегія розміщення аптеки 11 1.4. Розробка організаційної структури аптечної мережі 13 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 18 2.1. Характеристика діяльності аптечної мережі „Аптека Вашої Сім’ї” м. Києва 18 2.2. Проектування оптимальної організаційної структури аптечної мережі „Аптека Вашої Сім’ї” 23 2.3. Маркетингова організаційна структура аптечної мережі „Аптека Вашої Сім’ї” 28 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ АПТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ „АПТЕКА ВАШОЇ СІМ’Ї” 35 3.1. Рекомендації з правильного проектування організаційної структури аптечної мережі „Аптека Вашої Сім’ї” 35 3.2. Маркетингові критерії оптимального функціонування аптечної мережі „Аптека Вашої Сім’ї” 38 3.3. Впровадження реінжинірінгу в аптеку №1 мережі „Аптека Вашої Сім’ї” для оптимізації діяльності: оцінювання результатів 42 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 ДОДАТКИ 51
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Підприємницьке середовище перебуває у постійній динаміці. Змінюються не тільки економічні, але й політико-правові, демографічні, соціокультурні умови, прискорюються темпи науково-технічного прогресу в державі, тому фармацевтичні підприємства повинні постійно адаптуватися до навколишніх змін, удосконалювати стратегію, виробничий і розподільчий процес, організаційну структуру, корпоративну культуру, тобто змінюватися відповідно до динамічного зовнішнього середовища. Успіх адаптації фармацевтичних підприємств значною мірою залежить від можливості використання сучасних управлінських теорій. Перехід до ринкової економіки показав, що в сучасних умовах здатні вижити лише ті фармацевтичні підприємства, які найбільш адекватно реагують на запити ринку лікарських засобів і стан макросередовища. У сфері фармацевтичної діяльності більшість керівників усвідомили необхідність створення спеціалізованих відділів, що виконують функції збору, обробки й аналізу комерційної інформації - як внутрішньої, так і зовнішньої. Тому проектування організаційної структури фармацевтичного підприємства є актуальним завданням для кожної фірми, яка хоче активно розвиватися в умовах високої конкуренції на українському ринку фармацевтичної продукції. Питаннями становлення та розвитку теорії і практики фармацевтичного управління присвячено чимало фундаментальних праць відомих вітчизняних вчених. До їх числа відносяться наукові праці Р.М.Піняжка, Б.Л.Парновського, В.М.Толочка, З.М.Мнушко, А.С.Немченко, М.С.Пономаренка, Д.С.Волоха, О.Л.Грома, Т.А.Грошового, А.В.Кабачної, О.В.Посилкіної, В.В.Трохимчука, О.М.Заліської, М.Л.Сятині, В.А.Загорія, О.П.Гудзенка, Р.В.Сагайдак та ін. У них визначено зміст фармацевтичного управління, розкрито його структуру, принципи та методи, висвітлено питання формування організаційно-економічних, маркетингових, фармакоекономічних, логістично-ресурсних, фінансово-інвестиційних та інноваційних механізмів управління фармацевтичними підприємствами. Водночас, як свідчить досвід реформування вітчизняної фармацевтичної галузі, багато фармацевтичних підприємств не зуміли адаптуватися до змін в економічній системі, що почалися десятиріччя тому, позаяк пропозиція тільки високоякісної продукції вже недостатня для задоволення зростаючих потреб споживачів. При цьому методи управління, які успішно застосовуються в умовах економіки розвинутих країн, не завжди генерують адекватний результат на українському ринку, що зумовлює необхідність вдосконалення і адаптації сучасних теорій управління до специфіки ринкових умов господарювання вітчизняних фармацевтичних підприємств з необхідним врахуванням таких стратегічних тенденцій розвитку світового господарювання, як глобалізація, інформатизація, індивідуалізація, актуалізація проблем охорони довкілля. Проблема подальшого розвитку теоретичних та методично-прикладних засад формування управління фармацевтичними підприємствами, в першу чергу матеріальним, кадровим, фінансовим та інформаційним потоковими процесами, визначає актуальність теми дисертаційної роботи, її цільову спрямованість і зміст. Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці прикладних положень та конкретних рекомендацій стосовно вдосконалення організаційної структури управління фармацевтичними підприємствами в умовах динамічного зовнішнього середовища. Для реалізації поставленої мети заплановано вирішити такі завдання дослідження: - розглянути порядок створення та функціонування аптек; - висвітлити організаційну структуру як важливу умову успішної діяльності аптечної мережі; - здійснити практичне дослідження діяльності аптечної мережі та проектування її організаційної структури; - надати ґрунтовні пропозиції та рекомендації по удосконаленню організаційної структури аптечної мережі „Аптека Вашої Сім’ї”. Об’єктом дослідження обрано систему і процес розробки організаційної структури управління у фармацевтичній галузі та механізми її оптимізації в умовах динамічного зовнішнього середовища на прикладі мережі аптек м. Києва „Аптека Вашої Сім’ї”. Предметом дослідження є теоретичні питання, основні принципи, методи і практичні аспекти фармацевтичних управлінських теорій. Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою курсового дослідження є методологія наукового пізнання, положення теорії систем, зокрема, методологія еволюційного синтезу систем, теорії організацій, сучасні управлінські теорії. В якості джерел інформації використані праці визнаних зарубіжних і вітчизняних вчених, національні нормативні акти законодавчої та виконавчої влади. Вихідними даними слугували матеріали Державного комітету статистики України, статистична звітність фармацевтичних підприємств, фармацевтична періодика. У ході написання курсової роботи були використані такі методи: спостереження, порівняння, аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення та порівняння. Структура роботи складається зі вступу, у якому обґрунтовується актуальність теми курсового дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, трьох розділів, у яких здійснено вирішення основних завдань курсової роботи. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
47
Выводы:Отже, можна зробити наступні висновки та узагальнення із проведеного дослідження: У сфері фармацевтичної діяльності більшість керівників усвідомили необхідність створення спеціалізованих відділів, що виконують функції збору, обробки й аналізу комерційної інформації - як внутрішньої, так і зовнішньої. Тому проектування організаційної структури фармацевтичного підприємства є актуальним завданням для кожної фірми, яка хоче активно розвиватися в умовах високої конкуренції на українському ринку фармацевтичної продукції. Успішна фармацевтична компанія демонструє й підтверджує своє стійке положення не тільки гарними фінансовими показниками на даний момент часу, але й налагодженою корпоративною технологією, етичними принципами ведення бізнесу, перевіреними й надійними партнерами, високою репутацією, сприятливим іміджем таі іншими позитивними атрибутами ділової активності. Випадання якого-небудь елемента із цієї системи або його явне або неусвідомлене ігнорування є провісником нагромадження небажаних ефектів, які обов'язково обернуться наступною втратою конкурентоспроможності. Отже, необхідно уважно спостерігати за системою й фіксувати виникнення в ній явних невідповідностей з наступними по можливості їхніми усуненнями. Правильно розроблена організаційна структура фармацевтичної фірми є запорукою успішної діяльності фірми на фармацевтичному ринку. Якщо структура організована неефективно, то для успішного майбутнього необхідно вдатися до процедури реструктуризації. Стосовно до будь-якої фармацевтичної структури для цього необхідно насамперед визначити цілі й ресурси фірми й потім ретельно проаналізувати власні ринкові можливості, щоб вони відповідали цілям і ресурсам. Це, у свою чергу, передбачає необхідність внутрішньокорпоративної структурної реорганізації. Оскільки, швидше за все, нинішня структура, можливо, і була вдалою на етапі становлення фірми, але в міру її закономірного росту, ускладнення ієрархії й розвитку нових напрямків вона вже перестала бути готовою як до адекватного контролю над ситуацією, так і до раціонального, а також гнучкого управління фірмою в цілому. Проектування організаційної структури аптеки чи аптечної мережі повинне починатися з визначення тих цілей та завдань, які будуть стояти перед фірмою. „Аптека Вашої Сім’ї” - мережа аптек в місті Києві. Аптечна мережа „Аптека Вашої Сім'ї” укомплектована найбільш працездатним персоналом; організаційна структура цієї мережі відрізняється компактністю й відсутністю надмірності. Керівництво цієї мережі грамотно проводить кадровий менеджмент. На наш погляд, найбільш підходящою для організації й керування виробничою діяльністю в масштабах аптечної мережі „Аптека Вашої Сім’ї” є лінійно-функціональна структура, тому що вона має ряд переваг. Ця структура більше економічна відносно управлінських витрат, оскільки функції управління централізовані. Лінійно-функціональна структура передбачає спеціалізацію й високу компетентність персоналу, забезпечує швидке рішення проблем, що перебувають у компетенції однієї функціональної служби. На нашу думку, у структурі аптечної мережі „Аптека Вашої Сім’ї” повинна бути виділена лінійно-функціональна бізнес-одиниця - спеціалізований структурний підрозділ і змодельована його організаційна структура, оптимальна з погляду виконання виробничих функцій. Оцінюючи економічну ефективність переходу аптеки №1 мережі аптек „Аптека Вашої Сім’ї” на принципи реінжинірингу, можна відзначити істотний прорив у показниках господарської діяльності. Обсяг реалізації в гривневому обчисленні виріс в 3,3 рази, при цьому частка собівартості в реалізації продукції скоротилася з 76 до 71%. Досить істотно збільшилися активи аптеки: основні - більш ніж в 11 разів, оборотні - на 60%, при постійно високому рівні коефіцієнта автономії.
Вариант:нет
Литература:1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 248 с. 2. Белявский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с. 3. Валь Е.В. Оплата, мотивы и стимулы труда на фармацевтическом предприятии // Экономический вестник фармации. – 2001. – № 8. – С. 76-82. 4. Грудачева С. Аптечные сети: итоги 2006 г. // Фармацевтический вестник. – 2003. – № 7. – С. 4-9. 5. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие/Под ред. И. С. Минько. – М.: Высш. шк., 1995. – 225 с. 6. Дремова Н.Б. Маркетинговое планирование // Экономический вестник фармации. – 1999. – №1. С. 107–122. 7. Ильенкова Н. Д. Спрос: анализ и управление: Учеб.пособие/Под ред. И. К. Белявского. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 160 с. 8. Інформаційний лист № 229-2002 про нововведення в системі охорони здоров'я // Застосування системи інформаційно-довідкових послуг населенню щодо лікарських препаратів й отримання медичних послуг / Розр.: Л.Ю. Бабінцева, О.П. Мінцер, Т.М. Пономаренко, В.В. Соломонов. – К.: “Укрмедпатентінформ”. – 2002. – 54 с. 9. Колосов А. Рыночные отношения и коммерческая инфраструктура регионов // Бизнес Информ. – 1998. – № 1. – С. 37–38. 10. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ./Общ. ред. и вступит. статья Е. М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с. 11. Краснянська Т.М. Ретроспективний аналіз та сучасний стан кадрового забезпечення фармацевтичної галузі України // Фармац. журн. – 2005. – № 4. – С. 5-9. 12. Логистика / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с. 13. Лозовая Г.Ф., Лопатин П.В., Глембоцкая Г.Т. Менеджмент фармацевтической организации. – М.: МЦФЭР, 2000. – С. 192. 14. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, управління, прогнозування: Підручник. – Донецьк: Альфа-прес, 2004. – 344 с. 15. Макогон Ю.В. Особенности ВЭС Украины и Донецкой области // Проблемы развития ВЭС и привлечения инностранных инвестиций: региональный аспект: Сб.науч.тр.ДонГУ. – Донецьк, 2000. – С.16-21. 16. Марков В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. – М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирское отделение, 2001. – 288 с. 17. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебн. пособие. – М.: Инфра-М, 1998. – 312 с. 18. Мишурова И.В., Кутелев П.В. Управление мотивацией персонала. – М.: ИКЦ МарТ, 2003. – С. 224. 19. Пономаренко М.С., Загорій В.А., Огороднік В.В., Сятиня М.Л., Бабський А.А., Пономаренко Т.М. Стратегічне планування діяльності окремих фармацевтичних фірм, компаній і галузі у цілому на основі мар-кетингового аналізу фармацевтичного ринку // Фармац. журн. – 2001.– № 4. – С. 11-15. 20. Порядок відкриття аптек та їх структурних підрозділів на території м. Києва // Протокол № 4 від 16.05.2000 р. – 25 с. 21. Семь нот менеджмента / Под ред. В. Красновой и А. Привалова. – М.: ЗАО “Журнал Эксперт”, 2001. – 656 с. 22. Узлюк Т. Проблемы государственного регулирования внешнеэкономического сектора в украине // Персонал. – 1999. – №5. – С.22-27. 23. Федосеев В.Н., Капустин С.Н. Управление персоналом организации. – М.: “Экзамен”, 2003. – 368 с. 24. Фомичева Н. Современные проблемы формирования и проведения эффективной внешнеэкономической политики в Украине // Економ.часопис. – 2000. – №4. – С.35-37. 25. http://euroapteka.com.ua – офіційний сайт мережі аптек м. Києва „Аптека Вашої Сім’ї”.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (57)