Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий менеджмент»

Оцінка фінансових ризиків на підприємстві

Карточка работы:7165б
Цена:
Тема: Оцінка фінансових ризиків на підприємстві
Предмет:Фінансовий менеджмент
Дата выполнения:26/12/08
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Державної Податкової Служби України (НУДПСУ)
Содержание:ВСТУП           3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РИЗИКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ        5 1.1. Сутність та види ризику           5 1.2. Фінансовий ризик та його види на підприємстві     15 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ   21 2.1. Кількісний аналіз ризику          21 2.2. Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності 25 РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВНІ ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ   27 3.1. Внутрішні та зовнішні способи зниження ступеня ризику   27 3.2. Побудова моделі формування оптимального резерву          31 ВИСНОВОК  34 ДОДАТКИ     39
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Для сучасного економічного середовища України характерне посилення впливу факторів невизначеності у господарсько-фінансовій діяльності підприємств. Різноманітність форм, частота і характер прояву невизначеності зумовлюють необхідність дослідження причинно-наслідкових зв’язків та розробки дієвих методів мінімізації негативних наслідків прояву фінансових ризиків. Дослідження ризиків на підприємствах стає особливо актуальним з проведенням економічних реформ, лібералізацією внутрішньої торгівлі та глобалізацією товарних ринків, а також посиленням конкуренції. Особливості ризику у підприємницькій сфері безпосередньо пов’язані з наявністю невизначеності, яка є неоднорідною за формою прояву та змістом, що ускладнює дослідження фінансових ризиків фірми загалом. Відтак, постає проблема визначення впливу фінансових ризиків на діяльність підприємств. На сучасному етапі діяльність вітчизняних підприємств пов’язана з посиленням конкуренції з боку іноземних компаній, через входження України до СОТ, що вказує на актуальність впливу фінансових ризиків на діяльність підприємств та розробка методики комплексного підходу щодо їх мінімізації. Теоретичні і практичні аспекти фінансових ризиків підприємств досліджували відомі зарубіжні та вітчизняні науковці. Значний внесок у теорію фінансового ризику зробили зарубіжні економісти Дж. М. Кейнс, Г. Марковіц, А. Маршалл, Ф. Найт, А. Пігу, Ж.-Б. Сей, У. Сеніор, А. Сміт, Г. фон Тюнен, Й. Шумпетер, В. Шарп та ін. Серед вітчизняних авторів найбільшої уваги заслуговують праці В. Апопія, Г. Башнянина, О. Білої, В. Загорського, Г. Великоіваненка, Е. Величка, Г. Вербицької, В. Вітлінського, Ю. Єрмольєва, Я. Качмарика, І. Копича, Ю. Лисенка, А. Мазаракі, Н. Машиної, Б. Мізюка, С. Наконечного, М. Павлишенка, В. Точиліна, І. Шевченка, О. Ястремського та ін. У більшості праць названих економістів досліджуються окремі аспекти суті фінансових ризиків, їх аналізу, ідентифікації та управління. Водночас, питання комплексного підходу щодо мінімізації впливу фінансових ризиків на обсяг і структуру виробництва підприємств ще недостатньо вивчені. Наукова значущість та актуальність окреслених проблем зумовили вибір теми, мети та завдання курсової роботи. Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є дослідження фінансових ризиків на підприємстві. Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі передбачено вирішення таких завдань: -      обґрунтувати сутність та види ризику; -      охарактеризувати фінансовий ризик та його види на підприємстві; -      розкрити механізм кількісного аналізу ризику; -      розкрити механізм якісного аналізу ризиків підприємницької діяльності; -      визначити внутрішні та зовнішні способи зниження ступеня ризику; -      побудувати модель формування оптимального резерву на підприємстві, як способу зменшення фінансового ризику. Об’єктом курсової роботи є ризики, які виникають на підприємствах. Предметом дослідження є оцінка впливу фінансових ризиків на діяльність підприємств. Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою роботи були праці вітчизняних та закордонних вчених з теорії фінансових ризиків і методики вимірювання їх впливу на діяльність підприємств. У курсовій роботі використовувались наступні методи: синтезу та порівняння; економічного та системного аналізу; економіко-математичного моделювання; логічного узагальнення.  
Объём работы:
31
Выводы:На основі проведеного дослідження оцінки фінансових ризиків на підприємстві можна зробити наступні висновки: – Ризик відображає невизначеність, пов’язану з можливістю отримання результату, відмінного від очікуваного, внаслідок змін обставин у процесі реалізації прийнятих рішень; – Фінансовий ризик відбиває невизначеність, конфліктність, багатокритеріальність, нечіткість у фінансових відносинах та включає особливості сприйняття вказаних характеристик зацікавленими суб’єктами цих відносин. Фінансовий ризик характеризується ступенем чи мірою відхилення фінансових результатів від сподіваних (як правило, в негативний бік) та виявляється у наявних чи потенційних збитках фінансових ресурсів. Фінансовий ризик перебуває у діалектичному взаємозв’язку з джерелами фінансових ресурсів: з одного боку, ризик обумовлює їх ціну, а з іншого боку, сам породжується структурою джерел; – Система показників кількісної оцінки ризику включає абсолютні величини (дисперсія, середньоквадратичне відхилення, семіваріація, семіквадратичне відхилення), відносні (ймовірність, коефіцієнт варіації, коефіцієнт ризику). Для кількісної оцінки ризику необхідно визначити всі можливі наслідки окремої події та ймовірності цих подій. Абсолютна величина ризиків характеризується розміром прогнозованих (можливих) утрат (збитків) у матеріально-речовинному чи вартісному вираженні, якщо збитки піддаються такому вимірюванню. – Якісний аналіз має на меті визначити чинники й зони ризику та провести ідентифікацію можливих ризиків. Для даного виду аналізу характерними є два аспекти: 1)  перший аспект пов’язаний з необхідністю порівнювати очікувані позитивні (сприятливі) результати із можливими економічними, соціальними несприятливими наслідками; 2)  другий аспект пов’язаний з виявленням впливу рішень, які приймаються в умовах невизначеності та конфліктності, на інтереси суб’єктів господарювання. – Внутрішні способи зниження ступеня ризику: 1)     Лімітування; 2)     Диверсифікація; 3)     Створення резервів, запасів; 4)     Здобуття додаткової інформації. – Зовнішні способи зниження ступеня ризику: 1)     Розподіл ризику; 2)     Ф’ючерси; 3)     Страхування. Задача управління запасами в умовах невизначеності та зумовленого нею ризику вимагає визначення оптимального резерву. Одним з простих способів, що дає змогу вирішити проблему резерву, є застосування принципу гарантованого результату, тобто обрання досить великого резерву, який гарантує мінімальний ризик, тобто компенсацію будь-яких випадкових відхилень, що вимагає великих затрат щодо їх зберігання тощо. Це також веде до так званого ризику невикористаних можливостей, великі резерви пов’язані з відволіканням значних коштів. Тому вводяться додаткові гіпотези, в основу розрахунку необхідного резерву закладається поняття допустимого ризику — ймовірності того, що потреба в запасах не перевищить наявного резерву.  
Вариант:нет
Литература:1.         Алексеюк Л. Ризик - один із факторів формування прибутку // Економіка. Фінанси. Право (укр.). - 2000. - № 4. - C.17-21 2.         Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр. – Т.1. – 2001. – 536 с. 3.         Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Фінансовий ризик і методи його вимірювання // Фінанси України (укр.).- 2000.- № 5.- C.13-24 4.         Глущенко В.В. Финансовые риски в условиях глобализации // Финансы и кредит (рус.). - 2006. - № 19. - C.19-25 5.         Гончаренко Л.П. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2005. – 296 с. 6.         Гончаренко Л.П., Филин С.А. Риск-менеджмент. – КноРус – 2006. – 206 с. 7.         Гранатуров В.М., Шевчук О.Б. Ризики підприємницької діяльності. Проблеми аналізу. — К.: Державне вид.- інформ. агенство "Зв'язок", 2000. — 150 с. 8.         Грачов В.І., Коюда Т.П. Класифікація ризиків та управління ними // Фінанси України (укр.). - 2002.- № 10. - C.56-61 9.         Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации . Альфа-Пресс – 2006. – 311 с. 10.     Журавка О.С. Моніторинг фінансових ризиків на підприємстві // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.17: Збірник наукових праць: Наукове видання. - Суми: УАБС НБУ, 2006. - 380 c. 11.     Захарченко В.И. Риск в хозяйственной деятельности: анализ и прогонозирование // Фондовый рынок (рус.). - 2000. - № 24. - C.28-31 12.     Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навч. посіб.— К.: Видавничий дім "Козаки", 2002. — 120 с. 13.     Камінський А.Б. Концептуальні підходи до вимірювання фінансових ризиків // Фінанси України (укр.).- 2006.- № 5.- C.78-86. 14.     Катасонов В.Ю. Морозов Д.С. Проектное финансирование: организация, управление риском, страхование. – М.: «Анкил», 2000. – 272 с. 15.     Кизим А.А., Кизим К.А. Страхование финансовых рисков предпринимательской деятельности: проблемы и пути их решения // Финансы и кредит (рус.). - 2006. - № 30. - C.58-61 16.     Клапків М.С. Методи ідентифікації фінансових ризиків. // Фінанси України. – 2000 р. – №1. – с. 37-39. 17.     Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків. — Т.: Економічна думка, 2002. — 571 с. 18.     Корнійчук М.Т., Совтус І.К. Ризик і надійність. Економіко-стохастичні методи й алгоритми побудови та оптимізації систем / Київський національний економічний ун-т. — К., 2000. — 210 с. 19.     Лук’янова В. В., Головач Т. В. Економічний ризик. Навчальний посібник. – К.: Академ. видав. – 2007 р. – 464 с. 20.      Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004 р. - 376 с. 21.     Мельник Т.М. Кількісний аналіз оцінки ризику // Фінанси України (укр.).- 2000.- № 9.- C.63-68 22.     Мізюк Б.М. Фінансовий механізм управління ризиками підприємств // Фінанси України (укр.).- 2003.- № 11.- C.66-73 23.     Мних М.В., Мних Н.М. Визначення ризиків та їх страхування // Економіка. Фінанси. Право (укр.).- 2003.- № 10.- C.37-39 24.     Невмержицький Я.І. Фінансовий ризик та дивідендна політика підприємства // Ринок цінних паперів. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (укр.).- 2006.- № 5.- C.43-51 25.     Роговий А.В. Фінансові ризики в системі стратегічного фінансового планування // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2004.- № 5.- C.34-38 26.     Сивый В., Балыка С. Управление хозяйственным риском // Бизнес информ. – 1998. - № 12. – С.23-27. 27.     Стецюк В.М., Ховтур О. Страхування фінансових ризиків // Фондовий ринок (укр.). - 2001. - № 12. - C.8-11 28.     Стрижаков Д.В., Стрижакова Е.Н. Оценка риска как часть стратегического управления предприятием // Финансовый менеджмент (рус.).- 2006.- № 6.- C.5-15 29.     Сулим М.В. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. — 196 с. 30.     Токаренко Г.С. Методы оценки рисков // Финансовый менеджмент (рус.).- 2006.- № 6.- C.129-143 31.      Устенко О.Л. Теория экономического риска : Монография. – К.: МАУП, 1997. – 164 с. 32.     Ф. Брігхем. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.:Молодь, 1997. – 618 с. 33.     Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент. Підручник. — К.: Знання, 2006. — 439 с. 34.     Яшина Н.М. Методы управления финансовыми рисками на предприятии // Финансы и кредит (рус.). - 2006. - № 33. - C.64-68  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)