Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Сучасні теорії заробітної плати

Карточка работы:71702б
Цена:
Тема: Сучасні теорії заробітної плати
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:10/12/08
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП           3 1. Поняття заробітної плати            4 2. Сучасні теорії заробітної плати   5 ВИСНОВКИ  10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    11  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Чинна система оплати працi робітників стає гальмом на шляху переходу до ринкової економiки, оскiльки не враховує особистого трудового внеску кожного працiвника у загальних пiдсумках роботи підприємства. Посадовi оклади не дозволяють оцiнити цей внесок, оскiльки недостатньо враховують компетентнiсть, iнтуативнiсть, органiзаторськi та iншi важливi якостi робітників. За умов ринкової економiки заробiтна плата стає не просто винагородою за iндивiдуальнi зусiлля й особистi результати, а є часткою внеску працiвника в комерцiйний успiх пiдприємства. Актуальним завданням економічної науки в сучасних умовах є всебічне дослідження проблем оплати праці в Україні. Від наукового обґрунтування змісту реформи оплати праці, правильного вибору шляхів реформування заробітної плати багато в чому залежать перспективи майбутніх економічних перетворень у нашій країні. Реформування оплати праці є важливою складовою курсу реформ у національній економіці України.  
Объём работы:
8
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: У світовій економічній науці існують багато варіантів визначення суті заробітної плати. Однією із перших спроб зрозуміти економічну природу заробітної плати було її трактування з позицій «мінімуму засобів існування» (В.Петті у 17 ст., Д.Рікардо на початку 19 ст.). Згідно із цією концепцією, заробітна плата не може бути нічим іншим, як грошовим виразом мінімального обсягу засобів існування осіб найманої праці. Логіка пояснення зводиться до того, що коли порушуються вимоги мінімуму і зростають доходи найманих працівників, то поліпшення умов існування обов'язково викличе зростання темпів приросту народонаселення. За таких умов пропозиція робочих рук зросте, що спричинить падіння заробітної плати до її попереднього, мінімального рівня. Особливе місце у трактування суті заробітної плати посідає теорія «ціни праці». Не зважаючи на те, що ідея такого підходу була висловлена ще у 17 ст. (В.Петті), її поділяють і сучасні економісти (П.Самуельсон, В.Нордгауз та інші). Найбільшого поширення в сучасній світовій економічній науці набули різноманітні варіанти трактування суті заробітної плати, що ґрунтується на теорії «трьох факторів» (Ж.Б.Сей, початок 19 ст.). За цією теорією заробітна плата є функцією фактору праці, але, коли проблема розглядається у більш конкретній площині, наприклад, стосовно того, яким чином встановлюється її обсяг, то серед сучасних послідовників Сея виникають розбіжності. Інша група економістів (А. Маршалл, Л. Вальрас, С. Брагінський, Я. Певзнер та інші), визнаючи вплив фактору граничної продуктивності, конкретизують розуміння рівня заробітної плати на основі врахування міри корисності послуг праці (теорія корисності послуг праці).  
Вариант:нет
Литература:1.   Колосницына М.Г. Экономика труда. – М.: Основы, 2005. – 268 с. 2.   Коротков С. Концепция менеджмента: Учебное пособие. – К.: Знання, 2005. – 304 с. 3.   Осовий Г. Питання реформи оплати праці в Україні в контексті реалізації Плану дій щодо євроінтеграції // Україна: аспекти праці. – 2007. – №3. 4.   Павловська Н. Роль науки у реформуванні оплати праці та деякі дискусійні питання щодо її вдосконалення // Україна: аспекти праці. – 2007. – №4. 5.   Праця України: Ст. зб. / Держкомстат України. – К., 2006. – 368 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)