Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та його вплив на темпи зростання виробництва

Карточка работы:62971
Цена:
Тема: Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та його вплив на темпи зростання виробництва
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Управління (НАУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічне значення та форми матеріально-технічного забезпечення підприємства 6 1.2. Загальна оцінка виконання плану матеріально-технічного постачання та аналіз складських запасів матеріальних ресурсів 9 1.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів і розрахунок впливу факторів на обсяг випуску продукції 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ СТАТУТНОГО ТЕРИТОРИАЛЬНО-ГАЛУЗЕВОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" 14 2.1. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства 14 2.2. Матеріально-технічне постачання на залізниці 20 2.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів і розрахунок впливу факторів на обсяг випуску продукції 24 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 28 3.1. Обчислення оптимального розміру закупівлі матеріалу, загальних витрат для створення запасу та вибір цін та обсягів замовлень матеріалів 28 3.2. АВС-аналіз матеріалів 30 ВИСНОВКИ 32 ЛІТЕРАТУРА 34 ДОДАТКИ 36
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Розвиток залізничного транспорту пов'язаний не тільки з наявністю певного рівня незалежності структурних підрозділів, що володіють свободою господарювання в рамках залізниці, але і зі створенням такої системи господарювання, що значно збільшить зацікавленість трудових колективів у досягненні найбільш високих результатів з одного боку і підвищення рівня задоволення потреб споживачів – з іншого. Це може підсилити орієнтацію структурних підрозділів залізничного транспорту на попит споживачів, оскільки саме попит на послуги галузі безпосередньо обумовлює масштаби їхньої діяльності. Новий господарський механізм у поєднанні з ринковим механізмом дозволить створити умови для поступового безкризисного зростання рівня послуг, забезпечення законності і справедливого розподілу прибутків підприємств. Перехід до ринкових відносин потребує радикального переосмислення змісту, методів та інструментарію управління виробництвом. Це особливо стосується найважливішої ланки – планування витрат і вартісних показників плану матеріально-технічного постачання. Ефективне використання усіх видів ресурсів нерозривно зв'язано з проблемою підвищення наукового рівня планування й обліку витрат, а саме – з необхідністю формування механізму планування матеріально-технічного постачання. Ситуація, що склалася в процесі економічних перетворень в Україні, характеризується послабленням уваги до зниження витрат на виробництво продукції. Величина витрат втратила статус директивного і фондоутворюючого показника. Замість безпосереднього планового впливу на їх зниження почали застосовувати непрямі засоби регулювання, що приводить до екстенсивного шляху одержання прибутку. На залізничному транспорті це супроводжується збільшенням тарифів за перевезення і втратою конкурентоспроможності. Формування механізму управління витратами вимагає відмови від деяких догматичних уявлень про економічну суть і природу витрат підприємств галузі, більш широкого використання досліджень теорії і практики не тільки вітчизняних економістів, але і закордонних. Необхідність комплексного і системного підходу до вирішення проблем вдосконалення управління виробничими витратами в умовах перехідної економіки висвітлена в працях таких видатних учених-економістів, як Л. Абалкін, І. Бланк, К. В. Дорофієнко, Друрі, Р. Купер, В. Лебедєа, І. Лукінов, Дж. Фостер, Ч. Хорнгрен, Н. Чумаченко. Метою роботи є аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та його вплив на темпи зростання виробництва. Досягнення поставленої мети передбачає необхідність вирішення наступних задач: • визначення економічного значення та форм матеріально-технічного забезпечення підприємства; • розгляд загальної оцінки виконання плану матеріально-технічного постачання та аналізу складських запасів матеріальних ресурсів; • дослідження існуючого положення й основних тенденцій розвитку матеріально-технічного забезпечення підприємства, що обрано обєктом дослідження; • аналіз факторів, що впливають на матеріально-технічне забезпечення підприємства; • пошук шляхів удосконалення процесу планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Об'єктом дослідження є матеріально-технічне постачання підприємств залізничного транспорту. Предметом дослідження є удосконалення процесу планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали роботи вітчизняних і закордонних економістів із проблем формування, аналізу і планування матеріально-технічного забезпечення підприємства залізничного транспорту, а також законодавчі акти України, статистичні дані про роботу залізничного транспорту, звітні дані підприємства. Для досягнення поставленої в роботі мети були використані наступні дослідницькі прийоми: аналізу, синтезу і теоретичного узагальнення; системного підходу; групування і економічного аналізу; графічний.
Объём работы:
34
Выводы:Провівши дослідження, ми можемо зробити наступні висновки: Обов’язковою умовою стійкого виробничого процесу є сво¬єчасне і цілковите забезпечення його необхідними матеріальними ресурсами. Цими питаннями на підприємстві займаються спеціальний підрозділ — відділ матеріально-технічного постачання Аналіз техніко-економічних показників діяльності дистанції колії показує, що обсяг перевезень знизився на 11,5% в порівнянні з 2005 роком, експлуатаційні витрати скоротилися на 4644,6 тисячі гривень. У зв’язку з цим доходи від перевезень зменшились на 15,1% в порівнянні 2005-2006 рр. Прибуток від допоміжного виробництва у динаміці за 2005-2006 рр. складає 78%. Спостерігається зростання фонду оплати праці на 17,6% при незмінному контингенті за рахунок росту середньої ставки. Продуктивність праці знизилась за рахунок зменшення обсягу виробництва. Економічний аналіз дозволяє виявити зміни в складі структури витрат, а також зміни за статтями. В структурі виробничих витрат найбільшу питому вагу в 2006 році займають витрати на оплату праці (32,5%) та інші витрати (14,8%). Частка витрат на оплату праці зросла порівняно з 2005 роком на 17,6%, що викликано збільшенням трудомісткості праці і зростанням ставок на її оплату. У 2006 році адміністративні витрати склали 1045,7 тисяч гривень, що на 21,7% більше ніж у 2005 році. Це обумовлено збільшенням витрат на електроенергію на 60% та інших витрат 43,3%, також зросли витрати фонду оплати праці та нарахування на соціальні нужди на 18,1% та 18,9% відповідно. Проведений факторний аналіз витрат на 1 гривню продукції підприємства показує, що зниження собівартості продукції на 5001,7 тисяч гривень обумовило зниження рівня витрат на 1 гривню продукції на 14,8 копійки. Зменшення валової продукції до 28144,0 тисяч гривень обумовило збільшення рівня витрат на 1 гривню продукції на 15,7 копійки. Щодо оптимізації витрат на підприємстві, бачимо відсутність оптимізації витрат, оскільки при зростанні витрат на 1 гривню продукції на 0,9 копійки спостерігається зменшення чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг). В результаті аналізу витрат, пов'язаних зі створенням, утриманням та рухом запасів матеріалів на підприємстві для 12 найменувань матеріалів, ми визначили оптимальні обсяги замовлення кожного матеріалу, які забезпечують найменші витрати на створення запасів. Провівши АВС-аналіз ми побачили, що питома вага матеріалів ПВ3п і М625 (матеріали групи А) складає разом 51,7% від загальних витрат підприємства на матеріали.
Вариант:21
Литература:1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В.И.Стражева. – Минск: Вышейш. шк., 2003. 2. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник /И.А. Белобжицкий, В.А. Белобородова, М.Ф. Дячков и др./; Под редакцией В.А. Белобородовой, - 2-е изд., переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 2005 г. - С. 163-201. 3. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятий и объединений: Учебник /Под редакцией В.И. Рыбина, - 3-е. изд., переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 1989 г. – С. 112-119. 4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. 5. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. 6. Довідник основних показників роботи залізниць України (1995-2005 роки): Статистичний збірник. – К.: Укрзалізниця, 2006. 7. Житна І.П., Нескреба А.М., Економ. аналіз господ. діяльності підприємств, Навч. посібник: Пер. з рос. – К.: Вища школа, 2002 – С.59-63. 8. Залізничний транспорт і економіка України: Роки стабілізації (1996-2002) / Наук. Керівники: Ю.М. Цвєтов, М.В. Макаренко. – КУЕТТ, 2004. 9. Економічний аналіз / За ред. М.Г.Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. 10. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 6 Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учет. 2002. 11. Івахненко В. М., Горбаток М. І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2005. — 302 с. 12. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. – М.: ДИС, 1997. 13. Лоза С.П. Комплексне оцінювання рівня інвестиційної привабливості залізниць України // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3. – С. 57-76. 14. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово – экономической деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2002. 15. Основні фінансові показники підприємств різних форм власності за окремими видами діяльності за 2004 рік: Статистичний бюлетень (в 3-х частинах). – К.: Державний комітет статистики України, 2005. 16. Основні фінансові показники підприємств різних форм власності за окремими видами діяльності за 2005 рік: Статистичний бюлетень (в 3-х частинах). – К.: Державний комітет статистики України, 2006. 17. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учеб. Для вузов. – 3-е изд. – Минск: Новое знание, 2002. 18. Селюченко Н.Є., Кічор В.П. Оптимізація запасів підприємства з врахуванням взаємозамінності факторів виробництва //Вісн. НУ "Львівська політехніка". — 2002. - №446. - С. 375-378. 19. Тиранський І.П., Гірна О.Б., Довба М.О. Складське підприємство у сучасних умовах //' Вісн. НУ "Львівська політехніка".- 2002. - №446. - С. 95-99.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)