Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»

Суть партнерства, переговори та передовий конфлікт

Карточка работы:6294
Цена:
Тема: Суть партнерства, переговори та передовий конфлікт
Предмет:Соціологія
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Соціальні відносини
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Академія Праці і Соціальних Відносин (АПСВ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Суть партнерства, переговори та трудовий конфлікт 4 2. Органи та інформаційна база моніторингу 17 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Моніторинг - це чітко визначений за параметрами та індикаторами аналіз дій того чи іншого державного чи будь-якого органу за чітко окресленою тематикою. Дієвою формою захисту трудових прав, свобод та законних інтересів працівників є розгляд та вирішення спеціально уповноваженими на це органами індивідуальних і колективних трудових спорів причиною яких є трудові конфлікти (спори), з’ясуванню сутності та особливостей яких і присвячено цю статтю. Обрана проблематика завжди перебувала у полі зору науковців, про що свідчать наукові публікації B.C. Венедіктова, Г.С. Гончарової, В.В. Жернакова, Р.І. Кондратьєва, О.В. Кузниченко, Л.І. Лазор, В.В. Лазор, О.М. Обушенка, П.Д. Пилипенка, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, В.Г. Ротаня, Б.С. Стичинського, В.М. Толкунова, Н.М. Хуторян та інших науковців. Найпоширенішим засобом вирішення конфліктів у світовій практиці є переговорний процес. Переговори - це засіб, взаємозв’язок між людьми, призначені для досягнення угоди, коли обидві сторони мають співпадаючі або протилежні інтереси. Метою цієї контрольної роботи є уточнення сутності та особливостей партнерства, переговорів, трудових конфліктів та трудових спорів як різновидів соціальних суперечностей у державно-організованому суспільстві, проведення розмежування між ними, аналіз органів та інформаційної бази моніторингу. Наукова новизна роботи визначається тим, що у ній уточнено сутність та особливості партнерства, переговорів, трудових конфліктів і трудових спорів як різновидів соціальних суперечностей у державноорганізованому суспільстві, проведено між ними розмежування, надано пропозиції щодо удосконалення законодавства із зазначених питань.
Объём работы:
33
Выводы:Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Конфлікт – це зіткнення суб'єктів взаємодії, який викликаний протилежною спрямованістю цілей і інтересів, позицій і поглядів. Конфлікт (конфліктна ситуація) як тип соціально-трудових відношень – граничний випадок загострення протиріч у трудових відношеннях. Трудовий конфлікт – різновид соціального конфлікту. Причинами трудових конфліктів можуть бути обставини, пов'язані з техніко - технологічними параметрами виробництва, а також економічні, адміністративно-управлінські, соціально-психологічні аспекти діяльності організації. Трудовий конфлікт може мати різні форми прояву: мовчазне невдоволення, відкрите невдоволення, сварка, страйк, трудова суперечка і т.д. Найпоширенішим засобом вирішення конфліктів у світовій практиці є переговорний процес. Переговори призначені, в основному, для того, щоб за допомогою взаємного обміну думками (у формі різних пропозицій за рішенням поставленої на обговорення проблеми) одержати угоду, що відповідає інтересам обох сторін і досягти результатів, які б влаштували усіх його учасників. При наявності відпрацьованих технологій переговорний процес може зайняти ведуче місце серед регуляторів трудових відносин між основними економічними суб’єктами, а саме роботодавців та найманих працівників, ефективним, як доводить світова практика, є використання арбітражу і судової системи. Партнерський характер відносин між соціальними суб’єктами останнім часом стає властивим багатьом сферам соціального життя і частково є теоретично осмисленим. Дослідження партнерства в конкретних сферах людської діяльності здійснюється спеціальними соціальними науками, але при цьому перевага віддається інструментальному значенню партнерської взаємодії. Моніторинг - це чітко визначений за параметрами та індикаторами аналіз дій того чи іншого державного чи будь-якого органу за чітко окресленою тематикою. Це набір конкретно визначених методик, які мають бути публічно оприлюднені до початку реалізації моніторингового проекту, щоб убезпечити процес моніторингу від маніпуляцій. Параметри (індикатори) моніторингу мають бути чітко визначені та узгоджені, адже в іншому випадку результати моніторингу можуть бути маніпулятивними та формальними.
Вариант:5
Литература:1. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” // ВВР України. – 1998. – № 34. – Ст.227. 2. Кузниченко О.В. Трудові конфлікти: шляхи їх вирішення // Право і безпека. – 2002. – № 2. – С.76-80. 3. Лазор В.В. Колективні трудові спори і конфлікти: теоретичний аспект // Право і безпека. – 2002. – № 4. – С.98-102. 4. Лазор Л.І. Судовий захист від посягання на честь, гідність та ділову репутацію // Актуальні проблеми права: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Луганськ: Вид-во СУНУ, 2002. – № 3. – С.26-33. 5. Морен И.Б.Основные проблемы правового регулирования отношений связанных с разбирательством трудовых споров в СССР: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – М., 1968. – 35 с. 6. Обушенко О.М. Особливості вирішення службово-трудових спорів та правового захисту працівників ОВС України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / НУВС. – Харків, 2002. – 215 с. 7. Пересунько В.С. Юридичні гарантії при кладенні трудового договору: Дис... канд. юрид. наук. – Харків, 2000. – 190 с. 8. Савицина О. Норма права в системі чинників регулювання системних конфліктів // Право України. –2001. – № 10. – С.13-15. 9. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. – М.: Юрист, 1996. – 208 с. 10. Трудове право України: Підручник / За заг. ред. Н.М. Хуторян. –К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 608 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)