Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»

Закон кількості грошей, необхідних до обороту

Карточка работы:6129б
Цена:
Тема: Закон кількості грошей, необхідних до обороту
Предмет:Гроші та кредит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Центральний Інститут Післядипломної Педагогічної Освіти АПН України (ЦІППО)
Содержание:Зміст 2 ВСТУП 3 ЗАКОН КІЛЬКОСТІ ГРОШЕЙ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОБОРОТУ 5 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність вибраної теми зумовлена тим, що сучасний стан економічної ситуації в Україні доволі складна і визначається процесами ринкової трансформації, що зумовлює складність та неоднозначність при формуванні економічної політики держави та обумовлюється відсутністю адекватної законодавчої, інституційної бази, факторами протистояння ринковим перетворенням окремих соціальних груп населення. Основною проблемою є вибір правильної економічної політики, яка б включала фіскальну та грошово – кредитну політику держави. Важлива роль у цьому процесі відводиться грошовому обігу, його регулюванню та використанню в коригуванні поведінки суб’єктів грошово – кредитного ринку. Гроші відносяться до тих особливих історичних категорій, які завжди були найбільш актуальними в економічній думці, так як в процесі грошового обігу найбільшою мірою проявляються і реалізуються інтереси суб’єктів ринку. Через гроші, їх функції кожен індивідуум реалізує свої потреби, тому грошова система і визначає взаємозв’язок між виробництвом, обміном, розподілом і споживанням. Порушення цього взаємозв’язку неодмінно призводить до виникнення протиріч в економічному житті. Грошовий ринок є найбільш чутливим і вразливим елементом системи економічних відносин, що в свою чергу означає можливість його використання для впливу та регулювання окремих макроекономічних показників і економіки в цілому. Сучасний етап української державності вимагає зміцнення стабільності і привабливості національної грошової одиниці та формування такої грошово – кредитної політики, яка швидко наблизить Україну до цивілізованих стимулюючих норм виробництва, розподілу, обміну і споживання. Вибір теми зумовлений зростанням ролі грошей у забезпеченні динамічного розвитку національної економіки України та її взаємодії з іншими суб’єктами світового ринку на основі спільного розв’язання економічних, соціальних та екологічних проблем. Інформаційною базою стали законодавчі акти, вітчизняні літературні джерела, та періодичні видання.
Объём работы:
20
Выводы:Грошовий обіг – це рух грошей у готівковій і безготівковій формах для обслуговування потреб реалізації товарів, а також нетоварних платежів і розрахунків у господарстві. Змінюючи форму вартості, гроші перебувають у постійному русі і опосередковують суспільне виробництво у всіх його фазах: виробництво – розподіл – обмін – споживання. Грошовий обіг ділиться на дві взаємопов’язані частини: сферу безготівкового обігу; сферу готівкового обігу. Готівка, як правило, використовується при виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій, а також при купівлі товарів і послуг у роздрібній торгівлі, розміщенні коштів у банківських внесках тощо. У сфері безготівкового грошового обігу рух грошей здійснюється у вигляді перерахування сум через рахунки у банках. Всі суб’єкти підприємництва для авансування своєї діяльності отримують грошові кошти на грошовому ринку, а гроші, обслуговуючи кругообіг суспільного капіталу, здійснюють замкнутий рух Г – Т – Г’, що починається і закінчується на грошовому ринку, даючи кожного кругообігу додаткову суму грошей. Такий замкнутий рух грошей забезпечує дію механізму самовідтворення грошового ринку в розширених масштабах. При цьому діє така закономірність: чим більшою є загальна грошова вартість валового внутрішнього продукту країни, тим більше потрібно грошей для укладання угод. Певну частину грошової маси нагромаджують також кредитні заклади, частину з них витрачають на придбання цінних паперів і утворення офіційних державних запасів. Кількість грошей повинна бути достатньою для нормального ходу кругообігу продуктів і доходів. Як надлишок, так і нестача грошей створюють значні проблеми й ускладнення для здійснення грошового обігу. Забезпечення кількісної відповідності між потоком грошової маси і зустрічним потоком товарної маси дає можливість підтримувати тверду купівельну спроможність грошей.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”. 2. Гальчинський А. Теорія грошей, - Київ: “Основи”, 2006р. 3. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. Львів. "Центр Європи" 1997. с. 24-26. 4. Деньги. Кредит. Банки. под ред. О.И. Лаврушина, М. Финансы и статистика. 20068. с.15-36. 5. Ковальчук В. Основи економічної теорії. - Тернопіль, 2007 р. 6. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навчальний посібник. - Київ: Товариство “Знання”, 2007 р. 7. Лютий І.О. Грошово – кредитна політика в умовах перехідної економіки. - Київ: “Атіка”, 2000 р. 8. Науменкова С.В. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины. К., "Наукова думка". 1997. с. 12. 9. Общая теория денег и кредита под ред. Е.Ф.Жукова, М.,"Юнити". 2005. с. 99-102. 10. Поляков В.П., Московкина Л.А. Основы денежного обращения и кредита М., Инфра-М. 2007. с. 6-20. 11. Потійко Ю.А Розподіл банківських активів в Україні. // Фінанси України 2002 р. № 6, с. 87. 12. Савлук М.І., Мороз А.М. Гроші та кредит К.,"Либідь" 2006. с.46-71
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)