Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Звіт з практики (база проходження Вишнівська міська лікарня)

Карточка работы:7271б
Цена:
Тема: Звіт з практики (база проходження Вишнівська міська лікарня)
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:22/01/09
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Содержание:Вступ  3 Розділ 1. Загальна характеристика Вишнівської міської лікарні   5 1.1. Характеристика структури і та організації діяльності            5 1.2. Характеристика взаємозв’язків підприємства із зовнішнім середовищем  12 Розділ 2. Дослідження й аналіз діяльності Вишнівської міської лікарні  17 2.1. Узагальнений аналіз виробничих показників діяльності Вишнівської міської лікарні      17 2.2. Показники трудового потенціалу підприємства       22 2.3. Аналіз управлінської діяльності підприємства           25 Розділ 3. Узагальнений аналіз результатів господарської діяльності Вишнівської міської лікарні       31 Висновки       42 Список використаної літератури    45 Додатки         47
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Переддипломна практика є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів для сучасних підприємств і організацій різних форм власності та галузей господарства. Переддипломна практика проходила в Вишнівській міській лікарні з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок з обраної тематики дослідження. Вона надала можливість набути практичних навиків за обраним фахом, адаптуватися до виробничого середовища і, таким чином, підготуватися до подальшої роботи на виробництві. Актуальність теми зумовлена тим, що в умовах ринкових відносин в економіці України сфера охорони здоров'я стає одним з об'єктів дослідження економічної науки, оскільки здоров'я людини – категорія не лише соціальна, але й економічна. Стан здоров'я суспільства є лакмусовим папірцем умов життя населення, рівня продуктивності його праці і рівня виробничих відносин. Всі ці чинники визначають рівень розвитку суспільства. Сукупність перерахованих вище проблем стала поштовхом для створення економіки охорони здоров'я. Пріоритетним напрямком новоствореної науки є вивчення економічних проблем охорони здоров'я у взаємозв'язку із соціальними, медичними та біологічними аспектами. Характерна риса галузі охорони здоров'я – відсутність достатньої інформації та конкурентноспроможного ринку. При цьому кожен продавець на звичайному ринку прагне отримати від продажу максимальний прибуток, а  медичні заклади, здебільшого, не працюють на комерційній основі. Метою проходження переддипломної практики є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань і набуття практичних навичок та застосування їх під час вирішення конкретних виробничих і наукових завдань; отримання практичного досвіду з аналізу результатів. Об’єкт переддипломної практики – Вишнівська міська лікарня та процес функціонування закладів охорони здоров'я України в умовах ринкової економіки. Предмет переддипломної практики - методологічні та організаційно-методичні основи діяльності медичних закладів, системний аналіз діяльності Вишнівської міської лікарні. Для досягнення були поставлені такі завдання: - дати загальну характеристику підприємства, його структури та організації діяльності; - охарактеризувати взаємозв’язки підприємства із зовнішнім середовищем; - провести узагальнений аналіз основних економічних показників, показників трудового потенціалу підприємства; - провести аналіз управлінської діяльності підприємства, аналіз результатів господарської діяльності підприємства.           Для розв'язання перерахованих задач у роботі застосовано загальні наукові методи пізнання, теорії ринкової економіки, принципи системного аналізу. Крім того використано такі методи дослідження, як: системного підходу, логічного аналізу, моделювання, порівняльного аналізу, групування, оптимізації, синтезу. Інформаційну базу практики складають офіційні статистичні матеріали, фінансова і податкова звітність Вишнівської міської лікарні, праці вітчизняних авторів з питань обраної теми, публікації у періодичних виданнях, законодавчо-нормативні акти.  
Объём работы:
41
Выводы:За результатами практики були зроблені  наступні висновки: 1. Фундамент системи охорони здоров'я складають приймальні лікарів, клініки, лікарні, мережа консультантів та страхові компанії. Ті, хто надає медичні послуги, мають обмінюватися інформацією між собою, а також з пацієнтами, страховими компаніями, роботодавцями, фармацевтичними компаніями та урядовими установами. Проте такий обмін ускладнюється через те, що медичні заклади користуються різними, часто несумісними інформаційними системи, багато з яких базується на застарілих технічних засобах. У деяких країнах невеликі медичні установи в основному покладаються на неефективні методи паперового документообігу. 2. Для лікарень інформаційні системи є безцінними інструментами, завдяки яким лікарі можуть швидше та точніше приймати життєво важливі рішення та покращити обслуговування пацієнтів. Отже, забезпечення швидкого та безперебійного функціонування інформаційних потоків дасть змогу досягти у сфері охорони здоров'я значних успіхів, особливо якщо це завдання виконати без значних витрат на заміну наявних систем. 3. У прийнятті рішень стосовно лікування важливу роль відіграють також технології, що підтримують мобільність. Використовуючи портативні безпровідні пристрої, які забезпечують захищений паролями зв'язок, лікарі в будь-який час можуть здійснювати доступ до історій хвороб та інформації про ліки, отримувати важливі повідомлення і результати клінічних досліджень. У разі пошкодження або втрати такого пристрою дані можна негайно відновити завдяки системі автоматизованого резервного копіювання. Сучасні технології допомагають і пацієнтам у прийнятті рішень, оскільки медичні дані подаються у простій та зрозумілій формі. Інформаційні системи забезпечують необхідними даними тих, хто здійснює догляд за хворими, зокрема аптекарів та лікарів, а також пацієнтів. Оскільки призначення кожного запису даних реєструється, професійна інформація відокремлюється від інформації, яку мають бачити клієнти. Ключовим компонентом цього механізму є системи реєстрації, які для створення та збереження інформації використовують Інтернет та веб-служби. Основна перевага таких систем полягає в тому, що вони дають змогу керувати доступом користувачів до даних. Система може надавати доступ лише до певних наборів даних, дозволяти разовий або обмежений у часі доступ чи доступ, право якого діє до моменту відкликання. ВМЛ являється багато профільною лікарнею. Планову та екстрену допомогу населенню міста України і інших країн СНД отримують в стаціонарі на 470 ліжок по багатьох профілях. Основними завданнями Вишнівської міської лікарні є: участь в реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я та забезпечення лікувально-профілактичної допомоги санітарного епідемічного благополуччя осіб; проведення заходів спрямованих на підвищення якості профілактичної, діагностичної, лікувальної роботи особам обслуговування, яких забезпечує Поліклініка за територіальним принципомя. Відносини лікарні з фізичними та юридичними особами здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України. В ВМЛ  ведеться оперативний, бухгалтерський, медичний та статистичний облік та звітність згідно з чинним законодавством. Для розгляду, розроблення рекомендацій та здійснення контролю з організації лікувально-діагностичного процесу, забезпечення належного епідемічного стану у ВМЛ  раціонального залучення медичних працівників, організації заходів підвищення кваліфікації лікарського складу та середнього медичного персоналу утворюється медична рада, яка діє на підставі положення. Головою медичної ради є головний лікар ВМЛ. Члени медичної ради призначаються наказом  головного лікаря. Для розгляду, розроблення рекомендацій та здійснення контролю за доглядом та обслуговування хворих, раціонального залучення середнього та молодшого медичного персоналу, організації сестринської справи, забезпечення підвищення кваліфікації молодшого медичного персоналу утворюється Рада сестер, яка діє на підставі положення. Головою Ради медичних сестер є головна медична сестра ВМЛ . Члени Ради медичних сестер призначаються наказом головного лікаря. В ВМЛ  створюється комісія з медичної етики, яка діє на підставі положення.
Вариант:нет
Литература:1.          Законодавство України про охорону здоров’я: Зб. законів за станом на 20 берез. 2002 року / Верховна Рада України. — Офіц. вид.. — К.: Парлам. вид-во, 2002. — 151 с. 2.          Про невідкладні заходи щодо забезпечення права громадян на охорону здоров'я і медичну допомогу: Указ...17 груд. 2003 р. № 1455 // Уряд. кур'єр. - 2003. - 19 груд. № 240. - С.8. 3.          Про невідкладні заходи щодо поліпшення стану справ у системі охорони здоров’я України: Постанова... 11 лип. 2002 р. № 69 // Голос України. - 2002. - 19 лип. - С.6. 4.          Адміністративні та функціональні реформи в системі охорони здоров’я: (Аналіт. огляд) / Москаленко В.Ф., Бобильова О.О., Коротко О.Ш. та ін.; За заг. ред. В.Ф.Москаленка. — Тернопіль: Укрмедкн., 2000. — 54 с. 5.          Афоніна А. Здоров'я киян: Міжгалузеву комплексну програму з такою назвою на 2003 - 2011 роки затвердили депутати Київради // Хрещатик. - 2002. - 6 груд. - С.8 - 9. 6.          Богатырева Р. Реформы совершенствуются только общими усилиями, считает народный депутат, экс-министр здравоохранения: Проблемы реформирования системы здравоохранения /Беседу вела Л.Самохвалова // Власть и политика. - 2003. - 21-27 февр. - С.9. 7.          Вітренко Ю. Реформування охорони здоров'я: погляд економіста: Соціальна робота в галузі охорони здоров'я // Соц.політика і соц. робота. - 2004. - № 1. - С.41 - 56. 8.          Герасименко С. И меньше, и хуже: Основные причины неудовлетворительного состояния в здравоохранении // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 3. - С.62 - 65. 9.          Голяченко О. Охорона здоров'я?: Охорона здоров'я в Україні // Універсум. - 2001. - №7-10. - С.48-53. 10.      Гушта О. Фінансове забезпечення охорони здоров’я в Україні // Фінанси України. - 2002. - № 3. - С.87-92. 11.      Економічні проблеми охорони здоров’я та її реформування на сучасному етапі: Анотов. бібліогр. покажч. літ. (1922-1996 рр.) / Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи; Уклад.: Шепеленко І.В.. — К.: ВІПОЛ, 1997. — 126 c. 12.      Жаліло Л. Охорона громадського здоров’я як соціальна інституція /Л.Жаліло, І.Солоненко, В.Скуратівський. // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2003. - № 2. - С.72 - 77. 13.      Жуков Г.М. Практичні та теоретичні аспекти управління здоров'ям населення /Ф.П. Ринда. // Охорона здоров'я України. - 2002. - №1. - С.32-35. 14.      Журавель В.И., Запорожан В.Н. Менеджмент в системе медицинской помощи. — Одеса: Одес. медун-т, 2000. — 430, 1 с.: табл.. 15.      Загородній В. Державне управління реформуванням системи охорони здоров'я у м.Києві // Вісн. Укр. Акад. держ. управління при Президентові України. - 2000. - № 4. - С.219 - 224. 16.      Зіменковський А.Б. Системний підхід до оцінки якості медичної допомоги в період реформування охорони здоров'я в Україні // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2003. - № 2. - С.42 - 45. 17.      Капуста Т. Охорона здоров’я: підсумки й перспективи: Про підсумки роботи медичної галузі за 2003 рік, пріоритетні завдання на рік поточний та можливий шлях реорганізації системи охорони здоров’я в Україні // Уряд. кур'єр. - 2004. - 23 берез. (№ 54). - С.5. 18.      Карпишин Н. І. Еволюція фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні: Розглянуто дорадянський, радянський та сучасний періоди // Фінанси України. - 2001. - № 10. - С.145 - 151. 19.      Ковжарова Е. Особливості застосування найбільш поширених моделей фінансування системи охорони здоров’я. Практичні висновки для України: Впровадження ефективних механізмів фінансування в охорону здоров’я // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 7. - С.31 - 38.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)