Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Підтримка малого і середнього бізнесу державою в Італії

Карточка работы:113173ф
Цена:
Тема: Підтримка малого і середнього бізнесу державою в Італії
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:15.05.09
Специальность (факультет):Юрист
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ                                                                                                                           3 1. Малі та середні підприємства: особливості розвитку                                          5 2. Особливості державної підтримки малого та середнього бізнесу в Італії         9 Висновки                                                                                                                     14 Список використаної літератури    15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Ефективна взаємодія великого, малого та середнього бізнесу дала змогу країнам із ринковою економікою досягти високого конкурентного статусу. Загальновизнано, що малому та середньому бізнесу належить важлива роль у забезпеченні сталого економічного зростання, підвищенні інноваційного та експортного потенціалу країни. Підприємства малого та середнього бізнесу, частка яких в розвинутих ринкових економіках перевищує 95%, забезпечують більше половини ВВП, дві третини загальної кількості робочих місць, чверть експорту та таку ж частку прямих іноземних інвестицій.  Успішний розвиток малого та середнього бізнесу є запорукою формування середнього класу та передумовою забезпечення соціальної стабільності в суспільстві. В умовах глобалізації простежуються дві взаємопов’язані тенденції щодо малого та середнього бізнесу. З одного боку, зростає його значення як сателіта транснаціональних корпорацій через його гнучкість, динамічність та високі адаптаційні властивості. З другого - підвищується роль цих структур підприємництва як врівноважуючого механізму, здатного пом’якшити негативні прояви діяльності ТНК в національній економіці. З метою згладження суперечностей між високою соціально-економічною значущістю малого та середнього бізнесу та його чутливістю до несприятливих зовнішніх чинників, що негативно позначаються на його діяльності, урядові структури розвинутих країн провадять цілеспрямовану державну політику в сфері його підтримки, яка враховує галузеві та регіональні особливості його розвитку та виконує інтегруючу роль у підвищенні конкурентоспроможності національних економік. Мета даної роботи – —        проаналізувати особливості функціонування малих та середніх підприємств в Італії —        виявити характерні риси механізму державної підтримки МСП.
Объём работы:
13
Выводы:Отже, малий та середній бізнес є невід’ємним елементом розвинутої ринкової економіки, основою її конкурентного середовища, потужним двигуном соціального, економічного та науково-технічного розвитку суспільства, засобом реалізації підприємницького потенціалу населення. Всі розвинуті країни офіційно визнали важливу роль, що відіграє малий та середній бізнес у створенні доданої вартості, забезпеченні зайнятості, розробці, впровадженні та комерціалізації інновацій. Головними тенденціями розвитку малого та середнього бізнесу в останнє десятиліття є постійне збільшення кількості його суб’єктів, інтернаціоналізація його діяльності та концентрація підприємств малого та середнього бізнесу із найвищими темпами зростання в межах локалізованих територій. Функціонування суб’єктів малого та середнього бізнесу характеризується певними проблемами, пов’язаними з їхнім розміром: відсутність економії від масштабу виробництва, менш вигідні у порівнянні з великими підприємствами умови залучення факторів виробництва; втрата певних можливостей на ринку внаслідок обмежених виробничих потужностей; труднощі у підготовці кадрів, організації виконання досліджень або просуванні своєї продукції на зовнішніх ринках. Саме тому успішний розвиток малого та середнього бізнесу великою мірою залежить від його державної підтримки. Перспективи розвитку малих підприємств дуже великі. Зарубіжний досвід переконливо свідчить, що в усіх розвинутих країнах такі підприємства давно оформилися в самостійні структурні підрозділи малого бізнесу; вони зайняті виготовленням продукції невеликих серій, сезонного попиту, виробляють компоненти для великих підприємств. Особливо відчутна роль малого бізнесу в галузі НТП.
Вариант:нет
Литература:1.         http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=3208. 2.         Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. – Тернопіль:ТАНГ, 2000. – 315 с. 3.         Славюк Р.А., Фінанси підприємств, Л: Львівська політехніка, 2001. -254 с. 4.         Юсупова Н.Поддержка малого предпринимательства в США//Мировая экономика и международные отношения.-2006.-№ 5.-с.87-89. 5.         Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. — Л.: Алерта, 2005. — 200 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (792)