Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Технічні засоби інформаційної діяльності в Україні

Карточка работы:11367ф
Цена:
Тема: Технічні засоби інформаційної діяльності в Україні
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:8.06.09
Специальность (факультет):Документознавство та інформаційна діяльність
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП                                                                                                                        3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ     5             1.1. Аналітичний огляд літератури з теми дослідження                             5             1.2. Технічні засоби в інформаційній діяльності                                           11             1.3. Класифікація технічних засобів обробки інформації                             14 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ           17             2.1. Технічні засоби обробки зображень документів                                   17             2.2. Технічні засоби передачі інформації                                                       24             2.3. Технічні засоби захисту інформації                                                         27 ВИСНОВКИ                                                                                                                32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ         34
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Відмітна особливість сучасного періоду – перехід від індустріального суспільства до інформаційного, в якому інформація стає більш важливим ресурсом, ніж матеріальні чи інші ресурси. Інформаційні ресурси, що представляють собою окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах, становлять основну базу інформаційної діяльності. Забезпечення цілісності та актуальності даних, їх отримання, обробку, зберігання, розповсюдження та надійність захисту, неможливе без забезпечення комплексу як технічних засобів – апаратних і програмних засобів інформаційних технологій. Стан дослідження проблеми. Питанням технічних засобів інформаційної діяльності не приділяється увага в достатньому ступені. Окремі наукові праці, що становлять більш–менш цілісні дослідження написані такими авторами, як Ю.І.Палеха, Л.І.Алешин, А.П.Артьомов та деякими іншими. Найкраще ці питання висвітлені у правовому аспекті, зокрема через призму кримінальної відповідальності за злочини, здійснені за допомогою технічних засобів. Цим питанням присвячені праці М.О.Гончаренка, М.І.Панова, П.П.Андрушко та інших. У більшості пропонованих праць основна увага приділена периферійним пристроям та засобам організаційної техніки, але сучасний розвиток інформаційних технологій та сучасний стан інформаційної діяльності в Україні вимагає дещо ширшого підходу до вивчення цих питань. Тому в роботі пропонується підхід, що базується на вивченні спеціальних технічних засобів, які використовуються на сучасному етапі у комп’ютерних мережах та засобів захисту інформації, що на перспективу матимуть першорядне значення. Метою курсової роботи є аналіз технічних засобів інформаційної діяльності в Україні. Об’єктом дослідження є технічні засоби, що використовуються для задоволення інформаційних потреб користувачів. Предметом дослідження виступає інформаційна діяльність, здійснення якої неможливе без використання сучасних технічних засобів. Виходячи з мети роботи, основними завданнями дослідження є: ?            аналіз підходів до розуміння технічних засобів інформаційної діяльності; ?            характеристика технічних засобів інформаційної діяльності, їх класифікація; ?            дослідження окремих видів технічних засобів у відповідності до їх призначення та основних функцій. Теоретичне значення дослідження полягає у визначенні базових понять та класифікації технічних засобів інформаційної діяльності. Практичне значення роботи пояснюється необхідністю розширення уявлень про комплекс технічних засобів, що використовуються в інформаційній діяльності з огляду на бурхливий розвиток нових напрямків та інформаційних технологій. Структура роботи. Робота складається з вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаних джерел, Базові поняття: "технічні засоби", "інформаційна діяльність", "обробка інформації", "засоби введення інформації", "засоби передачі інформації", "технічні засоби обробки зображень документів", "технічні засоби захисту інформації".
Объём работы:
32
Выводы:Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що технічні засоби інформаційної діяльності в Україні мають дуже широке використання практично у всіх сферах діяльності, оскільки здійснюється оперування інформацією. Технічні засоби інформаційної діяльності являють собою цілий комплекс, що призначений для введення, обробки, зберігання, розповсюдження, а також захисту інформації від несанкціонованого доступу. У роботі визначено, що технічні засоби інформаційної діяльності мають також своє законодавче закріплення, оскільки багато з них використовуються не тільки для роботи з інформацією для власних потреб. Значна кількість інформаційних продуктів, що створюються в результаті інформаційної діяльності становлять комерційну або ж державну таємницю. До технічних засобів обробки зображень документів входять і пристрої введення інформації, такі, як клавіатура, сканери, власне комп’ютери, як головний технічний засіб, для виведення – принтери, графопобудовники (плотери), для розмноження – різноманітні види копіювальної техніки. Виявлено також, що в сучасних умовах зростає роль передачі даних каналами зв’язку або за допомогою мереж передачі даних. Всі без винятку мережі (локальні, регіональні чи глобальні) повинні мати своє технічне забезпечення, що дозволяє передавати інформацію на значні відстані. На сучасному етапі в якості основного каналу передачі даних застосовується оптоволоконний кабель, який є найбільш захищеним від несанкціонованих втручань. Також для забезпечення роботи в мережі користуються такими пристроями, як модеми (модулятор/демодулятор) для передачі закодованого сигналу та його відтворення. Передача даних на значні відстані передбачає і спеціальні засоби захисту інформації, що передається. Проте інформація може бути втрачена не тільки у мережі, але й за допомогою технічних засобів, використовуваних у цілях шпигунства. Втраті може підлягати інформація, що передається телефонною лінією, мовна інформація. Для захисту мовної інформації застосовуються такі технічні засоби, як генератори шуму, шифратори, скремблери тощо. Для захисту ж комп’ютерної інформації доцільно найпершими використовувати файрволи (брандмауери), в яких поєднується апаратний захист інформації з програмним і забезпечується достатньо висока надійність захисту інформації.
Вариант:нет
Литература:1.         Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" від 05 липня 1994 р. № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 31. – Ст. 286. 2.         Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" від 31 травня 2005 р. № 2594-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 26. – Ст. 347. 3.         Указ Президента України "Про Положення про технічний захист інформації в Україні"  вiд 27.09.1999 № 1229/99. 4.         ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення. Офіційне видання. – К.: Держстандарт, 1994. 5.         Алешин Л.И. Информационные технологии. Учебное пособие. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2008. – 320 с. 6.         Артемов А.П. Технические средства автоматизации. – Тамбов: ТГТУ, 2002. – 72 с. 7.         Вєртузаєв М.С., Юрченко О.М. Захист інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу: Навч. Посібник / За ред.  С.Г.Лаптєва. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 321с. 8.         Волеводз, А.Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях // Российский следователь. – М.: Юрист, 2002. – №1. – С. 4–12. 9.         Інформатика та комп`ютерна техніка: Навч.-метод. посібник /За заг. ред. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с. 10.       Кононыхин В.Н. Сети ЭВМ: учебное пособие по курсу «Системы и сети телеобработки данных» / Под ред. В.Н. Четверикова. – М.: Изд-во МВТУ, 1999. – 150 с. 11.       Кримінальне право України: Практикум: Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін.; За ред. С. С. Яценка. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 592 с. 12.       Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 260 с. 13.       Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К., – “ФОРУМ”, 2001., у 2-х ч. – Особлива частина. – С. 722. 14.       Омельченко М.М. Информационные системы и технологии в экономике: Учеб. пособие. – СПб.: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет), 2003. – 80 с. 15.       Палеха Ю.І. Організаційна техніка. – К.: Вид–во "Ліра-К", 2008. – 430 с. 16.       Панов М.І. Нормативно-правові акти про наукову та науково технічну діяльність у вищих навчальних закладах України. – Х.: Право, 2007. – 290 с. 17.       Ришелюк А.М. О первоочередных задачах национального законотворчества // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 3–9. 18.       Титоренко Г. А., Макарова Г. Л., Дайитбегов Д. М. и др. Информационные технологии в маркетинге. – М.: Маркетинг, 2000. – 335 с. 19.       Туманов М.П. Технические средства автоматизации и управления: цифровые средства обработки информации и программное обеспечение: Учебное пособие. – М.: МГИЭМ, 2005. – 71 с. 20.       Широков Л. А. Информационные технологии в экономике: учеб. пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Моск. гос. индустр. ун-т дистанц. образования, 2008. – 250 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)