Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Страхування у туристичній сфері

Карточка работы:74883б
Цена:
Тема: Страхування у туристичній сфері
Предмет:Страхування
Дата выполнения:24.04.09
Специальность (факультет):Адміністративний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Технічний Університет "Харківський Політехнічний Інститут" (НТУ "ХПІ")
Содержание:Вступ                                                                                                                                 3 Страхування в туристичній сфері                                                                                   4 Висновки                                                                                                                           18 Список використаної літератури                                                                                    20  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Страховий ринок формується на основі страхових послуг, які знаходяться в обігу та призначені для реалізації. Основним генератором страхових послуг виступає страхова компанія, яка одночасно є суб'єктом страхового ринку та його невід'ємною компонентою і функціональною одиницею. Відтак на перший план виходить проблема формування організаційно-економічного простору страхових послуг, який охоплює функціональні одиниці страхового ринку - страхові компанії, страхових та нестрахових посередників, страхувальників, а також комплекс зовнішніх і внутрішніх факторів, що справляють вплив на кінцевий результат діяльності суб'єктів страхування - страховий продукт. Створення будь-якого страхового продукту неможливе без взаємопов'язаних організаційних та економічних процесів, що формуються в рамках функціональної одиниці страхового ринку і є необхідною передумовою її діяльності. Із розвитком туризму як у світі загалом, так і в Україні зокрема постає нагальна потреба дослідження та визначення місця ринку страхових послуг для сфери туризму. Актуальність даної теми зумовлена активним розвитком ринку страхування в Україні та страхуванням туризму зокрема. Проблемам дослідження сутності страхового ринку та його основних характеристик присвячені роботи В. Д. Базилевича, С. С. Осадця, К. В. Шелехова, Л. І. Рейтмана, К. Є. Турбіної та ін. Особливої уваги заслуговують публікації О. Борисової, І. Рудих, І. Васильєва, Ф. Беруля, О. Залєтова, О. Піксотової, О. Паращака, що присвячені розвитку ринків страхування туристів із постсоціалістичних країн. Між тим проблеми формування економіко-організаційного простору страхових послуг, призначених для сфери туризму, і досі залишаються недослідженими.
Объём работы:
17
Выводы:Таким чином, на основі проведеного дослідження можна сформулювати наступні висновки. В даний час індустрія туризму є однієї з найбільше що динамічно розвиваються форм міжнародної торгівлі послугами. За прогнозами експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде продовжуватися і далі. Значення туризму у світі постійно зростає, що пов'язано зі зрослим впливом туризму на економіку окремої країни. У такий спосіб міжнародний туризм варто розглядати, співвідносячи з економічними відносинами окремих країн. Серед причин низького рівня розвитку туристичного ринку в Україні респонденти назвали: відсутність підтримки держави, державна політика щодо розвитку туристичного бізнесу в Україні, неякісне надання послуг, неякісний PR та реклама, недосконала та нерозвинена інфраструктура, нестабільна політична ситуація, низький сервіс, високі ціни, корумпованість у податкових органах, невідповідність законодавства, великі податки, відсутність туристичної культури, рівень платоспроможності громадян, відсутність маркетингових досліджень. З метою повної реалізації туристичного потенціалу України держава повинна забезпечити туристам комфортні та безпечні умови перебування на її території, запровадити ефективну політику розвитку вітчизняного туризму, створити сприятливі умови для реалізації інвестиційних проектів з будівництва доріг, готелів, інших об’єктів інфраструктури, реконструкції пам’яток архітектури. З-поміж основних проблем, які виникають у стосунках туроператорів та страхових компаній слід назвати недосконалі програми, проблеми з виплатою страхових відшкодувань, неінформованість клієнта та туроператора, менталітет застрахованих, взаєморозрахунок та бартер, плата за покриття, врегулювання страхових випадків. Страхуванню туристів відводиться значна увага в усьому світі. Україна продовжує долучатися до світових стандартів якості туристських послуг, в яких не останнє місце посідають фінансові механізми убезпечення подорожей. Проте вітчизняний досвід страхування ризиків туристської галузі знаходиться на стадії розвитку. Країни, які субсидували надання медичної допомоги іноземцям за рахунок національної системи страхування здоров’я, вимагають повної сплати наданих медичних послуг. Страхуванню подорожей за кордоном відводиться значна увага у силу страхових традицій, що склалися, та високого рівня страхової культури. Впродовж ряду років у багатьох розвинутих країнах, включаючи США, Великобританію та інші країни Європи, обсяги страхування подорожей були незначними. Практично не страхувалося анулювання авіарейсу. Едвард Хасбрук виділяє п'ять типових полісів страхування подорожей: загальне медичне страхування подорожуючих, тимчасове медичне страхування подорожуючих, страхування медичної евакуації, страхування відміни або переривання поїздки, страхування на випадок банкрутства постачальника туристських послуг. Страхування подорожі відноситься до тимчасового страхування, оскільки розраховане на одну або кілька подорожей протягом року. Основною опцією є страхування майнових ризиків, а саме збитків при анулюванні або перериванні поїздки у результаті нещасного випадку (смерть, хвороба, страйк перевізника, банкрутство туроператора та ін.)  
Вариант:нет
Литература:1.      Закон  України «Про туризм» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 31, ст.241. 2.      Дмітрієва О. Проблеми медичного страхування в Україні // Економіст.- 2003.- № 2.- C.10-11. 3.      Жиденко К. Розвиток медичного страхування в Україні: позиція Ліги страхових організацій // Економічний часопис - ХХІ.- 2004.- № 10.- C.28-29. 4.      Журавель Т.М. Тенденції розвитку особового страхування в Україні // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей: Наукове видання. - Х.: Фінарт, 2002.- 466 c. 5.      Охріменко О. Страховий захист подорожей: Міжнародний досвід та технології. // "Страхова справа" -  №1(21) – 2006. 6.      Мних М. Іноземний досвід медичного страхування // Економіка. Фінанси. Право.- 2002.- № 12.- C.18-24. 7.      Паращак О. Огляд ринку страхування туристів в Україні // Страхова справа. 2004. № 13. С. 44-59.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (172)