Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Облік грошових коштів і аналіз грошових потоків підприємства на матеріалах ТОВ „Метеор-Україна”

Карточка работы:9323
Цена:
Тема: Облік грошових коштів і аналіз грошових потоків підприємства на матеріалах ТОВ „Метеор-Україна”
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні передумови ведення обліку, аудиту грошових коштів, аналіз їх потоків. 1.1 Гроші - як економічна категорія 5 1.2 Аналіз нормативно-правової бази та науково практичних джерел з питань організації та методики обліку,аудиту грошових коштів. 13 1.3. Управління грошовими потоками 26 РОЗДІЛ 2. Організація та методика ведення обліку грошових коштів 2.1. Організаційно - економічна характеристика ТОВ “Метеор-Україна” 36 2.2. Організація бухгалтерського обліку і документування грошових коштів на підприємстві. 46 2.3. Синтетичний і аналітичний облік грошових коштів 55 2.4. Шляхи удосконалення ведення обліку грошових коштів характеристика ТОВ “Метеор-Україна” 68 РОЗДІЛ 3. Організація та методика проведення аудиту грошових коштів, економічний та фінансовий аналіз грошових потоків 3.1. Організаційно - інформаційна модель аналізу грошових потоків в управлінні ТОВ “Метеор-Україна” 74 3.2. Загальний та факторний аналіз грошових коштів ТОВ “Метеор Україна” 81 3.3. Організація та методика аудиту грошових коштів 99 Висновок 112 Список використаної літератури 115 Додатки
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах нестабільності та складності ситуації, яка склалася в економіці України, важливим постає питання управління грошовими коштами та їх потоками підприємства в умовах ринкових відносин між суб’єктним господарювання. Належним чином організована система управління грошовими коштами та їх потоками підприємства є неодмінною в діяльності підприємства та отримання стійких позитивних фінансових результатів. Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", за яким сьогодні працюють бухгалтерські служби, а також прийняті Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, містять багато нових невизначених термінів і понять, які на наш погляд потребують детального обґрунтування з боку законодавчих та фіскальних органів держави. Традиційно в українській економічній науці ставиться наголос на тому, що бухгалтерський облік не може бути внутрішньою справою підприємства, оскільки на підставі його даних формуються показники, важливі не лише для підприємства, а і для суспільства в цілому, а тому необхідно забезпечити об'єктивність і зіставність цих показників. Таким чином, обрана тема дослідження є досить актуальною та потребує подальших невідкладних наукових та практичних досліджень та розробок у цій сфері. Мета роботи полягає у вивченні законодавчих та нормативних документів та економічної літератури з питань організації обліку, проведення аналізу та аудиту операцій з грошовими коштами та їх потоками, ознайомлення з фактичною постановкою облікових робіт по оформленню операцій з грошовими коштами на прикладі ТОВ “Метеор Україна”, що має колективну форму власності, розробка та внесення пропозицій щодо його поліпшення. Завдання роботи полягає в: розкритті теоретичних та методологічних передумов ведення обліку, контролю та аудиту грошових коштів та аналізу їх потоків; організації та методики проведення аналізу грошових коштів та шляхів удосконалення в ТОВ ”Метеор Україна”; організації та методики проведення аудиту грошових коштів, економічного та фінансового аналізу грошових потоків; удосконаленні обліку, аудиту та контролю грошових коштів з використанням комп’ютерних технологій Об'єктом наукового дослідження обрано організацію та методику обліку, контролю та аудиту грошових коштів, та аналіз грошових потоків на базі ТОВ ”Метеор Україна” згідно наданого завдання (Додаток 1). Предметом дослідження даної роботи є організація та методика обліку, контролю та аудиту грошових коштів товариства з обмеженою відповідальністю „Метеор Україна”. Під час виконняння роботи використовувались нормативно-правові акти, праці вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків.
Объём работы:
114
Выводы:В процесі дослідження теми “Організація та методика проведення обліку і аудиту грошових коштів та аналіз грошових потоків” на прикладі ТОВ «Укрстальпрокат-1», нами зроблені наступні висновки що : На нашу думку розглянуті літературні джерела з облікуі аналізу та аудиту грошових коштів та їх потоків структуровані авторами таким чином щоб максимально охопити особливості обліку, контролю та аудиту грошових коштів, прокоментовані всі діючі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Однак окремо слід зазначити що ряд літературних джерел втратив свою актуальність з причин швидкої зміни нестабільного законодавства в нашій країні. Можна також зазначити, що розвиток бухгалтерського обліку підтверджує незмінність його завдання - забезпечення об'єктивного визначення операцій з грошовими коштами підприємства та обчислення конкретних показників. Це завдання вирішується застосуванням рахунків, подвійного запису, оцінки, балансового узагальнення. Саме розкриттю інформації про детальний аналіз грошових потоків підприємств вчені і практики стали приділяти більше уваги. В дипломній роботі розкривається стан організації та методики ведення обліку в ТОВ «Укрстальпрокат-1» як однієї із функцій контролю за використанням ресурсів на підприємстві. В процесі господарської діяльності товариство постійно вступає у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами: з постачальниками - за одержані від них товарно-матеріальні цінності, з покупцями — за придбані ними товари, з банками - по одержанню коштів, з працівниками по заробітній платі. Облік грошових коштів та їх потоків який ведеться та весь час вдосконалюється в ТОВ «Укрстальпрокат-1» надає керівництву підприємства оперативну і достовірну інформацію, яка реально відображає результати його повсякденної, в тому числі і фінансової, діяльності на найближчий час і виступає потужним аналітичною базою для більш ширшого загального аналізу в цілому по товариству. Така звітність призначена для внутрішнього використання, прийняття рішення керівництвом підприємства. Характерною рисою внутрішньої бухгалтерської звітності є те, що вона практично завжди надається в порівняльній аналітичній формі, тобто містить поточні та історичні дані, а також прогнозні дані, необхідні для того, щоб проаналізувати перспективи і динаміку бізнесу, зробити відповідні висновки. Важливою умовою, від якого залежить дієвість і ефективність обліку, є планомірний характер його ведення. Тому у ТОВ «Укрстальпрокат-1» вся робота по організації, веденню обліку і аудиту грошових коштів підприємства та аналіз їх потоків повинна плануватися. Важливим аспектом у роботі бухгалтер на підприємстві є аналітична робота по оптимізації грошових потоків підприємства та запровадження в роботу методів які застосовуються в управлінському обліку та стратегічному аналізі. Тому необхідно запропонувати складання комплексного плану аналітичної роботи раз на рік. Розробляти його повинен заступник головного бухгалтера по фінансам ТОВ «Укрстальпрокат-1», відповідальний за її проведення. У ньому насамперед намічається перелік об'єктів аналізу, що підлягають вивченню, визначаються мети аналізу. Потім розробляється система показників, аналіз яких забезпечує досягнення поставленої мети. Від того, наскільки глибоко і якісно проведений аналіз, залежать висновки і коригувальні дії по його результатам з боку керівництва товариства, стратегія і тактика бізнесу на перспективу. Тому дуже важливо в процесі обробки інформації використовувати більш зроблений інструментарій аналізу, що дозволяє глибоко і комплексно досліджувати економічні процеси, більш точно вимірити вплив факторів і величину грошових оборотних коштів та інших резервів що потрібні для повноцінного функціонування ТОВ «Укрстальпрокат-1». Система аналізу діяльності підприємства - це інструмент, який дозволяє керівникам підприємства цілком контролювати всі господарські процеси, що відбуваються на підприємстві, і на підставі вихідних даних системи аналізу приймати ефективні управлінські рішення. При аналізі грошових коштів ТОВ «Укрстальпрокат-1» здійснюють аналіз їх ліквідності, а також ліквідності всіх активів підприємства, розраховують відносні показники ліквідності - фінансові коефіцієнти, для можливості порівняння стану та структури грошових коштів досліджуваного підприємства з іншими підприємствами. В зв’язку з тим що ТОВ «Укрстальпрокат-1» не застосовує облік з використанням новітніх інформаційних технологій. Тому ми пропонуємо провести комп’ютеризацію облікового процесу та ввести програмне забезпечення з бухгалтерського обліку, що полегшить роботу бухгалтера , зменшить його навантаження та здійснюватиметься автоматично більш якісна обробка інформації. Для більш точного ведення бухгалтерського обліку на підприємстві пропонуємо проводити аудит грошових коштів, що дасть змогу паралельно виявити і вказати на помилки в обліку та виправити їх без застосування стягнень зі сторони контролюючих органів.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., зі змінами та доповненнями 2. Закон України "Про споживчу кооперацію" , прийнятий на третій сесії Верховної Ради України 10 квітня 1992 р. 3. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року, зі змінами та доповненнями. 4. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16 липня 1999 № 999 - ХІУ. 5. Закон України "Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 14. —С. 88. 6. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р., зі змінами та доповненнями. 7. Закон України від 28 грудня 1994р. № 34/94-ВР "Про оподаткування підприємств у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 293/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Бібліотека "Все про бухгалтерський облік". — № 4. — С. 476—507. 8. Закон України "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 3 грудня 1997 р. за № 686/97-ВР 9. Закон України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про систему оподаткування" від 15 січня 1998 р. № 19/98-ВР, зі змінами та доповненнями. 10. Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р. № 723 , зі змінами та доповненнями. 11. Постанова КМУ від 6 вересня 2000 р. № 1398 "Про внесення змін до Постанови КМУ від 23 квітня 1999 р. № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон", зі змінами та доповненнями. 12. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 р. № 69, зі змінами та доповненнями. 13. Інструкція "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291. 14. Методичні рекомендації з перенесення сальдо рахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій на рахунки і субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291. Лист Міністерства фінансів України від 4 лютого 2000 р. № 18-424. 15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291. 16. Національні нормативи аудиту. К., Аудиторська палата України, 1999 р., зі змінами та доповненнями 17. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України 19.02.2001 р. № 72, зі змінами та доповненнями 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87. 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87. 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87. 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87. 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87. 23. Бавдей А.Л., Белий И.Н., Дробишевский Н.П. й др. Аудит й ревизия: Справ, пособие. — Мн.: 000 "Мисанта", 1994.— 221 с. 24. Білуха М.Т. Форми фінансово-господарського контролю (ревізія, аудит, судово-бухгалтерська експертиза) // Бухгалтерський облік і аудит. — 1995.— №7. —С. 12—14. 25. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. — К.: Вища школа, 1994. — 364 с. 26. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Вища школа: Т-во "Знання", 1998. — 573 с. 42.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с. 27. Бутинець Ф.Ф., Бородкіна О.О. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік. -Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608с. 28. Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевські Бухгалтерський управлінський облік: підручник, 2-е видання. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 480 с. 29. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: навчально — практичний посібник / за ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс- клуб", 2000, 768 с 30. Грабова Н.М., Кривоніс Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К.,2000. — 504с. 31. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. -К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 2000. 32. Горицька Н.Г. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні з 2000 року, /практичн. Посібн. - К.:, 2000. 33. Данилевский ЮА. Аудит: Вопросьі и ответьі. — М: Бухгалтерский учет, 1993.—112с. 34. Дорнбуш Р., Фьішер С. Макроекономика / Пер. с англ. В. Мусиенко и В. Овсиенко. - К: Основи, 1996. - С. 337. 35. Житна І.П., Костикро Л.А. та ін. Національні стандарти бухгалтерського обліку (коментарі, кореспонденція рахунків, приклади конкретних ситуацій.), .навч.посібн. - Луганськ, 2000. 36. Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навч. посіб. — К.: МАУП, 1998. — 96с. 37. 3авгородній В.П. Організація АРМ бухгалтера з обліку і аудиту готової продукції, відвантаження і реалізації // Бухгалтерський облік і аудит. — 1994. —№5. —С. 21—24. 38. 3авгородний В.П. Налоги и налоговьій контроль в Украине. — К.: А.С.К., 2000. —639 с. 39. 3агороднійАТ., Вознюк ГЛ., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. — Львів: Вид-во Держ. ун-ту "Львівська політехніка", 1996. - 384с. 40. Заруба А. Д. Банківський менеджмент та аудит. — К.: Лібра, 1996. — 224 с. 41. Зубілевич С. Аудиторська діяльність в Україні: Проблеми становлення і перспективи розвитку // Бухгалтерський облік і аудит. 1995. — № 9. — С.15—18. 42. Зубілевич СЛ., Голов С.Ф. Основи аудиту. — К.: Ділова Україна, 1996. — 374с. 43. Кузьминский А.Н. й др. Аудит: Практ. пособие. — К.: Учет-информ, 1996. — 283 с. 44. Курсом реформ — облік 2000: Навч.-практ. посіб. — Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-клуб", 2000. — 256 с. 45. Крисюк В.І., Кал енський М.М., Бутко А.Д., Юрченко О.В. Ревізія і контроль у промисловому підприємництві: Навчальний посібник - К: "Європейський університет", 2002. - 128 с. 46. Макконелл К. Р., Брю СЛ. Зкономикс: принципи, проблеми и политика: Пер. с англ. -М: Республика, 1993.-Т.1.-С. 264. 47. Національні стандарти бухгалтерського обліку (практичний посібник по складанню фінансової звітності): навч. посібн./ Житна І.П., Ларикова Л.Ф., Манухіна Н.А. - Луганськ: Видавництво ВУГУ, 1999 - 220с. 48. Олійник О.І. Практична бухгалтерія в прикладах та задачах. - К.: 2000. 49. Соловйов О.В. Зарубіжні стандарти бухгалтерського обліку. -М: "Аналітик-прес", 1998-288с. 50. Схема бухгалтерських проводок із числовими прикладами. /Н.А. Алпатова, А.П. Бабак. - Д.: Баланс - клуб, 1999 - 208с. 51. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. — Тернопіль: Економічна думка, 1998. —192 с. 52. Сопко В., Балченко С. Аудиторський звіт і аудиторський висновок // Бухгалтерський облік і аудит. — 1995. — № 10. — С. 7—12. 53. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с. 54. Савченко В. Аудит використання активів і фінансово-господарських операцій // Бухгалтерський облік і аудит. — 1994. — № 9. — С. 12—15. 55. Семюельсон Пол А., Нордгауз В.Д. Макроекономика : Пер. с англ. - К: Основи, 1996.-С. 245. 56. Терентієва А.В. та ін. Реформування бухгалтерського обліку в Україні із застосуванням міжнародних стандартів: Методичні рекомендації. — X.: Основа, 2000 - 680с. 57. Усач Б.Ф. та ін. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. — Львів: Каменяр, 1998.— 134 с. 58. Федулова Л. Управління аудиторською діяльністю // Бухгалтерський облік і аудит. — 1995. — № 8. — С. 19—20. 59. Фінансова звітність за національними стандартами бухгалтерського обліку. - К., ФПАБУ, 2000. 60. Цінні папери України. — 2000. — № 76—77 (77). — 29 листопада. — С. 8. 61. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник // - К: "Знання - Прес" (Вища освіта 21-го століття), 2003. - с. 260 62.Шиманський Р. Проблеми розвитку аудиту // Бухгалтерський облік і аудит. — 1994. —№ 11. — С. 19—20. 63. Ю. С. Цал - Цалко Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.Посібник. - 2 - є вид., перероб. і доповнене. - К: ЦУЛ, 2002. - 360 с. 64.Ю. С. Цал - Цалко Витрати підприємства: Навч. посібник. - К: ЦУЛ, 2002. - 656 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)