Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Управління запасами сировини

Карточка работы:224
Цена:
Тема: Управління запасами сировини
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:16/05/09
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Академія Муніципального Управління (АМУ)
Содержание:ВСТУП   3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ СИРОВИНИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1 .Економічна сутність запасів сировини  6 1.2.Системи управління запасами сировини на підприємстві 12 1.3.Особливості та класифікація виробничих запасів: зарубіжний   та вітчизняний досвід. 26 1.4.Законодавче регулювання товарно-матеріальних запасів  31 2.УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ СИРОВИНИ В АТ «УКРПРОМТЕХСЕРВІС»……………………………………………………….33 2.1.Загальна характеристика АТ «Укрпромтехсервіс»  33 2.2.Аналіз методів управління запасами сировини АТ «Укрпромтехсервіс»  42 2.3.Основні напрями удосконалення управління запасами сировини в АТ «Укрпромтехсервіс» (з застосуванням ЕОМ) 60 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   73
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В результаті  переходу  від централізованої планової до ринкової економіки в Україні необхідно створити власну економічну модель системи господарювання, в якій якомога повніше і гармонійніше поєднувалися б традиційні ринкові атрибути, особливості національного менталітету та економіко-соціальної структури суспільства. Як показує практика, нині основні акценти ставлять переважно на такі стабілізуючі чинники, як податкова реформа, фінансово-кредитна політика, приватизація державного майна тощо. Але очевидно, що ці зусилля у процесі стабілізації народногосподарського комплексу не дадуть позитивного результату, якщо окремі підприємства виявляться недієздатними в нових умовах господарювання. Тому зміцнення фінансового стану, стабілізація роботи окремих підприємств у підсумку приведуть до підняття економіки України. Глобалізація та посилення конкуренції на світовому транспортному ринку призвели до необхідності застосування принципово нових підходів до формування міжнародних, регіональних і галузевих економічних відносин. Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, розвиток її економічних зв’язків із зарубіжними країнами, ставлять перед транспортно-логістичним комплексом країни складні задачі щодо адаптації в нових умовах господарювання в ринковому середовищі та інтеграції в Європейську і світову транспортні системи. Більшості реально функціонуючим на практиці логістичним центрам притаманні основні властивості складних (великих) стохастичних систем, а саме: складність, ієрархічність, емерджентність, структурованість та ін. Крім того, складність і схоластичність цих систем виявляється в інтегральній взаємодії ряду комплексних чинників і причинних відносин. Все це зумовлює необхідність використання одного з основоположних методологічних принципів – системного підходу. Необхідність застосування системного підходу обумовлена також тим, що ЛЦ відноситься до складних систем, структура якого визначається його цілісними властивостями із структурою, визначеною внутрішніми властивостями системи із застосуванням принципів управління. В сучасних умовах система функціонування підприємств супроводжується безперервним кругообігом ресурсів, значне місце в яких займають матеріальні запаси. В зв’язку з цим питання удосконалення їх обліку, оцінки і документального оформлення визначають актуальність теми. Це стосується також створення якісно нової системи управління матеріальними запасами, в якій визначну роль відіграє система їх аналітичного управління і внутрішньогосподарського контролю. Вирішення питань, пов’язаних з теоретичним визначенням і впровадженням в практику сучасних методів обліку і внутрішньогосподарського контролю, повинно здійснюватись за допомогою їх автоматизації і комп’ютеризації. Вагомий внесок в теоретичну розробку проблем організації і ведення бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів внесли вітчизняні вчені М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, А.М.Герасимович, М.В.Кужельний, А.М.Кузьминський, В.Г.Лінник, Г.Г. Кирейцев, П.П.Німчинов, Ю.І.Осадчий, М.С.Пушкар, В.Я.Савченко, В.В.Сопко, Н.М.Ткаченко, М.Г.Чумаченко, В.Г.Швець, а також зарубіжні П.С.Безруких, С.О.Марченко, А.Ш.Маргуліс, П.П.Новиченко, В.Ф.Палій, І.І.Поклад, Я.В.Соколов, В.І.Стражев, С.О.Щенков та інші. Незважаючи на те, що в напрямку підвищення ефективності обліку на виробництві і посиленню внутрішньогосподарського контролю ведеться визначна робота, проте залишаються проблеми, які свідчать, що аспекти обліку і контролю матеріальних запасів на підприємствах. Все це зумовило вибір теми і основні напрямки дослідження, його мету та вирішення основних проблем, пов’язаних з удосконаленням управління запасами. Метою дослідження є удосконалення управління запасами на підприємстві. Відповідно до поставленої мети визначено такі основні завдання: -        вивчити економічну сутність запасів сировини; -        дослідити системи управління запасами сировини на підприємстві; -        проаналізувати особливості   та   класифікація   виробничих   запасів; -        розглянути законодавче регулювання товарно-матеріальних запасів; -                 здійснити загальну характеристику АТ «У крпромтехсервіс»; -        провести аналіз методів управління запасами сировини АТ «Укрпромтехсервіс»; -        визначити основні напрями удосконалення управління запасами сировини в АТ «Укрпромтехсервіс» (з застосуванням ЕОМ). Об’єктом дослідження є система управління виробничими запасами підприємства. Предметом дослідження є організація та методика управління  матеріальних запасів на підприємстві. Дослідження базується на положеннях діалектичного методу пізнання економічних явищ і категорій та на системному підході щодо розкриття економічної сутності матеріальних запасів, процесів їх обліку і контролю. Під час дослідження використовувались діалектичні методи, синтез і аналіз, індуктивний і дедуктивний методи.  
Объём работы:
70
Выводы:Таким чином, глобалізація та посилення конкуренції на світовому транспортному ринку призвели до необхідності застосування принципово нових підходів до формування міжнародних, регіональних і галузевих економічних відносин. Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, розвиток її економічних зв’язків із зарубіжними країнами, ставлять перед транспортно-логістичним комплексом країни складні задачі щодо адаптації в нових умовах господарювання в ринковому середовищі та інтеграції в Європейську і світову транспортні системи. В сучасних умовах система функціонування підприємств супроводжується безперервним кругообігом ресурсів, значне місце в яких займають матеріальні запаси. В зв’язку з цим питання удосконалення їх обліку, оцінки і документального оформлення визначають актуальність теми. Оборотні фонди підприємства мають матеріально-речову й вартісну форми. У практиці планування та обліку господарської діяльності до складу оборотних фондів включають: виробничі запаси; незавершене виробництво та напівфабрикати власного виготовлення; витрати майбутніх періодів. АТ «Укрпромтехсервіс» вже багато років є одним з провідних постачальників та виробників фармацевтичних виробів. Діяльність підприємства складається із багатьох взаємозв’язаних процесів. Це означає, що надзвичайно важливими є ефективність та оптимальність кожного з них. Так поряд із виробничими, збутовими, маркетинговими та іншими процесами надзвичайно великий вплив на ефективність діяльності виробничого підприємства здійснює матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) підприємства. АТ «Укрпромтехсервіс» має централізовану форму організації управління матеріально-технічним забезпеченням. При централізованій формі всі функції щодо забезпечення виробництва матеріальними ресурсами виконують відділ постачання і його спеціалізовані бюро (групи): планова група, матеріальні бюро (групи). Ефективне функціонування будь-якого підприємства, в тому числі логістичного центру, неможливо без налагодженої та ефективної системи управління. Управління будь-яким підприємством – складний комплексний процес. Механізм управління логістичною інфраструктурою підприємств, на сьогоднішній день, є найменш дослідженою проблемою в галузі логістики, оскільки взагалі питання логістичної інфраструктури практично не розглядалося у спеціальній літературі. Здебільшого розглядалися питання інфраструктури ринку, соціальної та виробничої інфраструктури галузей економіки в працях І.О. Кандаурової, О.П. Славкової, Н.В. Почерниної, В.О. Маслака, О.Ю. Бордуна  та ін. Поняття «логістична інфраструктура підприємства», як і поняття  «інфраструктура підприємства» серед науковців, так і не знайшло однозначності.  Ефективніше використання оборотних фондів передбачає передовсім розв’язання конкретних завдань з економії сировини, матеріалів, палива, електроенергії. Заведено розрізняти джерела і шляхи економії матеріальних ресурсів.  Обґрунтовані теоретичні та практичні підходи до побудови логістичної системи управління матеріальними ресурсами в умовах фармацевтичного виробництва з урахуванням правил GMP і стандартів ISO. Перевагами логістичного підходу до управління ресурсами є: взаємозв'язок усіх видів діяльності в ланцюзі постачання – виробництво – збут; оптимізаційний підхід (тобто мінімізація витрат і максимізація прибутку); розгляд комплексу потоків – матеріального, інформаційного, кадрового і фінансового. Доведено необхідність розгляду логістики як системи управління матеріальними та супутніми їм фінансовими, інформаційними і кадровими ресурсами, в яку входять керуюча і керована підсистеми. До керуючої підсистеми відносяться організаційна структура управління ресурсами і кадри структурних підрозділів, до керованої підсистеми – матеріальні, фінансові, інформаційні і кадрові ресурси. Запропоновано методику вибору постачальників субстанцій і матеріалів на основі комплексної оцінки, яка базується на урахуванні вимог міжнародних правил GMP і стандартів ISO. Запропонована для фармацевтичної галузі, методика вибору постачальників субстанцій і матеріалів складається з двох етапів: перший етап – вибір постачальників і внесення їх до реєстру на підставі комплексної оцінки; другий етап – визначення постачальника в конкретний період часу за допомогою показника питомої ефективності субстанцій, що дозволяє оптимізувати роботу ВМТЗ. Запропоновані рекомендації щодо оптимізації процесу складування, обґрунтовано схему руху матеріальних потоків на складах ФП з урахуванням логістичного підходу і вимог GSP, а також умови зберігання та відпуску зі складів субстанцій, матеріалів і готових ЛЗ, які дозволяють підвищити ефективність використання площ складів і забезпечити необхідні умови зберігання запасів. Запропоновано систему управління запасами на ФП, що поєднує метод АВС і систему “мінімум – максимум”. Такий підхід дозволяє контролювати розмір запасів, оптимізувати їх величину та мінімізувати час на їх контроль. Запропоновано комп'ютерну програму, що дозволяє проводити оперативний контроль та розраховувати мінімальний і максимальний рівень запасів та залишки на кінець конкретного періоду часу. Доведена доцільність впровадження тягнучої моделі організації виробництва ЛЗ, що орієнтована на попит, а також розроблено методику оптимізації виробничої програми, яка включає три блоки: прогнозування обсягу реалізації ЛЗ; аналіз беззбитковості ЛЗ та розрахунок коефіцієнта внеску на покриття і на цій підставі формування асортименту ЛЗ, що дозволяє підвищити якість ЛЗ і мінімізувати витрати на виробництво. Запропоновано  модель оптимізації регіональної збутової політики ФП з використанням теорії графів, спираючись на дослідження соціально-економічних особливостей регіонів, а також враховуючи специфіку асортименту продукції, яку виробляє певне ФП. Запропоновано систему формування оптимального інформаційного потоку між структурними підрозділами, яка регламентує комп'ютерне забезпечення, розподіл документів, а також взаємозв'язок зовнішніх і внутрішніх інформаційних потоків, що дозволяє прискорити передачу інформації та регулювати доступ до неї. Запропоновано організаційну структуру управління ФП з урахуванням вимог логістичного підходу, яка передбачає реорганізацію існуючої організаційної структури управління у відповідності з вимогами логістичного підходу шляхом об'єднання окремих підрозділів в сектори за відповідним підпорядкуванням, які забезпечують управління певними видами ресурсів. Це дозволить підвищити координацію діяльності підрозділів у процесі управління ресурсами, забезпечити оперативність прийняття рішень, знизити втрати, пов'язані з існуючим на сьогоднішній день дублюванням функцій окремих підрозділів, створити умови для реалізації інформаційного забезпечення і т.п.  
Вариант:нет
Литература:1.      Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического  управления. Таганрог: Из-во ТРТУ, - 2006 2.      Бондарева И.А. Современные принципы управления производственными запасами на предприятиях // Труды Донецкого государственного технического университета. Сер.: экономическая. – Вып. 9. – Донецк: ДонГТУ. – 2004. – С. 356-364. 3.      Глобальные логистические системы //. Сергеев В.И., Кизим А.А., Эльяшевич П.А. - Спб: Бизнес-Пресса, -2001. 4.      Голов С Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.: Лібра, 2003. - 704 с. 5.      Довба М.О. Стратегія розвитку логістичної інфраструктури прикордонних територій // автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. екон. наук. – Львів, 2006 – 27 с. 6.      Костенко А.Г., Бондарева И.А. Совершенствование методов ускорения оборачиваемости оборотных средств // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Сер.: економічна. – Вип. 19. – Донецьк: ДонДТУ. – 2000. – С. 28-33. 7.      Краткий єкономический словар/ Под ред.. А.Н.Азрилияна.- 2-е изд. Доп. И перераб. – М.: Институт новой эконогмики, 2002.- 1088с. 8.      Крикавський Є.В. Логістичне управління. – Л.: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005 - 683 с. 9.      Ляшенко О. Оптимальні стратегії управління запасами підприємств при недетермінованому попиті та нелінійних затратах на зберігання// Міжвідомчий збірник: Моделювання та інформаційні системи в економіці. – Київ: Видавництво Київського національного економічного ун-ту. – 2006. – № 65. – С. 141–146. 10.  Ляшенко О. Універсальна багатоцільова модель управління запасами для двопараметричних стратегій// Вісник Тернопільської академії народного господарства –“Економіко-математичне моделювання”. Тернопіль: Економічна думка, – 2007. – № 2. –  С. 92–100. 11.  Ляшенко О. Визначення оптимального обсягу інвестицій в матеріально-технічні запаси підприємства// Вісник Тернопільської академії народного господарства - за матеріалами Четвертої міжнародної наукової конференції "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: - інвестиційні аспекти". - Тернопіль: Економічна думка, – 2008. –  № 10 – С.104–105. 12.  Ляшенко О. Дослідження характеристик витрат на зберігання запасів в моделях оптимального управління запасами// Вісник Східноукраїнського Державного Університету. – Луганськ: видавництво Східноукраїнського держ. ун-ту. – 2006. – Випуск № 4(26). –  Ч ІІ. – С. 154 – 160. 13.  Ляшенко О. Суть і проблеми оптимального управління запасами компаній// Вісник Тернопільської академії народного господарства – “Економіко-математичне моделювання”. – Тернопіль: Економічна думка, – № 2(6). – 2005. – С. 3–9. 14.  Ляшенко О. Модель визначення обсягу поставки для максимізації прибутку від реалізації при оптимальному управлінні запасами// Вісник Тернопільської академії народного господарства –“Економіко-математичне моделювання”. – Тернопіль:  Економічна думка. – 2005. –  № 4. – С. 58–68. 15.  Павліха Н.В. Застосування логістичного підходу з метою управління потоками відходів в регіоні.: Научные труды ДонНТУ. Серия економическая. Выпуск 75, 2004. – с.139. 16.  Полякова О.М. Формування інтермодальної транспортної системи в Україні на базі вантажних транспортно-розподільчих комплексів // автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. екон. наук. – Харків. 2005. – 20 с. 17.  Посылкина О.В., Сагайдак Р.В. Пути усовершенствования управления запасами в условиях химико-фармацевтических предприятий // Провизор. – 2005. - № 15 - 16. – С. 65 – 66. 18.  Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Методи оптимізації виробничої програми на хіміко-фармацевтичних підприємствах за допомогою аналізу беззбитковості // Вісник фармації. – 2000. - № 2 (22). – С. 37 – 39. 19.  Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Особливості реалізації логістичного підходу до управління матеріальними ресурсами в умовах хіміко-фармацевтичних підприємств // Фармац. журн. – 2001. - № 2. – С. 23 – 27. 20.  Посылкина О.В., Сагайдак Р.В. Особенности организации процесса складирования материальных ресурсов на фармацевтических предприятиях с учетом правил по надлежащему хранению (GSP) и логистического подхода // Ліки України. –2001. - № 7-8. – С. 16 – 17. 21.  Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Напрямки удосконалення організаційної структури управління хіміко-фармацевтичним підприємством у відповідності з логістичним підходом // Вісник фармації. – 2001. - № 2 (26). – С. 40 – 45. 22.  Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Оцінка ефективності використання логістичного підходу на фармацевтичних підприємствах // Вісник фармації. - 2001. - № 3 (27). – С. 99. 23.  Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Методика вибору постачальників субстанцій і матеріалів фармацевтичними підприємствами з урахуванням вимог логістичного підходу (методичні рекомендації). – Харків: Вид-во НФАУ, 2002. – 27 с. 24.  Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Організація процесу складування матеріальних ресурсів на фармацевтичних підприємствах з урахуванням правил GSP і логістичного підходу (інформаційний лист). – К., 2002. – 2 с. 25.  Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Методика управління запасами на фармацевтичних підприємствах (інформаційний лист). – К., 2002. – 2 с. 26.  Посылкина О.В., Сагайдак Р.В. Оптимизация управления материальными запасами на фармацевтических предприятиях // Актуальні проблеми фармацевтичного маркетингу: наук.-практ. конф. - Харків: Основа, 1999. – С. 122 – 123. 27.  Посылкина О.В., Сагайдак Р.В. Актуальность проблемы регулирования запасов на химико-фармацевтических предприятиях // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті: Матеріали V з'їзду фармац. України. - Харків, 2005. – С. 247. 28.  Посылкина О.В., Сагайдак Р.В. Системы управления запасами материальных ресурсов в условиях химико-фармацевтического производства //Вестник Харьковского государственного политехнического университета № 91: Тех-нологический прогресс и эффективность производства. – Харьков, 2000. – С.79-82. 29.  Савон Р.Л. Организация мониторинга в системе управления производственными запасами промышленного предприятия // Менеджер. Вісник Донецької державної академії управління. – 2007. – №1(17). – С. 71-75. 30.  Савон Р.Л. Оперативне управління виробничими запасами великого промислового підприємства // Продуктивність. – 2002. – №1. – С. 16-19. 31.  Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это искусство. – М.: Юнити, 2002. – 351 с. 32.  Франк С.О. Повышение эффективности контейнерной транспортной системы страны на основе развития терминальных комплексов // Автореф. дисс. на соискание уч. степени канд.техн.наук . – М., 2006. – 22 с. 33.  Швець І.Б., Бондарєва І.О. Удосконалення методів обліку витрат на матеріальне забезпечення виробництва // Фінанси України. – 2002. – № 8. – с. 29-32. 34.  Швец И.Б., Бондарева И.А. Управление производственными запасами на предприятии: Монография / НАН Украины. ИЭП. - Донецк, 2003. - 182 с. 35.  Хлипальська В. Визначення оцінки ефективності формування витрат, пов’язаних з придбанням та зберіганням запасів. – Бухгалтерський облік і аудит, 2003, №8. – с. 19-22. 36.  Цал – Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. Посібник. – К., 2002. – 656 с. 37.  Эффективность логистического управления / Учебник для транспортных вузов под общ. ред. проф. Миротина Л.Б. – М.:-Экзамен,2004.-482с. 38.  Euerologistika – droga do sukcesu firmi. Wyd. AE.Poznan, 2001. – p.63. 39.  Coyle J., Bardi E., Langley C. Zarz?dzanie logistyczne. – Warszawa: PWE, 2002. – 734 s. 40.  Logistyka dystrybucji: Praca zbiorowa pod redakci? Krzysztofa Rutkowskiego. – Warszawa: Difin, 2001, 323 s. 41.  Christopher M. Logistyka i zarz?dzanie ?a?cuchem poda?y. – PCDL, Warszawa, 2000. 42.  Pfohl H. Ch. Systemy logistyczne. Biblioteka Logistyka. – Pozna?, 1998, 420 s.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)