Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Ринкові чинники та закономірності економічної поведінки фірми виробника

Карточка работы:6124б
Цена:
Тема: Ринкові чинники та закономірності економічної поведінки фірми виробника
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА РИНКОВІ ЧИННИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ФІРМИ ВИРОБНИКА 4 1.1 Поняття, функції та структура ринку 4 1.2 Закономірності економічної поведінки виробника 9 РОЗДІЛ 2. ФІРМИ ВИРОБНИКИ НА РИНКАХ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОЛІГОПОЛІЇ 11 2.1 Особливості монополістичної конкуренції. Моделі рівноваги монополістичного конкурента 11 2.2 Характерні риси та особливості поведінки фірм виробників в умовах олігополії 16 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Фірма--виробник на зовнішньому ринку - це якісно нове явище для української економіки. Вихід на зовнішній ринок самостійних господарюючих суб'єктів повинен сприяти пристосуванню економіки до системи світо-господарських відносин, до формування економіки відкритого типу. Складність економічних явищ і процесів у господарстві і посилення впливу ринкових чинників на фірму роблять стратегічне планування поведінки фірми-виробника обов'язковою умовою господарської діяльності. До того ж, потреба в зваженій, ефективній політиці і передбачення ходу ринкової діяльності фірми зростає зі збільшенням кількості ринків, де вона здійснює свою комерційну діяльність. Просте і ясне визначення цілей являє собою важливу передумову успішного виходу на ринки, так само як і точне оцінювання наявних ресурсів. Дуже часто можливості, що з'являються на ринку, не узгоджуються ні з цілями, ні з ресурсами. Ринок може обіцяти привабливі прибутки в короткостроковому періоді, але мати хиткі перспективи в довгостроковому. Отже, дуже важливо достатньо зважено визначити цілі, щоб не допустити втягування фірми в програшні ситуації. Об`єкт дослідження- поведінка фірми виробника Предмет дослідження- особливості впливу ринкових чинників на поведінку фірм виробників. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження ринкових чинників та їх впливу на поведінку фірм виробників на ринку. Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі: - дослідити поняття, функції та структуру ринку - проаналізувати закономірності економічної поведінки виробника - виявити особливості поведінки фірми-виробника на ринках монополістичної конкуренції та олігополії
Объём работы:
27
Выводы:Будь-який виробник прагне отримати якнайбільші прибутки, тому поведінка виробника направлена на ці цілі. При плановій економіці, щоб досягти підвищення продуктивності праці робітника активно застосовували різні заохочення; надання путівок, пільг, премій, нагород, звань, влаштовували різні соцзмагання тощо. В умовах ринкової економіки виробнику стає невигідно утримувати соціальні об'єкти: дитячі садки, медичні установи, будинки культури, бібліотеки, бази відпочинку. Тому виробник зменшує так званий “соціальний пакет”. Поведінка виробника, ухвалення ним рішення щодо обсягів виробництва продукту направлена на максимізацію прибутку при будь-якій системі. У плановій економіці при м'яких бюджетних обмеженнях виробник орієнтується на кількісні показники виробленої продукції, виходячи з наявних ресурсних обмежень. У ринковій економічній системі поведінку виробника зумовлюють ціни на ресурси, попит на продукцію, тип ринку. При цьому ринкова система встановлює жорсткі бюджетні обмеження для всіх суб'єктів господарювання. Для планової економіки основу функціонування складають фізичні показники випуску, нормативи й стандарти витрат ресурсів. При цьому ефективними є ресурсні обмеження, а бюджетні обмеження практично не впливають на функціонування підприємств. Сьогодні українським виробникам доводиться діяти в умовах перехідної економіки, якій притаманні певні риси ринкової економіки. Найуспішніше розвиваються організації, що спеціалізуються на роботі зі споживачами; планується продаж “не ключових” виробництв, таким чином, створюються умови для зниження витрат від спеціалізації в умовах зростаючої конкуренції. При цьому розвиваються колишні структури, але в дещо інших формах, промислово-фінансові групи, науково-виробничі об'єднання, холдинги, що об'єднують різнорідні підприємства, іноді не пов'язані між собою навіть технологічно. Немає гарантій виконання договірних зобов'язань, а рішенням є створення по можливості всіх необхідних структур у рамках однієї організації. Крім того, рівень конкуренції неоднаковий у різних галузях. Отже, можна зробити висновок про те, що зовнішні умови економічної системи визначають поведінку виробника. Перехідна економічна система неоднорідна, динамічна, проте тривалість трансформаційних процесів викликає появу відносно стійких організаційних структур, що дає змогу підприємствам функціонувати в агресивному зовнішньому середовищі. Ці структури з'являються в економічних галузях залежно від зовнішніх умов. Крім того, у перехідній економіці формуються специфічні взаємовідносини між суб'єктами, які господарюють. Ці взаємовідносини, з одного боку, містять форми, які склалися в планово-розподільній економіці, з іншого боку, будуються на нових, ринкових основах. У результаті з'явиться нова система взаємовідносин між господарськими суб'єктами, яка дає змогу підприємствам функціонувати в нестабільному середовищі.
Вариант:нет
Литература:1. Барабась Д.О. Управління конкурентними перевагами підприємства (на прикладі підприємств швейної галузі). Дис... канд. екон. наук (08.06.01) / Київський національний економічний університет. – К.,2003. – 226 с. 2. Бугулов В.М. Ціноутворення в умовах ринку: Навч.посібник. – К.: МАУП, 1996. – 52 с. 3. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. Мікроекономіка і макроекономіка. Київ: Основи, 1998- 518с 4. Гальперин В.М. и др. Микроэкономика – СПб: Экономическая школа, 1993. – 351 с. 5. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. – 321 с. 6. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е изд. / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2002. – 544 с. 7. Долан 3. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В.Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. — СПб, 1994. – 448 с. 8. Задоя А.О. Мікроекономіка: курс лекцій та вправи. – К.:Знання, 2003. – 212 с (базовий підручник). 9. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.:ЦНЛ, 2004. – 416 с. 10. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2 – е европ. изд. – М.: СПб: К.: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 1152 с. 11. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. Т. 1. – М.: «ПРОГРЕСС», 1981. – 493 с. 12. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива. Пер. с фр. – СПб: Наука, 1996. – 589 с. 13. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 208 с. Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроэкономика: Учеб. – М.:. МГУ – им.М.В.Ломоносова, Изд-во «ДИС», 1997. – 320 с. 14. Макконнол, Брю, Кемпбелл Р., Стенлі Л. Економікс : Пер. с англ. – 11-е изд. – К: Хагар-Демос, 1993. – 785 с. 15. Малуй О.О., Гриценко О.А., Гриценко Л.В., Дарнопих Г.Ю. Основи економічної теорії. Київ: Юрінком Інтер, 2003-480 с. 16. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. Под ред. ЮН. Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 336 с. 17. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с. 18. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. — М.: Высш. шк., 2001. – 572 с. 19. Основи економічної теорії / За ред. В. А. Предборського. – К:. Кондор. –2002. – 621 с. 20. Пахомов Ю.М., Лук‘яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки у глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – С. 139 – 159. 21. Піндайк Роберт, Рубінфельд Даніел. Мікроекономіка: Пер. З англ. – К: Основи, 1996. – 646 с. 22. Рождєственська Л. Г. Статистика ринку товарів та послуг. — К.: КНЕУ, 2005. — 419 с. 23. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посібн. – К.: Юрінком–Інтер, 2003. – 456 с 24. Экономическая теория рыночных отношений. Макроэкономика. Микроэкономика: Учебное пособие / В.И.Богачев, К.В.Кравченко. – К.: Аристей, 2003. – 352 с. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник для вузів. – К.: Знання, 1998. – 714 с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)