Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Поняття договору оренди. Об’єкти оренди

Карточка работы:73253б
Цена:
Тема: Поняття договору оренди. Об’єкти оренди
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Бізнесу і Технологій (КІБіТ)
Содержание:Вступ  3 1. Поняття договору оренди           4 2. Порядок укладання договору оренди     12 3. Об’єкти оренди    17 Висновки       22 Список використаної літератури    23
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У цивільному праві поряд із зобов’язаннями щодо відчуження майна, існує група зобов’язань з передачі майна у тимчасове користування. Вони юридично оформлюють особливу, самостійну групу економічних відносин товарообміну, в рамках яких господарські чи інші потреби їхніх учасників задовольняються за рахунок тимчасового переходу до них відповідних матеріальних благ. Предметом таких відносин, насамперед, стає майно, що у даний момент не потрібно самому власнику, але може знадобитися йому в майбутньому. Віддаючи таке майно у тимчасове користування іншій особі, власник зберігає його в господарському (економічному) обігу, одержуючи відповідну вигоду (дохід). Зобов’язання з передачі майна у користування виникають за згодою сторін, тобто мають договірний характер. Договором оренди (найму) визнається цивільно-правовий договір, в силу якого орендодавець передає або зобов’язується передати орендарю майно у користування за плату на певний строк (ч. 1 ст. 759 ЦК України). Договору оренди властиві характерні лише йому риси, що дозволяють розглядати його як самостійний тип цивільно-правових договорів. Метою написання даної роботи є висвітлення питань стосовно поняття договору оренди та об’єктів оренди. Для досягнення поставленої мети слід виокремити наступні завдання: -         розглянути поняття договору оренди; -         охарактеризувати порядок та особливості укладання договору оренди; -         визначити об’єкти оренди. Кожне завдання вирішуватиметься в окремому підро
Объём работы:
20
Выводы:Аналізуючи усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки: 1. Взагалі договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. 2. Договір оренди прийнято вважати консенсуальним, оплатним, двостороннім, строковим. 3. Істотними умовами договору оренди згідно Закону України « Про оренду державного та комунального майна» є: об'єкт оренди; термін, на який укладається договір оренди; орендна плата; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови повернення; виконання зобов'язань; забезпечення виконання зобов'язань; порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди; відповідальність сторін; страхування орендарем взятого ним в оренду майна; обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. 4. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» досить детально регламентує процедуру укладення договору оренди. 5. Предметом договору оренди може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ). Закон «Про оренду державного та комунального майна» визначає, яке саме майно може бути об'єктом оренди. Насамперед, об'єктами оренди за цим законом є цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць); оборотні кошти та інші цінності; інші оборотні матеріальні засоби (тобто не грошові кошти і не цінні папери) тощо.  
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс України N 436-IV від 16 січня 2003 року 2. Цивільний кодекс України N 435-I від 16 січня 2003 року 3. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» N 2269-XII від 10 квітня 1992 року (остання редакція від 17.10.2008) 4. Булгакова I. В. Господарське право України: навч. посiб. / I. В. Булгакова. - К. : Прецедент, 2006. - 346 с. 5. Вiнник О. М. Господарське право : Курс лекцiй / О. М. Вiнник. - К.: Атiка, 2005. - 623 с. 6. Господарське законодавство / Роїна О. М. – К., 2008 – 572 с. 7. Господарське право : навч. посiбник у схемах i таблицях / за заг. ред. М.Л. Шелухiна. - К. : Центр навч. лi-ри, 2006. - 611 с. 8. Договір оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук / Брунь А.Г.. – Х., 2003.- 20 с. 9. Крупка Ю. М. Господарське право України: навч. посiб. для дистанц. навчання / Ю. М. Крупка. - К. : Ун-т "Україна", 2007. - 341 с. 10. Цивільне право України: академічний курс: у 2 т. 2-ге видання / Я. М. Шевченко. – К.: Ін-Юре, 2006. – 1216 с. 11. Цивільне право України : Підручник. / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с. 12. Цивільне право України Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. Кн. 2. — 640 с. 13. Щербіна В.С. Господарське право України: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2002.- 392с. 14. Проблеми укладання договорів оренди майнових паїв аграрними підприємствами / Єрмоленко В. // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- №11.- С. 37-41.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)