Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Фінансовий облік»

Облік основних засобів

Карточка работы:61181б
Цена:
Тема: Облік основних засобів
Предмет:Фінансовий облік
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік та аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 5 1.1. Оцінка і класифікація основних засобів 5 1.2. Облік надходження основних засобів 8 1.3. Облік вибуття основних засобів 12 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПРИКЛАДІ ВАТ “КИЇВОДЯГ” 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства 16 2.2. Облік придбання об’єктів основних засобів за кошти на підприємстві 20 2.2. Облік ремонту основних засобів на підприємстві 21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 27 ВИСНОВКИ 33 ЛІТЕРАТУРА 35 ДОДАТКИ 36
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції підприємств, зниження витрат виробництва та обігу вимагають збільшення вкладень капіталу в основні засоби. Процес відтворення основних засобів повинен забезпечити не лише розширення обсягів виробництва продукції, а й суттєве зростання продуктивності праці, швидке впровадження в практику нових технічних рішень. Без активізації інвестиційної діяльності неможливий вихід економіки України з кризового стану. Дослідження теоретичних положень та сучасної практики бухгалтерського обліку основних засобів дозволило визначити ряд невирішених проблем, які гальмують процес управління та знижують ефективність використання основних засобів. До кола таких проблем можна віднести різні підходи до термінології щодо основного капіталу, до формування амортизаційної політики, до бухгалтерських аспектів комплексу відносин, підвищення інформативності документів та облікових регістрів з обліку основних засобів. Мета дослідження полягає в теоретичному дослідженні організації обліку процесу основних засобів на комерційних підприємствах та виявлення шляхів їх подальшого вдосконалення з метою забезпечення ефективного функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання. Для досягнення поставленої мети вирішенні такі наукові та практичні завдання: розглянуто з позиції ринкових відносин економічну природу основних засобів і їх відтворення; досліджено методики обліку основних засобів і їх відтворення на рахунках синтетичного та аналітичного обліку; визначено напрями вдосконалення обліку основних засобів в умовах АРМБ. Об’єктом дослідження є процес обліку основних засобів на комерційних підприємствах. Предметом дослідження є теоретичні засади та існуюча практика обліку основних засобів комерційних підприємств та її вдосконалення в умовах ринкових відносин. Методологічною основою роботи є системний підхід до розкриття економічної сутності основних засобів і процесу їх обліку. Теоретичною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку й аналізу основних засобів, законодавчі та нормативні акти України, інструктивні матеріали. У роботі використано метод асоціацій і аналогій; метод угрупування та порівнянь; математико-статистичні методи.
Объём работы:
34
Выводы:Отже, згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" ОЗ - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів та послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік). На сьогодні П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що відносити до ОЗ, а що ні, виходячи з того, що ніхто не забороняє підприємству прийняти рішення про зарахування до складу ОЗ саме тих видів МШП, котрі найбільш відповідають цьому поняттю з економічної точки зору. Головні джерела надходження ОЗ такі: - об'єкти, що їх вклали засновники (учасники) до статутного капіталу, об'кти, збудовані підприємством, установлене устаткування, закінчені роботи з побудови або дообладнання, котрі збільшують первісну вартість об'єктів; - придбані (куплені) ОЗ; - одержані безкоштовно; - виявлені під час інвентаризації надлишки ОЗ. Як і будь-який актив, ОЗ відображається в Балансі при додержанні двох умов: - існує імовірність одержання економічних вигод від його використання; - оцінка основного засобу може бути достовірно визначена. Основою для бухгалтерських записів по обліку ОЗ є їх первинні документи, які повинні бути правильно оформлені, мати необхідні реквізити та підписи. На підприємство ОЗ можуть надходити також в результаті їх оренди. Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється забезпеченість їх ОЗ в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", зі змінами та доповненнями (у тексті - Закон про прибуток). 2. Закон України від 16.07.99 р. №996-14 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями (у тексті - Закон про бухоблік). 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. №92, зі змінами та доповненнями (у тексті - П(С)БО 7). 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. №163 (у тексті - П(С)БО 19). 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.11.99 р. №242 (у тексті - П(С)БО 8). 6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88. 7. Завгородній В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 2007.-768 с. 8. Івахненко С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 349 с. 9. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "облік і аудит" / Ф. Ф. Бутинець, М. М. Шигун, С. М. Шулепова. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2007.- 576 с.
Дополнительная информация:+ додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (114)