Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Прогнозування попиту на підприємстві

Карточка работы:61152б
Цена:
Тема: Прогнозування попиту на підприємстві
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 1. Методологічні підходи прогнозування попиту на підприємстві 5 2. Прогнозування обсягів збуту продукції 12 ВИСНОВКИ 14 ЛІТЕРАТУРА 16
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Ринкова трансформація економіки України вимагає орієнтації виробництва на попит населення. Необхідність своєчасного встановлення обсягів випуску продукції відповідно до потреб споживачів є невідкладним завданням вітчизняних підприємств. Розв’язання даного завдання потребує використання економічного аналізу, який вивчає мікроструктуру попиту та закономірності його формування на макрорівні. Застосування аналізу попиту має надзвичайно важливе значення для вітчизняної промисловості, оскільки в умовах ринкових відносин потенційні можливості підприємств використовуються не в повній мірі. Впровадження аналізу попиту сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень, поліпшить фінансові результати діяльності підприємств. Проблеми, пов’язані із застосуванням аналізу попиту в сучасних умовах, є одними з найактуальніших через відсутність необхідних теоретичних розробок, недосконале інформаційне забезпечення, непідготовленість фахівців, які могли б проводити необхідні ринкові дослідження. Донедавна в Україні аналізу попиту не приділялася належна увага, а в країнах з розвинутою економікою є значні досягнення як в теоретичному, так і у практичному плані. Наукові праці таких відомих зарубіжних вчених, як Ф. Котлер, Г. Дж. Болт, П. Гейк, П. Джексон, Х. Зайдель, Р. Теммен та інших дають можливість перейняти цей багатий досвід і застосувати його у вітчизняній практиці. Досвід аналізу попиту, що протягом тривалого часу накопичувався у країнах з розвинутою ринковою економікою, бачиться нам дуже цінним, але не завжди методичні наробки закордонних фахівців можна використати у вітчизняній практиці. У зв’язку з цим слід вказати на появу за останні роки наукових праць з даного питання, підготовлених вченими України та країн СНД. Це роботи таких українських авторів, як Г.В. Балабанов, А.О. Старостіна, Є.В. Мних, Є.А. Бечва, Є.В. Савельєв, Р.В. Федорович, а серед російських авторів – Н.Д. Ільєнкова, А.І. Ковальов, В.В. Войленко, Є.П. Пєшкова, В.В. Федосєєв та ін. Вивчення та узагальнення досвіду економічно розвинутих країн і пропозицій вітчизняних науковців свідчать про необхідність подальшого дослідження проблеми аналізу попиту відповідно до особливостей економіки України.
Объём работы:
15
Выводы:Комплексне дослідження ринку передбачає аналіз ринкових можливостей, які відкриваються перед підприємством. У ході даних досліджень вивчають особливості і перспективи розвитку попиту на конкретні товари, позиції конкурентів на ринку, їх сильні і слабкі сторони, динаміку цін тощо. На основі цієї інформації розробляють стратегію і тактику маркетингу. Важливою характеристикою ринку є його місткість, під якою розуміють максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений у натуральних або вартісних одиницях. Інтерес до цієї ринкової характеристики зрозумілий: підприємству важливо знати, чи буде обсяг продажу його товарів достатній для компенсації зусиль щодо виходу на цей ринок. Попит на більшість товарів, який визначає місткість ринку, характеризується нестабільністю. Тому кожне підприємство прагне мати правильний прогноз попиту на свій товар, який є важливим фактором діяльності на ринку. Прогнозування попиту і збуту товару роблять за допомогою різних методів, до яких належать: – опитування намірів покупців; – з'ясування сукупної думки торговельних посередників; – застосування експертних оцінок, зокрема метод Дельфі; – аналіз даних минулих років із використанням статистичних методів (кореляційно-регресійний аналіз, аналіз тренду, аналіз часових рядів); – пробний продаж (ринкове тестування товару) тощо. Заміри і прогнозування попиту слід проводити з урахуванням ще однієї важливої ринкової характеристики — кон'юнктури ринку. Кон'юнктура ринку — це економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-конкурентів тощо. Незважаючи на нестійкість кон'юнктури конкретних товарних ринків і різноманітність її проявів, певні періоди в розвитку кон'юнктури можуть характеризуватися достатньо стійкими співвідношеннями її найважливіших показників і характеристик. Найхарактернішими видами товарної кон'юнктури вважають зростаючу, високу, падаючу та низьку кон'юнктури. Основними ознаками зростаючої кон'юнктури, що формується в умовах товарного дефіциту (перевищення попиту над пропозицією), є зростання цін і збільшення кількості укладених договорів.
Вариант:нет
Литература:1. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2002. - 562 с. 2. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. - 149 с. 3. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управленню сбытом / Пер. с англ. -М.: Зкономика, 1991.-271 с. 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. - Київ: Лібра, 2002. -712 с. 5. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. - К.: Вища шк., 2006. 6. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. - М: ИНФРА-М, 2001. - 334 с. 7. Дзвид Джоббер. Принципи и практика маркетинга: Уч. пособие / Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. - 688 с. 8. Ильяшенко С.Н. Инновационное развитие рыночных возможностей: проблеми управлення. - Сумы: ВВП "Мрия-1" ЛТД, 2006. - 222 с. 9. Ильяшенко С.Н. Маркетинг в примерах и задачах: Учебное пособие. - Суми: ВВП "Мрия-1" ЛТД, 2007. - 112 с. 10. Котлер Ф. Основи маркетинга / Пер. с англ. - Санкт-Петербург: Коруна, 1994.-698 с. 11. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД „Університетська книга", 2004. — 976 с. 12. Современний маркетинг / В.Е.Хруцкий, И.В.Корнеева, Е.З.Автухова.- М.: Финансн и статистика, 2001. -256 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)