Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Управління персоналом / Менеджмент персоналу»

Управління персоналом підприємства

Карточка работы:92463
Цена:
Тема: Управління персоналом підприємства
Предмет:Управління персоналом / Менеджмент персоналу
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Міжнародний маркетинг та реклама
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 1. Управління персоналом підприємства 4 2. Сучасні методи і технології управління персоналом 6 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах становлення ринкової економіки в нашій країні особливого значення набувають питання практичного застосування сучасних форм управління персоналом, що дозволяють підвищити соціально-економічну ефективність будь-якого підприємства. Успіх роботи підприємства забезпечують його працівники. Саме тому сучасна концепція управління підприємством припускає виділення з великої кількості функціональних сфер управлінської діяльності тієї, котра пов'язана з управлінням кадрової складової підприємства - персоналом. Цілком природно, що на кожному підприємстві виникає необхідність у визначенні чисельності персоналу, в ефективній системі підбору, наймання й розміщення кадрів, у забезпеченні їхньої зайнятості з урахуванням інтересів підприємства й самого працівника, у системі винагороди за працю, в урахуванні індивідуальних проблем працівників, поліпшенні їхніх побутових умов і відпочинку й т.д. Головний потенціал підприємства становлять саме кадри. Які б прекрасні ідеї, новітні технології, самі сприятливі зовнішні умови не існували, без добре підготовленого персоналу високої активності домогтися неможливо. Саме люди роблять роботу, подають ідеї й дозволяють підприємству існувати. Без людей не може бути організації, без кваліфікованих кадрів жодна організація не зможе досягти своїх цілей. Управління персоналом пов'язане з людьми і їхніми відносинами усередині підприємства (організації). Воно стосується не тільки сфер матеріального виробництва, але й всіх видів зайнятості. Із цих позицій тема дипломного дослідження є актуальною для розгляду й всебічного аналізу. Актуальність теми роботи зростає з підвищенням ролі персоналу в сучасному підприємстві, принциповими змінами в змісті праці, викликаними застосуванням нової техніки, технологій і методів підприємницької діяльності.
Объём работы:
19
Выводы:Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок – найголовніше, що являє сутність управління персоналом, – це системний, планомірно організований вплив за допомогою взаємопов’язаних організаційно-економічних та соціальних заходів на процес формування, розподілу, перерозподілу робочої сили на рівні підприємства, на створення умов для використання трудових якостей працівника (робочої сили) в цілях забезпечення ефективного функціонування підприємства и всебічного розвитку зайнятих на ньому робітників. Саме персонал зараз являється однією з найголовніших запорук успіху будь-якого підприємства, проте для того, щоб повністю використовувати потенціал наявних трудових ресурсів необхідно оволодіти мистецтвом управління персоналом. Управління персоналом здійснюється за допомогою різних науково розроблених методів впливу на працівників. Наявність прогресивних методів управління та вміння використання їх є передмовою ефективності управління і господарських процесів. Методи управління покликані забезпечити високу ефективність діяльності колективів, їх злагоджену роботу, сприяти максимальній мобілізації творчої активності кожного члену колективу. Цим вони відрізняються від усіх інших технічних та технологічних методів, які використовуються в ході вирішення комплексних виробничо-господарських завдань. До методів управління ставиться дуже важлива вимога: вони повинні мати свою мотиваційну характеристику, що визначає напрям їх дій. Ця характеристика показує мотиви, які визначають поведінку людей і на які орієнтована відповідна група методів: - адміністративні (організаційно-розпорядчі); - економічні; - соціально-психологічні; Також методи управління поділяють на: - методи стимулювання; - методи інформування; - методи переконання; - методи примусу. Таким чином, побудова ефективної системи управління персоналом, вдалий вибір концепції, методів та технологій управління – все це проектується на результат діяльності підприємства та отримання ним прибутків.
Вариант:нет
Литература:1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Земменская Е.В. Психология управления. – Х.: ООО «Фортуна-пресс», 2004. 2. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Менеджмент человеческих ресурсов: Обзорная информация / Сост. В.И.Яровой; Под ред. Г.В.Щекина. – К.: МАУП, 2005. 3. Боровский А.Б., Пототенко Т.М., Щекин Г.В. Система методов профессиональной ориентации. Методики профориентационной работы: Учеб-метод. пособие. – К.: МЗУУП, 2003. 4. Венин В.Р. Основы менеджмента. Курс лекций для студентов высших учебных заведений. – М.: Знание, 2006. 5. Вихановский О.С., Наумов А.К. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2005. 6. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – К.: МАУП. – 2004. – 112с. 7. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 2-е изд. – М.: Банки и биржи, 2005. 8. Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. 9. Дмитриенко Г.А., Дорошенко Є.А. Оцінка рівня культури персоналу: Навч.-практич. Посібник. – К.: МАУП, 2002. 10. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. 11. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТОО «Остожье», 2005. 12. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)