Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»

Порівняльний аналіз бюджетної системи України з бюджетною системою зарубіжних країн

Карточка работы:2095
Цена:
Тема: Порівняльний аналіз бюджетної системи України з бюджетною системою зарубіжних країн
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):фінанси
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ 7 1.1. Економічна сутність та призначення бюджетної системи 7 1.2. Складові та принципи побудови бюджетної системи України 14 1.3. Бюджетні системи провідних країн світу 23 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 29 2.1. Етапи становлення та розвитку бюджетної системи України 29 2.2. Структура та динаміка доходів та видатків державного бюджету 32 2.3. Структура та динаміка доходів та видатків місцевого бюджету 41 РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ 52 3.1. Порівняльна характеристика бюджетної системи України з бюджетною системою США 52 3.2. Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік та шляхи вдосконалення бюджетної системи України 59 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 71
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій повинна мати відповідні достатні кошти, які завдяки функціонуванню податкової системи акумулюються в бюджеті. Бюджетна система включає відносини з приводу формування та використання фінансових ресурсів держави — коштів бюджету та позабюджетних фондів. Вона покликана забезпечити ефективну реалізацію соціальної, економічної, оборонної та інших функцій держави. Бюджет — це план створення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які виконуються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими органами влади. Бюджет є формою планомірного накопичення і використання коштів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади, регіонального та місцевого самоврядування. В умовах перехідної економіки провідна роль бюджету у перерозподілі фінансових ресурсів, як і національного багатства в цілому, є об’єктивною реальністю. Це обумовлено тим, що саме бюджет є тим інструментом, за допомогою якого здійснюється регулювання економічних процесів, чого не можна досягти іншими методами. Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку бюджетна система є найважливішим економічним регулятором. Від того, наскільки правильно побудовано бюджетну систему залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин. Кожна країна має свою бюджетну систему, що відображає її економічну, соціальну, зовнішньоекономічну політику. Важливість питання побудови ефективної бюджетної системи полягає у тому, що через бюджетну систему, зокрема, через її ланки перерозподіляється частина національного доходу, що обумовлено необхідністю створення централізованого фонду грошових коштів для забезпечення суспільних потреб та повного виконання державою своїх функції. За роки незалежності багато зроблено для вдосконалення та зміцнення держаних фінансів України. У процесі ринкового реформування економіки важливим є визнання того, що макроекономічна стабілізація неможлива без значної, глибинної перебудови державних фінансів у цілому і бюджету як центральної ланки, зокрема. Бюджет є не тільки фінансовим планом створення централізованого фонду і перерозподілу державних ресурсів з використанням цілісної системи платежів — він є одним з основних засобів макроекономічної стабілізації і економічного зростання шляхом реалізації фіскальної політики. Актуальність обраної теми для України, особливо на даному етапі розвитку, мабуть, не треба доводити, бо державний бюджет фактично забезпечує існування країни, розвиток її економіки і культури, соціальний захист населення. Через бюджет держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних галузей виробництва, соціального розвитку, активізує заходи щодо збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також цільового та економічного витрачання державних коштів. Це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів для забезпечення, насамперед, своєчасного та достатнього надходження до бюджету доходів, а також здійснення видатків, постійного аналізу доходів і витрат бюджету, їх вплив на економіку. За останній час тема становлення, розвитку та проблем бюджетної системи висвітлювалась у наукових роботах зарубіжних і вітчизняних вчених–економістів, таких як: В.Федосов, В.І.Кравченко, С.А.Буковинський, С.Хегрут. Метою роботи є вироблення рекомендацій для подальшого функціонування бюджетної системи України на основі аналізу існуючої бюджетної системи та досвіду зарубіжних країн, щодо побудови бюджетних систем. До задач роботи треба віднести: — розгляд теоретичних основ сутності, складу та принципів функціонування бюджетної системи України; — огляд бюджетних систем провідних країн світу; — аналіз сучасного стану функціонування бюджетної системи України; — надання рекомендацій щодо перспектив подальшого розвитку та удосконалення бюджетної системи України. Об’єктом аналізу даної роботи є бюджетна система України, а також бюджетні системи зарубіжних країн, розглянуті з метою запозичення деяких аспектів їх функціонування для України. Сукупність бюджетів окремих адміністративно-територіальних формувань, яка базується на економічних відносинах і правових нормах, представляє собою бюджетну систему. Тобто, бюджетна система - це сукупність усіх бюджетів, які формуються у даній країні. Предметом розгляду в роботі є економічні відносини, що виникають з приводу формування та використання централізованого фонду коштів на державному та на місцевому рівні. Це є досить цікавим питанням для розгляду, бо бюджетна система в Україні є вже сформованою та за роки незалежності вже довела як свою нежиттєздатність в умовах кризи, так і підйом за останні роки. Методи дослідження. Головним методом пізнання об’єкта дослідження є системний підхід, використання якого дало змогу проаналізувати бюджетну систему України у взаємозв’язку всіх її елементів, а також у взаємодії з розвитком бюджетних систем інших країн світу. Сутність бюджетної системи, визначення ключових понять досліджено на підставі методу наукової абстракції. Формування та функціонування бюджетної системи України проаналізовано з використанням структурно-функціонального методу, поєднання аналізу і синтезу. Для вирішення поставлених у роботі задач використано методи економіко-статистичного аналізу, поєднання якісного і кількісного аналізу. Інформаційна база дослідження Широко використано дані статистичних щорічників, інформаційно-аналітичних бюлетенів та оглядів, довідкової літератури, монографічних видань і статей вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем фінансово-кредитного механізму розвитку економіки. Також для підбору статистичних даних використовувалася інформація із всесвітньої мережі Internet. Книги були використані в основному для теоретичної частини роботи, яка була пов’язана з теоретичними основами бюджетної системи Україні та деяких зарубіжних країн.
Объём работы:
68
Выводы:З часу здобуття незалежності економічні процеси в Україні розвиваються природним еволюційним шляхом. Щороку у державі оптимізуються різні сфери як суспільного, так і економічного життя. Зрозуміло, такі процеси розвитку відбуваються неоднаково. Дуже складною й важливою для держави є сфера бюджетних відносин. Останнім часом спостерігається більше зацікавлення науковців і практичних працівників питаннями бюджетів різних рівнів та міжбюджетними відносинами. І це не випадково, бо у бюджетних відносинах відображаються інтереси усіх учасників бюджетного процесу, насамперед держави та регіонів, з іншого боку, фінансовий результат роботи регіонів залежить від фінансової політики держави. У розвиненій ринковій економіці бюджетна політика держави відіграє надзвичайно важливу роль в організації економічного і соціального життя суспільства. Треба зазначити, що поступово із року в рік відбувається усунення недоліків у процедурі бюджетного процесу, це також стосується і джерел та методів залучення доходів до бюджетів України усіх рівнів. Відбувається поступова зміна пропорцій між різними джерелами надходжень бюджетів. Серед доходів Державного бюджету провідне місце займають податкові надходження та ПДВ, у доходах місцевих бюджетів також переважають податкові надходження, а також залишаються можливості розширення власних джерел надходжень через збільшення надходжень від плати за землю та податку з доходів фізичних осіб, який в повному обсязі зараховується до доходів місцевих бюджетів. Проблемою на шляху створення ефективної бюджетної політики залишаються відносини між центром та регіонами та продовження процесу децентралізації бюджетної системи. Взагалі проблема взаємовідносин між центром та регіонами буде існувати тривалий час, її навіть можна зарахувати до категорії «вічних». Доки існує така форма організації суспільства, як держава, доти й будуть існувати суперечності. Людство ще не винайшло остаточної відповіді на це запитання. Головне завдання полягає у зведенні цих суперечностей до мінімуму. Так, потребує суттєвого удосконалення практика надання трансфертів місцевим бюджетам з Державного бюджету України на основі об’єктивних критеріїв, неухильного дотримання принципу збалансованості місцевих бюджетів. Необхідно також поглиблювати процес упорядкування взаємовідносин між місцевими бюджетами. В цьому випадку мова йде про чітке розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади, обласними та районними органами місцевого самоврядування територіальних громад щодо формування бюджетів. Потрібно стимулювати процес солідарного фінансування спільної власності територіальних громад. Іншим аспектом у процесі удосконалення бюджетної системи є питання щодо пошуку альтернативних джерел фінансування місцевих бюджетів. Відомо, що у вирішенні цього питання органам місцевого самоврядування надані широкі повноваження, а саме: самостійно запроваджувати на власних територіях нові види місцевих податків та визначати їх ставки. Для остаточного вирішення проблеми фінансового забезпечення місцевих бюджетів, як на рівні регіонів у цілому, так і на рівні територіальних громад, необхідно надати можливість регіонам розширити базу оподаткування за рахунок введення місцевого податку на нерухомість, як це існує, наприклад, у Канаді, США, Великобританії. Запровадження цього податку дозволить не тільки наповнити місцеві бюджети, але й сприятиме ефективному використанню нерухомості її власниками. Аналогічні пропозиції неодноразово вносилися під час підготовки проекту Податкового кодексу України, нормативно-правових актів у сфері оподаткування, але, на жаль, вони не зайшли своєї практичної реалізації.
Вариант:нет
Литература:1. Аналіз Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” http://www.sefr.kiev.ua/ukr/analytics/?id=135#135 2. Архів новин Міністерства фінансів України за 01.02.2006р. 3. Бюджетний кодекс України. — Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004. — 96 с. 4. Давиденко С.В. Науково-методичні основи формування податкових надходжень бюджетів/ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.— К., 2002.— С.6. 5. Мельничук С.І. Державному бюджету — економічне обґрунтування // Фінанси України.— 1999.— №11.— С. 12-23. 6. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003.– 240с. 7. Мирослав Кульчицький Проблеми та шляхи удосконалення бюджетної системи України.// Регіональна економіка.— 2000.— №1.— С. 14-21. 8. Музика О. Класифікація доходів місцевих бюджетів// Право України.— №10.— 2003. 9. Опарін В. М., Малько В. І.,Кондратюк С. Я. Бюджетна система: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К. : КНЕУ. - 2000. - с.157. 10. Підручник з Фінансового права: http://kniathev.narod.ru/Book/FPravo/index.htm 11. Про бюджетну класифікацію та її запровадження, Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року № 604 12. Про Державний бюджет України на 2000 рік, Закон України від 17.02.2000 № 1458-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 14-15-16, ст.121 13. Про Державний бюджет України на 2001 рік, Закон України від 07.12.2000 № 2120-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 2-3, ст.10 14. Про Державний бюджет України на 2002 рік, Закон України від 20.12.2001 № 2905-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 12-13, ст.92 15. Про Державний бюджет України на 2003 рік, Закон України від 26.12.2002 № 380-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 10-11, ст.86 16. Про Державний бюджет України на 2004 рік, Закон України від 27.11.2003 № 1344-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 17-18, ст.250 17. Про Державний бюджет України на 2005 рік, Закон України від 23.12.2004 № 2285-IV 18. Про Державний бюджет України на 2006 р, Закон України від 20.12.2005 р. № 3235-IV http://minfin.gov.ua/document/59113/Budget_2006.rar 19. Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України від 21.05.1997 № 280-97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 24, ст.170 20. Про місцеві податки і збори, Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 № 56-93 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 30, ст.336 21. Про систему оподаткування, Закон України від 25.06.1991 із змінами і доповненнями № 1251-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 39, ст.510 22. Рік діяльності в уряді: виконання шести цілей Мінфіну, Звіт Міністерства фінансів України http://minfin.gov.ua/document/59715/Prezentation.ppt 23. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2004 рік./ Головне управління статистики у Миколаївській області. За редакцією П.Ф. Зацаринського. Миколаїв, 2005.— 640с. 24. Статистичний щорічник України за 2004 рік/ Державний комітет статистики. За редакцією О.Г. Осауленка. К.: Видавництво “Консультант”, 2005.— 588с. 25. Стельмах В.С., Епіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні/ За ред., В.І. Міщенка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003.— 421с. 26. Ярошенко Ф. Бюджетна система реформується // Віче.— 2003 — №5.— С. 9-10.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (260)