Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Економічний аналіз як галузь економічної науки

Карточка работы:2096
Цена:
Тема: Економічний аналіз як галузь економічної науки
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2006
Специальность (факультет):Медичний та фармацевтичний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми місць, відстані до еталону). 2. Застосовуючи способи ланцюгової підстановки та абсолютних різниць визначити зміну обсягу випущеної продукції (тис. грн.) під дією факторів: зміни добової потужності підприємства, ступеня її використання, кількості робочих днів за рік та відпускної ціни за 1 т. продукції.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Економічний аналіз, як галузь економічної науки. 4 2. Предмет та види економічного аналізу. 7 Висновок 13 Список використаної літератури 14
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Починаючи вивчати економічний аналіз, необхідно взяти до уваги, що він є науковою дисципліною та видом діяльності, що відрізняється значним обсягом навчальної інформації при його вивченні та обсягом робіт по його практичному здійсненню, виконання яких, на відміну від інших, потребує ґрунтовних знань практично всіх навчальних дисциплін — як теоретичного, так і прикладного характеру, що вивчаються в університеті, що є однією із проблем засвоєння курсу. Усвідомлення цих положень має мобілізувати студентів на серйозну роботу, яка допоможе майбутнім фахівцям користуватися підвищеним попитом у різних галузях народного господарства, банківських, фінансових та державних установах. Змістовна частина теоретичних основ економічного аналізу розпочинається з розгляду сутності цієї конкретно економічної, прикладної дисципліни. Аналіз — термін латинського походження і означає розчленування (розкладання) предмета чи явища на складові частини, що дозволяє проникнути в глибинну сутність досліджуваного процесу, зрозуміти взаємозв'язок між окремими частинами та явищами в цілому, залежність його від різних факторів, внаслідок чого можливий підхід до синтезу, тобто узагальненню одержаних даних, найбільш повно розібратись у досліджуваному явищі, отримати можливість активно на нього впливати, що особливо важливо в період роздержавлення народногосподарського комплексу України, переходу до ринкових відносин. Такі характеристики означення сутності економічного аналізу дають загальне уявлення про значні обсяги та змістовність знань, якими необхідно володіти економісту бакалаврського рівня підготовки.
Объём работы:
11
Выводы:Економічний аналіз досліджує дію економічних законів, які проявляються в закономірностях та тенденціях розвитку господарств, що є одним із напрямів підтвердження об'єктивності та обґрунтованості напрацювань економічної теорії, цим самим сприяє науковому обґрунтуванню її категорій та законів. Слід акцентувати увагу на взаємній користі економічного аналізу та економіки, організації виробництва, маркетингу й управління. Економічний аналіз досліджує дію економічних законів, забезпечує взаємопов'язане вивчення процесів та явищ в їх становленні та розвитку, в кількісних та якісних змінах, появі типового, нового, прогресивного та виміру ступеня впливу окремих факторів на ці процеси та явища. В галузевих економіках закономірності та інші категорії економічної теорії знаходять свою конкретизацію стосовно умов тієї чи іншої галузі народного господарства, а економічний аналіз дає їм кількісний вимір, кількісну характеристику. Прийомами кількісного вимірювання користуються також інші науки (статистика, математика). Проте для них характерним є виявлення в економічних явищах та процесах кількісної визначеності. Кількісний аналіз доцільний лише тоді, коли досить очевидно визначена економічна природа категорії, явища, процесу, адже кількісні характеристики випливають з економічної природи і нею зумовлюються.
Вариант:нет
Литература:1. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. М.Г.Чумаченка; Київ. нац. екон. ун-т. — 2-е вид., перероб. і допов.. — К., 2003. — 555 с. 2. Бутинець К.М. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / <. — 2-е вид., перероб. і допов.. — Львів: Новий Світ-2000, 2003. 3. Груша Н.О. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. / Г.Ф.Азаренков, З.Ф.Петряєва, Г.Г.Хмеленко; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2003. 4. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г., Азаренков Г.Ф., Ганін В.І.. — Х.: АТЗТ «Самміт-Харків», 2001. — 302 с. 5. Баканов В.М.., Шеремет Теорія економічного аналізу: Навч. посіб.. — К.: Знання-Прес, 2002-2003. — 207 с. 6. Кравченко М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб. для студентов экон. спец.. — 4-е изд., перераб. и доп.. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 414 с. 7. Бортникова Н.Ф. Экономический анализ: Учеб.-практ. пособие для студентов экон. спец. / Донец. нац. ун-т. — Донецк: Юго-Восток, 2003. — 219 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (220)