Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Логістика»

Логістичні операції та класифікація їх

Карточка работы:8783
Цена:
Тема: Логістичні операції та класифікація їх
Предмет:Логістика
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1 Поняття логістичних операцій та їх види 4 2 Характеристика постачання як укрупненої групи логістичних операцій 7 3 Група логістичних операцій «виробництво» 12 4 Збут як група логістичних операцій 18 Висновки 21 Використана література 22
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Об’єктивна необхідність логістики як нової науки виникла у зв’язку із закономірним розвитком ринкової економіки розвинутих країн, перш за все її переходом від локальних господарських систем до інтегрованих структур, що поєднують у межах єдиних логістичних систем функції постачання виробництва, транспорту, розподілу і ринку на основі потужної виробничої інфраструктури. На відміну від старих методів і форм управління спеціалізованими господарськими системами чи окремими функціями і ділянками внутрішньогосподарських систем, логістика дозволяє здійснювати скоординоване управління матеріальними та інформаційними потоками, забезпечуючи їх синхронність та високі кінцеві результати діяльності всіх ланок товароруху. Логістика — це наука про планування, організацію, управління, контроль регулювання матеріальних, інформаційних потоків у просторі та часі з метою оптимізації витрат на шляху від їх первинного джерела до кінцевого споживача. Виробники товарів і послуг повинні використовувати логістику, тобто знаходити найкращий засіб збереження і прямування продукції до місць її продажі і споживання. Основна задача логістики - координація дій постачальників, закупівельних агентів, виробників, маркетологів, учасників каналів товароруху і покупців. Ефективність логістики багато в чому пов'язана з використанням сучасних інформаційних технологій. І хоча витрати на логістику іноді високі, якісно пророблена логістична програма являє собою потужний засіб конкурентної боротьби. Кінцева ціль логістики - ефективне задоволення вимог покупців і одержання прибутку. Метою написання роботи виступає дослідження сутності логістичних операцій та їх класифікації.
Объём работы:
19
Выводы:Логістичні операції являють собою будь-які операції, які здійснюються з віщовими предметами і продуктами праці в сферах виробництва і обігу, за виключенням технологічних операцій по виробництву матеріальних благ. Всі логістичні операції можна поділити на групи, які і визначають функціональні напрямки логістики, а саме: постачання, виробництво та збут. Постачання - координація з оперативно-календарним планом виробництва, вибір і проведення переговорів з постачальниками, планування потреб у матеріалах, складання оперативно-календарного плану постачання, транспортування сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, складування виробничих запасів, завантажувально-розвантажувальні й транспортно-складські роботи з предметами постачання. Виробництво  - координація з планом фізичного розподілу, оперативно-календарне планування переміщення незавершеного виробництва, внутрішньозаводські переміщення матеріалів, завантажувально-розвантажувальні й транспортно-складські роботи з незавершеним виробництвом, оперативне забезпечення виробничих підрозділів сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами, складування незавершеного виробництва, облік незавершеного виробництва. Збут - координація з планом маркетингу, прогнозування попиту, сервіс, оперативно-календарне планування, транспортування готової продукції, управління запасами готової продукції, оброблення замовлень клієнтури, складування готової продукції, завантажувально-розвантажувальні і транспортно-складські роботи з готовою продукцією, постачання готової продукції, облік запасів готової продукції.
Вариант:нет
Литература:1. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. — Донецьк, 2002. — 562с. 2. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок/Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2001. — 640 с. 3. Бержанір А. Л., Рибчак В. І., Слободяник Н. П. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Умань : Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, 2009. — 347с 4. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К.: «Кондор» - 2004. – 598 с. 5. Власова Н.О., Пономарьов Ю.В. Формування ефективної закупівельної політики підприємства роздрібної торгівлі: Навч. Посіб. – Харків, 2003. – 144 с. 6. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика: учеб.-практическое пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 176 с. 7. Данько М. І., Бутько Т. В., Котенко А. М., Кушнірчук В. Г., Мостовий М. В. Транспортна логістика. Складові частини логістики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х. : УкрДАЗТ, 2004. — 157с. 8. Зеваков А.М., Петров В.В. Логистика производственных и товарных запасов. Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 320 с. 9. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы) / Под общ.ред. Л.Б.Миротина. - М.: Из-во "Экзамен". 2003. - 448 с. 10. Кальченко А. Г. Логістика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 254с. : рис., табл. 11. Качала Т. М., Карпова О. М. Логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Черкаси : ЧДТУ, 2003. — 135с. 12. Крикавський Євген. Логістика підприємства. Навч. Посібник. Львів, 2003, 160с. 13. Ларіна Р.Р. Логістика: Навч. посібник. - Донецьк, ДонДУУ, 2005: - 335с. 14. Окландер М. А. Логістика: підручник для студ. вищих навч. закл.  — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 346c. 15. Пономарьов Ю. В. Логістика: Навчальний посібник. Ктїв: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с. 16. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Т. : Економічна думка, 2007. — 352c. 17. Смиричинський В. В. Логістика: навчально-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. — Т. : ТНЕУ, 2009. — 263с. 18. Тридід О. М., Азаренкова Г. М., Мішина С. В., Борисенко І. І. Логістика: навч. посібник. — К. : Знання, 2008. — 566с. 19. Таньков К.М., Тридід О. М., Колодизєва Т.О. Виробнича логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 352с 20. Чухрай Н., Патора Р. Інновації та логістика товарів. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2001. — 262с. 21. www.loginfo.ги - Бюллетень Логистической Информации 22. www.ropnet.ru/logistika - Журнал "Логистика" 23. www.1520mm.com - Журнал "Весь транспорт" 24. www.madi.ru/logistics - Всероссийский координационньїй совет 25. http://www.loglink.ru/ - Информармационній портал о логистике 26. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні факти України.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)