Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Світове господарство: його суть та структура

Карточка работы:90932
Цена:
Тема: Світове господарство: його суть та структура
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І ЙОГО СТРУКТУРА 5 1.1. Сутність світового господарства як економічної категорії 5 1.2. Інтернаціональні форми закону вартості 8 1.3. Класифікація груп країн у світовому господарстві 10 2. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ТА ПРОЦЕС ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА 13 2.1. Міжнародний поділ праці і спеціалізація 13 2.2. Інтернаціоналізація суспільного способу виробництва в світовому господарстві 15 2.3. Транснаціоналізація у світовому господарстві та її роль у процесі інтернаціоналізації капіталу 19 3. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 22 3.1. Сутність міжнародної економічної інтеграції та головні інтеграційні угруповання світу 22 3.2. Європейський Союз та його місце у світовій економіці 23 3.3. Сутність світогосподарських зв'язків та їхні форми 26 4. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 28 4.1. Проблеми розвитку національного господарства України 28 4.2. Ринкові можливості економіки України 31 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Світове господарство — це сукупність національних госпо¬дарств, які беруть участь у міжнародному поділі праці і пов’язані між собою системою міжнародних економічних відносин. Воно являє собою глобальний економічний організм, в якому склалися і зрос¬тають взаємозв'язок і взаємозалежність усіх країн і народів світу. Світове господарство є історичною і політекономічною кате¬горією. Це пояснюється тим, що кожному конкретному історич¬ному етапу його розвитку притаманні певні масштаби і рівень виробництва, інтернаціоналізація господарського життя і соціально-економічна структура. Характерною рисою розвитку сучасної світової спільноти є інтернаціоналізація економічних відносин, глобалізація економі¬ки. Цей процес ґрунтується на поглибленні міжнародного поділу праці. В політекономічному аспекті світове господарство є системою націо¬нальних господарств та відносин економічної власності, що формуються в єдину цілісність завдяки наднаціональному господарському механізму на основі інтернаціоналізації технологічного способу виробництва. Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що жодна країна не спроможна створити ефективну економіку ізольовано від світо¬вої економічної системи, і це переконливо засвідчує світовий досвід. Формування повноцінної ринкової сис¬теми господарства в Україні має повною мірою орієнтуватися на досягнення і пе¬реваги світової економіки, її засади і прин¬ципи. Метою курсової роботи є аналіз сутності та структури світового господарства. Для якомога повнішого розкриття поставленої мети, перед написанням курсової роботи були виділені наступні завдання: 1. З’ясувати сутність світового господарства та його структуру, назвати основні групи країн у світовому господарстві; 2. Охарактеризувати інтернаціоналізацію і транснаціоналізації та їх роль у світовому господарстві; 3. Розглянути шляхи міжнародної економічної інтеграції; 4. Дослідити місце та роль України у світовому господарстві. Об’єктом курсової роботи є світове господарство. Предмет – міжнародні економічні відносини. Курсова робота має наступну структуру: вступ, 4 розділи, висновки та список використаних джерел. В першому розділі розглянуто сутність світового господарства як економічної категорії, інтернаціональні форми закону вартості, наведено класифікацію груп країн у світовому господарстві. В другому розділі охарактеризовано міжнародний поділ праці, інтернаціоналізацію і транснаціоналізації та їх роль у світовому господарстві. Третій розділ присвячений міжнародній економічній інтеграції та дослідження сутності та форм світогосподарських зв’язків. В четвертому розділі розкрито роль та місце України у світовому господарстві: проаналізовано проблеми розвитку національного господарства України та ринкові можливості її економіки. В кінці роботи сформульовані узагальнюючі висновки. Основну літературну базу роботи склали праці таких авторів, як Башнянин Г.І., Лазур Л.Ю., Гальчинський А.С., Гуревичев М., Філіпенко А.С., Лукінов І., Мочерний С.В., Мунтіян В., Мельник Л.Ю., Корецький М.Х., Кривенко К.Т., Савчук В.С., Сєкарєв А., Солонінко К.С., Сорока І., Черняк В. та ін. Курсова робота складається з 39 сторінок, при її написанні було використано 20 літературних джерел.
Объём работы:
35
Выводы:Світове господарство можна визначити як сукупність національних господарств та економічних відно¬син між ними, які розвиваються на основі інтернаціоналізації продук¬тивних сил та техніко-економічних відносин, а отже, інтернаціоналі¬зації технологічного способу виробництва. До складу міжнародних економічних відносин входять світова тор¬гівля, міжнародний рух капіталу, міжнародні валютні відносини, міжна¬родна міграція робочої сили, міжнародна економічна інтеграція. У ме¬жах кожної з цих форм найважливішою підсистемою економічних відносин є відносини економічної власності, які насам¬перед складають об'єкт політекономічного дослідження. Глибинну сутність світового господарства розкриває система еконо¬мічних законів, що управляють його розвитком. Інтернаціоналізація ви¬робництва й обміну зумовлює дію закону вартості в його інтернаціо¬нальній формі, зокрема формування інтернаціональної вартості. Міжнародний поділ праці — це інтернаціональна форма суспільного поділу праці, що ба¬зується на спеціалізації та кооперації країн у виробництві товарів і послуг, якими вони обмінюються шляхом міжнародної торгівлі. Завдяки участі у міжнародному поділі праці кожна країна отримує певні переваги, зумовлені вибором країнами форм спеціалізації та коопе¬рування виробництва. Міжнародна економічна інтеграція означає процес поступового зближення і взаємодії національних господарств двох і більше країн, спря¬мованих на створення єдиної наднаціональної економічної системи, у т. ч. єдиного господарського механізму. Вона є найвищою формою процесу інтернаціоналізації технологічного способу виробництва. У зв'язку з формуванням незалежної Української держави ви¬никає проблема створення незалежної економічної системи Ук¬раїни, яка б ґрунтувалася на об'єктивній науковій основі. Реформування економіки України вимагає особливого підхо¬ду до її пізнання, до вивчення причин і наслідків соціально-еко¬номічних процесів, які відбувалися в українському суспільстві протягом багатьох століть. Світова практика господарювання показала, що економічні закони однаковою мірою виявляють себе у будь-якому сус¬пільстві та визначають суть процесів господарської діяльності людей. Людина не може вигадати економічні закони для свого господарювання, а навпаки, повинна вивчати об'єктивні суспільно-економічні закони та пристосовувати до них форми і методи господарювання. Сьогодні ми нагромадили унікальний досвід конструювання самостійного національного господарства. Створено змішану економічну систему зі стабільними інститутами ринку та ринко¬вих відносин. Економічна політика перехідного періоду включає три таких блоки перетворень: розбудова ринкових інститутів; мікроекономічна лібералізація; макроекономічна стабілізація (переважно за допомогою фіскальної, кредитно-грошової та бюджетної політик). Наш народ ніколи не погодиться на роль другорядної держави, що плентається у хвості сучасного цивілізаційного розвитку. Занадто великою ціною далася нам наша державність. Сотні років ми йшли до її утвердження, справді вистраждали її, тому мусимо підходити до справи економічного будівництва, як і в цілому до державного, з максимальною міркою.
Вариант:нет
Литература:1. Башнянин Г.І., Лазур Л.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – Київ: Ніка, 2000. – 378 с. 2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с. 3. Гальчинський А.С. Основи економічних знань: Навч. посіб. / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 2002. – 543 с.; іл. 4. Гуревичев М. Экономика в период перехода к рыночным отношениям // Экономика Украины. – 1996. - №3. – с.65-70 5. Економіка зарубіжних країн / За ред. проф. А. С. Філіпенка. – К., 1996. – 497 с. 6. Колесов О., Осьмова М. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 491 с. 7. Лукинов И. Рыночные реформы в преодолении кризиса // Экономика Украины. – 2000. - №1. – с.4-19 8. Мочерний С.В. Політична економія: Навчальний посібник. – К.: Знання-пресс, 2002. – 687 с. 9. Мочерный С. К концепции социально-экономического развития Украины // Экономика Украины. – 1996. - №5. – с.44-54 10. Мочерний С. До якої системи прямувати? // Економіка України. – 2003. - №6. – с.7-10 11. Мунтиян В. Об украинской экономической модели // Экономика Украины. – 2004. - №6. – с.82-84 12. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. Мельник Л.Ю., Корецький М.Х., Огаренко В.М., Мельник Л.Л., Макаренко П.М., Дацій О.І. / Під заг. ред. засл. прац. нар. Освіти України, д.е.н., проф. Л.Ю. Мельника. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 528 с. 13. Політична економія: Навчальний посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра економ. наук, проф. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с. 14. Політична економія / За ред.. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 1990. – 680 с. 15. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с. 16. Секарев А. Экономическая реформа в Украине // Вопросы экономики. – 2003. - №5. – с.62-77 17. Солонінко К.С. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вузів. – К.: ЦУЛ, 2002. – 320 с. 18. Сорока И. Социальное рыночное хозяйство и смешанная экономика как приоритетные модели украинского рынка // Экономика Украины. – 2004. - №5. – с. 47-54 19. Филипенко А. Цивилизационные детерминанты украинской экономической модели // Экономика Украины. – 1994. - №4. – с.11-19 20. Черняк В. Модель экономики: выбор Украины // Экономика Украины. – 2005. - №9. – с.31-39
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)