Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Іпотечний банк. Перспективи розвитку в Україні.

Карточка работы:194
Цена:
Тема: Іпотечний банк. Перспективи розвитку в Україні.
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади розвитку іпотечних відносин в Україні: 8 1.1. Інституалізація іпотечного ринку житла; 8 1.2. Особливості організації та функціонування іпотечних банків; 17 1.3. Регулювання Національним банком України іпотечної діяльності банків; 23 Розділ 2. Аналіз діяльності банківських установ в сфері іпотечних відносин 35 2.1. Становище іпотечних банків на ринку фінансових послуг України 35 2.2. Аналіз ефективності діяльності іпотечних банків в Україні 44 2.3. Аналіз структури іпотечного кредитного портфелю банку (на прикладі ЗАТ „Міжнародний іпотечний банк"); 52 Розділ 3. Перспективи розвитку іпотечних відносин в банківському секторі 65 3.1. Зарубіжний досвід функціонування іпотечних банків 65 3.2. Застосування банками нових іпотечних інструментів 80 Висновок 101 Список використаної літератури 104 Додатки 109
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах розвитку банківської системи України іпотечному кредитуванню приділяється особлива увага. Комерційні банки акумулюють ресурси, призначені для фінансування реального сектора економіки, визначають форми забезпечення кредитів. Характерною ознакою розвитку банківської системи України в останні роки, що свідчить про поглиблення ринкових засад її функціонування, є те, що комерційні банки почали досить активно працювати з фізичними особами. Зросли не тільки суми залучених депозитних вкладів громадян, але й обсяги кредитів, які банки активно видають фізичним особам, зокрема динамічно розвивається іпотечне кредитування. Про розвиток і стабільність фінансово-економічної системи будь-якого суспільства значною мірою можна судити за розмірами використання кредитів громадянами та підприємствами. Попит на послуги іпотечного кредитування, який виник в процесі розвитку ринкових відносин, поставив комерційні банки України перед необхідністю вдосконалення форм та методів діяльності в системі іпотечного кредитування. З огляду на вищезазначене особливо актуальною є проблема детального вивчення діяльності комерційних банків на ринку іпотечного кредитування, визначення джерел і способів залучення фінансових ресурсів для реалізації іпотечних програм. Не менш важливим є питання дослідження механізму взаємодії підрозділів комерційного банку при роботі з майном, запропонованим як забезпечення зобов’язань за іпотечним кредитом. У зв’язку з цим великого значення набуває вивчення досвіду функціонування іпотечних та універсальних банків в країнах з розвинутою економікою, практика надання іпотечних кредитів та форми залучення коштів для фінансування довгострокових іпотечних кредитів, багато з яких в наш час є абсолютно новими для українських комерційних банків. Але це лише певна частина основної проблематики. Потребує подальшого дослідження різноманітність інструментів і технологій іпотечного кредитування та застосування їх комерційними банками при здійсненні іпотечних операцій. Проблеми розвитку ринку іпотечного кредитування як складової ринку фінансових послуг через об’єктивні історичні обставини вивчено недостатньо. Вагомий внесок в розробку проблем іпотечного кредитування внесли таки зарубіжні економісти, як Г. Асхауер, Д. Джонсон, Лівінгстон Г. Дуглас, М. Левін, Джон Ф. Маршалл і Випул К. Бансал, Л. Міхаел, Дж. Шерман, М. Шнайдерман, Р. Страйк, Дж. Фрідман, Н. Ордуей. Окремі аспекти досліджені в працях відомих українських та російських вчених О. Євтуха, С. Кручка, В. Кудрявцева, Н. Косарєвої та інших. Високо оцінюючи вклад вітчизняних та зарубіжних авторів у вирішення питань функціонування комерційних банків в системі іпотечного кредитування, слід зазначити про об’єктивну необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і практичних розробок проблем їх діяльності з урахуванням специфіки національної системи іпотечного кредитування. Практичне значення даної роботи обумовлено визначенням основних напрямків розвитку іпотечного кредитування, яке здійснюється вітчизняними комерційними банками з метою забезпечення економічних, правових та інституційних умов позичальникам та кредиторам для реалізації без зайвих перешкод їхніх прав та можливостей щодо використання нерухомого майна для проведення іпотечних операцій. Все вищенаведене й обумовило вибір теми дослідження, її актуальність, значимість і практичну спрямованість. Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є узагальнення теоретичних і методичних засад становлення і розвитку системи іпотечного кредитування та іпотечних банків в Україні та подальше вдосконалення діяльності банків в системі іпотечного кредитування. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні задачі: • дослідити економічну сутність та уточнити поняття “система іпотечного кредитування”; • визначити сутність та основні етапи становлення іпотечного ринку житла в Україні і в світі; • виділити особливості організації та функціонування іпотечних банків; • дати характеристику нормативно-правовому забезпеченню іпотечної діяльності в Україні; • визначити загальносвітові тенденції та специфічні риси розвитку національної системи іпотечного кредитування; • обґрунтувати необхідність розробки пропозицій щодо вдосконалення інституціонального забезпечення системи іпотечного кредитування з метою відповідного захисту учасників ринку іпотечного кредитування; • вивчити та обґрунтувати напрями діяльності комерційного банку в сфері оцінки заставленого майна; • проаналізувати ефективність діяльності банків на іпотечному ринку України; • провести аналіз іпотечного кредитного портфелю банку на прикладі ЗАТ „Міжнародний іпотечний банк" • розглянути зарубіжний досвід функціонування іпотечних банків. Предмет дослідження – діяльність комерційних банків на ринку іпотечного кредитування. Об’єкт дослідження – ЗАТ «Міжнародний іпотечний банку» зокрема та здійснення ним іпотечних операцій загалом. Методи дослідження. Вирішення обраного науково-практичного завдання базується на загальнонаукових принципах проведення комплексних наукових досліджень. В процесі роботи залежно від конкретних цілей і задач використовувались різні методи, серед яких – метод історичного аналізу та логічного синтезу щодо розкриття соціально-економічної природи іпотеки. Під час дослідження діяльності комерційних банків на ринку іпотечного кредитування використані формалізовані методи – традиційні методи економічної статистики: порівняння, групування, графічний та по-елементного аналізу. Аналізуючи платоспроможність та кредитоспроможність позичальника й визначаючи доступність продуктів іпотечного кредитування, застосовано методи співставлення і коефіцієнтів. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, періодичні й монографічні вітчизняні та зарубіжні видання, дані статистичних щорічників, Національного банку України, Держбуду України. Наукова новизна одержаних результатів. У роботі здійснено комплексне дослідження діяльності комерційних банків в системі іпотечного кредитування. Наукова новизна основних результатів дослідження, що виносяться на захист, полягає у наступному: вперше: • обґрунтовано доцільність і запропоновано механізм впровадження в Україні комбінованої моделі іпотечного кредитування на базі використання “американської” та “європейської” моделей іпотеки; удосконалено: • економічний зміст поняття “іпотечний банк” для умов транзитивної економіки; отримали подальшого розвитку: • пропозиції щодо інституціонального забезпечення системи іпотечного кредитування з метою відповідного захисту учасників ринку іпотечного кредитування; Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається обґрунтованими пропозиціями щодо розробки і запровадження методологічних і методичних засад становлення та розвитку системи іпотечного кредитування в Україні. Розроблені в дисертаційній роботі пропозиції щодо вдосконалення інституціонального забезпечення системи іпотечного кредитування з метою відповідного захисту учасників ринку іпотечного кредитування можуть бути використані в практичній діяльності комерційних банків, суб’єктів оціночної діяльності, страхових компаній тощо. Досліджені можливості впровадження комбінованої моделі іпотечного кредитування на основі “європейської” та “американської” моделей іпотеки та розроблені пропозиції щодо становлення збалансованої системи іпотечного кредитування в Україні можуть бути використані в процесі розробки заходів щодо стимулювання розвитку іпотечного кредитування. Структура і зміст роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить ___ сторінок, у т.ч. на __сторінках розміщені __таблиць, __ ілюстрацій, список використаних джерел із ___ найменувань і __ додатків.
Объём работы:
100
Выводы:У магістерській роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в розробці теоретичних та методичних засад становлення та розвитку іпотечного кредитування в Україні, проведенні аналізу діяльності комерційних банків на ринку іпотечного кредитування(на прикладі ЗАТ “Міжнародний іпотечний банк”). Основні висновки дисертаційного дослідження полягають у наступному: 1. Одним із важливих елементів фінансово-господарського механізму країн із розвинутою економікою є застава нерухомого майна (іпотека), за допомогою якої гарантується виконання фінансових та інших зобов’язань суб’єктів ринкових відносин. Ефективне застосування іпотеки сприяє подальшому розвитку кредитних відносин та встановлює гарантії захисту прав кредиторів при здійсненні іпотечного кредитування, що, в свою чергу, впливає на підвищення ефективності діяльності банківської системи в цілому. 2. Порядок іпотечного кредитування забезпечує цілісність заставного майна поряд із стабільністю його ціни та створює банку-кредитору економічну базу для довгострокового повернення кредитних ресурсів. 3. Домінуючою проблемою довгострокового іпотечного кредитування є залучення фінансових ресурсів у цю сферу найбільш ефективними способами. На ефективність способів залучення коштів для фінансування довгострокових іпотечних кредитів, перш за все, впливає наявність надійних фінансових інструментів або механізмів, які б забезпечували кредиторам можливість отримання ресурсів у необхідних обсягах, за відносно низькою ринковою вартістю та на узгоджених за строками і процентними ставками кредитних іпотечних активів. 4. Використання комерційними банками таких способів мобілізації фінансових ресурсів, як рефінансування з використанням заставної і сек’юритизації іпотечного кредиту, що сприяє залученню ресурсів з ринку цінних паперів на іпотечний ринок, може суттєво підвищити ліквідність операцій з іпотечного кредитування, а також сприятиме створенню довгострокової ресурсної бази. 5. Враховуючи сучасний розвиток фінансової системи в Україні, необхідно забезпечити впровадження універсальної моделі системи іпотечного кредитування, яка сприятиме діяльності як банків, так і небанківських установ, створюючи для них рівні умови. Міжнародний досвід свідчить про те, що найбільш ефективною і придатною для імплементації в існуючих українських реаліях є дворівнева модель системи іпотечного кредитування, яка передбачає наявність первинного і вторинного ринків іпотечного кредитування. 6. Найбільш привабливою із моделей іпотечного кредитування є німецька, вона дає переваги не лише населенню, яке має змогу самостійно регулювати суму на своєму „накопичувальному рахунку”, а й банку, який надає ці послуги, адже він отримує додаткові довгострокові ресурси, які можна вигідно розмістити. Цей напрямок міг би стимулювати подальший прогрес сфері іпотечного кредитування в Україні, але необхідно створити більш уніфіковану систему створення і використання заставних, які б могли б стати ефективним інструментом на ринку цінних паперів. 7. Іпотечні кредити, що надаються вітчизняними комерційними банками за своїми параметрами все більше наближаються до світових вимог. Позитивним є те, що ці зміни відбуваються поступово, через створення здорового законодавчого поля та позитивних ринкових перетворень, а не внаслідок застосування пруденційних обмежень чи вимог до кредиту. 8. Для розширення спектра нетрадиційних послуг банків та наближення його до “фінансового супермаркету”, підвищення конкурентноздатності як на ринку банківських послуг, так і на ринку оціночних послуг, необхідне втілення у практику основних положень взаємодії підрозділів банку при роботі з майном, запропонованим як забезпечення зобов’язань за іпотечним кредитом. 9. Становлення розвинутої системи іпотечного кредитування в Україні є багатоетапним процесом, який містить комплекс різноманітних заходів щодо формування як первинного, так і вторинного ринку іпотечних кредитів і багато в чому визначатиметься системними змінами в законодавстві. Зокрема, вважаємо за доцільне прийняття наступних законодавчих актів: “Про організацію формування та обігу кредитних історій”, “Про іпотечні цінні папери”, “Про житлове кредитування громадян України”, “Про особливості створення та діяльності іпотечних установ в Україні”, “Про сек’юритизацію”.
Вариант:нет
Литература:1. Андрєєва Г.І. Інструменти і технології іпотечного кредитування // Зб. наук. праць “Економіка: проблеми теорії та практики”. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Т. 3. – № 200. – С. 641-650. 2. Андрєєва Г.І. Механізми залучення інвестиційних ресурсів на фондовому ринку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Т. 10. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2004. – С. 165-168. 3. Андрєєва Г.І. Основні види ризиків іпотечного кредитування та шляхи їх зниження // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – № 1(16). – С. 90-93. 4. Андрєєва Г.І. Основні принципи пруденційного нагляду за іпотечним кредитуванням в Україні // Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні: Матеріали науково-практичної конференції 18-19 листопада 2004 р. – Київ: КНЕУ, 2004. – С. 199-201. 5. Банкиры начали битву за ипотеку//Деловая столица.-2004.-№41(179).-С.21 6. Банкіри воюють за сприятливі умови для іпотечного кредитування//kyiv.osp.com.ua/?Newsid=4202 7. Банкіри затвердили стандарти іпотечного кредитування //www.ictv.com.ua/content/ publications/ economic/WJEHGRJWEKGRJW_print.html 8. Бугера Оксана. У Києві відбувся круглий стіл, учасники якого обговорили напрямки розвитку національного іпотечного ринку // Юридична газета. - 2003. - №8(8). 9. Волков С., Шемчушенко Г. Перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні // Вісник НБУ. - 2003. - № 6. - С. 49-55. 10. Государственное ипотечное учреждение начнет работу в 2005 году//Property times.-2004.-№23(43).-С.7 11. Дацюк Л. Як швидше отримати дах над головою // Хрещатик. – 2004. - №23 (2426) – с. 12-15. 12. Дмитренко В.Ю., Ємець Р.О. Аналіз правової природи іпотеки // Економіка, фінанси, право - 2005. – № 1. – С.33-35. 13. Долгий Л. Роль і місце іпотечного кредитування в умовах відновлення агропромислового виробництва та реальне значення ціни землі як об’єкта застави // Вісник НБУ. - 2003. - № 1. - С. 26. 14. Драпіковський А.І., Іванова І.Б. Визначення ринкової вартості земельної власності в Німеччині // Управління сучасним містом - 2006. - № 8. - С.23-31. 15. Драпіковський О., Іванова І. Оцінка нерухомості при іпотечному кредитуванні // Українське комерційне право - 2005. - № 2. - С.43-52. 16. Євтух О. Банк “Аркада”: досвід роботи і його значення // Вісник НБУ. - 2002. - № 2. - С. 25-27. 17. Євтух О. Іпотека та іпотечний ринок // Вісник НБУ. - 2003. - № 9. - С. 18-22. 18. Євтух О. Оцінка вартості іпотечної банківської позики // Вісник НБУ. - 2003. - № 3. - С. 48-50. 19. Євтух О.Т. Іпотека: теорія і практика.-Луцьк, 1999.- 476с. 20. Задерей Н. Іпотека другого рівня // Контракти. – 2004 р. – №44; 21. Задерей Н. Іпотеку затаврували // http://www.business.if.ua/themes/business/ material.asp?Folder= 1984&matid=2075 22. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003 року № 898-IV// Відомості Верховної Ради України.- 2003.-№ 38.-С.313 23. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 року № 979-IV 24. Земельный кадастр наведет порядок в системе землепользования //Property times.-2004.-№23(43).-С.7 25. Іпотека – практика застосування: Аналітичні матеріали – Харків: Страйд, 2004. – 528с. 26. Іпотечне кредитування в Україні: матеріали круглого столу, проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій спільно з науковим центром НБУ – Київ, 03.2004. - 48 с. 27. Клоченок П.В., Задорожна О.М. Проблеми становлення ринку іпотечного кредитування України // Розвиток грошово-кредитних відносин в Україні. Всеукраїнська науково-практична конференція. 27.02.2004. – К. - 2004. - С.12-25. 28. Коваль Е.В. Взаимодействие оценщиков с финансовыми институциями // Материалы Балтийской конференции оценщиков. 27-29 сентября 2001 года. Рига — Тезисы докладов // Москва. 29. Кравченко В. Житлова проблема — оголений нерв суспільства// www.icps.kiev.ua/ doc/ nl_ukr_ 20001009_0081.pdf 30. Кукса В. Ипотека для избранных//Зеркало недели.-2004.-№ 43(518).-С.7 31. Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування // Фінанси України . - 2004. - № 1.– C. 10-18. 32. Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування // Фінанси України. - 2007. - № 3. - С.47-51. 33. Левченко З. Іпотечне кредитування: з минулого в майбутнє // Цінні папери України. - 2006. - № 12. - С.22-25. 34. Левченко З. Оцінка нерухомого майна // Цінні папери України. - 2005. - № 3. - С.18-21. 35. Лимаренко В.И. Ипотечное кредитирование жилищного строительства в России: состояние, проблемы, пути развития // Экономика строительства. М.: 2006. - С.48-50. 36. Лопатников А.В. К вопросу о сущности ипотечного правоотношения // Юрист. - 2006. - № 4. - С.24-26. 37. Лысенко Елена. Банкиры начали битву за ипотеку// Деловая столица. - 2004. - № 41(179). 38. Людкевич Г. Практичні аспекти ринку іпотечного кредитування в Україні // realtymagazine.com.ua/ modules.php?Op=modload&name=News&file= article&sid= 461&mode=mode= thread&order=0&thold=0 39. М’якишевська О.М. Стан і перспективи іпотечного кредитування // Фінанси України . - 2003. - № 11. – с. 4-7. 40. М’якишевська О.М. Стан і перспективи іпотечного кредитування // Фінанси України. - 2007. - № 4. - С.31-46. 41. Мальцев Д.О. Правове оформлення відносин іпотеки за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2005 – С.17-19. 42. Марковнікова Є., Матвієнко Н. Збудувати в борг// Контракти. - 2003. - № 48 43. Матеріали Асоціації іпотечних банків Данії // www.realkreditraadet.dk 44. Матеріали Асоціації іпотечних банків Німеччини // www.pfandbrief.org 45. Матеріали Європейської іпотечної федерації // www.hypo.org. 46. Матеріали Української національної іпотечної асоціації // www.unia.com.ua 47. Международный ипотечный банк намерен секьюритизировать ипотечные кредиты//Property times.-2004.-№22(42).-С.9 48. Опарін Є. Ринок іпотечного кредитування в Україні // Ринок цінних паперів України. - 2006. - № 14. - С.23-25. 49. Паливода К. Проблеми іпотечного кредитування під заставу житла та програми фінансування масового будівництва житла в Україні // Вісник НБУ. - 2003. - № 9. - С. 44-49. 50. Паливода К. Проблеми іпотечного кредитування під заставу житла та програми фінансування масового будівництва житла в Україні // Вісник НБУ. - 2005. - № 8. - С.16-18. 51. Перепечаенко Ю. Ипотека без границ// Бизнес.-2005.-№3-4.-с.41 52. Погорєльцева Н.П. Дослідження економічної природи іпотечного ринку // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 3. - С.45-49. 53. Постанова Кабінету Міністрів №1330 від 08.10.2004 р.; 54. Пути развития системы жилищного кредитования//Property times.-2004.-№20(40). - С.9 55. Ревуцька Н. Iпотечне кредитування: зарубiжний досвiд i перспективи розвитку в Украiнi // Цiннi папери України. - 2004. - №2 (290). 56. Ринок іпотечного кредитування. Стан та тенденції розвитку//www.unia.com.ua/htm/ OGLJAD2002.doc 57. Розвиток іпотечного кредитування// www.myland.org.ua/ukr/12/3158/ ?Subart=3228&parentart= 3158 58. Рябченко Л.И. Ипотечное кредитирование: проблемы и перспективы развития // Деньги и кредит. - 2006. - № 6. - С.27-33. 59. Рябченко О. Світовий досвід становлення іпотеки // Економіка України. - 2007. - № 9. - С.24-27. 60. Тигіпко С. Стан і пріоритети розвитку іпотечного фінансування в Україні // Вісник НБУ. - 2004. - № 9. - С. 44-49. 61. Тігіпко С. Стан і пріоритети розвитку іпотечного фінансування в Україні // Вісник НБУ. - 2005. - № 12. - С.12-15. 62. Ткаченко О., Заруцька О. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні// Вісник НБУ.-2004.- № 9. - С. 5-7. 63. Ткаченко О., Заруцька О. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні // Вісник НБУ. - 2005. - № 12. - С.7-11. 64. Тригуб Є. Іпотека в правовому вимірі // Віче. — 2005. - № 10. - С.20-24. 65. Трухан В. Перспективи розвитку іпотеки в Україні // Львівська газета. - 2003. -№ 10 ( 120). 66. Юргелевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування//Вісник НБУ. -2002.-№ 1.-С.33-35. 67. Annual Report of OTP bank for 2005 // www.otp.hu Conference material of 8th Central European Covered Bond Conference. – Copenhagen, 18th – 19th October 2004.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)