Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Маркетингове дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу

Карточка работы:11492ф
Цена:
Тема: Маркетингове дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):ФЕМ маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Європейський Університет Фінансів, Інформаційних Систем, Менеджменту і Бізнесу (ЄУФІМБ)
Содержание:Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 5 1.1. Визначення управлінської проблеми 5 1.2. Формулювання проблеми маркетингового дослідження 7 1.3. Об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження 8 1.4. Уточнення та емпірична інтерпретація основних понять теорії об’єкту та предмету МД 9 РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕДУРНИЙ РОЗДІЛ 15 2.1. Визначення типу дослідження, методів збору вторинної, первинної інформації 15 2.2. Визначення обсягу вибірки та методів її формуванн 22 2.3. Визначення методів шкалування, розробка анкети і її попереднє тестування 24 РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 28 3.1. Інструменти збору первинних даних 28 3.2. Данні підготовлені до обробки 29 3.3. Розрахунки та результати обробки даних 32 ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 ДОДАТКИ 44  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:ВСТУП Актуальність вибраної теми зумовлена тим, що правильно проведене маркетингове дослідження дає змогу підприємству ефективніше вирішувати завдання свого бізнесу. Методика і техніка досліджень суттєво залежать від конкретних цілей і завдань маркетингу, що, своєю чергою, визначається загальною маркетинговою стратегією підприємства, ринковою ситуацією, тиском конкурентів тощо. Водночас існує усталений підхід до процесу маркетингових досліджень, який виражається певною послідовністю етапів проведення маркетингових досліджень, які у сукупності забезпечують його виконання. Фактично процес маркетингових досліджень є узагальненою методикою його проведення. Основним інструментом в маркетингу, який забезпечує зв'язок між виробниками продукції і  потребами покупця є маркетингові дослідження, головним завданням яких є узгодження попиту і пропозиції на ринку до початку виробництва за допомогою маркетингової інформації. Саме результати досліджень по виявленню споживчих мотивацій та преференцій є основою для прийняття рішення відносно сегментування ринку та розробки комплексу маркетингу. Основними методами маркетингових досліджень, що спрямовані на виявлення споживчих мотивацій та преференцій є спостереження, опитування і експеримент. Найбільш прийнятним для підприємств з точки зору співвідношення «вартість - отримані результати» та найчастіше використовуваним методом збору первинної маркетингової інформації є опитування. Метою роботи є вивчення основного змісту та принципів маркетингового дослідження кардіологічних препаратів в Україні. Задачі, що реалізують мету вирішують: ? вивчення теоретичних засад проведення маркетингових досліджень; ? дослідження змісту маркетингової інформації; ? визначення мети і задачі маркетингового дослідження; ? опис організації маркетингового дослідження і джерел маркетингової інформації; ? аніліз іформаційно-статистичне забезпечення розробки стратегії маркетингу; ? застосування різних методик маркетингового дослідження. Об’єктом дослідження роботи є зміст, принципи маркетингового дослідження ринку кардіологічних препаратів та його інформаційне забезпечення за допомогою різних методик. Предмет дослідження – ринок кардіологічних препаратів. Обрані методи дослідження полягають в спостереженні, порівнянні, вимірі, аналізу і синтезу, моделюванню економічних явищ, сходженню від абстрактного до конкретного  
Объём работы:
44
Выводы:ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ Фармацевтичний ринок за своєю суттю є специфічним. Специфічність його полягає в тому, що на ньому перехрещуються економічні та соціальні інтереси: інтереси тих, хто виробляє медикаменти і отримує прибутки від їх реалізації, та інтереси споживачів даного виду товару, які витрачаючи кошти, насамперед покладають на лікарські засоби сподівання покращення їх здоров‘я. Із усієї різноманітності поглядів щодо мети функціонування фармацевтичного ринку можна виділити два основних напрями: • фармацевтичний ринок, як місце отримання прибутку; • фармацевтичний ринок, як форма полегшення людського існування. Фармбізнес, як і будь-яка інша підприємницька діяльність, переважно спрямований на отримання прибутків, хоча і не є при цьому комерцією в чистому вигляді. З одного боку, всі суб‘єкти ринку лікарських засобів – товаровиробники, фармвиробники та товаропровідна сітка – заробляють гроші, справедливо претендуючи кожний на свою частку прибутку. Проте, з іншого боку їх тісна взаємодія один з одним відноситься до життєво важливої процедури, причому для всіх без виключення споживачів – системи забезпечення лікарськими засобами. Іншими словами, виготовлення (закупівлі) та збут медикаментів, тобто бізнес, прямо зорієнтований на підтримку здоров‘я населення, передбачає, крім винагороди, ще й велику соціальну відповідальність. Сучасний маркетинг ставить перед фармацевтичними фірмами завдання не тільки щодо створення і виробництва ефективних та безпечних лікарських засобів і встановлення на них доступних цін, але й пошуку фірмою потенційних споживачів для збуту своєї продукції. З цією метою фармацевтичними фірмами формуються розгалужені мережі по просуванню і розподілу лікарських засобів. У доступній нам літературі не знайдено наукових розробок прийнятної класифікація сегментів ринку медичних препаратів. Для споживчого ринку товарів групи клієнтів можуть формуватися за наступними критеріями: географічному, демографічному, психографічну, поведінковому й ін.   Щоб бути корисним з економічної точки зору сегмент ринку повинний мати наступними п'ятьма характеристики.    1.Повинна бути можливість його виміру, тобто може бути отримана інформація з принципових параметрів споживача.    2.Сегмент повинний бути досить широким і/чи умовно рентабельним, щоб для нього коштувало розробляти специфічний  план маркетингу.    3.Можливість доступу тобто лікувально-профілактичне підприємство повинне мати можливість ефективно здійснювати свої вигідні зусилля в поле обраного сегмента.    4.Сегмент повинні бути дійсно специфічним, тобто відрізнятися один від іншого з погляду встановлених перемінних.    5.Повинна бути можливість виконання лікувально-профілактичним підприємством свого умовно вигідного плану. В роботі нами було: 1. Показано, що основою стратегічного планування є ретельний маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку, який базується на рівні компетентності, професіоналізму та знанні всіх сфер суспільного та соціального життя 2. Відзначено фактори, що впливають на якісне й успішне проведення маркетингового аналізу. 3. Визначено й сформульовано основні взаємозалежні етапи, з яких повинно складатися стратегічне планування фармацевтичної компанії. Позначе но етапні передумови досягнення кінцевої мети стратегічного плануванні фірми, щоб залишатися потужною і стабільно зростаючою галуззю в ринкових умовах, що постійно змінюються.  
Вариант:нет
Литература:СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України . – К.: Преса України, 2007 – 80 с. 2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 1022 с. 3. Академия рынка. Маркетинг / Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р. и др. М., 2003. 4. Амблер Т. Практический маркетинг /Пер. з англ. під загальною ред. Каптурецкого Ю. Н. – СПб: Пітер, 2009., 400 с. 5. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Навч. Пос. - М.: Видавничий дім „Вільямс”, 2001 – 256 с. 6. Афанасьев М. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. - М: Финстатинформ, 2005 г. 7. Багиев Г. Л. Маркетинг: Учебник для ВУЗов - М.: ОАО “Издательство “Экономика”, 2009. 8. Белановский С. А. Метод фокус-групп. - М.: Издательство «Магистр», 2006. 9. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. "Математико-статистические методы экспертных оценок". - М.: Статистика, 2000. 10. Варченко В., Махринский Т. Производство отечественных лекарственных средств в 2007–2001 гг. // Еженедельник Аптека.- 2002.- № 11 (332).- С. 6–7. 11. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод, посіб.- К.: КНЕУ, 2001 – 242 с. 12. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с. 13. Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях // Российский экономический журнал. - 2008. - № 3. - С. 67—77. 14. Гиляревский С.Р., Орлов В.А. Использование анализа экономической эффективности лечения для принятия клинического решения в кардиологии // Кардиология. – 2007. – Т. 37, № 9. – С. 70-80. 15. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 2008. 16. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финпресс, 2000. – 464 с. 17. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Фармацевтичний маркетинг: навч. посібник. – Львів: Наутілус, 2000. – 318 с. 18. Громовик Б. П. Особливості територіального розподілу аптечної мережі України // Фармац. журн.- 2000.- № 6.- С. 3–8. 19. Громовик Б. П., Борищук В. О., Кухар О. О. Дослідження системи просування лікарських засобів на вітчизняний ринок // Фармац. журн.— 2000.- № 2.- С. 22–28. 20. Громовик Б. П. Роль и место фармакоэкономического анализа в логистических технологиях учреждений здравоохранения // Провизор .- 2000. - № 17. - С. 19–22. 21. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учебн. пособие. – М.: Издат. Дом „Вильямс”, 2000 – 679 с. 22. Досвід роботи відділу маркетингу на ВАТ «Галичфарм» / Т. А. Грошовий, А. Й. Дацко, В. М. Політило, Ю. В. Наконечний // Наук.-практ. конфер. «Актуальні проблеми фармацевтичного маркетингу»: Тез. доп.- Харків: Основа, 2009.- С. 92–93. 23. Дячишин В.І. Лікарі-кардіологи про стан фармацевтичної індустрії України та медичне забезпечення хворих кардіологічного профілю // Фармац. журн.- 2009.- № 1.- С. 19–22. 24. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. 25. Жарiнов О.Й. Вартiсть та ефективнiсть кардiологiчної допомоги в Українi // Медицина свiту. – 2000. – Т. 9, № 1. – С. 50-54. 26. Зозульов О.В. Сегментація ринку як основа маркетингової стратегії підприємства. // Маркетинг в Україні. – 2000. - № 4 (6) (спецвипуск). – С. 37-38 27. Зозульов О.В. Аналіз ставлення споживачів до торгівельної марки: огляд сучасних теорій і підходів. Національний технічний університет України "КПІ", 2003 – 8 с 28. Зозульов О.В. Методика проведення маркетингових досліджень споживчих мотивацій на основі сумісного аналізу. // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 6. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 341-345 29. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга, второе европейское издание., С-Петербург, 2008. 30. Лапач С. Н., Чубенко А. В. Моделирование состояния сектора рынка отечественными фармацевтическими предприятиями // Провизор.- 2000.- № 3.- С. 7–9. 31. Магуайр Е., Гендерсон Д.Ж., Муні Г. Економіка охорони здоров’я. – К.: Основи, 2008. – 313 с. 32. Матвеева В. «Байер АГ» вновь на украинском рынке // Еженедельник Аптека.\ 2000.— № 45 (266).— С. 7. 33. Матвеева В. «Балканфарма»: положительная динамика и новые возможности // Еженедельник Аптека.- 2001.- № 37 (306).- С. 3. 34. Матвеева В. «Бофур Ипсен» в Украине // Еженедельник Аптека.- 2002.- № 7 (328).- С. 7. 35. Махринский Т. Производство лекарственных средств в Украине в 2006–2005 гг. // Еженедельник Аптека.- 2006.- № 29 (300).- С. 8–9. 36. Мнушко З. М., Євтушенко О. М. Стратегічні підходи до формування каналів товаропросування підприємства-виробника // Наук.-практ. конфер. «Актуальні проблеми фармацевтичного маркетингу»: Тез. доп.- Харків: Основа, 2009.— С. 108–109. 37. Мнушко З. М., Страшний В. В., Євтушенко О. М. Прогнозування збуту лікарських засобів // Фармац. журн.- 2000.- № 3.- С. 13–18. 38. Мнушко З. М., Черноброва Н. В., Лисак Г. М. Дослідження стану паблік рілейшнз у діяльності фармацевтичних підприємств // Наук.-практ. конфер. «Актуальні проблеми фармацевтичного маркетингу»: Тез. доп.- Харків: Основа, 2009.- С. 52–53. 39. Молчанов Н.Н. "Инновационный процесс: организация и маркетинг". - СпбГУ, 2005 40. Маргитич В. «Фармация корпорейшн» - перспективы на рынке Украины // Еженедельник Аптека.- 2001.- № 9 (280).- С. 7. 41. Олейников Д. Внешняя служба: оценить эффективность // Еженедельник Аптека.- 2000.- № 1 (222).- С. 5. 42. Ортинська В.В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенню стратегії маркетингу // Фінанси України - 2008. - №8. - с. 42-49. 43. Пономаренко В.М. Розробка державних унiфiкованих стандартiв медичних технологiй стацiонарної допомоги / МОЗУ Український iнститут громадського здоров’я. – К., 2007. – 14 с. 44. Особливості реклами фармацевтичного ринку України // Журнал "Маркетинг в Україні" – 2002 – №3 – С. 25 -27. 45. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. - К.: Наукова думка, 2005 – 242 с. 46. Погорєлов К.М. Маркетинг: Підручник. – К., 2000. 47. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003 – 387 с. 48. Подколозина М.В., Немченко А.С. Фармакоэкономический анализ.Проблемы доступности сердечно-сосудистых лекарственных средств // Провизор. - 2000. - № 6. С. 20–22. 49. Приємська В. О. Деякі актуальні питання реклами лікарських засобів // Фармац. журн.- 2009.- № 2.- С. 3–8. 50. Приємська В. О. Особливості інформаційного забезпечення процесу впровадження на український фармацевтичний ринок нових лікарських засобів // Фармац. журн.- 2009.- № 3.- С. 17–19. 51. Реклама лікарських засобів на каналах телебачення // Журнал "Маркетинг и реклама" – 2009 – № 5 – С. 39 – 44. 52. Реклама лекарственных средств на телевидении // Журнал "Провизор". – 2002 – №13. – С. 14 – 16. 53. Середа П. І., Король В. В. Нові лікарські засоби в маркетинговій стратегіі фірми // Ліки України.- 2009.- № 7–8.-— С. 16–19. 54. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К.; М.; СПб.: Видавничий дім «Вільямс», 2008. – 262 с. 55. Старостина А.А. Маркетинговые исследования. - М.: ИД «Вильямс», 2001 – 308 с. 56. Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002 – 191 с. 57. Стати М. П. Методика планирования маркетинговой деятельности фирмы // Маркетинг, №1, 2008, стр. 23-32, Маркетинг, №2, 2008, стр. 24-30. 58. Страшный В. В. Система стимулирования сбыта продукции зарубежной фармацевтической фирмы // Ліки України.- 2000.- № 1–2.- С. 16–18. 59. Усенко В. А. Фармацевтический маркетинг. Политика фармацевтических фирм по продвижению продукции // Провизор.- 2000.- № 4.- С. 6–10. № 9.- С. 22–27. 60. Фармацевтичний маркетинг /Б. П. Громовик, Г. Д. Гасюк, Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай: Навч. посібник; Зб. вправ.- Львів: Наутілус, 2000.- С. 320. 61. Формування фармацевтичного ринку України: проблеми і перспективи // Ліки України.- 2008.- № 4.- С. 22–26. 62. Эткисон Дж., Уилсон Й. Стратегический маркетинг: ситуации, приме ры: Учебн. Пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 -156 с  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)