Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»

Українське суспільство в умовах глобалізації(телебачення)

Карточка работы:61133б
Цена:
Тема: Українське суспільство в умовах глобалізації(телебачення)
Предмет:Соціологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Документознавство та інформаційна діяльність
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 1. Особливості розвитку бібліотек в умовах глобалізації 4 2. Електронні бібліотеки як сучасні виклики глобалізації 15 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Аналіз проблемного поля, яке породжується буттям суспільства в умовах глобальної кризи, потребує осмислення як у ракурсі викликів людському існуванню, так і з точки зору формування цілісного науково-теоретичного бачення сутності глобалізації та шляхів досягнення людством екологічно сприятливого майбутнього. Таким чином, окреслена проблематика є вельми актуальною для сучасної філософії науки. Поняття "глобалізм" (від лат. globus - куля, тобто такий, що охоплює всю земну кулю) застосовується для визначення стилю у політиці, коли певне питання розглядається і вирішується у контексті загальних для людства проблем, що стосуються всіх і потребують для свого розв'язання спільних зусиль. Цей термін у 60-х роках XX ст. запровадили в науку відомі теоретики Римського клубу Е.Ласло, Д.Медоуз, М.Месарович, А.Печчеї та ін. Глобалізація сприяє взаємозв'язку і взаємозалежності всіх країн, "спресовує" світ у єдине ціле, перетворює планету на "світове село" ("global village") із спільними проблемами. Майже десять років українські бібліотеки функціонують в умовах глобальних суспільно-економічних перетворень. Цей час позначився на бібліотеках як складний період зміни пріоритетів, адаптації до ринкового середовища, прийняття нової моделі функціонування, засвоєння нетрадиційних технологій соціальної й економічної взаємодії, становлення в ролі суб'єкта господарювання - виробника бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг. Дослідження розвитку і функціонування українських бібліотек в умовах глобалізаційних процесів сучасності і буде присвячена дана робота.
Объём работы:
26
Выводы:Отже, можна зробити наступні висновки: Поняття "глобалізм" (від лат. globus - куля, тобто такий, що охоплює всю земну кулю) застосовується для визначення стилю у політиці, коли певне питання розглядається і вирішується у контексті загальних для людства проблем, що стосуються всіх і потребують для свого розв'язання спільних зусиль. Сучасний стан життєдіяльності бібліотеки – це стан переходу від режиму функціонування до режиму розвитку на новому соціально-економічному підґрунті. Важливим засобом забезпечення цілеспрямованої та ефективної діяльності бібліотеки як самостійного і самодостатнього суб'єкту господарювання є система управління. В умовах переходу до ринкової економіки саме управління бібліотекою, її керівництво – це та реальна і дієва сила, яка здатна вирішити існуючий соціально-економічний комплекс проблем, переорієнтувати і визначити цілі і стратегії, забезпечити необхідні умови життєдіяльності і розвитку. Глобалізаційні зміни в усіх сферах суспільного життя України та інших посткомуністичних держав за останнє десятиліття зумовили підвищену увагу до проблеми управління бібліотекою як науковців, так і практиків. На зміну традиційному підходу до управління бібліотекою, який розуміється як раціональна організація та використання внутрішніх ресурсів, започатковано новий підхід, зокрема його особливість прийнято характеризувати як маркетинговий або емпіричний напрям управління. Серед позитивних зрушень у розвитку теорії управління бібліотекою - загострення уваги науковців і практиків до проблеми стратегічного управління і стратегічного планування, про що свідчать публікації у фаховій пресі та окремі видання. Важливим чинником успішного розвитку сучасної бібліотеки є підвищення рівня сучасного управлінського мислення, зокрема сприйняття організаційної філософії, підґрунтя якої - свідоме розуміння працівником бібліотеки своїх цілей і свого призначення в процесі функціонування організації, готовність взяти на себе відповідальність за результати діяльності. Значна увага приділяється інноваційному менеджменту, який стимулює створення оптимальних організаційних і економічних умов для впровадження та забезпечує цілеспрямоване управління процесом нововведень. Низку плідних пошуків в теорії бібліотечного менеджменту продовжує і затверджує як дієвий засіб управління організацією – ситуативний менеджмент. Його переваги, на думку фахівців, - у застосуванні гнучкості змісту, форм і методів управління. Ситуативний менеджмент надає можливість здійснювати адекватний аналіз конкретної ситуації, пошук альтернативних рішень, вибирати найбільш прийнятний варіант дій в існуючій ситуації, що є важливим для адаптації бібліотеки в новому соціально-економічному середовищі. Електронні бібліотеки – відносно новий засіб організації електронних інформаційних ресурсів та надання інформаційних послуг користувачам, незалежно від їх місцезнаходження. В процесах інтеграції інформаційних ресурсів країни в єдине загальнодоступне інформаційне поле, формування проблемно-орієнтованих інформаційних просторів та комплексного вирішення питань забезпечення якісно нового рівня інформаційного обслуговування споживачів питання створення електронних бібліотек набувають великого значення. Саме вони можуть стати інтеграторами, концентраторами та, в певній мірі, навігаторами в інформаційному середовищі, забезпечити технологічні умови для управління електронними ресурсами, технічну та ресурсну базу для вдосконалення бібліотечно-інформаційних сервісів та інтеграції країни в світову інформаційну інфраструктуру.
Вариант:нет
Литература:1. Башун О.В. Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону // Вузівські бібліотеки на порозі ХХІ століття і впровадження нових технологій: Матеріали міжнар. наук.-практич. конф. (20 – 23 травня 1998 р., м. Київ) НТБ НТТУ “КПІ”. – К., 1998. – С. 30-38. 2. Ільганаєва В.О. Бібліотека в сучасному інформаційному середовищі: основні стратегії розвитку // Вісник Харк. держ. академії культури - Вип. 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАК. – 2004. – С. 30-37. 3. Петрова Л.Г. Маркетинговий підхід до організації бібліотечного обслуговування користувачів // Бібліотека у демократичному суспільстві: Зб. матеріалів КДІК, УБА. – К., 2005. – С. 152-153. 4. Петрова Л.Г. Формування стратегії розвитку бібліотеки в умовах ринку // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. праць Всеукр. наук.-практич. конф. / УБА; НПБ України. – К., 1998. – С. 29-32. 5. Сенченко М.І. Стратегічний план інформатизації бібліотек України до 2005 р. // Вісник Книжкової палати. – 2007. – №6. – С. 3-6. 6. Суслова И.М. Менеджер библиотеки: требования к профессии и личности. – М., 2006. – С. 20. 7. Цуріна І. Готуючись до планування // Бібліотечна планета. – 2005. –№1. – С. 16-18. 8. Чачко А.С. Базовые ценности и трансформация современной библиотеки // Библиотековедение. – 2005. – №4. – С. 26-30.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)