Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Склад і структура Державного бюджету України

Карточка работы:2512
Цена:
Тема: Склад і структура Державного бюджету України
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1.Теоретичні основи складу і структури Державного бюджету України 5 2.Аналіз складу і структури Державного бюджету України 13 3.Проблеми складу і структури Державного бюджету України 19 4.Напрямки підвищення ефективності використання Державного бюджету України 23 Висновки 27 Список використаної літератури 29
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:Забезпечення системного взаємозв'язку бюджетного механізму і соціально-економічного рівня розвитку суспільства реалізується в рамках процесу стратегічного державного управління. В умовах економічної кризи ефективне витрачання бюджетних коштів стає необхідною умовою діяльності бюджетних установ, підприємств та організацій. Нестача бюджетних ресурсів змушує до пошуку шляхів найбільш раціонального та ефективного їх витрачання. Запровадження програмно-цільового методу формування та використання бюджету є одним з таких шляхів. У контексті останніх подій та курсу керівництва держави на оптимізацію кількості бюджетних програм питання ефективності їх виконання набувають особливої актуальності. Окремі питання європейської практики організації державного бюджету знайшли відображення в публікаціях Н. Т. Александрова, П. К. Германчука, О.І. Назарчука, Н.І. Рубан, І.Б. Стефанюка, Л.О. Сухарєвої, Т.В. Федченко. Необхідність запровадження аудиту ефективності в Україні підсилюється такими чинниками як: низькою ефективність організації діяльності розпорядників бюджетних коштів або керівників установ; низькою ефективністю систем внутрішнього контролю бюджетних установ; слабкою фінансовою дисципліною, що спричиняє нецільове використання бюджетних коштів, спрямованих на виконання бюджетних програм; недоліками в організації виконання бюджетних програм, що не сприяє досягненню запланованих цілей. Цей напрямок відносно новий, тому досліджений досить поверхнево, виникає чимало неузгодженостей та проблем. В цілому аудит ефективності розглядається у контексті Державного фінансового контролю дослідниками Л.В. Юхименком, С.І. Юрієм, Л.Г. Ловінською, І.Б. Стефаник. У напрямку вдосконалення аудиту ефективності бюджетних програм працювали також економісти Левицька С.О., Шкворець Ю.Ф., Рубан Н.І. Метою дослідження є визначення складу та структури Державного бюджету України. Об’єктом дослідження є склад та структура Державного бюджету України. Предмет ом дослідження є особливості формування оптимального складу та структури Державного бюджету України. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: ? розглянути теоретичні основи складу і структури Державного бюджету України; ? провести аналіз складу і структури Державного бюджету України; ? визначити проблеми складу і структури Державного бюджету України; ? дослідити напрямки підвищення ефективності використання Державного бюджету України. У роботі були використанні загальнонаукові методи дослідження: - монографічний – аналіз поставленої проблеми в працях науковців; - логічні: індукції, дедукції, узагальнення – при формулюванні висновків щодо вивченої інформації; - порівняння, аналізу і синтезу – в ході виявлення спільних та відмінних рис різних наукових підходів до методик державного бюджету Україні; - діалектичний – при розгляді системи аналізу державного бюджету в Україні як динамічної та прогнозованої. Інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність щодо формування та використання державного бюджету в Україні, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, монографічні роботи і статті вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, статистичні дані НБУ.
Объём работы:
29
Выводы:Таким чином, провівши аналіз складу та структури Державного бюджету України, можна зробити наступні висновки. Бюджет є важливим інструментом держави, через який забезпечується контроль за станом виробництва в цілому. Бюджетні відносини, що відображають зміст державного бюджету, функціонують у визначених формах — суспільних і організаційних. І саме завдяки організаційним формам стає важливим використання бюджету як інструменту управління економікою. Завдяки організаційним формам внутрішньобюджетних відносин стає можливим використання бюджету для забезпечення міжтериторіального розподілу суспільного продукту, регулювання народногосподарських пропорцій, управління економічними процесами на макро- і мікрорівнях. Державний бюджет — це річний план державних видатків і джерел їх фінансового покриття. Залежно від адміністративно-територіального устрою управління конкретної країни (двоступеневого — центральні та місцеві органи або триступеневого — центральна влада, уряди республік, областей, земель, провінцій, штатів тощо, а також місцеві органи — муніципалітети, територіальні громади, комуни тощо) бюджети поділяються на центральні, регіональні та місцеві. Між ними існують досить складні відносини щодо розподілу доходів за видами надходжень і часткою в них окремих бюджетів, а також через перерозподільні функції центрального бюджету. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-вересень 2009 року становила 195011,0  млн. гривень. До загального фонду Державного бюджету за січень-вересень 2009 року надійшло 107416,1 млн. грн., або 100,2% від плану (перевиконання 260,2 млн. гривень). Бюджет не виконується не лише тому, що неправильно сплановані його показники, і не тому, що платники податків хронічно не розраховуються з бюджетом, а ще й тому, що відсутня нормативна база витрат, не створений фінансовий механізм системного контролю витрат бюджету, відсутній короткотерміновий механізм відповідальності посадових осіб, причетних до розподілу та фактичного витрачання бюджетних коштів. Без модернізації управління бюджетом саме під час кризи неможливо повноцінно провести необхідні антикризові реформи, знизити податкове навантаження на економіку, забезпечити соціальний захист населення. З метою запобігання негативним наслідкам виконання доходів бюджету, по-перше, їх моніторинг має здійснюватись на усіх стадіях бюджетного процесу із застосуванням аналізу, аудиту й проведення постійного контролю за справлянням податків, зборів і обов'язкових платежів та мобілізацією доходів бюджету відповідно до визначених планових передбачень на бюджетний рік. Тому органи державної влади терміново повинні вжити заходів щодо на недопущення безконтрольного зростання державного боргу. Зовнішні фінансові джерела потрібно розглядати з точки зору їх обсягу і з позицій ефективності використання. Питання подальшого залучення зовнішніх фінансових ресурсів потрібно вирішувати, насамперед, з позицій ефективного їхнього використання для економічного розвитку країни
Вариант:нет
Литература:1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001р. №2542-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2001.- № 37. 2. Бескид Й.М. Державний бюджет України. –Тернопіль, 2005. – 364 с. 3. Василик О.Д. Державні фінанси України. –К.: Вища школа, 2004. –385 с. 4. Василишин Р. Методика аналізу державного боргу України / Р. Василишин // Вісник УАДУ. —2000. -№ 1.-С 79-85. 5. Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи // Фінанси України. – 2009. - № 6. – С. 14-28. 6. Деркач Н.И., Горзеева Л.П. Бюджет и бюджетный процес на Украине. –Дніпропетровск: Пороги, 2007. –256 с. 7. Єлецьких С.Я., Демський Д.О. Механізм управління та обслуговування державного бюджету // Вісник ДДМА. – 2008. - № 14. – С. 237-241. 8. Єпіфанов А.О., Сало В.І., Дяконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. –К.: Наукова думка, 2008. –302 с. 9. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України. –К. : НІОС, 2005. –341 с. 10. Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформаційної економіки України : монографія. - Тернопіль : Вид-во "Карт-бланш", 2002. - 238 с. 11. Матвєєва Ю.М. Структура зовнішнього державного боргу України та особливості його обслуговування // Збірник наукових праць МННЦ ІТіС. – 2009. – вип.14. - С. 188-203. 12. Пасічник Ю. В. Методологічні підходи західної фінансової науки до проблем державного боргу / Ю. В. Пасічник// Фінанси України. - 2006.- №4. - С. 83 - 91. 13. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. – К.: Знання-Прес, 2003. – 523 с. 14. Юрій С.І., Бескид Й.М. Державний бюджет України. –Тернопіль: ТАНГ, 2005. – 283 с. 15. Ярошевич Н.Б. Ретроспектива та перспектива управління державним боргом // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 192-197. 16. Міністерства фінансів України –  www.minfin.gov.ua 17. Державне казначейство України - www.treasury.gov.ua
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)