Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Фінансовий облік»

Контрольна робота з державно - фінансового контролю

Карточка работы:11513ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з державно - фінансового контролю
Предмет:Фінансовий облік
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП)
Содержание:План Вступ 3 1. Удосконалення організаційного забезпечення ефективності фінансового контролю діяльності органів державного управління 4 2. Стан та проблеми державного фінансового контролю на регіональному та місцевому рівні 14 Висновки та пропозиції 19 Список використаної літератури 22  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ Державний фінансовий контроль — різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного фінансового контролю. Він полягає в установленні фактичного стану справ щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному об’єкті, спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності під час формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що належать державі, а також використання коштів, що залишаються в суб’єкта фінансових правовідносин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України. Основною метою державного фінансового контролю є: 1) викриття на підконтрольних об’єктах порушень принципів законності, ефективності, доцільності й економії при формуванні та використанні державних фінансових і матеріальних ресурсів, відхилень від прийнятих норм, стандартів на якомога ранній стадії; 2) притягнення винних до відповідальності, забезпечення відшкодування заподіяних збитків; 3) ужиття заходів з метою запобігання таким порушенням у майбутньому. Завданням державного фінансового контролю є забезпечення законності, ефективності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі формування; розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що належать державі. Державний фінансовий контроль є однією з важливих функцій державного управління, яка полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування й ефективного використання фінансових ресурсів держави для досягнення поставлених нею цілей у сфері фінансів.  
Объём работы:
22
Выводы:Висновки та пропозиції Виходячи з пріоритету державної політики України щодо вступу до ЄС, одним з важливих аспектів у цьому процесі є адаптація системи державного фінансового контролю до європейських вимог. Йдеться про виконання Україною вимог глави 28 “Фінансовий контроль” документу “Acquis communautaire” та дотримання положень Лімської декларації керівних принципів з контролю. Необхідно у контексті реформи системи державного управління, що започаткована в Україні, взагалі змінити підходи щодо поняття “контроль” і наблизити його до європейських тлумачень. Система контролю повинна бути спрямована на виправлення порушень та недопущення їх в подальшому. Система фінансового контролю на місцеву рівні повинна мати постійний характер. Побудувати ефективну систему фінансового контролю в Україні, яка б забезпечувала стабільний стан фінансово-бюджетної дисципліни в регіонах можливо лише при наявності ефективно функціонуючої системи внутрішнього контролю в органах місцевої влади на всіх рівнях (області, міста, села тощо), тобто системи муніципального фінансового контролю. З цією метою необхідно розробити та схвалити на законодавчому рівні оновлену сучасну модель системи фінансового контролю в Україні. Загальними рисами найоптимальнішої і такої, що відповідала б вимогам ЄС, моделі системи фінансового контролю на місцевому рівні (муніципального фінансового контролю) в Україні можуть бути : 1) зовнішній незалежний фінансовий контроль, у частині загального незалежного контролю за надходженнями до бюджетів усіх рівнів та витрачанням бюджетних коштів, у тому числі й місцевих бюджетів та трансфертів повинен здійснюватися Рахунковою палатою, а також її регіональними представництвами; 2) внутрішній фінансовий контроль, у частині контролю за своєчасним та в повному обсязі надходженням податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів - Міністерством фінансів, зокрема Державною податковою адміністрацією, Митною службою України у складі міністерства, а також іншими уповноваженими органами влади; 3) внутрішній фінансовий контроль, у частині контролю за витрачанням коштів місцевих бюджетів та трансфертів з місцевих бюджетів, внутрішні служби контролю та аудиту у складі місцевих органів влади (муніципальні органи контролю) і аудитори у бюджетних установах; у частині контролю за використанням трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам - уповноважені представники (державні аудитори) Міністра фінансів. Окремі заходи щодо збільшення кількості перевірок на місцевому рівні контролюючими органами не призведуть до суттєвого покращення фінансово-бюджетної дисципліни. У зв’язку з цим, необхідно концептуально визначитися щодо моделі муніципального фінансового контролю та етапів її впровадження, окреслити коло законодавчих та нормативних актів, що забезпечуватимуть правову базу, та здійснити фінансово-економічні розрахунки такої моделі. Органам влади необхідно здійснити низку системних заходів, які б дозволили стабілізувати фінансово-бюджетну дисципліну на місцевому рівні. Зокрема: 1. Розробити та прийняти закон про фінансовий контроль та кодекс етики аудиторів. 2. Підготувати зміни до Бюджетного кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення. 3. Створити внутрішній державний аудит в органах місцевої виконавчої влади, при цьому, розмежувати функції інспектування (ревізії) та аудиту. 4. Вжити відповідних заходів щодо впровадження системи муніципального фінансового контролю та аудиту на регіональному та місцевому рівні. 5. Посилити відповідальність керівників на всіх рівнях управління та чітко встановити її межі в законодавстві. 6. Запровадити оцінку ризиків при проведенні державних аудитів і фінансового управління та прозорий механізм планування проведення контрольних заходів. 7. Створити умови на місцевому рівні з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до нових кваліфікаційних вимог та методик. Запровадити у відповідних навчальних закладах курс з підготовки державних аудиторів. 8. Розробити єдину форму та порядок звітності у сфері державного фінансового контролю та аудиту для місцевих органів виконавчої влади. 9. Звіт про стан фінансово-бюджетної дисципліни на місцевому рівні включити до звіту про виконання відповідного бюджету. 10. Створити єдину інформаційну базу у сфері державного фінансового контролю з можливістю використання її на місцевому рівні.  
Вариант:1
Литература:Список використаної літератури 1. Ахпалов А.А. Единая концепция государственного финансового контроля: актуальные проблемы формирования // Концепция государственного финансового контроля в Российской Федерации: Материалы научно-практической конференции 9 апреля 2002 года. — М.: Финансовый контроль, 2002. — С. 14. 2. Бурцев В. В. Система государственного контроля / В. В. Бурцев // Финансы. – 2000. – № 9. – С. 47– 49. 3. Германчук П. К., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т.,Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. — К.:АВТ, 2004. — 424 с. 4. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н. С. Вітвицька, І. Ю. Чумакова, М. М. Коцупатрий, М. Т. Фенченко. — К.: КНЕУ, 2003. — 408 с. 5. Дмитриев Ю. А., Измайлова Ф. Ш. Проблема контроля и ответственности в деятельности органов государственной власти // Государство и право. — 1996. — № 4. — С. 89. 6. Мельничук В. Г. Норма нашей жизни – расточительство. Финансовый контроль как необходимая составляющая государственного управления / В. Г. Мельничук // Голос України. – 2001. – 6 верес. – № 159(2659). – С. 4–5. 7. Нова організація фінансового контролю як важлива складова адміністративної реформи : інтерв’ю Кравченка В. І. // Фінансовий контроль. –1999. – № 4. – С. 22–24. 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.03 № 1156 «Про затвердження стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади». 9. Романів М. В. Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні / М. В. Романів. – К., 2000. – 189 с. 10. Сивульський М. І. Проблеми становлення системи державного фінансового контролю в Україні // Фінанси України. — 2005. — № 3. – с. 18-23. 11. Тарасов А. Как нам организовать контроль? // Финансовый контроль. — 2004. — № 4. — С. 54. 12. Офіційний сайт Державного комітету фінансового моніторингу України – http://www.sdfm.gov.ua/  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (114)