Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківська справа»

Платіжні картки, їх розвиток в Україні. Шляхи удосконалення

Карточка работы:9221
Цена:
Тема: Платіжні картки, їх розвиток в Україні. Шляхи удосконалення
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Карткові платіжні інструменти як засіб проведення елек- тронних платежів. 1.1 Тенденції розвитку основних видів безготівкових розрахунків8 1.2 Платіжні схеми та світовий досвід їх використання 16 1.3 Участь банку у використанні платіжних систем 28 РОЗДІЛ 2 Аналыз розвитку карткових платіжних інструментів. 2.1 Аналіз карткової платіжних систем,що функціонують в Україні 37 2.2 Формування системи критеріїв та розробка методики оцінка ефективності карткових платіжних інструментів 50 2.3 Аналіз динаміки і структури по зарплатному проекту, стосовно платіжних карток, банку “НАДРА”63 2.4 Аналіз динаміки і структури по всім видам карток банку „Надра” 72 РОЗДІЛ 3 Шляхи удосконалення розвитку карткових платіжних інструментів. 3.1 Розробка моделі впровадження елементів Національної системи масових електронних платежів в банківській установі84 3.2 Емісія карток: витрати та доходи з обслуговування та від впровадження елементів НСМЕП87 3.3 Використання економічної моделі для “Великого банку” 95 3.4 Впровадження випуску смарт-карток у структуру пластикових карток банку «Надра» 100 ВИСНОВКИ115 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ120 ДОДАТКИ
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розрахунки з використанням готівки надзвичайно дорого обходяться фінансовим структурам. Випуск в обіг нових купюр, обмін старих, утримання персоналу, незручності та втрати часу рядових клієнтів – усе це нелегким тягарем лягає на економіку держави. Приміром в Україні близько 20% вартості однієї гривні йде на підтримку її власного обігу, тобто вартість підтримки готівкового обігу загалом в Україні складає близько 120 млн. грн. щорічно. За іншими даними витрати на підтримку грошового обігу в Україні складають щороку не менше 220 млн. дол. США. За даними Національного банку України, питома вага готівкового обігу в Україні становить майже 40%. Одним із можливих і найбільш перспективних шляхів вирішення проблеми готівкового обігу є створення ефективної автоматизованої системи безготівкових розрахунків. За експертними оцінками така система може забезпечити скорочення готівкового обігу майже на третину. Зменшення кількості готівкового обігу на 20-25% за рахунок впровадження пластикових карток може дати близько 25-30 млн. грн.. економії державних коштів. Готівкою обслуговується основна частина дрібних господарських транзакцій. За кількістю операцій, платежі готівкою складають 80-90% усіх платежів, а в сумі вони охоплюють лише незначну частину грошового обігу в країнах з розвиненою фінансовою системою. Операції з платіжними картками в Україні, за експертними оцінками. Становлять 15-20% від загального обсягу грошових розрахунків. Тобто у 15 випадках зі ста клієнти, розраховуючись за придбані товари або отримані послуги, використовують платіжні картки. Визначені кроки в цьому напряму були зроблені на етапі становлення банківської платіжної системи України. Так, з 1994р. почалося впровадження в банківську систему України системи електронних міжбанківських розрахунків Національного банку України, або системи електронних платежів (СЕП). Використання її дозволило значно підвищити безпеку та конфіденційність банківської інформації, швидкість виконання розрахунків і обіг коштів, надійність і якість проведення платежів, а також зменшити документообіг і кількість грошової маси в обігу. Нині окремі комерційні банки, а також підрозділи державних банків, є абонентами міжнародних систем міжбанківських розрахунків та міжнародних систем розрахунків за допомогою карток. Таким чином в Україні є необхідні передумови для розвитку безготівкової форми розрахунків. Існує думка, що Україна відстала від розвинутих країн світу в розвитку електронних розрахунків. Але це не зовсім так. Багато існуючих зараз форм розрахунків з використанням електронних грошей виникли не дуже давно і перебувають на стадії становлення і розвитку. Тому в Україні є реальна можливість не упустити свій шанс і не допустити, щоб хоча б у визначених галузях електронної комерції безнадійно відстала від лідерів світової економіки. Але ж починати „з нуля” у деяких випадках більш ефективно, ніж мати за плечима вантаж старіючої технології. Але існують проблеми, які треба вирішувати вже зараз, а саме: - середній рівень доходів населення дуже низький, що не дозволяє підтримувати високий рівень залишків на карткових рахунках; - відсутність бажання у населення України тримати гроші в банках; - брак навичок та досвіду впровадження карткових систем, а також уміння користуватися ними; - небажання торговельних підприємств приймати до сплати картки; - значні капіталовкладення та довгий термін окупності інвестицій у картковий бізнес; - відсутність належної законодавчої бази стосовно обігу платіжних карток; - проблема фінансової безпеки банків та клієнтів. Деякі з цих проблем можуть бути вирішені вже сьогодні, для розв’язання інших потрібен час. Без сумніву держава повинна стимулювати впровадження платіжних карток через встановлення пільгового режиму амортизації для високотехнологічного обладнання, що використовується для забезпечення випуску та обігу карток, а також введення податкових пільг для учасників ринку. Підсумовуючи сказане, відзначимо, що створення та запровадження внутрішніх платіжних систем містить величезний потенціал подальшої розбудови фінансово-банківської системи України на засадах кращих зразків світового досвіду у цій сфері. Загострення конкуренції на ринку депозитних і кредитних ресурсів вимагає від банків пошуку нових способів і форм зміцнення своєї фінансової стійкості. Наявність широкого спектра послуг, які надають карткові платіжні інструменти, дозволить задовольнити потреби як фізичних, так і юридичних осіб у своєчасних розрахунках, зменшити питому вагу готівки у грошовому обороті, вчасно отримувати точну інформацію щодо стану коштів. Крім того, система грошового обігу, упорядкуванню процесів кредитування, а також фінансовій дисципліні платежів. Актуальністю теми є те, що функціонування національної грошової системи вимагає вдосконалення організації готівкового обігу як складової частини загальної платіжної системи країни, з приведенням його у відповідність до потреб ринкової економіки. Необхідність раціоналізації платіжної системи в країні вимагає з одного боку повної лібералізації операцій з готівкою, а з іншого, - суттєвого їх скорочення на користь безготівкових форм розрахунків. Вирішити поставлені задачі можуть системи безготівкових платежів, якими є платіжні системи на основі карткових платіжних інструментів. Глобальне впровадження системи розрахунків на основі карткових платіжних інструментів є особливо необхідним в умовах постійного зростання частки тіньового сектора економіки, широко розповсюдженого небажання населення тримати заощадження на рахунках у банківських установах, повального ухилення від сплати податків. У зв’язку з цим важливою складовою стратегії розвитку банківських установ України повинна стати розробка і впровадження високотехнологічних карткових інструментів з метою динамічного розвитку банківських послуг та забезпечення фінансової стійкості банківської системи в цілому. Тому тема дипломної роботи є актуальною, має важливе теоретичне та практичне значення і потребує подальшої розробки. Мета дослідження. Метою дипломної роботи є комплексний аналіз розвитку карткових платіжних інструментів, виявлення перспективних напрямків і механізмів їх застосування в Україні, а також розробка конкретних рекомендацій та пропозицій щодо їх практичного використання та забезпечення фінансової стійкості діяльності банківських установ. Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання наступних задач: - дослідити соціально-економічні передумови впровадження в Україні електронних форм розрахунків та оцінити перспективи і напрями розвитку платіжних інструментів; - розробити диференційовані методичні підходи до впровадження та використання елементів національної системи масових електронних платежів в окремих банківських установах. Предметом дослідження є обґрунтування методів і шляхів розвитку платіжних систем, заснованих на використанні карткових платіжних інструментів як засобу платежу для забезпечення фінансової банківської установи. Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, фундаментальні положення загальної економічної теорії та банківської справи, синтез теоретичного методу дослідження електронних форм грошей і практичних підходів до формування ринку карткових послуг. Структура та зміст роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. В першому розділі розглянуто основи функціональної стійкості банку і які фактори на неї впливають; про використання електронних грошей для роздрібних операцій банків; якими шляхами може рухатись банк, який використовує технологію безготівкових електронних розрахунків та які вживаються міри безпеки від шахрайства. В другому розділі проаналізовано правову базу, що регламентує діяльність українських банків на ринку карткових послуг. Розглянуто, як розрахунково-кредитні операції регулюються Цивільним кодексом, який установлює загальні правила для кредитних і розрахункових зобов`язань, а також, як залежить фінансовий ризик користувача від загального рівня безпеки платіжної системи. В третьому розділі розглядаються умови, які банк може запропонувати клієнту в галузі обслуговування по платіжним карткам, а також, що являється основними прибутками банку-емітента. Великий банк має потужні джерела внутрішніх фінансових ресурсів. Ми розглянемо, як використовується економічна модель для “великого банку”.
Объём работы:
118
Выводы:Головним результатом дипломної роботи є розробка та наукове обґрунтування теоретичних та методичних засад формування та розвитку систем масових електронних платежів, які засновані на використанні карткових платіжних інструментів, що у сукупності вирішує науково-прикладне завдання розробки теоретико-методичних засад оцінки платіжних інструментів. На основі одержаних в дипломній роботі результатів можливо зробити такі висновки: 1. Загальна кількість як економіки країни, так і окремих суб’єктів господарювання, у тому числі й банків, передбачає такий рух грошових потоків, за якого забезпечується постійне перевищення надходження коштів над їх витраченням. Своєрідним відображенням перевищення, що стабільно відбувається, доходів над витратами і є фінансова стійкість. Як головний компонент загальної стійкості вона відповідає такому стану фінансових ресурсів, їх розподілу й використанню, який задовольняє вимоги ринку й забезпечує розвиток виробничої сфери, банківської системи, на основі збільшення прибутку і раціоналізації структури капіталу. Отже, фінансова стійкість банківської установи забезпечується достатньо прибутковою його діяльністю з обмеженнями відносно ліквідності і безпеки (надійності). 2. Особливе значення для фінансової стійкості банку має фаза економічного циклу, в якому перебуває економіка країни. Реформування економічної і фінансової системи України висуває нові вимоги до функціонування грошової системи. У цих умовах дослідження електронних форм розрахунків набуває особливої актуальності. 3. Проаналізовано основні види електронної комерції та показано, що одним і найбільш реальних шляхів підвищення фінансової стійкості банків є орієнтування на запровадження до використання карткових платіжних інструментів. Цей шлях лежить у руслі пріоритетних напрямків розвитку платіжних систем в Україні, адже ще у 1997 році Національний банк України визначив створення платіжної системи за беззбитковими розрахунками населення у торгівлі та сфері послуг як одне із пріоритетних завдань. Одним із основних напрямків докладання зусиль до побудови в Україні такої платіжної системи стало створення Національної системи масових електронних платежів. 4. Визначено, що для створення і становлення, а також розвитку карткових систем в Україні існує великий потенціал, реалізація якого є одним із перспективних шляхів підвищення фінансової стійкості банків, а разом з тим і стабілізації фінансово-кредитних відносин та грошового обігу в державі взагалі. Проведений аналіз та узагальнення різних підходів до класифікації карткових інструментів за різноманітними ознаками дозволили їх систематизувати, що створює необхідні умови для аналізу та формування системи показників привабливості карткових платіжних інструментів для клієнтів банку. 5. У дипломній роботі визначено і обґрунтовано теоретичні засади формування критеріїв оцінки привабливості для клієнтів платіжних інструментів, які використовуються для розрахунків в системах електронних платежів. Сформовано набір основних та додаткових критеріїв, які характеризують платіжний інструмент і які можуть вплинути на вибір клієнтами платіжного інструмента. Основними критеріями є такі: - безпека здійснення платежу; - зручність використання платіжного інструмента; - економічність та ефект-ть використання платіжного інструмента; - сума платежу; - строк виконання платежу, тобто швидкість, оперативність його здійснення та можливість заощадити час. 6. Проведене дослідження впливу різних факторів на вибір користувачами платіжних інструментів показало, що привабливість платіжного інструмента для його користувача в основному залежить від безпеки здійснення розрахунків, зручності при користуванні платіжним інструментом, його економічності, а також інших суб’єктивних факторів та міркувань клієнтів. Оцінка критерію зручності використання платіжного інструмента суттєво залежить від індивідуальних особливостей самих клієнтів, їх соціального статусу, територіальної належності, звичаїв та інших суб’єктивних факторів і носить індивідуальний характер. Обґрунтування та вдосконалення методичних підходів та визначення привабливості платіжних інструментів для клієнтів банку надає змогу для обґрунтованого наукового управління процесами вдосконалення платіжних інструментів. 7. У дипломній роботі визначено основні ризики, які можуть виникнути при здійсненні платіжних розрахунків та проведено їх розрахунок, а саме: фінансовий ризик користувача; ризик оману при доставці товару; ризик, пов’язаний з втратою конфіденційності транзакції; ризик несанкціонованого використання персональних даних користувача платіжного інструмента. 8. Запропоновано економічну модель прибутковості конкретного банка-емітента та визначено основні витрати та джерела прибутку при застосуванні підсистеми НСМЕП. Зазначена економічна модель дозволяє аналізувати сучасний і майбутній стан проекту а вносити дійсно точні, зважені і головне своєчасні корективи, задовго до того, як цей проект повністю вийде з-під контролю. Цей факт є особливо важливим для банку, оскільки розмова йде про значні обсяги фінансових ресурсів, частина з яких може бути запозичена або залучена під визначений відсоток і відповідні гарантії. Користуючись такою моделлю банк значно мінімізує власний кредитний і загальний фінансовий ризик. Визначено, що як доходи, так і витрати досить жорстко залежать від обсягів операцій, часу їх виконання, рівня програмно-технічного забезпечення і навіть від географічного розташування учасників підсистеми НСМЕП банку. Зростання загальної прибутковості операцій банку в системі Визначено, що як доходи, так і витрати досить жорстко залежать від обсягів операцій, часу їх виконання, рівня програмно-технічного забезпечення і навіть від географічного розташування учасників підсистеми НСМЕП банку. Зростання загальної прибутковості операцій банку в системі НСМЕП достатньо еластично залежить від кількості клієнтів, розміру залишків коштів на їх карткових рахунках, кількості операцій, що здійснюються за допомогою карток, а також від середніх розмірів платежу за кожною з таких операцій. 9. Також у третьому розділі було наведено пропозиції щодо скорішого переходу до найбільш прогресивного виду платіжних карток у банку «Надра» (смарт-карти або картки з чіпом) можливо впровадження комбінованих карток, на яких буде використана як магнітна стрічка, так і вмонтований чіп, що дозволить її використання у всіх стандартах. Отже для скорішого переходу до найбільш прогресивного виду платіжних карток (смарт-карти або картки з чіпом) можливо впровадження комбінованих карток, на яких буде використана як магнітна стрічка, так і вмонтований чіп, що дозволить її використання у всіх стандартах. Саме перехід на чіпові технології і сфера їхнього застосування стане в найближчі роки основним чинником як для кожного банку, так і для ринку карток у цілому. Чіп-карти, дозволять реалізувати такі напрями діяльності, як робота з депозитами, кредитування, проведення платежів і ін. За допомогою картки можна управляти своїм рахунком, розплачуватися за товари, комунальні й інші послуги, переказувати гроші на рахунки організацій і приватних осіб, телефонувати. Одним з найбільш масових пристроїв для доступу до своїх рахунків мають стати вуличні таксофони, оснащені дисплеями і буквено-цифровими кнопками. Величезна перевага смарт-карток — відпадає необхідність носити з собою готівку, ризикуючи загубити її чи стати жертвою зловмисників. Не знаючи номера картки, провести операції з розрахунковим рахунком неможливо. Поступове впровадження у випуск старт-карток у банку «Надра» у 2008 році дозволить змінити структуру випуску карток на наступні: 10% – старт-картки; 90% – картки із магнітною смугою. В процесі випуску для банку «Надра» передбачаються наступний рух коштів: Доходи: – вартість оформлення на обслуговування картки на рік (25 грн. на одну картку, термін дії картки 3 роки); – доходи від руху коштів по карткам; – доходи від впровадження старт-карток за всіма напрямами банківської діяльності, де існують грошові потоки, нехай на перший погляд незначні, проте постійні. Витрати: – закупівля апаратного забезпечення "OpenWay Systems Ltd." та "Інпас" для обслуговування смарт-карток Visa VSDC; – витрати на емісію платіжних карток; – витрати на встановлення терміналів для старт-карток ($300-350 за один термінал).
Вариант:нет
Литература:1. Закон України „про захист інформації в автоматизованих системах” // Відомості Верховної Ради – 1994 №31 с.286. 2. Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 №2346-ІІІ // Відомості ВРУ – 2001, №29 с.137. 3. Закон України „Про державну таємницю” від 21.09.1999// Безпека інформації – 2000 №2. 4. Закон України „Про Нацбанк України” від 21.09.1999// Відомості ВРУ – 1999, №29 с.238. 5. Закон України „Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 №2374-ІІІ// Відомості ВРУ – 2001, №24. 6. Указ Президента України „Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” від 31 липня 2000 року// Урядовий кур’єр – 2000, №143 від 08.08.2000. 7. Указ Президента України „Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави” від 10 квітня 2000 року// Офіційний Вісник України 2000, 15 від 28.04.2000. 8. Андреев А.А. Пластиковые карточки в России// Пластиковые карточки в России 14 - 2000 с.6-65. 9. Афонина С.В. Электронные деньги. Учебник. СПб: 2003 10. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: учебное пособие: М:2005 с.222. 11. Бергер Ацкне. Банковские операции для физических лиц. К.:2004 12. Васильченко З.М. Демченко А.В. Розрахунки платіжними картками в Україні. К.: 2005 13. Виконуров Д. Реальні купівлі у вртувльному інтернеті. К.: 2005 14. Глибко-Донильская М. Розничные банковские услуги и их автоматизация. М.: 2003 15. Деркач Н. Электронные расчёты с использованием пластиковых карточек. М.: 1999. 16. Денисенко В.А. Электронные деньги – проблема социальная! // Банковские технологии: Компьютеры + программы: 1998 с.5-14. 17. Епіфанов А.О., Міщенко В.І. Управління ризиками в платіжних системах суми. 2003 18. Кочетков В.Н., Бондарева О.В. Современная система денежных расчетов: 2-е издание, переработанное и дополненное, К 2004 192с. 19. Правила совершенствования операцій з банківськими та кредитними картками. М.: 2001 20. Озоліньш Н. Рішення фірми КОНТС для роботи з міжнародними і локальними платіжними картками // Перспективні банківські технології, К 2005 с.12. 21. Платежная система STB CARD // Пластиковые карточки в России: Сборник Н2000 с.127-142. 22. Пластиковые карточки: Англо-русский словарь терминов международной практики безналичных расчетов на основе пластиковых карточек / Н.В.Бабинова, А.И.Гризов // 1999, с.256. 23. Панова Г.С. Кредитна політика комерційного банку. М.: 2001 24. Папович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. Проблеми економічної злочинності. К.: 200 25. Правила совершенствования операцій з банківськими та кредитними картками. М.: 2001 26. Рубакова Т. Облік операцій з пластиковими картками у банківських установах. К.: 2000 27. Равкин Д.А. Международные платежные системы // Пластиковые карточки в России: Сборник/Сост. А.А.Андреев, А.Г.Морозов М2000 с.96-100 28. Савченко Л. Розвиток платіжної системи України за десятиріччя. К.: 2001 29. Серкисяну А. Виртуальное будущее денег. К.: 2002 30. Ткач Т.В. Пластикові картки як новий платіжний засіб в Україні. К.: 2000 31. Терехов Є.М. Фактори, що впливають на вибір платіжного інструмента // Научно-техническая конференция преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов экономического факультета. Тезисы докладов С: 2001. 32. Храмов Ю.А. Пластиковые карточки: каксделать правельный выбор. К.: 2002 33. Шульга Н.П. Конкурентна позиція банку на ринку платіжних карток. К.: 2002 34. Юрченко А.Н. Минимизация рисков банка-эквайрера // Материалы ІІІ Международной конференции «Аспекты финансовой безопасности в банковских системах при расчетах пластиковыми карточками», Москва, 18.12.1997 с.28-31. 35. Аврин С.Интернэт для бонков: сегодняшний день. 2004 №3 36. Березена Н.П. Электронные расчеты банков// Банковское дело – 2004 №8 с.16-21. 37. Белошапка В. Банковские услуги, связанные с использованием пластиковых карточек // Финансовые услуги – 2003 №3с.46-52 38. Братута А. Особенности кредитных операций по карточкам // Экономика Украины – 1999, №8 с.84-87. 39. Ворхярд Ю. Пластиковые деньги и Финансовая консультация. 2004 № 26 40. Коваленко В.В., Терехов Є.М. Карткові платіжні інструменти та сучасні тенденції розвитку грошово-кредитного ринку України // Вісник. Української академії банківської справи – 2003, №1 с.64-68. Терехов Є.М. Карткові платіжні інструменти як засіб підвищення фінансової стійкості банків України // дисертація С: 2004 41. Кузнецов С. S.W.I.F.T. и национальные платежные системы// Расчеты и операционная работа в КБ – 2005 №12 с.60-69. 42. Мельник Л.Г., Терехов Е.Н. Перспективы развития в Украине новых форм средств платежа (на примере пластиковых картотек) // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва (Міжнародний науковий журнал 2004 №3), с.2004 с.82-88. 43. Нетыкша О. Заработная плата по карточкам // Бухгалтерия – 2004 №11 с.23-25 44. Пантелєєв В.П., Халова С.П. Фінансова стійкість комерційного банку: деякі проблеми її регулювання// Вісник НБУ – 1996 №2 с.64-69. 45. Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу// Банківська справа 2003 №1 с.40-46. 46. Чижевська Н.Б. Перспективи та проблеми розвитку електронних грошей// Регіональні перспективи – 2004 №4 с.67-74. 47. Шелудько Н. До визначення фінансової стійкості комерційного банку// Вісник НБУ – 2000 №3 с.40-43. 48. Шеленков В.Г. Учет и организация работы с пластиковыми картами в коммерческом банке // Финансы и кредит, 2005 №7 с.19-27. 49. Шеленков В.Г. Учет и организация работы с пластиковыми картами в коммерческом банке // Финансы и кредит, 2005 №9 с.2-7. 50. Шеленков В.Г. Учет и организация работы с пластиковыми картами в коммерческом банке // Финансы и кредит, 2005 №12 с.13-24. 51. Шевчук О.А. Безготівкові розрахунки за допомогою пластикових карток: національна і зарубіжна статистика, особливості здійснення та обліку// Статистика України, 2004, №3 с.29-33. 52. Шкудін Д. Моделювання роботи банку в системі електронних платежів // Вісник НБУ, 2003 №1 с.41-43.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (186)