Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Конкуренція, її види та роль в у ринковій економіці.

Карточка работы:9329
Цена:
Тема: Конкуренція, її види та роль в у ринковій економіці.
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Сутність конкуренції як економічного явища 5 1.1. Конкуренція як категорія ринкової економіки 5 1.2. Умови виникнення конкуренції 11 1.3. Економічний закон конкуренції. 13 Розділ 2. Форми економічної конкуренції 15 2.1. Загальне поняття про види економічної конкуренції 15 2.2. Досконала та недосконала конкуренція 16 2.3. Цінова та нецінова конкуренція 20 2.4. Сумлінна та несумлінна конкуренція 22 Розділ 3. Роль конкуренції в ринковій економіці 29 3.1. Функції конкуренції 29 3.2. Фірма та її місце на ринку 31 3.3. Конкурентоздатність та шляхи її досягнення 33 Висновки 35 Список використаної літератури 37
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вступ Актуальність теми дослідження зумовлена ринковими засадами системної трансформації українського суспільства і змінами світоглядних орієнтацій сучасної особи. Важливою складовою соціальних перетворень є впровадження конкуренції як принципу суспільного буття і світоглядної цінності людини. Конкуренція як найбільш раціональний метод соціального контролю спонукає всіх соціальних суб'єктів до пошуку оптимальних шляхів самореалізації особистості й досягнення нею соціально-конструктивних цілей. Вона забезпечує саморегуляцію суспільства і створює передумови формування громадянського суспільства. Запровадження конкурентних відносин створює нові можливості актуалізації творчого потенціалу людини, а також відкриває нові шляхи соціальної мобільності та досягнення особистістю соціального успіху. Конкуренція як онтологічний принцип буття соціуму дозволяє більш раціонально використовувати суспільні ресурси - інтелектуальний потенціал суспільства, інноваційні технології, а також сприятливу світову кон’юнктуру щодо використання наявних суспільних можливостей. Конкуренція — об'єктивний економічний закон розвинутого товарного виробництва, дія якого для товаровиробників є зовнішньою примусовою силою до підвищення продуктивності праці на своїх підприємствах, розширення масштабів виробництва, прискорення НТП, впровадження нових форм організації виробництва і систем заробітної плати тощо. Дія інших економічних законів також відбувається у формі примусових сил конкурентної боротьби, внаслідок чого конкуренція є важливою рушійною силою розвитку економічної системи, складовою частиною її господарського механізму. Мета дослідження полягає в здійсненні аналізу конкуренції як принципу розбудови ринкової економіки. Реалізація цієї мети потребує розв’язання таких завдань: • дати визначення конкуренції як економічного явища; • виявити критерії класифікації конкуренції та особливості її окремих видів; • з'ясувати та розкрити зміст основних функцій конкуренції; • дослідити об'єктивні умови та суб'єктивні чинники функціонування конкуренції; • визначити фактори оптимізації процесу регулювання конкуренції в сучасному українському суспільстві. Об'єктом дослідження є конкуренція як економічне явище. Предметом дослідження є регулювання конкуренції як необхідної передумови становлення в Україні конкурентоспроможної ринкової економіки Методи дослідження. Основна проблема курсової роботи досліджувалася за допомогою відомих методів науково-теоретичного пізнання. Це, насамперед, аналіз і синтез, засобами яких вивчалася економічна література, а також історико-ретроспективний принцип її упорядкування.
Объём работы:
35
Выводы:Ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягу пропозиції товару на ринку. Це конкуренція між виробниками. Аналогічно визначається конкуренція між споживачами як взаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку. Стимулом, який спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. В суперництві на ринку йдеться про укладання угод і про частки участі в ринковій сфері. Конкурентна боротьба - цей динамічний процес. Він служить кращому забезпеченню ринку товаром. В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, наприклад, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, інформацію через рекламу. Методи конкурентної боротьби ~ це передусім поліпшення якості товарів і послуг, швидке оновлення асортименту продукції, дизайн, надання гарантій і післяпродажних послуг, тимчасове зниження цін, умов оплати тощо. Водночас використовуються й такі «мирні» методи обмеження конкуренції, як укладення концернами таємних угод про єдину політику. Як складова частина господарського механізму конкуренція діє через попит, пропозицію і ціни. У цьому разі вона відбувається між самими виробниками, споживачами (покупцями). Так, із посиленням конкуренції між виробниками зростають пропозиція товарів і послуг, їхня якість тощо, внаслідок чого знижуються ціни. Зворотний механізм існує за конкуренції покупців. У результаті конкуренції між виробниками і споживачами формується ринкова ціна товарів і послуг, що впливає на механізм стихійного регулювання пропорцій народного господарства. Україна вже зробила перші впевнені кроки на шляху до ринкової економіки. Для усунення зрівнювальних підходів в економіці потрібен час: на створення самого ринкового механізму, на подолання психологічних стереотипів, що збереглися в економічній поведінці. І в нинішніх складних економічних умовах особливо важливо визначити конкуренцію як основну ознаку ринку, могутньої сили розвитку виробництва
Вариант:нет
Литература:1. Базилевич В., Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1997. —С. 248 . 2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: – К.: Ніка-Центр, 2000.– С. 245. 3. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навчальний посібник.-К. КНЕУ, 2001.– С. 210. 4. Будаговська Н. Мікроекономіка і макроекономіка. К. 2001 – С. 328. 5. Ватаманюк З., Панчишин С. Макро – мікроекономіка.К. 2001. – С. 245. 6. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В. М. Гальперина. — СПб.: Экономическая школа, 1999. — Т. 1. — С. 349 . 7. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – С. 236 . 8. Джонатан Гамільтон. Методичний посібник до мікроекономіки. К.1999. – С. 125. 9. Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В.Д.Базилевича. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — С. 615 . — (Вища освіта ХХІ століття). 10. Задоя А. О., Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Знання, 2002. – С. 216 . 11. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основи экономики: Учеб. пособие. — К.: Вища шк., Знання, 1998. — С. 478 . 12. Кириленко В. І., Мікроекономіка. – К.: Таксон, 1998. – С. 334 . 13. Лисовицкий В. Н., Мікроекономіка: учебное пособие для эконом. спец. вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВС „Студцентр”, 1997. – С. 160 . 14. Лісовий А. В., Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: ЦУЛ, 2003. – С. 192 . 15. Микро-макроэкономика. /под ред. Макконел К.Р., Брю С.Л./ - «Экономикс»:– Бишкек, 1997. – С. 452. 16. Мочерний С.В., Політична економія: Навч. Посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — С. 687 . — (Вища освіта ХХІ століття). 17. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – С. 572 . (С.44-79) 18. Піндайк Р.С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 1996. – С. 646 . (С.21-32) 19. Політична економія: Навчальний посібник / За ред. К.Т. Кривенка – К.: КНЕУ, 2001.– С. 198. 20. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – Київ: Лібра, 1998. – С. 256. 21. Старостенко Г.Г., Політична економія: Посіб. для дистанц. навчання та індивід. роботи. — К.: Університет „Україна”, 2004. — С. 160 . 22. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки / Підручник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1998. – С. 714 ., (С.5-49)
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)