Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Цивільне право»

Загальні засади цивільного права України та їх практичне значення

Карточка работы:9253
Цена:
Тема: Загальні засади цивільного права України та їх практичне значення
Предмет:Цивільне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Право
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАСАД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 5 1.1 Поняття загальних засад цивільного права України 5 1.2 Види принципів Цивільного права України 6 ІІ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСАД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 11 2.1 Переваги засад Цивільного права України 11 2.2 Пропозиції щодо вдосконалення засад Цивільного права України 14 ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАСАД ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 23 3.1 Практичне значення засад у Цивільних правовідносинах 23 3.2 Значення цивільно-правових принципів в порівнянні з принципами інших суміжних галузей права 28 Висновок 34 Література 35
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Характерні риси цивільно-правового методу правового регулювання знайшли відображення в засадах цивільного права (у ст.3 ЦК вони іменуються засадами цивільного законодавства), під якими маються на увазі фундаментальні ідеї, згідно з якими здійснюється регулювання відносин, що становлять предмет цивільного права. Слід зазначити, що незалежно від того, йдеться про осіб приватного чи публічного права, їх участь у цивільних відносинах регулюється цивільним законодавством на однакових засадах, передбачених ст.3 ЦК. У кожній із зазначених тут засад виявляються ті чи інші вимоги до практичного забезпечення правового становища приватної особи. Хоча принципам права у науковій літературі і приділялась певна увага, але останні майже не розглядалися як складова, що у сукупності з предметом та функціями є чинниками, які лежать в основі поділу права на окремі галузі. При цьому саме принципи визначають зміст норм галузі права, її місце, роль і призначення у системі права, мають важливе значення для побудови нормативної основи галузі прав та ті застосування. Як слушно зазначається у літературі, без них неможливо створювати право і вдосконалювати правове регулювання, оскільки незрозумілим буде його зміст. Об`єктом дослідження в роботі є загальні принципи цивільного права України. Предметом дослідження в роботі є система наукових знань, нормативних актів, яка регулює всі взаємозв’язки і взаємозалежності, що присутні в проблемі цивільно правових відносин. Основна мета роботи полягає у комплексному вивченні як теоретичних, так і практичних засад цивільного права в Україні. Теоретико-методологічною основою роботи є діалектичний, логічний, порівняльний, системний та історичний методи наукового дослідження.
Объём работы:
32
Выводы:Успішне вирішення завдань, що стоять сьогодні перед країною в політичній, соціальній і економічній сферах, багато в чому залежить від здійснення правосуддя на засадах верховенства права, що забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Це обумовлює необхідність побудови правової держави, що можливо тільки за умови комплексного та системного реформування всіх сфер суспільного життя, складовою частиною якого виступає судово-правова реформа. З прийняттям у 2001 році змін до чинного цивільного законодавства і підготовкою нового Цивільного кодексу детального глибокого дослідження потребують основні ідеї, положення, керівні засади права, тобто його принципи. Роль і значення принципів цивільного права в сучасних умовах правотворення постійно зростають, оскільки вони трансформуються в норми права конкретного змісту. Невідкладною є проблема розроблення оновлених концептуальних засад стосовно не тільки їх прояву, але й текстуального втілення у нормах ЦК України і вирішення питань правозастосовчого характеру. Дослідження та обґрунтування такого складного явища, як принцип на теоретичному рівні вимагає з’ясування як його змісту, так і прояву на всіх стадіях цивільного права, інтегрованого дослідження окремих елементів і структурних зв’язків, оптимального співвідношення з іншими принципами права України.
Вариант:нет
Литература:1. Цивільний Кодекс України // Верховна Рада України; Закон від 16.01.2003 № 435-IV; 2. Цивільний процесуальний Кодекс України // Верховна Рада України, Закон від 18.03.2004 № 1618-IV; 3. Алексеев С. С. Общая теория права. — T.l. — М., 1981. — с. 98—99; 4. Братусь С Н Предмет и система советского гражданского права -М 1963 – с. 135; 5. Басін Ю. Г. Гражданское право: Учеб. для вузов. – К., 2000. - с. 14.; 6. Бабаскін А.Ю., Боднар Т.В., Бошицький Ю.Л., Венецька М.В., Дзера О.В. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ярослава Миколаївна Шевченко (заг.ред.) — 2.вид., доп. і перероб. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006.; 7. Безлюдько І.О., Бичкова С.С., Бобрик В.І., Карпенко О.І., Кравченко О.С. Цивільне процесуальне право України: Навч. посібник / С.С. Бичкова (ред.). — К. : Атіка, 2006. — 384с.; 8. Богданов Е. Соотношение частного и публичного в гражданском законодательстве // Рос. юстиция. - 2000. - № 4. - с. 23; 9. Варфоломеєва Т. В., Кузнєцова Н. С., Дзера О. В., Довгерт А. С., Ромовська З. В. Цивільне право для адвокатів: Навч. посіб. / Академія адвокатури України. Центр суддівських студій. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 256с. 10. Васин Ю. Г. Гражданское право как отрасль права / Избранные труды по гражданскому праву. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. - с. 37; 11. Гражданское право / Под ред. Т. И. Илларионовой и др. — М., 1998. — С. 12—13; 12. Доліненко Л.О., Доліненко В.О., Сарновська С.О.. Цивільне право України: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К.: Кондор, 2006. — 356с. 13. Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. - М.: Лекс-Книга, 2002; 14. Калмыков Ю. X. О значении общих положений гражданского законодательства / Гражданский кодекс России Проблемы Теория Практика — М, 2001 г. 15. Калмыков Ю. X. О значении общих положений гражданского законодательства // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика; Отв. ред. А. Л. Маковский; Исследовательский центр частного права. — М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1998. - с. 48.; 16. Кузнецова Н. С. Основні завдання Книги першої проекту Цивільного кодексу України / Кодифікація приватного (цивільного) права України; За ред. проф. А. Довгерта. - К.: Український центр правничих студій, 2000. - с. 123.; 17. Комаров С. А. Общая теория права. — М., 2001. — с. 237; 18. Колодій А. М- Принципи права України. — К., 2002. — с. 27; 19. Мазур О.С.. Цивільне право України: Навч. посіб. для дистанц. навч., для ВНЗ / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2006. — 286с.; 20. Музика Л.А. Цивільне право України: Посібник / Академія адвокатури України; Школа адвокатської підготовки. — К. : Прецедент, 2006. — 218с.; 21. Покровский И. А. Основные проблемы права. - М., 1998. - с. 249-250; 22. Решетникова И. В. Ярков В. В. Гражданское право и гражданский процесе в современной России — М, 1999 с. 96 23. Сивий Р.Б. Приватне (цивільне) право в системі права України / АПН України; НДІ приватного права і підприємництва. — К. : КВІЦ, 2006. — 214с.; 24. Сліпушко О М Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові – К., Криниця, 2000 – с. 347; 25. Советское гражданское право Учеб /Под ред О А Красавчикова -М 1968 - Т 1 – с. 24; 26. Свердлык Г А Принципы советского гражданского права - Красноярск, 1985 — с. 17; 27. Харитонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право. — К., 2001. — с. 20; 28. Харитонов Є.О., Дрішлюк А.І.. Цивільне право України. Елементарний курс: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. — 352с.; 29. Цивільне право України / За ред. Ч. Н. Азімова, С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2003. — Ч. 1. — с. 20; 30. Шукаємо справедливість, добросовісність та розумність У цивільно-правових відносинах // Закон і Бізнес №1-2 (625-626) 10.01.2004 р.; 31. Шимон С.І. Цивільне право України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни: у 2 ч. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — К. : КНЕУ, 2006. — 304с.; 32. Щенникова Л. Принципы гражданского права достижения цивилистики и законодательный эффект / Межвуз. Сб. науч. тр. - Вып 2-М Статут – Екатеринбург. Інститут частного права, 2002 – с. 41-42; 33. Яковлева В. Ф. «К проблеме гражданско-правового метода регулирования общественных отношений», с. 367.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (445)