Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Ресторнний та готельний бізнес»

Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств готельного господарства

Карточка работы:5521б
Цена:
Тема: Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств готельного господарства
Предмет:Ресторнний та готельний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер готельно-ресторанного бізнесу
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:Вступ.........................................................3 1.Теоретична частина ................................5 1.1.Історія розвитку підприємств готельного господарства...........5 1.2.Сучасний стан підприємств готельного господарства.............10 1.3.Перспективи розвитку підприємств готельного господарства..16 2.Аналітична частина.......................................19 2.1.Характеристика досліджуваного підприємства....................19 2.2.Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку готельного господарства..................24 3.Проектна частина.................... 34 3.1.Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств готельного господарства.................34 Висновки................................41 Перелік використаних джерел....44
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Однією з найважливіших закономірностей розвитку економіки в усьому світі є взаємозв'язок економічного росту і підвищення ролі послуг у національній економіці. Це знаходить вираження в збільшенні частки трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, що використовуються у сфері послуг. В умовах розвитку ринкових відносин, а також економічних і політичних катаклізмів, що відбуваються в нашій країні, спостерігаються й істотні зміни в сфері послуг. Збільшився спектр послуг, пов'язаних з управлінням і організацією діяльності органів державної влади, а також правоохоронних органів. З інтеграцією економіки країни у світовий економічний простір відбувається розвиток імпорту й експорту послуг, серед яких важлива роль належить туризму. Він відіграє одну з головних ролей в світовій економіці, забезпечуючи десяту частину світового ВНП. Ця галузь економіки розвивається швидкими темпами і в найближчі роки стане найбільш важливою в господарстві багатьох країн. Метою цієї роботи є розгляд найбільш важливих напрямків розвитку готельного господарства України. Предметом дослідження є розвиток індустрії гостинності України у цілому, й готельного господарства зокрема. Об’єктом дослідження є готельне господарство України Використовуючи вихідну інформацію щодо результативності функціонування готелів у м. Київ, у роботі повинні бути вирішені такі завдання: 1. Узагальнено теоретичні аспекти особливостей стратегії розвитку підприємств готельного господарства України; 2. Визначені найбільш важливі риси сучасного етапу розвитку індустрії гостинності нашої держави; 3. Дано характеристику стану та ефективності функціонування готельного господарства м. Київ; визначені особливості галузі;; 4. Виявлені найбільш актуальні проблеми галузі, що повинні зважуватися в стратегічній перспективі; 5. Визначено основні стратегічні напрямки розвитку готельного господарства м. Київ; 6. Зроблено вибір загальної стратегії розвитку готелів України. У роботі були використані результати наукових досліджень як вітчизняних, так і закордонних учених, що спеціалізуються на розгляді проблем керування і стратегічного планування у туристичній галузі.
Объём работы:
41
Выводы:Послуги як вид людської діяльності мають тривалу історію. Однак, тільки в останні тридцять років дослідники стали приділяти їм найбільшу увагу . Усе більше людей працює в сфері послуг. Практично всі організації надають послуги в тому чи іншому ступені. Для організацій, що займаються послугами важливо розуміти природу і сутність послуг, враховувати їхню специфіку в оцінці і продажу. Складні умови нестабільності в економіці України істотно впливають на розвиток споживчого ринку послуг і розвитку сфери послуг у цілому. Зміни, що відбуваються в цій сфері, пов'язані, насамперед, з подальшою лібералізацією сфери послуг, що супроводжуються переходом безкоштовних послуг у платні, неринкових у ринкові. За результатами досліджень особливостей розвитку сфери послуг в України та готельних послуг, як важливої складової нематеріального виробництва, можна зробити наступні висновки. По-перше, розвиток готельної галузі залежить не тільки від соціально-економічної ситуації в країні, але й природно-географічних, історичних, етнічних та культурних передумов, що склалися в певному регіоні країни. По-друге, готельна індустрія України в останні три роки характеризується значним зростанням обсягів надання послуг, як вітчизняним, так й зарубіжним споживачам. У невиробничій сфері перспективним та інвестиційно-привабливим видом підприємства є готельний бізнес, головне призначення якого – надання місць розміщення для обслуговування туристів та відвідувачів, що здійснюють поїздки з метою задоволення пізнавальних, рекреаційних потреб, вирішення комерційних та службових справ. В останні роки готельне господарство виявилось непідготовленим до ефективного функціонування в умовах ринкової економіки. Це пов‘язано з рядом проблем: недостатня законодавчо-правова база, великі ставки оподаткування, недостатня організація аквізиції туристів в Україні, недостатні інвестиції у готельний бізнес. Основною причиною відставання готельної галузі від світової являється застаріла матеріальна база готелів. Готелі були побудовані за проектами, які на сьогоднішній день застаріли. В готелях практично відсутні сучасні засоби зв‘язку та комунікації, конференц-зали і аудиторії, які мають аудіовізуальну техніку та технічні засоби для синхронного перекладу. При цьому тарифи на проживання в готелях України, як правило, не нижчі, а в багатьох випадках і не перевищують тарифи в європейських готелях аналогічних розрядів. Щоб готельна база України відповідала міжнародним стандартам, необхідно її модернізувати та реконструювати. До 2010 року передбачається реконструювати заклади розміщення туристів і відпочиваючих місткістю близько 28 тис. місць та побудувати нові на 20,5 тис. місць. Перші кроки у цьому напрямі вже зроблені. Так, у 1998 році підприємствами галузі на реконструкцію та модернізацію матеріальної бази було використано 120 млн. грн. Будівельні, ремонтні та опоряджувальні роботи проведено на 118 об‘єктах галузі. З них, прямі інвестиції склали 44,4 млн. грн., кредиторські та власні кошти 55,4 млн. грн. Також, щоб привести діючу матеріальну базу до вимог ВТО проводиться сертифікація туристичних, готельних послуг та послуг харчування. Під сертифікацію підпадають 86 готелів, 67 турбаз, 25 санаторіїв, 44 пансіонати та будинки відпочинку, 15 клієнтів, 6 мотелів, 472 пункти харчування. Головною метою інвестиційного проекту, який розглядався в мажах роботи, було принципове оновлення одного з готелів м. Київ – комплексу „Добриня”, використання якого на сьогодні не сприяє ефективному наданню послуг у сфері гостинності. Для забезпечення фінансування добудови головного комплексу підприємства та придбання нового медичного, туристичного та допоміжного обладнання підприємство потребує інвестицій у загальному розмірі 12 млн. грн. Термін використання інвестиційних ресурсів дорівнює 10 рокам, за річною ставкою доходності 35 % та ставкою дисконтування 15 %. Повернення інвестованих коштів відбуватиметься рівномірно у розмірі 1,2 млн. грн. щороку із одночасною сплатою відсотків на суму інвестованих коштів, що залишилася на початок кожного періоду. За результатами реалізації нового маркетингового підходу у збуті путівок до санаторію у перший рік буде отримано чистий прибуток у розмірі 3627353,8 грн., який у подальшому буде постійно зростати та на 10 рік освоєння виробництва складатиме 61828507,3 грн. Розмір чистого грошового потоку за проектом вже у першій рік його реалізації складатиме 2428,7 тис. грн., а протягом 10 років дорівнюватиме 60628,8 тис. грн. Термін окупності проекту дорівнює 2 роки й 325 днів. Реалізація запропонованого проекту, на наш погляд, входить до пріоритетних стратегічних напрямків подальшого розвитку готельного господарства м. Київ.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України 2. Закон України “Про туризм” 3. Вихристенко Б.І. Сучасний стан і завдання розвитку туристичної галузі України // Туристично-краєзнавчі дослідження. Збірник наукових статей – К.: 1998 р. – Випуск 1 – Ч.2. – 565 с. 4. Гергуль А.І. Нові явища у готельному бізнесі світу кінця ХХ ст. та їх вплив на готельне господарство Європи. // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К.: 1999. – Випуск 2. – 655 с. 5. Гостиницы в интерьере города // Гостиничный бизнес.–2000.- №1–98с. 6. Гостиничный и туристический бизнес. Под ред.проф.Чудновского А.Д. – М.: Ассоциация авторов и издателей “ТАНДЕМ”. Изд-во ЭКМОС, 1998. – 352 с. 7. Готельне господарство: основні показники, оцінка якості послуг. – Київський інститут туризму, економіки і права. – Київ.: 1999 – 76 с. 8. Гресєва І.М. Класифікація готелів за кордоном і в Україні // Туристично-краєзнавчі дослідження– К.: 1998 – Випуск 1. – Ч.1 – 565с. 9. З історії вітчизняного туризму. Збірник наукових статей.–К.: 1997. –315с. 10. Ковешников В.С., Бунтова Н.В. Основные тенденции развития туризма в Украине // Развитие туризма – важное направление подъема экономики Украины: материалы 3 Международной научно-практической конференции. – Донецк; ДИТБ, 1999. – 364 с. 11. Ковешников В.С., Бунтова Н.В. Проблеми підвищення ефективності управління готельним господарством в сучасних умовах. // Туризм на порозі ХХІ ст.: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999 р. м. Київ). – К.: Вид-во “КІТЕП“, 1999. – 268 с. 12. Конищева Н.И., Козачковская Г.В. Новые организационные формы развития индустрии туризма // Там же. – С. 39-40 13. Костюкова О.И. Основы туризма. - Владивосток: ДВГАЭУ, 1998 г. 14. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж., Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов/Пер. с англ. Под. Ред. Р.Б. ноздревой. – М. ЮНИТИ, 1998. – 787с. 15. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. – ФПУ інститут туризму. – К.: 1997. – 176 с. 16. Кузьмин И. А. Психотехнология и эффективный менеджмент. – М.: Россмен, 1995. – 491 с. 17. Кухар О.В. Сучасні проблеми готельного господарства Києва // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К.: 1998. – Випуск 1.–Ч.2.–565 с. 18. Легорнев С.Ф. (1994) Туризм в экономике открытого типа. // Вестник московского Университета №2. 19. Лобанов А.Г. Привлечение инвестиций в туризм Украины // Там же. – С.96-98 20. Маркова В. Маркетинг услуг. - М.: Финансы и статистика, 1996 - с.128 21. Мельниченко С.В. Вдосконалення системи управління якістю на ринку готельних послуг України // Туризм на порозі ХХІ ст.: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999 р. м.Київ). – К.: Вид-во “КІТЕП”, 1999. – С. 221-223 22. Мозгова О. Готель бізнес класу п‘ять зірок. // Галицькі контракти. – 2000. - № 6, 7-13 лютого. – С. 24 23. Науменко Г.Я. Завдання і перспективи розвитку туристичної галузі в України // Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи. – К.: 1995. – С. 321 24. Новаторов В. Маркетинг культурных услуг. - Омск: 1997 - с.153 25. Панкратьев Н. Система статистических показателей сферы услуг как сектора экономики. - Вопросы статистики, 1998, №4 - с.16 26. Проект і його життєвий цикл. Т. 1, Т. 2 - Вашингтон: Інститут Економічного Розвитку Всесвітнього Банку, 1994. 27. Роберман Н.Д. Создание малых гостиниц – одно из направлений развития туризма в Донецком регионе // Развитие туризма – важное направление подъема экономики в Украине: материалы 3 международной научно-практической конференции. – Донецк; ДИТБ, 1999. – С. 223-225 28. Самарцев Е. Стоимость проживания в гостинице. Основные принципы ценовой политики международных гостиничных компаний и марок. Формирование цены//Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2000. - №3 – с.22-25 29. Сарновська С.О., Самітова А.М. Значення законодавства в готельному бізнесі // Туризм на порозі ХХІ ст.: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 1999 р. м.Київ). – К.: Вид-во “КІТЕП”, 1999. – С. 214 30. Союз профессионалов // Гостиничный бизнес. – 2000. - № 1. – 62-63 с. 31. Статистичний щорічник України за 2003р. 32. Статистичний щорічник України за 2004 р. 33. Статистичний щорічник України за 2005 р. 34. Туризм в Україні на зламі тисячоліть. Думки фахівців // 6 континетов. – 2000. - № 1. – 3 апреля. – 5-6 с. 35. Цыбух В.И., Туризм – важная и перспективная отрасль экономики Украины // Туристические новости. – 1998, октябрь. – С.1 36. Чеботарь Ю.М. Туристический бизнес: Практическое пособие для турфирм и их клиентов. – М.: МДК, 1997. 37. Щербакова М., Юрій Халіпов: нам потрібен європейський готельний бізнес. Найкраще п‘ятизірковий … // Галицькі контракти. – 1998. – 30 липня. – С. 38-42 38. Экономика современного туризма, Под. ред. докт. Эк. наук Г.А. Карповой. Москва – Санкт-Петербург, Издат. Торговый Дом «Герда», 1998
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (44)