Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економічна теорія»

Об’єктивні економічні закони: зміст, їх пізнання і використання. Ступені пізнання та рівні використання економічних законів

Карточка работы:92571
Цена:
Тема: Об’єктивні економічні закони: зміст, їх пізнання і використання. Ступені пізнання та рівні використання економічних законів
Предмет:Економічна теорія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Внутрішніх Справ України (НАВСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Економічні закони і свідомість людей 5 2. Співвідношення наукового методу і предмету пізнання об’єктивних економічних законів 11 3. Закон грошового обігу 14 Висновки 24 Список використаної літератури 25
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Представлена робота присвячена розгляду об’єктивних економічних законів, змісту їх призначення і використання ступеня пізнання та рівні використання економічних законів. Економічні закони — об'єктивний закон розвитку суспільства, що відображає виробничі відносини людей в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, або послуг. Основне призначення і зміст економічної науки полягає у виявленні, врахуванні і використанні в практичній діяльності законів господарського розвитку. Адже всі економічні явища і процеси розвиваються під впливом економічних законів. Що ж слід розуміти під економічним законом? Це найбільш стійкі, істотні постійно повторювані об'єктивні причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежності в економічних явищах і процесах. Як стверджує відомий англійський економіст А.Маршал, економічні закони - це вираз суспільних тенденцій, "узагальнення, яке проголошує, що від членів будь-якої соціальної групи за визначених умов можна чекати певного способу дій". Слід усвідомлювати, що у суспільних науках закони мають характер тенденцій. Між економічними законами і законами природи існують спільні риси і відмінності. Спільне між ними те, що, як і закони природи, економічні закони об'єктивні, тобто діють незалежно від волі і свідомості людей. Відмінності ж полягають в наступному: економічні закони є законами людської діяльності. Вони виникають у процесі діяльності людей і здійснюються через неї. Закони природи діють і поза людським суспільством; закони природи вічні, а економічні закони можуть виникати і зникати. Економічні закони не створюються людьми, як закони юриспруденції. Проте виникає питання, чи можуть люди пізнати ці закони і використовувати в економічному житті? Необхідне наукове пізнання економічних законів і свідома реалізація їх вимог суспільством. Система економічних законів та закономірностей має певну ієрархію, яка вибудовується відносно часу, глибини осягнення ними економічних процесів. Як і в будь-якій іншій науці закони поділяються на всезагальні, які діють на всьому протязі існування людства (закон економії часу; зростання продуктивності праці; підвищення потреб), особливі, дія яких обмежена в часі (закони грошового обігу) та специфічні, що обмежені в часі та сфері дії (закон попиту на предмети розкоші).
Объём работы:
21
Выводы:Економічні закони - закони мисленого відображення суті економічних явищ і процесів; необхідні, стійкі, постійно повторювальні причинні зв'язки і залежності внутрішньо властиві цим явищам і процесам. Для пізнання природи законів, в тому числі економічних законів, принципове значення має питання про співвідношення наукового методу і предмету пізнання. Прогресивний розвиток будь-якої економічної системи забезпечується виключно завдяки творчій людській праці. Вона вносить творче начало в кожний послідуючий процес виробництва, постійно засвоює сучасні знання до того як вони будуть матеріалізовані в продукті - результаті праці. Висока якість праці полягає в об’єктивізації спрямованості споживчих якостей, формуванні властивостей, якими кожна річ може бути корисною в послідуючих процесах споживання, в т.ч. і промислового споживання. Продукту праці, як наслідку, породженому даною причиною, передаються нові елементи з новими пов'язуючими їх відносинами. Це забезпечує безперервний зв'язок між цивілізаціями і поколіннями людей. Таким чином, в кожний даний момент результати попередніх процесів виробництва опосередковують реалізацію живої праці, як її предметні умови, з одного боку, а з іншого - сама жива праця опосередковує процес їх матеріалізації як споживчих вартостей, зберігає їх в якості елементів певного новоутворення. Взаємодія цих факторів процесу виробництва являє собою суттєвий момент причинно-наслідкової зумовленості динамізму кожного технологічного способу виробництва. До того ж, зберігати вартість раніше вироблених засобів виробництва через приєднання їх вартості до нових продуктів є природний дар діючої робочої сили, живої праці, дар природи.
Вариант:нет
Литература:1. Лейбниц Г. Избранные философские произведения. - М.: 1980. - С.242. 2. Гегель. Соч., т.V. - М., 1937. - С. 34. 3. Вестник Российской Академии наук, т. 68, 1998, №4. - С. 314. 4. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т.23. С.213. 5. Маркс К. і Енгельс Ф, т. 25, ч. I. - С.178. 6. Маркс К. І Енгельс Ф, т. 25, ч. I. - С.181. 7. Лапидус И.А., Островитянов К.В. Политическая экономия в связи с теорией советского хозяйства. Изд. 5, 1930. - С. 471. 8. Лапидус И.А., Островитянов К.В. Политическая экономия в связи с теорией советского хозяйства. Изд.5, 1930. - С.473. 9. Островитянов К.В. К вопросу о товарном производстве при социализме. - М.: Изд-во "Наука", 1971. - С.49. 10. Горбачев М.С. Живое творчество народа. - Зб.: Совершенствование развитого социализма и идеологическая работа партии в свете решений июньского (1983г.) Пленума ЦК КПСС. -М.: Изд-во политической литературы. 1985. - С.15. 11. Politekonom. Российско-германский журнал по экономической теории и практике, 2000, № 1(14), с.7. 12. " Урядовий кур'єр". - 2000. - 27 червня. - № 115. 13. Ф.Енгельс у листі Конраду Шмідту. Марк К., Енгельс Ф. Тв., 2-е вид., т.37, с.395. 14. Грищук В.К.Методологічні проблеми правової реформи. - Концепція розвитку законодавства України / Матеріали науково-практичної конференції. - Київ, 1996, с.52. 15. Там же, с.263. 16. Грищук В.К. Методологічні проблеми правової реформи. - Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. Київ. - 1996. - С.53. 17. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою. К.: Основи, 1999. - С.25.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)