Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Цивільне право»

Опіка та піклування в цивільному праві

Карточка работы:92572
Цена:
Тема: Опіка та піклування в цивільному праві
Предмет:Цивільне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національна Академія Внутрішніх Справ України (НАВСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Поняття та значення опіки та піклування 5 2. Підстави встановлення опіки та піклування 12 3. Права і обов'язки опікунів та піклувальників 19 4. Припинення опіки піклування 26 Висновок 33 Список використаних джерел 35
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки. Водночас, крім загальних цілей опіки і піклування, закон визначає також спеціальні цілі щодо двох груп осіб, права й інтереси яких покликаний захищати інститут опіки і піклування, — неповнолітніх і повнолітніх фізичних осіб. Стосовно неповнолітніх дітей метою опіки і піклування є виховання неповнолітніх, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також захист особистих немайнових і майнових інтересів цих дітей. Щодо повнолітніх фізичних осіб опіка і піклування встановлюються для захисту особистих немайнових і майнових прав повнолітніх осіб, що за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, а також для піклування про створення їм необхідних побутових умов, здійснення за ними догляду, забезпечення їх виховання, навчання та розвитку, а у необхідних випадках і лікування. Тому, метою даного дослідження є визначення поняття, підстави встановлення опіки і піклування, аналіз відповідного вітчизняного законодавства. Виходячи з поставленої мети, в даному дослідженні поставлені наступні завдання: 1) дослідити загальну характеристику поняття та значення опіки та піклування; 2) визначити підстави встановлення опіки та піклування; 3) проаналізувати права і обов'язки опікунів та піклувальників; 4) охарактеризувати особливості припинення опіки піклування При написанні даної роботи було використано такі методи дослідження: спеціально-юридичний, порівняльно-правовий. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час встановлення, зміни та припинення опіки та піклування. Предметом дослідження є чинне законодавство, монографічні та публіцистичні дослідження з питань правової регламентації опіки і піклування в Україні.
Объём работы:
31
Выводы:Питання опіки та піклування відноситься як до сімейного, так і цивільного права, тому що особисті немайнові та майнові відносини громадян з організаціями та між собою регулюються та охороняються як сімейним, так і цивільним законодавством. Для того, щоб громадянин мав змогу вступити на захист своїх порушених особистих та майнових прав, він повинен володіти цивільною дієздатністю, тобто здатністю своїми діями набувати цивільних прав та приймати на себе обов'язки. Для того, щоб особа мала здатність здійснювати юридичне значимі дії та нести за неправомірні вчинки відповідальність, вона повинна повністю усвідомлювати свої дії та бути здатною ними керувати. Тому наявність дієздатності у особи залежить від віку та стану її здоров'я. Здатність громадянина своїми діями набувати цивільних прав та створювати для себе цивільні обов'язки виникає у повному обсязі з досягненням повноліття, тобто по досягненню вісімнадцятирічного віку. Оскільки законодавство України в окремих випадках дозволяє вступ до шлюбу до досягнення шлюбного віку, то особи в цьому випадку набувають дієздатності в повному обсязі з часу вступу до шлюбу. Ті громадяни, які в змозі своїми діями набувати цивільні права та нести обов'язки, є дієздатними, отже, вони самі і без сторонньої допомоги в змозі ставати на захист своїх прав та інтересів. У випадках, коли громадяни з тих чи інших причин (неповноліття, хвороба, похилий вік) не мають можливості самостійно захищати свої права та виконувати обов'язки, над ними встановлюється опіка чи піклування, і тоді їх інтереси відстоюють опікуни чи піклувальники. Під встановленням опіки чи піклування слід вбачати призначення опікуна чи піклувальника для захисту (охорони) прав та інтересів особи, яка не має можливості повністю або частково самостійно здійснювати ці функції. Згідно до статті 128 КпШС України опіка та піклування встановлюється для виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків або з інших причин лишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів цих дітей. Опіка та піклування встановлюються також для захисту особистих і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки. Охорона дитинства в Україні визнається загальнонаціональним пріоритетом і здійснюється з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток. Основними законодавчими актами, що забезпечують втілення в життя поставленої мети є: Конституція України, Закон України «Про охорону дитинства», Сімейний кодекс України, Правила опіки та піклування (далі — Правила). У світлі зазначеного пріоритету особливої турботи потребують: діти-сироти; діти, в яких померли чи загинули батьки; діти, позбавлені батьківського піклування; діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав; діти, батьки яких визнані безвісно відсутніми або недієздатними, оголошені померлими, відбувають покарання у місцях позбавлення волі або перебувають під вартою на час слідства, або в розшуку в зв'язку з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження; діти, батькам яких тривала хвороба перешкоджає виконувати свої батьківські обов'язки," а також підкинуті діти; діти, батьки яких невідомі; діти, від яких відмовились батьки та безпритульні діти.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України. Прийнята 28 червня 1996 року., // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30 2. Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 10 січня 2002 року // «Видавничий дім» - 2004 рік. 3. Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради України. — 2001. - № ЗО - С 142. 4. Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету у справах сім'ї та молоді України, Міністерства освіти України, МОЗ України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 26. — Ст. 1252. 5. Кодекс про шлюб та сім'ю УРСР: Науково-практичний коментар / За ред. О.Н Якименка. - К., 1973. - С 170-171. 6. Учреждения для управления губерний Всероссийский Империи (ноября 7 дня 1775 года) // Законодательство Екатерины II: В 2 т. — М.: Юридическая литература, 2000. — Т. 1. — С. 410, 430 7. Сводъ Законов Россійской имперіи. — Петроградъ, 1914. — Т. X. — 4.1. 8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В. Т. Бусел. — К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. — С. 499). 9. Матвеев Г К. История семейно-брачного законодательства Украинской СССР. — К.: Изд-во Киевского университета, 1960. — С. 14-15 10. Закон УРСР. — 1926. — N» 76-69. — Ст. 440 11. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» // ВВР. — 2005. — № 6. — Ст. 147 12. Закон «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № ЗО - Ст. 142. 13. Вебере Я. Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. — Рига, 1976. 14. Верзу б Б. М. Некоторые вопросы взаимодействия органов опеки и попечительства и нотариата по защите прав и законных интересов несовершеннолетних при совершении сделок отчуждения недвижимого имущества // Нотариат. — 2000. — № 5. — С. 69-71. 15. Словарь русского языка / Составит. СИ. Ожегов. — М., 1953. 16. Ершова Н. М. Опека и попечительство над несовершеннолетними по советскому праву. — М.: Юридическая литература, 1959 17. Загоровский А. И. Курс семейного права / Под ред. и с предисловием В. А. Томсинова. — М.: Издательство «Зерцало», 2003. — С.399-448. 18. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12 січня 2006 р. № 3334-IV (набирає чинності з 1 січня 2007 року) // Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України». 19. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р. К» 20/95-ВР (із змінами, внесеними згідно із законами) // ВВР. — 1995. — № 6. — Ст. 35 20. Порядок повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1432) 21. Інструкція про порядок взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України і Адміністрацією Державної прикордонної служби України з питань приймання-передавання та повернення дітей у країни постійного проживання, затверджена спільним Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України 25 листопада 2003 р. № 1426/267, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за № 1171/8492 // Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України». 22. Постанова Верховного Суду України «Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України» від 12 червня 1998 р. № 16 // Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України». 23. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України 3 березня 2004 р. № 20/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 березня 2004 р. за № 283/8882 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції) // Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України». 24. Положення про судових вихователів, затверджене спільним наказом Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Міністерства освіти України від 15 листопада 1995 р. N° 478/63/7/5, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 березня 1996 р. за № 113/1138 // Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України ». 25. Кодекс про шлюб та сім'ю УРСР: Науково-практичний коментар / За ред. ОН Якименка. - К., 1973. - С 170-171. 26. Преамбула Закону України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради України. — 2001. - № ЗО - С 142. 27. Правила опіки та піклування, затв. наказом Державного комітету у справах сім'ї та молоді України, Міністерства освіти України, МОЗ України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 р. // Офіційний вісник України. — 1999. — № 26. — Ст. 1252.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (445)