Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (8044) 361 22 42
(8044) 361 22 52

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Курсова робота на тему: Синтаксис. Багатокомпонентні речення в творах українських письменників - "ФОРТУНА-7000"

Карточка работы:1287п
Цена:
Тема: Синтаксис. Багатокомпонентні речення в творах українських письменників
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):філологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 Розділ І. Синтаксис багатокомпонентних речень в сучасній українській літературній мові 5 1.1. Безсполучникові багатокомпонентні речення 5 1.2. Складносурядні багатокомпонентні речення 7 1.3. Складнопідрядні багатокомпонентні речення 8 1.4. Складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку 16 Розділ ІІ. Багатокомпонентні речення в творах українських письменників 20 Висновки 25 Список використаної літератури 28  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У мовленні не так уже й часто зустрічаються складні речення, так би мовити «класичного» зразка – двокомпонентні, що складаються із двох предикативних одиниць, на яких переважно зосереджено увагу в курсах синтаксису складного речення. Найчастіше в мовленні (причому в різних його стилях) виступають складні синтаксичні конструкції, що є багатокомпонентними, багаточленними складними реченнями, до складу яких входить три і більше предикативних частин, які відповідним чином пов’язані між собою в єдине ціле. Це так звані ускладнені складні, або багатокомпонентні, речення. Серед складних синтаксичних конструкцій, що складаються з кількох предикативних частин, виділяють такі різновиди: 1) безсполучникові багатокомпонентні речення; 2) складносурядні багатокомпонентні речення; 3) складнопідрядні багатокомпонентні речення; 4) складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку, - інакше – складні багатокомпонентні речення змішаного типу, серед яких, у свою чергу, виділено ще ряд підрізновидів. Вивченням синтансису багатокомпонентних конструкцій займалися такі вчені, як М.Я.Плющ, С.В.Шевчук, Б.М.Кулик тощо. Проте і на сьогодні актуальним є вивчення особливостей використання багатокомпонентних речень у творах українських письменників. Мета роботи полягає у дослідженні особливостей синтаксису багатокомпонентних речень у творах українських письменників. Предметом роботи є синтаксис, об’єктом – багатокомпонентні речення. Для того, щоб успішно досягти визначеної мети, необхідно виконати наступні завдання: - проаналізувати літературу; - розглянути особливості різних типів багатокомпонентних речень у сучасній українській літературній мові: безсполучникових, складносурядних, складнопідрядних та складних багатокомпонентних речень з різними типами зв’язку; - проаналізувати особливості вживання багатокомпонентних речень у творах українських письменників. Мета і завдання роботи зумовили таку її структуру: курсова робота складається з двох розділів, висновків та бібліографії. У першому розділі – «Синтаксис багатокомпонентних речень у сучасній українській літературній мові» - розглядаються особливості різних типів багатокомпонентних речень: безсполучникових, складносурядних, складнопідрядних та складних багатокомпонентних речень з різними типами зв’язку. У другому розділі – «Багатокомпонентні речення в творах українських письменників» - проводиться аналіз використання різних типів багатокомпонентних речень у творах українських письменників.
Объём работы:
25
Выводы:У сучасній українській літературній мові складними багатокомпонентними вважаються речення, що складаються з трьох і більше предикативних частин. Ними можуть бути складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові та комбіновані (з різними типами зв’язку) конструкції. Складні багатокомпонентні речення мають низку специфічних ознак: 1) наявність трьох і більше предикативних частин; 2) наявність у їхньому складі мінімум двох сполучників (для сполучникових речень); 3) певна специфіка порядку розміщення частин для різних типів. Для багаточленних безсполучникових речень характерними є структури, що об’єднують три і більше частини. В мовленні трапляються безсполучникові багаточленні складні речення з однотипними частинами (найчастіше), з різнотипними частинами (дуже рідко) та такі, що містять водночас однотипні й різнотипні частини. Предикативні частини багатокомпонентних складносурядних речень поєднуються в одне ціле єднальними, розділовими та протиставними сполучниками. У багаточленних складнопідрядних реченнях об’єднуються кілька підрядних частин. Серед них розрізняють такі типи: 1) конструкції з супідрядністю; 2) конструкції з послідовною підрядністю; 3) конструкції з послідовною підрядністю і супідрядністю. Супідрядність – це вид підпорядкування, коли підрядні частини (дві й більше) безпосередньо залежать від тієї самої головної частини. Супідрядність буває однорідна й неоднорідна. Однорідною супідрядністю називається такий вид підпорядкування, коли кілька підрядних частин одного типу пояснюють головну частину чи якийсь її член. Підрядні частини в однорідних супідрядних реченнях зазвичай приєднуються до головної частини за допомогою однакових сполучників. Неоднорідною супідрядністю називається такий вид підпорядкування, коли кілька підрядних частин різних типів стосуються або одного якогось члена головної частини, даючи йому різнопланову характеристику, або різних його членів. Пояснюючи один і той самий член головної частини, неоднорідні супідрядні відповідають на різні питання. Послідовна, або ступенева, підрядність характеризується тим, що одна підрядна частина залежить від головної частини, а кожна наступна – від попередньої, щодо неї підрядної, частини. Кожна підрядна частина стосовно наступної підрядної виступає в ролі головної, і всі вони становлять своєрідний блок підрядних частин. Найпоширенішим різновидом складнопідрядних речень з послідовною підрядністю є такі, в яких першою є головна частина, а далі послідовно розміщуються підрядні частини. У мовлення можливий й такий варіант, коли ланцюг підрядних частин передує головній частині. Окремий структурний тип складнопідрядних речень з кількома підрядними становлять такі, в яких підрядні частини приєднуються до головної не одним, а різними способами – супідрядності й послідовної підрядності. Конструкції з послідовною підрядністю й супідрядністю мають чимало варіантів залежно від комбінації складових частин. Крім «чистих» складносурядних, складнопідрядних і безсполучникових складних речень, у сучасній українській літературній мові функціонують складні багаточленні речення з різними типами зв’язку. Вони різноманітні з погляду можливих поєднань предикативних частин, серед них виокремлюють кілька типів: 1) із сурядністю й підрядністю; 2) із сурядністю й безсполучниковим зв’язком; 3) із підрядністю й безсполучниковим зв’язком; 4)із сурядністю, підрядністю й безсполучниковим зв’язком. В мові широко представлені речення з сурядністю й підрядністю, з підрядністю й безсполучниковим зв’язком та із сурядністю, підрядністю й безсполучниковим зв’язком. Найменшу групу становлять сполучниково-безсполучникові речення із сурядністю й безсполучниковим зв’язком. Теоретичні положення щодо багатокомпонентих речень у сучасній українській літературній мові було проілюстровано прикладами з творів українських письменників різних періодів розвитку української літератури (від І.Котляревського до П.Загребельного). Крім того, було проаналізовано твори, які належать як до прозових (твори О.Гончара, П.Загребельного, Ю.Яновського, М.Коцюбинського, М.Вовчок, П.Мирного тощо), так і до поетичних жанрів (твори Т.Шевченка, А.Малишка, В.Сосюри, Д.Павличка, О.Олеся, І.Франка, Л.Українки, М.Бажана, М.Рильського). Це дає підстави говорити про те, що багатокомпонентні речення поширені в творчості українських письменників всіх періодів української літератури та у творах будь-яких жанрів. Під час проведення дослідження було виявлено, що у творах поширені різні типи речень: прості, складні та багатокомпонентні. Найбільш поширеними є складні речення (50%), на другому місці знаходяться багатокомпонентні речення (40%), найрідше зустрічаються прості речення (10%). Загалом наведені приклади дають змогу стверджувати, що багатокомпонентні речення всіх типів (безсполучникові, складносурядні, складнопідрядні та складні багатокомпонентні речення з різними типами зв’язку) поширені в українській мові.
Вариант:нет
Литература:1. Бажан М.П. Вибрані твори: У 2 т. - Т.1: Вірші та поеми. - К.: Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська», 2003.-605с. 2. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 368с. 3. Вовчок М. Твори. - К.: 1972. - 446с. 4. Глібов Л. Твори - http://www.ukrlib.com.ua – Бібліотека української літератури 5. Головко А. Твори - http://www.ukrlib.com.ua - Бібліотека української літератури 6. Гончар О. Твори - http://www.ukrlib.com.ua - Бібліотека української літератури 7. Гордієнко К. Твори: В 2 т. - К.: Держлітвидав, 1959. 8. Довженко О. Твори: В 5 т.- К.: Дніпро, 1966. 9. Загнітко А.П. Український синтаксис. Ч. 1-2.: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – Ч.1 – 202с.; Ч.2. – 240с. 10. Загребельний П. Твори - http://www.ukrlib.com.ua - Бібліотека української літератури 11. Збанацький Ю.О. Хвилі. Єдина. — К.: Україна, 2003. — 640с. 12. Котляревський І. Твори - http://www.ukrlib.com.ua - Бібліотека української літератури 13. Коцюбинський М. Твори - http://www.ukrlib.com.ua - Бібліотека української літератури 14. Малишко А. Твори - http://www.ukrlib.com.ua - Бібліотека української літератури 15. Мирний П. Вибрані твори. – К.: Веселка, 1977. – 162с. 16. Олесь О. Твори. В двох томах.- К.: Дніпро, 1990. 17. Олійник М. Твори – http://www.ukrlib.com.ua - Бібліотека української літератури 18. Павличко Д.В. Вибрані твори: у 2 т. — К.: Українська енциклопедія, 2008. 19. Рильський М.Т. Лірика. — К.: Київська правда, 2005. — 240с. 20. Сосюра В. Твори: У 4 т. / Редкол.: Олійник Б.І. (голова) та ін.. – К.: Дніпро, 1986-1987. 21. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. –– К.: Радянська школа, 1977. 22. Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М.Я.Плющ. – К.: Вища школа, 2006. – 430с. 23. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За ред І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1972. – 315с. 24. Українка Л. Твори - http://www.ukrlib.com.ua - Бібліотека української літератури 25. Франко І. Твори - http://www.ukrlib.com.ua - Бібліотека української літератури 26. Цюпа І.А. Любисток і полин: Поезії. — К.: 1998. — 324 с. 27. Шевченко Т. Г. Кобзар. - К.: Просвіта, 2003.- 344 с. 28. Шкуратяна Н.Г., Швечук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2007. – 823с. 29. Яновський Ю. Оповідання. Романи. П'єси. — К.: Наукова думка, 1984. — 576 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (264)