Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Конституційне право »

Правовий статус біженців в Україні та його особливості

Карточка работы:9266
Цена:
Тема: Правовий статус біженців в Україні та його особливості
Предмет:Конституційне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Юрист
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київська Національна Академія Водного Транспорту (КНАВТ)
Содержание:ВСТУП 3 1 Поняття біженців за чинним законодавством України. Правовий статус біженців в Україні 5 2. Повноваження органів виконавчої влади ,які вирішують питання про надання, втрату і позбавлення статусу біженця 8 3. Надання статусу біженця 14 4. Втрата і позбавлення статусу біженця 24 5. Права та обов’язки біженців 27 ВИСНОВОК 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Метою написання моєї курсової роботи є : - дослідження та вивчення поставленого питання; - перегляд та дослідження великої кількості літератури, що стосується цієї теми; - вміння застосовувати набуті знання на практиці. Права людини в цивілізованому суспільстві надзвичайно багатогранні. Адже саме людина, її життя, свобода, честь і гідність, недоторканість і безпека являються найвищою соціальною цінністю. Люди народжуються вільними і рівними в гідності і правах, і кожний повинен володіти всіма правами й свободами, проголошеними Загальною декларацією прав людини, без будь – яких відмінностей, наприклад, у відношенні раси, кольору шкіри чи національного походження. Дискримінація у відношенні людей по ознакам раси, кольору шкіри чи етнічного походження являє собою посягання на гідність людини і засуджується як заперечення принципів Уставу ООН. Жодна держава не повинна з допомогою поліцейських заходів чи іншим чином заохочувати, захищати та підтримувати будь – яку дискримінацію за ознаками раси, кольору шкіри чи етнічного походження, яка б проводилася окремими особами, установами чи групами людей. Існування расового бар'єра суперечить ідеалам будь-якого людського суспільства. Міжнародна спільнота притримується концепції міжнародної правосуб'єктності індивідів, створення наддержавних органів захисту прав людини, пріоритету загальновизнаних принципів і норм міжнародного права про права людини по відношенню до внутрішнього національною права. Держава повинна закріплювати, а не надавати людині права і свободи, визначати їх ідеали, створювати механізми й гарантії реалізації. Конституційно закріплюються природні, невід'ємні права і свободи людини й громадянина. На сьогодні в Україні права і свободи людини закріплені в Конституції України, інших законодавчих актах. На законодавчому рівні почалось зближення з міжнародними стандартами, зокрема: відмінені основні обмеження у відношенні виїзду громадян за кордон, гарантується свобода думки і плюралізм, свобода слова і релігії, не застосовується смертна кара, посилені гарантії щодо захисту прав обвинуваченого і підозрюваного в кримінальному процесі. Разом з тим, в Україні продовжують порушуватися загальновизнані норми і принципи міжнародного права, які відносяться до прав людини. Практика діяльності Верховної Ради у цій сфері свідчить, що законодавчі реформи здійснюються повільно і недостатньо послідовно. На жаль, в Україні як законодавча, так і правозастосовча практика з питань прав людини, не відповідають високим вимогам міжнародно-правових стандартів. Слід відмітити, що в нашій державі останнім часом на можливість громадян реалізувати свої права і свободи негативним чином впливають труднощі в суспільстві, соціальна й політична напруга, досить складна криміногенна обстановка, не адаптованість багатьох людей до нових умов життя. І в той же час закладається нова концепція взаємовідносин особи й держави. Патерналістські засади цих відносин поступаються місцем соціальному партнерству й співробітництву, створюється сучасна законодавча база.
Объём работы:
31
Выводы:Низка принципових питань залишається законодавчо не врегульованою. Виходячи з цього: • потребують перегляду і суттєвого доопрацювання окремі положення Закону України “Про біженців”, зокрема, щодо часових обмежень для подання заяви про набуття статусу біженця; • потребує додаткового бюджетного фінансування реалізація окремих соціально-економічних прав біженців, зокрема права на медичне обслуговування, освіту та працю; у зв’язку з цим нагальною є необхідність розглянути питання про внесення змін до чинного законодавства України для запровадження режиму найбільшого сприяння у реалізації зазначених прав та свобод біженців; • потребують додаткового фінансування та кадрового забезпечення міграційні органи України; • назрілою є необхідність прискорити прийняття відповідного рішення щодо запровадження інституту притулку, передбаченого Конституцією України, а також ухвалення законодавчого акта про запровадження в Україні додаткових/допоміжних форм захисту осіб, які вимушено залишили країну громадянської належності або країну постійного проживання, потребують легалізації їхнього статусу з міркувань міжнародного захисту або з інших причин гуманітарного характеру, але не підпадають під пряму дію Конвенції про біженців 1951 р.; • додаткового врегулювання вимагає правовий статус тих вимушених переселенців з Абхазії, які втратили правові підстави для перебування в Україні після припинення чинності постанови Кабінету Міністрів України №674 від 26 червня 1996 р; • доцільним є прискорення прийняття відповідного закону про міграційну амністію.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України: Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Голос України, 1996, 13 липня. 2. Коментар до Конституції України. / За ред. В.Ф. Опришка. - К. - 1996. 3. Кодекси України: Станом на 26 червня 2001 р.: У 3 кн. / Верховний Суд України. — К. : Юрінком Інтер, 2001. 4. Про біженців: Закон України від 21.06.2001 р. №2557-III 5. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. №2235-III 6. Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001 р. №2491-III 7. Про правовий статус іноземців: Закон України від 04.02.1994 р. №3929-XII 8. Актуальні проблеми формування правової держави в Україні: (До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод) : Тези наук. доп. та повідомлень учасників Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених. — Х., 2000. — 224с. 9. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. - К., 2000. — 214 с. 10. Козюбра М. І., Колодій А. М., Копєйчиков В. В., Лисенков С. Л., Медведчук В. В. Основи конституційного права України: Підручник. - Стер. вид. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 288 с. 11. Конституційне будівництво в Україні: теорія та практика: Матеріали міжнар. наук.- практ. конф., присвяченої 4-й річниці Конституції України 1-3 червня 2000 року. Закарпаття, Україна. - Ужгород: Закарпаття, 2000. — 300 с. 12. Конституція незалежної України: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти. - К., 2000. — 426 с. 13. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2001. — 320 с. 14. Назаров Т. К. Правовой статус иностранцев в Украине: Учеб. пособие. — К.: Правник, 1997. — 69с. 15. Конституційне право України. / За ред. В.Ф.Погорілка. - К. - 1999. 16. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посібник. — К., Атіка, 2000. С. 91. 17. Основи конституційного права України. Під ред. проф. В.В. Копєйчикова. К., Юрінком Інтер, 1998. 18. Тодика Ю.М., Клименко Г.Б. Основи конституційного права: Навч. посібник. Харків, Консул. 1998. 19. Конституційне право України .За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка Академії правових наук України Ю. М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. 2002р.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (252)