Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Фонд оплати праці його складові

Карточка работы:61031б
Цена:
Тема: Фонд оплати праці його складові
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжнародний Інститут Управління (МІУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Теоретико-методичні основи категорій оплати праці в ринкових умовах 5 2. Формування фонду заробітної плати на підприємстві 8 3. Аналіз структури та динаміки фонду оплати праці 12 4. Державне регулювання оплати праці 15 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23 ДОДАТКИ………………………………………………………………………..25
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Подолання кризових явищ в економіці України створюють реальні умови для підвищення доходів населення, насамперед, їх основної складової – оплати праці працюючих. Необхідність збільшення заробітної плати і, відповідно, фонду оплати праці (ФОП) обумовлюється державним курсом на побудову соціально орієнтованої економіки, досягнення нової якості життя громадян, подолання бідності. Важливість цих питань посилюється визначеною Урядом стратегією щодо формування в українському суспільстві потужного середнього класу. Перехід до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки вимагає істотного покращання якості трудового потенціалу, посилення творчої активності працівників. З оплатою праці пов’язане розширення ємності внутрішнього ринку для стимулювання вітчизняних товаровиробників, збільшення заощаджень населення як важливого джерела інвестицій в економічний розвиток. Нарешті, необхідність належної збалансованості економічних інтересів учасників виробництва потребує збільшення частки оплати праці у структурі суспільного продукту. Таким чином, нові економічні цілі та стратегія державної політики підвищують актуальність обґрунтування регуляторних важелів у сфері оплати праці, державного регулювання ФОП, його прогнозування в системі макропоказників. Важливі аспекти дослідження проблем реформування та регулювання заробітної плати, напрямів її підвищення та зменшення диференціації працюючих за її розмірами знайшли висвітлення та набули розвитку в працях багатьох українських та зарубіжних вчених. Водночас, протягом тривалої кризи в умовах знецінення вартості робочої сили, деформації усієї системи оплати праці, зменшення доходів працюючого населення (навіть у більшій мірі ніж падіння продуктивності праці) проблеми прогнозування ФОП на макрорівні і взагалі питання державного регулювання оплати праці не знайшли достатньо широкого розповсюдження у дослідженнях. Тому на сучасному етапі вивчення цих питань є особливо актуальним і має суттєве теоретичне і практичне значення.
Объём работы:
23
Выводы:Виконаний в роботі аналіз формування та регулювання ФОП дає змогу зробити наступні висновки. 1. Відсутність обґрунтованої державної політики щодо оплати праці на фоні загального економічного зростання призвела до того, що заробітна плата перестала виконувати свої базові економічні функції – забезпечувати відтворення робочої сили, бути регулятором ринку праці та стимулом до праці. Це зумовило необхідність посилення державного регулювання оплати праці та удосконалення прогнозування ФОП, що дозволить розробити комплекс заходів щодо формування потужного середнього класу в Україні на основі моделювання процесів у соціально-трудовій сфері. 2. У результаті уточнення теоретико-методологічних підходів щодо визначення категорій оплати праці у зв’язку із запровадженням національного рахівництва в Україні виявлено принципову різницю у тлумаченні “оплати праці” у СНР, що відображає ціну робочої сили, та “ФОП”, який є частиною цієї ціни. Крім того, аналіз свідчить про недостатню обґрунтованість визначення категорії “вартість робочої сили” у вітчизняній статистиці, яка трактує її як фактичні витрати роботодавця на робочу силу, тобто ціну робочої сили. 3. Середню вартість робочої сили некваліфікованого працівника доцільно визначати на основі врахування традиційного для даного етапу розвитку фонду життєвих засобів, об’єктивно необхідних для відтворення робочої сили, витрат на соціальне страхування та рівня доходності виробництва. Вартість робочої сили кваліфікованого працівника, крім вказаних параметрів, має враховувати середні витрати на професійну підготовку. На відміну від останньої індивідуальна вартість робочої сили базується на індивідуальному коефіцієнті професійно-кваліфікаційного рівня та результатах господарської діяльності конкретного підприємства. Такі розрахунки дозволять реально оцінити вартість робочої сили та будувати на її базі принципово нову систему оплати праці. 4. Попри незаперечні позитивні досягнення в економіці, які спостерігаються починаючи з 1999 року, у системі оплати праці навіть на фоні кількісного зростання основних показників заробітної плати відчутно посилилися окремі негативні тенденції, які виникли з початку ринкових реформ, зокрема деформації у структурі ФОП, динаміці і розподілі найманих працівників, низький рівень заробітної плати та її необґрунтована диференціація, зростання податкового навантаження на неї та, відповідно, її “тінізація” тощо. Таке становище сформувалося під впливом руйнації системи нормування та організації праці і заробітної плати, недостатньо ефективного державного і колективно-договірного регулювання заробітної плати та невиваженої податкової політики. 5. Вплив зміни ФОП на зростання обсягів виробництва та ВВП реалізується через посилення виробничих факторів, стимулювання попиту на внутрішньому ринку, збалансування економічних інтересів основних учасників виробництва. Проте, як показує аналіз, процес зростання ФОП відбувається надто повільно, тому його відповідний вплив за усіма напрямами залишається слабким. За умов активізації урядових рішень щодо прискорення динаміки ФОП можливим стане перетворення його на ефективний стимулятор розвитку вітчизняного виробництва. 6. До основних складових механізму державного регулювання ФОП доцільно віднести організаційне, правове, інформаційне, економічне (насамперед, програмно-прогностичне) забезпечення. Як найбільш важливі напрями удосконалення вказаного механізму пропонуються: покращання правового захисту та контролю у сфері оплати праці і зайнятості; створення сприятливих умов для ефективного формування ФОП. У їх складі особливе значення мають: реформування основних законодавчо визначених елементів державного регулювання заробітної плати, зокрема, наближення МЗП до прожиткового мінімуму, недопущення посилення експлуатації працівників, посилення контролю держави за дотриманням трудового законодавства, удосконалення системи оподаткування тощо. Оптимальне поєднання традиційних методів та інструментів регулювання з нетрадиційними підходами забезпечить найповніше виконання заробітною платою притаманних їй функцій.
Вариант:нет
Литература:1. Балабушка Н.М. Проблеми в системі оплати праці та перспективи їх вирішення у середньостроковому періоді // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 18. / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2002. - С. 112-115. 2. Бойчик I. М., Харiв М. С., Хончам М. I., Пiча Ю. В. Навч. посiбник Економiка пiдприємства. - : "Каравела" , 2000. - 293 с. 3. Вигуржинская С. Ю. Учебное пособие к лекциям и практическим занятиям по курсу "Экономика и организация производства"-Одесса; ОГАХ., 2000.- 22с. 4. Дмитренко Н.М. Заборгованість із виплати заробітної плати: стан та перспективи погашення // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 23. / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2003. - С. 76-81. 5. Дмитренко Н.М. Окремі теоретико-методичні підходи до прогнозування фонду оплати праці на макроекономічному рівні // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 11 (42) . / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2004. - С. 87- 91. 6. Дмитренко Н.М. Оплата праці найманих працівників на малих підприємствах України // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип.12 (43). / Наук. ред. І.К. Бондар. – К., 2004. - С. 60-64. 7. Економiка пiдприємства. Збiрник практичних задач i конкретних ситуацiй. Навч. посiб. / С. В. Покропивний та iнш. - КНЕУ, 2000. - 328 с. 8. Економiка пiдприємства.: Навч. посiб./ А. В. Шегда, Т. М.Литвиненко та iн.,:За ред. А. В. Шегди. - К.: Знання-Прес, 2002. - 335 с. 9. Економiчна енциклопедiя: У трьох томах. Вiдп. ред. С. В. Мочерний. - К. "Академiя" 2000. - 840 с. 10. Закон Украiни "Про оплату працi" // Нове законодавство Украiни. Випуск 3 - К., 1993. 11. Закон Украiни "Про пiдприємництво " // Нове законодавство Украiни. Випуск 2 - К., 1992. 12. Лазебна М.В., Балабушка Н.М. Структурні зрушення та рівень доходів та витрат населення в 2000 році // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 12. / Наук. ред. І.К. Бондар. - К., 2001. - С.111-115. 13. Экономика предприятия. Учебник. Под редакцией Л. Г. Мельника, Сумы, 2002.– 245с. 14. Экономика предприятия. Учебник. Под редакцией Н. А. Сафронова, М. , Юрист. 2001.– 451с. 15. Экономика предприятия. Учебник./ Под редакцией А. Добрынина. - С. - П Питерком., 2003 - 448 с.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)