Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Збутовий маркетинг / Маркетинг збуту»

Основні завдання оптових підприємств на товарному ринку

Карточка работы:5540б
Цена:
Тема: Основні завдання оптових підприємств на товарному ринку
Предмет:Збутовий маркетинг / Маркетинг збуту
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади діяльності оптових підприємств 3 1.1. Напрями, завдання та функції оптових підприємств 3 1.2. Типи та форми оптових підприємств 9 1.3. Методи збуту товарів 16 1.4. Маркетингові рішення оптової та роздрібної торгівлі 19 Висновки до розділу 1 25 Розділ 2. Організація діяльності оптової торгівлі підприємства «Ходак» 26 2.1. Завдання управління, закупівлі, продажу 26 2.2. Характеристика і аналіз маркетингу на підприємстві 31 2.3. Маркетинг збуту 43 Висновки до розділу 2 51 Розділ 3. Шляхи вдосконалення роботи оптових підприємств на товарному ринку України 52 3.1. Вдосконалення роботи оптових підприємств на товарному ринку України 52 3.2. Рекомендації щодо складування та зберігання товарів 54 3.3. Шляхи покращення роботи з покупцями оптових підприємств 57 Висновки до розділу 3 62 Висновки 63 Список використаних джерел 64
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Торгівля – широка область підприємницької діяльності і сфера праці – одержала в останні роки нові імпульси свого розвитку, істотно розширивши "поле і правила гри" в економіці перехідного періоду. У неї влилося багато нових заповзятливих людей, у ряді випадків докорінно поміняли професію і життєві орієнтири. Однак уміння грамотне, а головне, ефективно торгувати це тонке мистецтво, у якому покладатися лише на невеликий практичний досвід, здоровий глузд і інтуїцію зараз уже недостатньо. Процес насичення споживач кого ринку товарами і зростання конкуренції зажадають від тих, хто недавно влився в цей бізнес і хоче надовго в ньому залишитися, глибоких і всебічних знань його основ у розрізі різних аспектів торговельної діяльності. Переучуватися необхідно і багатьом працівникам торгівлі великим стажем, що після приватизації підприємств залишилися наодинці з ринком, без опіки фахівців своїх колишніх торговельних об'єднань і інших і управлінських структур. Багато отримані ними «ще в тій економіці» знання і практичних навичок вступили в протиріччя із сучасною ринковою практикою, не відповідають новим умовам господарювання і комерційних можливостей, і, отже, вимагають істотної зміни. Здавалося б, в умовах значного розширення можливостей вивчення закордонної літератури з питань ринкової економіки проблем із придбанням нових знань не виникає – тільки читай і використовуй рекомендації з менеджменту, маркетингу, фінансам і своєму торговельному бізнесові стане «не гірше, ніж у них». На жаль, використовувати більшість з цих закордонних рекомендацій у наших умовах поки ще неможливо в силу нееквівалентного потенціалу економіки, недостатньо сформованих ринкових відносин, нерозвиненості торговельної інфраструктури, не відповідності наших законодавчих норм правовим аспектам діяльності торговельних фірм у країнах з розвитий ринковою економікою.
Объём работы:
62
Выводы:Хоча розглянуте мною підприємство має низьку рентабельність, але все-таки має величезний потенціал розвитку. На сучасний момент діяльність підприємства не можна оцінити як оптимальну. Аналізуючи ранні місяці роботи підприємства можна сказати, що підприємство приносило реальний прибуток. Виходом з цього положення є ряд заходів, спрямованих на повернення старих покупців за рахунок більш якісного асортименту, ціновий і збутовий політики. Асортимент ціни і збут – це три кити, на яких тримається торговельне підприємство. Успішна реалізація кожного з них окремо не дає ефекту, який можна було б одержати, ув’язав усіх трьох між собою. Таким чином, залежність асортименту і цін виражається тим, що рівень закупівельних цін впливає на формування асортименту, а існуючий асортимент, його ширина і глибина впливають на установку відпускних цін. Ціна впливає на організацію збутової політики, а збут, у свою чергу, впливає на формування ціни. Також збутова політика повинна бути ув'язана з асортиментом, тому що побажання покупців формують асортимент, а реальний асортимент визначає способи ведення продажів. Таким чином, керування формуванням асортименту, установкою цін і розробкою збутової політики необхідно здійснювати, з огляду на зв'язку між ними. Приймаючи в увагу постійно мінливу кон'юнктуру ринку, і асортимент, і ціни, і збут необхідно регулярно переглядати й оцінювати результат від уведення тих або інших змін. Для здійснення регулярного аналізу необхідно затрать і час і кошти. Але це дозволить досягти конкурентних переваг. Здобуваючи, таким чином, фінансову міць такі підприємства серйознішають перешкодою на шляху розвитку дрібних оптових фірм. У результаті чого дрібні фірми, що працюють у близькому сегменті, змушені знаходити обхідні шляхи. З іншої сторони ринок у сфері оптової торгівлі продуктами харчування є дуже великим. Тут завжди можна буде знайти нішу або витиснути одного з багатьох конкурентів. Знання ринку, законів торгівлі головним чином визначають успіх підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Алексунин В.А. Международный маркетинг. Учебное пособие. - М.: Издательский Дом "Дашков и Ко", 2000. - 160 с. 2. Азоев Г. Л., Челенков А. П. Конкурентные преимущества фирмы - М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. 3. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логістика коммерции. Ростов-на-Дону, 2001. 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - Спб: Питер Ком, 1999. 5. Ансофф И. Стратегическое управление.-М.: Экономика, 1989. 6. Ассзль Г. Маркетинг: принципи и стратегия. - М.: ИНФРА, 1999. - 804 с . 7. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг.Загальний курс/ Пер. з англ.: навч. пос. - М.: Видавничий дім "Вільямс", 2001. - 608 с 8. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., АннХ, Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - 702 с. 9. Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник. - Харьков: Консул, 2003. 10. Боуэм К. Основы стратегического менеджмента. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 11. Верба В.А., Заґородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 322 с. 12. Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания. - М.: Издательство «Финпресс», 2000. 13. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Гардарики, 2000. 14. Внешнеторговые операции / Сост.: И.С. Гринько. - Сумы, 1994. 15. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Л.Е. Стровского. - 2-е изд. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 823 с. 16. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - К.: Знання-Прес, 2002. 17. Гаркавенко С.С. Маркетинг - К.: Лібра, 1998. — 382 с. 18. Г.М. Дроздова. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172 с. 19. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. - К., 1990. 20. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое право. -М., 1990. 21. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1996. 22. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник/ В.Г. Герасимчук. - Київ: Вища школа, 1994. - 327 с. 23. Гончарук Я.А. Маркетинг: Навчальний посібник у тестах/ Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський. - Київ: КНЕУ, 2002. - 314 с. 24. Гіл Ч.В. Міжнародний бізнес. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. 25. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры/ Е.П. Голубков. - Москва: Дело, 1995. - 192 с. 26. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Финпресс, 1998. - 416 с. 27. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций: Учеб.-практ. пособие. - 2001. 28. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие/ Пер. с нем. A.M. Макарова; Под ред. И.С. Минко. - М.: Высш. шк., 1995. -255с. 29. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер. с англ.: Учеб. пособие/ Д. Джоббер. - второе издание. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. - 688 с. 30. Дмитрук М. Стратегічний маркетинг: данина моді високих понять чи інструмент конкурентної боротьби?.. // Маркетинг и реклама - 2003. - №5-6. с. 32-37. 31. Дениелс Джон Д., Радеба Ли X.. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. - 6-е изд. - М., 1994. 32. Джонсон Дж. С., Вуд Д., Вордлоу Д. Современная логистика. - М.: Издательский дом "Вільямс", 2002. 33. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии/ П. Дойль. - 3-е изд.. - СПб.: Питер, 2002. - 544 ил. - Пер. с англ. 34. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Минск.: НПЖ "Финансы, учет, аудит", 1997. - 464 с. 35. Дэниеле Джон Р., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции.-М.: Дело, 1988. 36. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник. - М.:Юристъ, 2002.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (5)