Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Податкові органи в системі управління фінансами

Карточка работы:9272
Цена:
Тема: Податкові органи в системі управління фінансами
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Спеціальна адвокатська підготовка
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Академія Адвокатури України (ААУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Правові основи регулювання діяльності державної податкової адміністрації України 5 2. Структура та завдання державної податкової адміністрації України 8 3. Функції, права та обов’язки державних податкових адміністрацій 13 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У державному регулюванні розвитку економіки провідне місце належить фінансовій політиці держави, умовою реалізації якої виступає державний фінансовий контроль. Подальший розвиток в Україні демократичних тенденцій, здійснення правової та економічної реформ вимагають оптимізації контрольних механізмів. В умовах проблематичності наповнення бюджетів та державних цільових фондів і, зважаючи на те, що дохідна частина бюджету майже на 70 % складається з податкових надходжень, особливо гостро постає питання контролю за справлянням податків. Провідна роль у вирішенні даної проблеми відводиться саме державній податковій службі, головним завданням якої є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). На сьогоднішній день практика діяльності органів ДПС вказує на необхідність вивчення сутності, змісту контролю, розгляду механізму його проведення. Окремі сторони контрольної діяльності органів державної податкової служби України були частково розглянуті у наукових працях О.Д. Василика, Л.К. Воронової, В.П. Завгороднього, М.П. Кучерявенка, В.А. Онищенка, Л.А. Савченко, О.П. Чернявського, А.О. Чугаєва та публікаціях інших авторів. Мета курсової роботи полягає у тому, щоб на основі врахування досягнень юридичної й економічної наук, аналізу законодавства України та практики його застосування, розкрити правові проблеми організації та здійснення фінансового контролю органами ДПС України, визначити місце їх контрольної функції серед інших функцій, сформулювати пропозиції щодо удосконалення національного законодавства. Для досягнення цієї мети були визначені головні завдання роботи: – визначити сутність і призначення контрольної функції органів ДПС України, її місце серед інших функцій; – дослідити об’єкт і предмет фінансового контролю органів ДПС; – проаналізувати завдання податкових органів у сфері контролю, їх права, обов’язки при здійсненні контрольних дій та відповідальність; – визначити шляхи підвищення ефективності здійснення контролю органами ДПС у сучасних умовах та фактори негативного впливу на нього. Об’єктом курсової роботи є суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення фінансового контролю органами ДПС України. Предметом роботи є теоретичні й методологічні проблеми правового регулювання організації та здійснення фінансового контролю органами ДПС України. Методи дослідження. Основним методом пізнання об’єкта дослідження є системний, використання якого дало змогу здійснити аналіз контрольної функції органів ДПС у взаємозв’язку та взаємоузгодженості з іншими функціями. Теоретико-методологічною основою дослідження стали також такі наукові методи: діалектичний, порівняльно-правовий, формально-догматичний (спеціально-юридичний), логіко-семантичний, системно-структурного аналізу. Кожен із названих методів використовувався не ізольовано, а у поєднанні з іншими. За допомогою формально-догматичного методу досліджувались зміст і сутність контрольної функції органів ДПС, завдання, права та обов’язки податкових органів, здійснювалася зовнішня наукова обробка правового матеріалу.
Объём работы:
25
Выводы:У системі чинного законодавства України відсутнє єдине законодавче джерело, яке б чітко акумулювало і впорядковувало всі складові фінансового контролю, визначало розгорнутий механізм здійснення контрольної діяльності (функції, принципи, форми, методи контролю тощо). Нормативно-правові акти, що регулюють податкові відносини, мають ряд суттєвих недоліків, неузгоджені між собою, є неконкретними, нестабільними, не містять достатніх правових гарантій для учасників податкових відносин. Контрольна функція органів ДПС полягає у перевірці правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податків та інших обов’язкових платежів, виявленні та аналізі порушень, а також у забезпеченні удосконалення роботи власне державного органу. Обсяг, зміст, ступінь використання та форми реалізації контрольної функції органів ДПС залежать насамперед від їх правового статусу. На сьогодні відсутнє нормативне забезпечення механізму реалізації контрольної функції. Оскільки фактично до відання органів державної податкової служби віднесено більше питань, ніж обумовлено податковим законодавством у понятті „податковий контроль”, то помилково говорити про те, що контрольна діяльність органів ДПС України повністю охоплюється поняттям „податковий контроль”. Органи ДПС України відповідно до чинного законодавства здійснюють саме фінансовий контроль. Законодавством введено поняття „механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів)”, але зміст цього поняття не розкрито. В інших нормативно-правових актах застосовується термін „стягнення”. Об’єкт фінансового контролю органів ДПС можна визначити як дію чи бездіяльність платників податків, що оцінюється з погляду законності додержання ними податкового законодавства, правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових фондів відповідних платежів, а також інша діяльність державної податкової служби, під час якої реалізується їх контрольна функція. Предметом фінансового контролю органів ДПС є документація, яка містить інформацію про діяльність підконтрольних суб’єктів щодо руху коштів, матеріальних цінностей. Доцільно виділити такі форми та методи фінансового контролю, які використовують органи ДПС України: форми – перевірка; облік платників податків; облік податків, зборів (обов’язкових платежів); методи – а) прямі методи: дослідження предметів і документів платника податку, огляд приміщення (території) і предметів, інвентаризація, експертиза, обстеження, контрольний обмір, інспекція, спостереження, метод балансових узгоджень, контрольний запуск продукції; б) непрямі методи – метод економічного аналізу; метод розрахунку грошових надходжень; метод контролю витрат і доходів платника податків; розрахункові методи; отримання інформації про платника податків від третьої особи; метод розрахунку грошових надходжень; метод зворотного рахунку.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28.06.1996 р. 2. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 4.12.1990 р. (із останніми змінами та доповненнями від 21.12.2000 р.) 3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.92 р. (із останніми змінами та доповненнями від 18.01.2001 р.) 4. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. (із останніми змінами та доповненнями від 17.05.2001 р.) 5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 р." від 7.12.2000 р. 6. Закон України "Про організаційно - правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30.06.1993 р. (із останніми змінами та доповненнями від 23.03.2000 р.) 7. Постанова Кабінету Міністрів "Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України" від 15 листопада 1996 р. із останніми змінами і доповненнями від 25.08.98 р. 8. Указ Президента "Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України" від 13.07.2000 р. 9. Указ Президента "Питання державних податкових адміністрацій" від 30.10.1996 р. 10. Указ Президента "Про символіку державної податкової служби в Україні" від 23 червня 2001 р. 11. Воронова Л., Кучерявенко М. Фінансове право: навчальний посібник в 2-х томах - Харків, Консум, 2000. 12. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права - Київ, Знання, 2001. 13. Офіційний сайт Державної податкової служби України - www.sta.gov.ua 14. Стефанюк І. Б. Державне управління і фінансовий контроль в умовах ринку / Фінанси України. - К. - 1999.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (193)