Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

Карточка работы:1455п
Цена:
Тема: Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2010
Специальность (факультет):економіка підприємства
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні   основи амортизаційної  політики підприємства 5 1.1 Сутність амортизації та амортизаційної політики підприємства 5 1.2  Методичні основи визначення амортизаційних відрахувань 8 1.3. Роль  та  значення амортизаційної   політики підприємства 12 Розділ 2. Аналіз амортизаційної політики ТОВ «Трайдент» 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства 15 2.2 Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ «Трайдент» за 2007-2009 рр. 16 2.3. Особливості амортизаційної політики підприємства 18 Розділ 3. Шляхи вдосконалення амортизаційної  політики ТОВ «Трайдент» 25 3.1 Пропозиції по вдосконаленню амортизаційної  політики ТОВ «Трайдент» 25 3.2 Обґрунтування напрямків вдосконалення амортизаційної  політики ТОВ «Трайдент» 30 Висновки 35 Список використаної   літератури 37 Додатки 39
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності зміщується до основної ланки всієї економіки – підприємству. Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція, надаються необхідні послуги. На підприємствах зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології. На підприємстві досягаються зниження до мінімуму витрат виробництва і реалізації продукції. У процесі свого використання капітал перебуває в постійному русі як у межах діяльності окремого підприємства, так і в економічній системі країни в цілому. Процес такого постійного руху характеризується терміном «оборот капіталу», під яким розуміється процес безперервного руху капіталу в економічній системі, що супроводжується послідовним перетворенням однієї його форми в іншу. Головною частиною капіталу підприємства є основні засоби, які створюють основу (виробничу базу) для виготовлення продукції і взагалі нормального функціонування підприємства. Основний капітал формує ту частину активів підприємства, що беруть участь у багатьох виробничих циклах, частинами переносячи свою вартість на вартість готової продукції. Основні активи становлять виробничу основу підприємств (будівлі, споруди, машини, устаткування, ін.), звідси – їх назва. Перехід до принципово нової, інтенсивної, високоефективної моделі відтворення основних фондів може бути здійснений лише шляхом розробки власної національної структурної та інвестиційної політики, науково-технічної стратегії. Першочерговими завданнями є структурна перебудова й оновлення базових галузей промисловості, технічне переозброєння та перепрофілювання машинобудування й на цій основі  - широкомасштабне оновлення всієї економіки, перехід до інтенсивного наукомісткого ресурсозберігаючого   типу суспільного відтворення, Це буде загальною передумовою переходу від «ремонтного» типу оновлення технічної бази підприємств до сучасного інноваційного. В зв’язку з цим особливо актуального значення набуває амортизаційна політика підприємства, адже сума амортизаційних відрахувань стає важливим джерелом формування фінансових ресурсів суб`єктів господарювання і основним для забезпечення інвестиційної діяльності. Таким чином, метою даної роботи є дослідження особливостей формування амортизаційної політики підприємства. Для досягнення мети роботи потрібно вирішити наступні завдання: • вивчити сутність амортизації та амортизаційної політики підприємства; • дослідити методичні основи визначення амортизаційних відрахувань; • оцінити роль  та  значення амортизаційної   політики підприємства; • здійснити аналіз амортизаційної політики ТОВ «Трайдент»; • розробити шляхи вдосконалення амортизаційної політики ТОВ «Трайдент» . Предмет курсової роботи: амортизаційна політика підприємства. Об’єкт курсової роботи: ТОВ «Трайдент».
Объём работы:
34
Выводы:За результатами проведеного дослідження можемо зробити наступні висновки. В залежності від характеру участі в господарському процесі та швидкості обороту всі майнові цінності підприємства підрозділяються на два основних види: 1) оборотні активи; 2) позаоборотні активи. Позаоборотні активи являють собою сукупність майнових цінностей підприємства, що багато раз приймають участь в процесі його господарської діяльності та переносять на витрати  обертання свою використану вартість частинами.  Основні засоби, які є частиною позаоборотних активів підприємства, – це грошова оцінка основних фондів як матеріальних цінностей, що мають тривалий період функціонування. Основні засоби, що знаходяться на підприємствах, поступово зношуються. Амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, основних засобів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Амортизації підлягають всі основні засоби, крім землі. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Для нарахування амортизації підприємства можуть використовувати один з наступних методів: прямолінійного списання; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий або податковий. Досліджуваним підприємством є ТОВ „Трайдент”, який займається випуском та реалізацією косметики та товарів побутової хімії. Особливістю амортизаційної політики підприємства є те що, нарахування здійснюються за прямолінійним методом, інші методи не використовуються, основні засоби підприємства враховуються по трьом групам. При використанні метода прямолінійного списання можна відзначити наступне, цей метод має свої преваги та недоліки. Переваги даного методу являється простота розрахунку та рівномірність розподілу суми амортизації між обліковими періодами, що забезпечує співставленість вартості продукції з доходом від її реалізації. Недоліком його вважають те, що він не враховує моральний знос, відмінності виробничої потужності основних засобів в різні роки їх експлуатації та необхідність збільшення витрат на ремонт в останні роки служби. Доцільність застосування методів прискореної амортизації пояснюється наступними причинами: найбільша інтенсивність використання основних засобів припадає на перші роки їх експлуатації, коли вони фізично і морально ще являються новими; накопичуються засоби для заміни амортизуємого об’єкту у випадку його швидкого морального старіння та інфляції; забезпечує можливість збільшення частки витрат на ремонт амортизуємих об’єктів, яка приходиться на наступні роки їх використання, без відповідного збільшення витрат виробництва ( за рахунок того, що сума нарахованої амортизації в ці роки зменшується).
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3.04.1997 р. № 168/97-ВР з наступними змінами і доповненнями. 2. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91р. із змінами від 18.11.97р. №639/97. 3. Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом Мінфіну №291 від 30.11.99 р. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. // Дебет-кредит. – 2000. № 20. – С. 82-86. 5. Лист ДПАУ «Про нарахування амортизації за основними засобами, отриманими безкоштовно» від 01.07.98 р. №7866/10/15. 6.  Лист ДПАУ «Про бухгалтерську та повну амортизацію» від 26.02.2001 р. №2338/7/15 – 1117. 7. Анализ хозяйственной деятельности в промышлености /Под общ. ред.В.И. Стражева. - Минск:"Вышейша школа", 2001 . – 212 с. 8. Мних Є.В. Економічний аналіз. – К., 2003 – 412 с. 9. Костенко Т.Д., Підгора Є.О. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства.- К.: УНЛ, 2005. – 400 с. 10. Івахненко В.М., Горбаток Н.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз - К: КНЕУ,2003р. – 280 с. 11. Економіка підприємства / за ред. С.Ф. Покропивного/, -К: КНЕУ,2005р. – 380 с. 12. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навч.посібник. – Львів: Новий світ, 2004 – 344 с. 13. Шегда А. В. Экономика предприятия: Учеб. пособие для студентов вузов. — К.: Знання, 2003. — 511 с. 14. Прокопенко І.В., Ганін В.У. Курс економічного аналізу. Підручник за ред.. І.В.Прокопенка.  – К.: Атіка, 20004 – 384 с. 15. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. – К., 2006 – 588 с. 16. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К.: Тектораль, 2003. – 312 с. 17. Управление производством: инструменты, которые работают.  Под ред. Голоктеева К.- М.:2008, - 251с. 18. Управленческие решения. Учебное пособие. Под ред. Злобина Н.В. – М.: ТГТУ, 2007 - 80с. 19. Экономика, организация и управление предприятием. Учебное пособие. Под ред. Зайцева Н.Л.- М.:2008, 2-е изд.- 455с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)