Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення

Карточка работы:5544б
Цена:
Тема: Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Адміністрвтивне стягнення 5 1.1. Поняття і мета адміністративного стягнення 5 1.2.Класифікація адміністративних стягнень 6 1.3. Система і види адміністративних стягнень 7 1.4. Порядок накладення адміністративних стягнень 13 Розділ 2.Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень 16 2.1.Поняття виконання постанови про адміністративне стягнення 16 2.2.Порядок виконання постанов 20 Висновок 25 Список використаних джерел 27
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми виконання постанови про адміністративне стягнення адміністративного права, основні особливості та проблеми здійснення . Адміністративні стягнення, як один з видів адміністративного примуса, необхідно відрізняти від запобіжних заходів. Останні, незважаючи на деяку схожість, не є мірами адміністративної відповідальності. адміністративного попередження, адміністративного припинення, є вичерпним і містить у собі: — попередження; — штраф; — вилучення предмета, що став знаряддям здійснення або безпосереднім об'єктом адміністративної провини; — конфіскація предмета, що став знаряддям здійснення або безпосереднім об'єктом адміністративної провини; грошей, отриманих унаслідок здійснення адміністративної провини; — позбавлення спеціального права, наданого громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); — виправні роботи; — адміністративний арешт. Попередження — це завжди основне стягнення морального характеру. Попередження, як адміністративне стягнення, варто відрізняти від попередження, як запобіжного заходу, що застосовується для недопущення подальшого здійснення адміністративної провини (наприклад, попередження про припинення несумлінної реклами). Штраф — це адміністративне стягнення матеріального (грошового) характеру. Воно є одним з найбільш розповсюджених стягнень. Як правило, розмір штрафу установлюється виходячи з кратності неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Вилучення предмета, що став знаряддям здійснення або безпосереднім об'єктом адміністративної провини (стаття 28 КпАП). Дане адміністративне стягнення полягає в тому, що: — у правопорушника примусово вилучається визначений предмет; — вилучений предмет підлягає реалізації; — колишньому власникові передається виручена сума після відрахування витрат по реалізації предмета. Темою дослідження даної курсової роботи є виконання постанови про адміністративне стягнення
Объём работы:
24
Выводы:Адміністративну відповідальність іноді ототожнюють з адміністративним стягненням. Представляється, що така точка зору помилкова, оскільки поняття адміністративної відповідальності набагато більше поняття адміністративного стягнення, тому що воно містить у собі, крім покарання, виховання і попередження. Адміністративні стягнення, на відміну від карних стягнень, накладаються широким колом державних органів і посадових осіб (статті 218-244 КпАП). При цьому вони можуть накладатися як колегіально (адміністративними комісіями, виконавчими комітетами сільських, селищних рад і ін.), так і одноосібно (суддею, командиром військової частини, головним державним інспектором пожежного нагляду й ін.). Адміністративні стягнення тісно зв'язані між собою і складають визначену логічну систему, що закріплена в статті 24 КпАП України. Слід зазначити, що міри адміністративного стягнення розміщаються в даному переліку у визначеному порядку: від менш строгого до більш строгого Законодавством може бути передбачене адміністративне виселення з меж України іноземних громадян і осіб без громадянства за здійснення адміністративних провин, що грубо порушують установлений правопорядок. Діюче адміністративне законодавство передбачає ряд гарантій дотримання принципу законності, зокрема: — стаття 24 КпАП передбачає вичерпний перелік адміністративних стягнень, за межі якого компетентний орган або посадова особа виходити не може; — за кожну адміністративну провину може бути накладено тільки одне основне або основне і додаткове адміністративне стягнення, передбачене санкцією відповідної правової норми. При цьому до правопорушника одночасно можуть застосовуватися міри дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності; — компетентний орган або посадова особа не може виходити за межі передбаченого правовою нормою розміру адміністративного стягнення як убік зменшення, так і убік його збільшення. Індивідуалізація адміністративної відповідальності виявляється в тім, що у відповідності зі статтею 33 КпАП при накладенні адміністративного стягнення враховується особистість правопорушника, ступінь його провини, майновий стан, обставини, що зм'якшують і обтяжують відповідальність.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України 2. Закон України „Про виконавче впровадження” 3. Коломоєць Тетяна Олександрівна, Гулєвська Ганна Юріївна. Адміністративне право: Навч.-метод. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" МОН. — Запоріжжя : ЗНУ, 2006. — 140с 4. Миколенко Александр Иванович. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учеб. пособие. — 2. изд., доп. — Х. : Одиссей, 2006. — 351c. 5. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посіб. для юрид. ф- тів та юрид. клінік / Центр політико-правових реформ / Н.В. Александрова (заг.ред.), Р.О. Куйбіда (заг.ред.). — К. : Конус-Ю, 2006. — 255с 6. Авер'янов Вадим Борисович, Андрійко Ольга Федорівна, Битяк Юрій Прокопович, Голосніченко Іван Пантелійович, Ківалов Сергій Васильович. Адміністративне право України: Академічний курс:Підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.:У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Вадим Борисович Авер'янов (голова ред.кол.) — К. : Юридична думка, 2004. — Бібліогр.: с. 572-575. 7. Административное право Украины: Перевод с укр. языка учебника "Адміністративне право України" / Одесская национальная юридическая академия / С.В. Кивалов (общ.ред.). — Х. : Одиссей, 2004. — 880с 8. Адміністративне право: Програма вивчення дисципліни, плани практ. занять та метод. вказівки до самостійної роботи студ. спец. 7.060101 "Правознавство" / Укоопспілка ; Львівська комерційна академія / М.В. Костів (уклав) — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 43 с. — Бібліогр.: с. 39-43. 9. Гончарук Степан Тихонович. Основи адміністративного права України: Навч. посіб.. — К., 2004. — 200с. — Бібліогр.: с. 192-196. 10. Грянка Григорій Володимирович, Матвійчук Валерій Костянтинович, Нікітін Юрій Вікторович. Адміністративне право України: Практикум / Національна академія управління. — К. : Азимут-Україна, 2004. — 144с. 11. Крегул Юрій Іванович. Адміністративне право України: Навч. посібник-практикум / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2004. — 190с. 12. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 544с. 13. Константий Олександр Володимирович. Джерела адміністративного права України / НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України. — К. : Українське агенство інформації та друку "Рада", 2005. — 120с 14. Ней Наталя Сергіївна, Хохуляк В'ячеслав Віссаріонович. Адміністративне право України (Загальна частина): Плани семінар. занять / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2005. — 24с. 15. Паращенко Микола Іванович, Сінченко Юрій Павлович. Адміністративне право України (Загальна частина): Для студ. спец. 5.060101 денної форми навчання:Навчально-практ. посібник у схемах / Сумський держ. ун-т — Суми : Видавництво СумДУ, 2005. — 52с. 16. Стояцький Михайло Миколайович. Адміністративне право України: Навч.-метод. посіб. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2005. — 36с 17. Шкарупа Віктор Костянтинович, Коваль Микола Васильович, Савчук Олександр Прокопович, Самофалов Леонід Прохорович, Мацелик Михайло Олексійович. Адміністративне право України: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 248с
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (193)