Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетингові дослідження»

Маркетингові дослідження характеристик та рівню попиту

Карточка работы:92762
Цена:
Тема: Маркетингові дослідження характеристик та рівню попиту
Предмет:Маркетингові дослідження
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетолог
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ 5 1.1. Завдання вивчення попиту 5 1.2. Характеристики рівня попиту 7 1.3. Методи визначення попиту 10 1.4. Прогнозування попиту 14 РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 16 2.1. Особливості функціонування ринку консалтингових послуг 16 2.2. Загальна характеристика Фірми „Візит Консалтинг” 18 2.3. Цінова політика консалтингової фірми 19 2.3. Прогнозування попиту на послуги 23 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ СУБ'ЄКТІВ 25 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 33
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Ринкова трансформація економіки України вимагає орієнтації виробництва на попит населення. Необхідність своєчасного встановлення обсягів випуску продукції відповідно до потреб споживачів є невідкладним завданням вітчизняних підприємств. Розв’язання даного завдання потребує використання аналізу, який вивчає мікроструктуру попиту та закономірності його формування на макрорівні. Застосування аналізу попиту має надзвичайно важливе значення для вітчизняної промисловості, оскільки в умовах ринкових відносин потенційні можливості підприємств в більшій мірі використовуються не в повному обсязі. Впровадження аналізу попиту сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень, ефективному забезпеченню населення товарами і послугами, поліпшить фінансові результати діяльності підприємств. Проблеми, пов’язані із застосуванням аналізу попиту в сучасних умовах, є одними з найактуальніших через відсутність необхідних теоретичних розробок, недосконале інформаційне забезпечення, непідготовленість фахівців, які могли б проводити необхідні ринкові дослідження. Донедавна в Україні аналізу попиту не приділялася належна увага, а в країнах з розвинутою економікою є значні досягнення як в теоретичному, так і у практичному плані. Наукові праці таких відомих зарубіжних вчених, як Ф. Котлер, Г. Дж. Болт, П. Гейк, П. Джексон, Х. Зайдель, Р. Теммен та інших дають можливість перейняти цей багатий досвід і застосувати його у вітчизняній практиці. Досвід аналізу попиту, що протягом тривалого часу накопичувався у країнах з розвинутою ринковою економікою, бачиться нам дуже цінним, але не завжди методичні наробки закордонних фахівців можна використати у вітчизняній практиці. У зв’язку з цим слід вказати на появу за останні роки наукових праць з даного питання, підготовлених вченими України та країн СНД. Це роботи таких українських авторів, як Г.В. Балабанов, А.О. Старостіна, Є.В. Мних, Є.А. Бечва, Є.В. Савельєв, Р.В. Федорович, а серед російських авторів – Н.Д. Ільєнкова, А.І. Ковальов, В.В. Войленко, Є.П. Пєшкова, В.В. Федосєєв та ін. Вивчення та узагальнення досвіду економічно розвинутих країн і пропозицій вітчизняних науковців свідчать про необхідність подальшого дослідження проблеми аналізу попиту відповідно до особливостей економіки України і специфіки окремих галузей. Таким чином, актуальність обраної автором теми зумовлена її значенням та недостатнім рівнем наукових розробок з даної проблеми, що і визначило напрямок дослідження, дало можливість сформувати структуру роботи. Метою роботи є вивчення методики та організації аналізу попиту. Об’єктом дослідження є попит на товари і послуги підприємств. Предметом дослідження є методика та організація аналізу попиту в умовах ринку.
Объём работы:
30
Выводы:Проведене дослідження попиту дало можливість зробити наступні висновки. 1. Важливим завданням ринку у трансформованій економічній системі є забезпечення відповідності виробництва товарів і послуг попиту населення. Під попитом ми розглядаємо обмежену в часі сукупність споживчих потреб, обсяг і структура яких залежать від можливостей покупців. 2. У сучасних умовах розвитку України існує об’єктивна та невідкладна необхідність аналітичного вивчення попиту. Проведення аналізу господарської діяльності потрібно починати не з вивчення виробництва чи фінансових результатів, як у системі командно-адміністративного типу, а з розгляду ринкового попиту. При цьому доцільно аналізувати попит одночасно на мікро- та макрорівнях. 3. Наявне в Україні специфічне ринкове середовище не дає змоги безпосередньо використовувати досвід аналітичного вивчення попиту, що склався у країнах з розвинутою ринковою системою. 4. Використання економічної інформації у процесі аналізу попиту може бути успішним лише за умов створення чіткої системи пошуку, нагромадження, сортування, класифікації, оновлення, збереження та обміну інформацією між підприємствами та їх підрозділами. Через те, що підприємства не мають достатніх фінансових коштів для впровадження сучасної методики збору ринкової інформації, держава повинна тимчасово взяти на себе відповідальність за забезпечення повноти та якості інформаційної бази аналізу. Для цього доцільно запровадити комп’ютеризовану загальнодержавну систему інформаційного забезпечення ринкових досліджень, сприяти розвитку мережі консалтингових фірм, інформаційно-маркетингових центрів, науково-дослідних установ. 7. Вирішення проблеми формування ринків послуг у різних регіонах України тісно пов’язане з питанням удосконалення методики та організації аналізу попиту на макрорівні. За результатами аналізу повинна оцінюватися місткість територіальних ринків. 9. Прогнозування попиту в сучасних умовах рекомендується здійснювати на комплексній основі, поєднуючи маркетингові засоби та математично-статистичний інструментарій, що базується на використанні економіко-математичних моделей попиту. 10. При дослідженні взаємозв’язку між попитом і потенційними можливостями підприємства перевагу пропонується надавати аналізу беззбитковості, за допомогою якого можна встановлювати ціну та обсяг випуску продукції (надання послуг), сприяти одержанню підприємством максимального прибутку. Прийняття оптимальних управлінських рішень за умов нестабільної економіки повинно базуватися на результатах аналізу ризику.
Вариант:нет
Литература:1. Азарян О. М., Баширов І. Х., Воробйов Б. З., Жаболенко М. В., Криковцева Н. О. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посіб.- 2. вид., перероб. і доп. - К. : НМЦВО МОіН України, 2001. – 319 с. 2. Акимова И. М. Промышленный маркетинг. - 2.изд., стер. - К. : О-во "Знання", КОО, 2001. – 294 с. 3. Анурин В. Ф., Муромкина И. И., Евтушенко Е. В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Уникальный отечественный опыт: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 061500 - Маркетинг. - СПб. : Питер, 2004. -269 с. 4. Астахова І. Е. Маркетинг: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2005. – 144 с. 5. Балабанова Л. В., Холод В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 294 с. 6. Верба В. А. Решетняк Т. І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000, 244с. 7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финпресс, 2000. – 464 с. 8. Дэй Дж., Кумар В., Аакер Д. Маркетинговые исследования. - 1-е изд. – СПб: Питер, 2004. – 848 с. 9. Зозульов О.В. Методика проведення маркетингових досліджень споживчих мотивацій на основі сумісного аналізу. // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 6. – К.: КНЕУ, 2001. – с. 341-345 10. Корольчук О.П., Шульгіна Л.М. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні завдання. Практикум. Київ: КНТЕУ, 2003, 259 с 11. Решетнікова І.Л. Створення ефективної організації маркетингу на підприємстві //Маркетинг в Україні. - 2000. - №1. – с. 46-48. 12. Старостіна А.О., Черваньов О.В., Зозульов О.В. Маркетинг. Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 191 с. 13. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Основи маркетингу. Теорія та господарські ситуації. Навчальний посібник. – К.: Торгмарк, 1998. - 132 с. 14. Тарасенко В.И.. Социология потребления : методологические проблемы. К.,1993. 15. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: Учеб.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Эксмо, 2007.- 544 с. 16. Черчилль, Гилберт. Маркетинговые исследования. – СПб: Питер, 2000. – 752 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (48)