Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»

Структура соціологічних знань

Карточка работы:92802
Цена:
Тема: Структура соціологічних знань
Предмет:Соціологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Державний Інститут (КДІ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Рівні соціологічного знання. 4 2. Загальна соціологічна теорія. 7 3. Спеціальні соціологічні теорії 10 4. Емпіричні соціологічні дослідження 15 ВИСНОВКИ 19 Список використаної літератури 21
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Соціологія як наука про соціальні відносини, механізми та закономірності функціонування і розвитку різноманітних соціальних спільнот має порівняно з іншими науками про суспільство винятково складну структуру. Адже складність самого суспільства, різноманітність процесів, явищ, елементів, проблем, що зумовлюють його життєдіяльність, потребують багаторівневої системи соціологічного пізнання соціальної реальності. Відповідно до цього формується багаторівнева структура соціологічної науки та визначаються її функції. Проблема визначення структури актуальна для будь-якої науки. Щодо соціології питання набагато складніше. Про структуру системи соціологічного знання ще й досі точаться наукові дискусії. Існує багато підходів до виділення критеріїв структуроутворення і кількості рівнів соціології — від найпростішого (розподіл соціології на дві частини — фундаментальну та прикладну) до найскладнішого (виділення семи рівнів соціології: методологічні та теоретичні засади, спеціальні знання, прикладний рівень, соціоінженерний рівень, теорія соціологічного дослідження, методи здобуття соціологічної інформації, знання про організацію соціологічних служб). Об`єкт дослідження - соціологічне знання Предмет дослідження - особливості структури соціологічного знання. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є дослідження основних рівнів соціологічного знання, які входять у структуру соціологічного знання. Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі: - розглянути рівні соціологічного знання. - дослідити загальну соціологічну теорію. - висвітлити спеціальні соціологічні теорії - виявити особливості емпіричного рівня соціологічних досліджень.
Объём работы:
18
Выводы:Сучасна соціологія - це складно структурована галузь наукового знання. Є різні підходи до трактування структури соціології. Найбільш відомим вважається підхід до визначення структури соціології, започаткований Р. Мертоном, - сучасним американським соціологом. За його концепцією, соціологія має трирівневу структуру. Перший рівень-загальна соціологія, чи загальна соціологічна теорія. Вона подає абстрактно-узагальнений аналіз власне суспільства, досліджує соціально-типові процеси, виявляє загальні закони функціонування суспільства та його певних частин, визначає концептуальні засади соціології. У межах загальної соціології формулюються й обґрунтовуються концепції соціальної дії, соціальної взаємодії, соціального обміну, структурного функціоналізму, конфліктології, соціальної стратифікації тощо. Другий рівень - соціологія конкретного суспільства, що складається з двох порівняно самостійних теоретичних підсистем: • спеціальних соціологічних теорій, що вивчають соціальні зв'язки між суспільством загалом і певною сферою суспільного життя, тобто власне соціальну сферу, а також відтворення людиною певних груп, спільнот (наприклад, соціологія особистості, тендерна соціологія, соціологія міста, соціологія села, соціологія соціальних відхилень, соціологія адаптацій, соціологія бідності тощо); • галузевих соціологій, котрі вивчають соціальні аспекти різних видів людської діяльності (наприклад, соціологія бізнесу, соціологія праці, соціологія освіти, соціологія релігії, соціологія політики тощо). Спеціальні соціологічні теорії та галузеві соціології мають більш вузьку зону вжитку порівняно із загальною соціологією, тому їх інколи називають "малі соціології". Третій рівень - рівень конкретних соціологічних (емпіричних) досліджень, які проводяться за допомогою спеціальних процедур і дослідницьких методик із метою отримання нового знання про соціальну реальність.
Вариант:нет
Литература:1. Гавриленко І.М. Соціологія. Кн. 1. Соціальна статика: Навчальний посібник. - К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000. - 336 с. 2. Гавриленко І.М. Соціологія. Кн. 2. Соціальна динаміка: Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Київський університет", 2000. - 464 с. 3. Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальний посібник. - К.: Лібра, 2000 - 256 с. 4. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. - К.: Каравелла, 2000. - 248 с. 5. Система социологического знания: Учеб. пособие / Сост. Г. В. Щёкин. — К.: МАУП, 1998. 6. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч.посіб. - К.: Атіка, 2004. - 480 с. 7. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред. В.Г.Городяненка. - К.: Вид. Центр "Академія", 1999 - 384 с. 8. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Уклад.: В.І.Волович, В.І.Тарасенко, М.В.Захарченко та ін.; Під заг. ред. В.І.Воловича. - К.: 1Центр духовної культури, 1998 - 736 с. 9. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За редакцією В.М. Пічі. Друге видання, виправлене і доповнене. Львів: „Новий світ -2000”, 2002. – 312 с. 10. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О.Макеєва. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 455 с. 11. Соціологія: підручник для вузів За ред.С.О.Макеева.–К.,1999.–344с. 12. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г.Городяненка.. - К.: Академія, 2002. - 560 с. 13. Соціологія: словник термінів і понять / Упоряд. Є.А.Біленький, М.А.Козловець, В.О.Федоренко /за заг. ред. М.А.Козловця. - Житомир: Видавництво "Волинь", 2003. - 236 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)